Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
PERSONEL D. BŞK. 
ANA SAYFA
Duyuru / Döküman
İzin Genelgesi 29 Mayıs 2017
Genel Bilgiler
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREV/İŞİN KISA TANIMI
İlgili Mevzuat ve Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'nce belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Üniversite'nin personel ve özlük hakları konularındaki görevlerinin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi.

GÖREV/İŞ, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
* Daire Başkanlığı'nın görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek,
* Üniversitenin insan gücü ve kariyer planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak,
* Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
* Akademik ve İdari personelin mali hakları ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
* İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, 
* Daire Başkanlığı'nın faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,
* Daire Başkanlığı'na ait birimler arasında koordinasyonu sağlamak, birimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışmasını temin etmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek,
 * Bağlı birimlerin verimli şekilde çalışması için projeler üretmek,
 * Görev alanına giren konularda, uygulamalarda ortaya çıkan mevzuat yetersizliği veya aksaklıklarla ilgili hususlarda inceleme ve araştırma yaptırarak, alınması gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Genel Sekreterlik Makamına tekliflerde bulunmak,
* Daire Başkanlığı'na bağlı şube müdürlüklerinin çalışmalarrına ait yıllık faaliyet raporlarının düzenlemesini sağlamak,
* Daire Başkanlığı personelini denetlemek ve çalışma konularında direktif vermek,
* Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek,
 * Daire Başkanlığı personelinin özlük haklarının ve sicil işlemlerinin takibini yapmak,
* Daire Başkanlığı personelinin sicil rapolarını düzenlemek,
 * Ödül,takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Genel Sekreterlik Makamına önerilerde bulunmak,
* Şube Müdürlerince verilen yıllık izinleri onaylamak, 
* Daire Başkanlığı'nın çalışmaları konusunda amirlerine bilgi vermek,
* Amirlerin vereceği benzer nitelikteki diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
* Personel Daire Başkanı, görev alanına giren konulardan dolayı Genel Sekretere ve Rektöre karşı sorumludur.
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu