Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
 
ANA SAYFA
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ
07 Temmuz 2010 16:35:16
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ - Zehra KESER

Pedagojik Formasyon Eğitimi

MADDE 6-

(1) Pedagojik formasyon eğitimi, “Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelge”sinde yer alan, lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim programlarında öğrenim gören öğrencilere ve mezunlara verilir.

(2) Pedagojik formasyon dersleri beşinci yarıyılın başından başlayarak lisans öğretimi sırasında iki yıla (dört yarıyıla) yayılacak şekilde bir bütün olarak uygulanır.

(3) Mezunlar için pedagojik formasyon eğitimi süresi iki yarıyıldır.

(4) Pedagojik formasyon eğitimi Eğitim Fakültesince yürütülür.

Başvuru ve kabul esasları

MADDE 9

(1) Pedagojik formasyon eğitimi alabilecek öğrenciler, belirlenen koşulları sağlamaları halinde pedagojik formasyon eğitimine başvurabilirler.

(2) Öğrenci pedagojik formasyon programına, Üniversitede hazırlık öğrenimi hariç 4 yarıyıl kayıtlı öğrenci olarak devam ettikten sonra başvurabilir.

(3) Öğrencinin pedagojik formasyon programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında yer alan alttan başarısız ders sayısının 2 den fazla olmaması kaydıyla bütün kredili ve kredisiz derslerini almış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması ve bu konulara ilişkin bilgilerin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenciye verilecek bir belgede belirlenmesi gerekir.

(4) Pedagojik formasyon programına devam eden öğrencilerin başvuruları, başvuru formu ve transkript ile mezun öğrencilerin başvuruları ise başvuru formu, transkript ve diploma fotokopisi ile Üniversite Senato’sunca belirlenen tarihte, Eğitim Fakültesi’ne yapılır.

(5) Mezuniyet sonrası pedagojik formasyon eğitimine başvuracakların diploma notu 4 üzerinden en az 2,50 olmalıdır.

Kayıtlar

MADDE 10

(1) Başvuruların belirtilen kontenjandan fazla olması durumunda, Gaziantep Üniversitesi mezunlarına öncelik verilerek programa kabul edilecek öğrenciler, not ortalamaları dikkate alınarak Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Başvurusu kabul edilerek kayıt hakkı kazanan adaylar, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nun mezunlar ve devam eden öğrenciler için ayrı ayrı olmak üzere belirlediği ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktarı, Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne eğitime katkı payı adı altında öderler.

(3) Kesin kayıtlar için Eğitim Fakültesi’ne aşağıda yazılı belgeler ile başvurulur.

a) Form dilekçe,

b) transkript,

c) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınacak belge

d) İlan edilmiş diğer belgeler.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 11

(1) Derslere devam, sınavlar, değerlendirme, notlar ve mezuniyet “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır.

(2) Lisans eğitimi ile pedagojik formasyon eğitiminin ayrılığı esastır. Pedagojik formasyon eğitimi nedeniyle, öğrencinin kendi lisans eğitim-öğretimindeki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Pedagojik formasyon dersleri ve notları ayrı bir transkriptte gösterilir.

(3) Kendi lisans eğitim-öğretiminden mezuniyet hakkını elde eden ve pedagojik formasyon eğitimini en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye pedagojik formasyon sertifikası verilir.

Başarısızlık

MADDE 12

(1) Beşinci yarıyılda pedagojik formasyon eğitimine başlayan öğrenciler, kendi lisans eğitim-öğretim programlarını tamamladıklarında, pedagojik formasyon derslerini başarı ile tamamlayamazlarsa, kendilerine en fazla bir yıl (iki yarıyıl) ek süre verilir.

(2) Mezuniyet sonrasında pedagojik formasyona başlayanlar iki yılda pedagojik formasyon eğitimini tamamlamak zorundadır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen sürelerde pedagojik formasyon eğitimini tamamlayamayanların kayıtları silinerek bu programla ilişikleri kesilir.

(4) Öğrenci pedagojik formasyon programını kendi isteği ile bırakabilir.

Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu