Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
Prof.Dr. ABDULLAH TUNCAY DEMİRYÜREK
HOMEPAGEDEPARTMENT OF PHARMACOLOGY
Research Interests
M.Sc Theses Supervised
Year
Subject
Name of Student
1. Turan, N.N., “Reaktif oksijen türlerinin pulmoner arterlerdeki etkileri ve nitrik oksidle etkileşmesi”, Gazi Üniversitesi, 1996. 2. Yıldız, G., “Guanidin türevlerinin antioksidan aktivitelerinin kemiluminesans yöntemiyle araştırılması”, Gazi Üniversitesi, 1998. 3. Eşiyok, S., “Kobay izole kalbinde digoksin ile oluşan aritmilere poli(ADP-riboz)sentetaz inhibitörlerinin etkileri”, Gazi Üniversitesi, 2000. 4. İpek, H., “PARS inhibitörlerinin antioksidan etkilerinin kemiluminesans yöntemiyle araştırılması”, Gazi Üniversitesi, 2000. 5. Söylemez, H.S., “Sıçan izole kalbinde peroksinitritin oluşturduğu önkoşullamada tirozin kinazın rolünün araştırılması”, Gazi Üniversitesi, 2001. 6. Boşnak A.S. “Koroner arter hastalarında NADH/NADPH Oksidaz p22phox geni polimorfizmi”, Gaziantep Üniversitesi, 2004.

Doctoral/Expertise Theses
Year
Subject
Name of Student
1. Uzun, Ö., “İzole arter ve ven preparatlarında hipoksi ile oluşan vazokonstriksiyonun etki mekanizmasının araştırılması”, Gazi Üniversitesi, 1998. 2. Altuğ, S., “İskemik önkoşullamanın mekanizmasında peroksinitritin rolünün sıçan izole kalbinde araştırılması”, Gazi Üniversitesi, 2000. 3. Günaydın, B., “Lokal anesteziklerin antioksidan aktivitelerinin kemiluminesans yöntemiyle araştırılması”, Gazi Üniversitesi, 2000. 4. Turan Dural, N.N., “Normal ve kronik hipoksik izole sıçan akciğerinde iskemik önkoşullama: Peroksinitritin etkileri”, Gazi Üniversitesi, 2002. 5. Yıldız, G., “Sıçan izole akciğerinde iskemik önkoşullama oluşturulması ve mekanizmasının araştırılması”, Gazi Üniversitesi, 2003. 6. Kara, A.F., “Anesteziye sıçanda trimetazidinin myokardiyal önkoşullamaya etkisi”, Gaziantep Üniversitesi, 2004. (Uzmanlık Tezi)

Projects
Year
Subject
Establishment
2003
Anesteziye sıçanda miyokardiyal iskemi ve önkoşullamada oluşan aritmiler üzerine
2002
Miyokardiyal iskemide ve önkoşullamada oluşanaritmiler üzerine Rho-kinaz inhibit
2001
Izole akcigerlerde iskemik onkosullama olusturulmasi vemekanizmasinin arastirilm
2000
Siçan izole kalplerinde peroksinitritin olusturduguönkosullamada tirozin kinazin
2000
Siçan izole akcigerinde iskemi ile olusturulan önkosullamada nitrik oksit ve pot
1999
Lokal anesteziklerin antioksidan etkilerinin kemiluminesans yöntemiyle arastiril
1999
İskemik önkoşullamanın mekanizmasında peroksinitritin rolünün sıçan izole kalbin
1999
Izole kobay kalbinde digoksin ile olusan aritmilerde PARSinhibitörlerinin etkile
1999
Izole pulmoner venlerde hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonda tirozin kinaz enzi
1998
Guanidin türevlerinin antioksidan aktivitelerinin kemiluminesans yöntemiyle aras
1997
Intravenöz genel anesteziklerin antioksidan etkilerininkemiluminesans yöntemiyle
1996
Siçan oklüzyon-reperfüzyon aritmilerindeperoksinitritin rolü. TÜBITAK, SBAG-1537
1996
Izole kobay kalbinde digoksin ile olusturulan aritmilerde nitrik oksidinrolü. Ga
1996
İzole kalp preparatlarinda iskemi reperfüzyon aritmilerinde serbest oksijen radi
1995
Izole pumoner arter ve ven preparatlarinda hipoksi ile olusanvazokonstriksiyonun
1995
Nitrik oksit sentaz inhibitörleri ve donörlerinin serbest oksijen radikalleriyle
1994
Lökositlerde nitrik oksid olusumunun kemiluminesans yöntemiyle saptanmasi ve isk
1991
Radical scavenging drugs for use in cardiovascular disease, British Technology G
Design ~GAÜN WebTeam