Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
XVIII-XIX. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI (NAZIM)
Code
TDE456
Course Info
Klasik edebiyatımızda akımların doğuşu ve oluşumu; bu akımlara mensup şairlerin oluşturduğu topluluklar; toplum-sanat ilişkisi ve bunun yansıması; edebiyatta taşra-merkez tartışması; Cem şairleri örneğinde görüldüğü gibi bir kimse etrafında toplanma ve bunun akıma dönüşmesi; edebiyatta usta-çırak ilişkisi ve bunun şairlerin yetişmesindeki rolü; Divan edebiyatının dönemlere göre gelişimi ve bunun isimlerle örneklenmesi. 18-19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sosyal, siyasi, kültürel ve edebi durumuna ana hatlarıyla değinilmesi, bilhassa “Encümen-i Şuarâ” üzerinde durulması. Akabinde ağırlıklı olarak Osmanlı sahası 19. yy. Klâsik Türk Edebiyatı ve dönemin belli başlı şairlerinin biyografileri, eserleri, edebi kişilikleri, son dönem klâsik şiiri içindeki yerleri, gerek kendi dönemleri, gerekse sonraki dönem şairleri üzerindeki etkileri hakkında bilgi verilmesi. Aynı zamanda bu şairlerin kaside, gazel, mesnevi gibi belli başlı şiir örneklerinin çeviri yazıları, günümüz Türkçesiyle nesre çevirileri, şerh ve çözümlemeleri.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam