Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
OFFICE OF ADMINISTRATION AND ACCOUNTS 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
General Information

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

 

    124 Sayılı Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari teşkilatı hakkında  Kanun Hükmünde Kararnamede tanımlanan şekilde

 

1-Hizmet ve faaliyetlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için, insan ve para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun  ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına ait bütçe tasarısını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek.

 

2-Bütçesinde yer alan yatırım programları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek.

 

3-Uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek.

 

4-Başkanlığın ayniyat işleri ile ilgili işlemlerini ve takibini  yapmak

 

5-Başkanlığa bağlı bulunan Şube Müdürlükleri ve Şefliklerin görevlerini en iyi şekilde yapmaları hususunda gerekli çalışmaları ve denetimleri yapmak.

 

6-Diğer Daire Başkanlıkları ve Fakülte ve Yüksekokul Sekreterlikleri ile koordineli olarak çalışmak ve bilgi paylaşımında bulunmak.

 

 

 

 

 

                                                 SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

     Üniversitemizin,  Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarından   gelen , Rektörlük  Makamınca  Uygun görülen makine teçhizat  ve  bilgi teknolojileri ile ilgili  mamul mal alımı  ile Üniversitemizin, yakacak, Hizmet alımı (temizlik işçileri) ,güvenlik hizmet alımı ihalelerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak ihale yoluyla satın almak  Yine Üniversitemizin elektrik su ücretlerini ödemek , ayrıca özel bütçeyle İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bütçesinde yer alan diğer ödeneklerin Rektörlük makamının bilgisi dahilinde  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak harcamak.

 

      4735 sayılı Sözleşme Kanunu’na  uygun olarak sözleşmelerini  akdetmek. Vize işlemi gerektiren limitlerdeki harcamaların vizelerini yaptırmak , ihale sonucu ilanı gerektiren limitlerdeki ihaleleri  Kamu İhale Kurumuna   bildirerek ilanlını gerçekleştirmek.

 

      Pazarlık ve Doğrudan temin limiti içerisinde bulunan alımları yine 4734 sayılı  Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak temin etmek. Ayrıca 4734 sayılı Kanunun  62/ı maddesi de belirtilen ve yine 4734 sayılı Kanunun 22/d ve 21/f bentleri uyarınca  bütçenin %10 luk Kanuni  limiti takip etmek ve aşmamasını sağlamak.  4734 sayılı Kanunu  22/d ve 21/f bentleri uyarınca   yapılan harcamaların, elektronik ortamda Kamu İhale Kurumuna göndermek.

 

      5018 sayılı  Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği , her birime  ayrı ödenek tahsis  edildiğinden, harcamalarında tahsis edilen  birimler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu hususta Üniversitemizin diğer birimlerine bilgi ve fiili destek sağlanmak

 

      5018 sayılı  Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu  ve yılın  bütçe Kanunu gereği  İdari ve Mali İşler daire Başkanlığının  bütçesinin   yıllık harcama programını hazırlamak ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına  vermek.

 

      Harcama programı,  Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü   tarafından onaylandıktan sonra , programa uygun olarak harcamaları  ve ödenek takibini yapmak.

 

      Heke ayrılan  hurda malzemeleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak satmak ve gelirin irat kaydı için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine yatırmak.

 

      Bunun dışında   4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı  Sözleşme Kanunu, 5018 sayılı  Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Analitik bütçe sistemi gibi konularda  çalışmalar yapmak bu konuları içeren dokümanlar hazırlamak , bu çalışmalar  Üniversitemizin diğer birimleriyle  paylaşmaktır

       

 

 

 

 

 

                                MATBAA VE BASIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

      İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı Matbaa ve Basım İşleri Müdürlüğü, Üniversitemize bağlı tüm birimlere hitaben her türlü iç ve dış yazışmalarda kullanılan matbu evrak, kitap, yardımcı ders kitabı, ders notları, dergi, broşür, bülten, afiş, davetiye, kartvizit ve paketten pakete  (sürekli form) baskı yapan; kapak takma, sırt geçirme, dikiş, delgi, kırma, perferaj, pilyaj ve her türlü cilt işleri yapan; branda, fiberglas, metal üzerine çıkartma yazı yazan; bilgisayarla dizgi, tasarım, resim tarama, renk ayrımı yapabilen; Baskı, Teksir, Cilt, Grafik-Resim-Tabela ve Renk Ayrım Sisteminden meydana gelen beş bölümden oluşmaktadır.

 

      Üniversitemize bağlı Fakültelerin, Yüksekokulların, Enstitülerin bunlara bağlı bölümlerin, Üniversite Hastanesinin,  Daire Başkanlıklarının ve diğer birimlerin her türlü dizgi, tarama, renk ayrım ve baskı, cilt, afiş hizmetleri matbaamızda verilmektedir.

 

      Bu, hizmet verilen yerlerin dışında aynı işler, Döner Sermaye çerçevesinde ücreti karşılığında yapılmaktadır.

 

      Matbaamız, Üniversitemize en güzel    ve    süratli    bir    şekilde    hizmet

verebilmek için devamlı kendisini yenilemiş, teknolojiyi imkanlar ölçüsünde kullanmaya çalışmış ve hızlı bir şekilde modernize  olmuştur.

 

 

 

 

                                                   İÇ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

      Başkanlığımıza bağlı İç Hizmetler Müdürlüğü, Bir Müdür  tarafından yönetilmektedir.

 

       Mevcut 1 Müdür, 1 Memur, 42 Koruma ve Güvenlik Görevlisi  ve 7 bekçi ile Üniversitemizin güvenliği sağlanmaya çalışılmaktadır.

 

      Üniversitemizde görev yapan kadrolu Güvenlik görevlisi ve bekçi sayısı 49'dur. Bu personelin dağılımı ;

 

      Üniversitemiz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulunda 3,  Oğuzeli Meslek Yüksekokulunda 4, Nizip meslek Yüksekokulunda 3, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunda 5 ve İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 1 olmak üzere,  toplam 16 personel  kampus dışındaki taşrada yapmaktadır.

 

      Giriş kapısı , Makine Mühendisliği ve çevre binalar, Rektörlük ve çevre binalar, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve çevre binalar, Gaziantep Meslek Yüksekokulu ve çevre binalar, yeni açılan hastane tarafı kapısı, lojmanlar ve arazi değerlendirme, Seyir tepe sosyal tesisleri ve Burç kavşağı teknopark binası olmak üzere 10 sabit nöbet noktası ve bu noktalarda görevli  31 personel görev yapmaktadır. Devriye ekibi ve şoför olarak görevli  8 , mesai saatleri içerisinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında 1 , kadrolu nöbetçi memuru olmadığı için nöbetçi memuru olarak 3 personel istihdam edilmiştir.

 

 

 

 

 

Design ~GAUN WebTeam