Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
PHILOSOPHY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
DEPARTMENTAL ELECTIVE
Code
FELS22
Course Info
  • FEL214 FELSEFE VE EDEBİYAT
Felsefe ve Edebiyat ilişkisi modern dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Özellikle de 19. ve 20. yy.dan sonra yazılmış modern eserlerin çoğu felsefî altyapıyla yazılmıştır. Modern edebiyatı daha iyi anlayabilmek için modern felsefeyi de iyi bilmek şarttır. Bundan ötürü modern dünya edebiyatına paralel olarak genel felsefî düşünceyi de ayrıntılı olarak inceleme fırsatı bulacağız.
  • FEL216 FELSEFE VE MİTOLOJİ
Mısır, Mezopotamya (Sümer, Babil), Çin ve Hint efsane ve mitosları, Yunan mitoloji kavramı ve mitolojik eserleri, Homeros ve Hesiodos'un yapıtları, Mitos'tan Logos'a uzanan çizgi irdelenecek ve felsefe düşüncenin ortaya çıkmasında mitosların/mitolojilerin rolü üzerinde durulacak.
  • FEL218 ARİSTOTELES - METAFİZİK
  • FEL220 BOETHIUS - FELSEFENİN TESELLİSİ
  • FEL222 FARABİ - İDEAL DEVLET
Credit
6
ECTS
10
Design ~GAÜN WebTeam