Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 12.11.2019 tarih ve 16 nolu toplantı tutanağı

1. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 07.10.2019 tarih ve 56423 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.11.2019 tarihli raporu incelenerek; Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde;

a) “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı” ile bu anabilim dalı bünyesinde “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının,

b) “Genel Gazetecilik Anabilim Dalı” ile bu anabilim dalı bünyesinde;

- “Genel Gazetecilik Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının,
- “Genel Gazetecilik Tezli (II.Öğretim) Yüksek Lisans Programı” açılmasının,

c) “Uluslararası Ticaret ve Finans (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı” ile bu anabilim dalı bünyesinde;

- “Uluslararası Ticaret ve Finans (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans Programı” açılmasının,
- “Uluslararası Ticaret ve Finans (Disiplinlerarası) Tezli Yüksek Lisans (II.Öğretim) Programı” açılmasının,
- “Uluslararası Ticaret ve Finans (Disiplinlerarası) Tezsiz Yüksek Lisans (II.Öğretim) Programı” açılmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 15.10.2019 tarih ve 57897 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.11.2019 tarihli raporu incelenerek; Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Acil Tıp Anabilim Dalı ile bu anabilim dalı altında “Klinik Toksikoloji Doktora Programı” açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

3. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü’nün 02.11.2019 tarih ve 61453 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.11.2019 tarihli raporu incelenerek; Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Tezsiz Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Programlarının 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyıl sınav tarihleri, saati ve yapılış şekline ilişkin 15.10.2019 tarih ve 13 nolu Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne,

4. Araban Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 06.11.2019 tarih ve 62147 sayılı yazısı ve Üniversite Senatosu’nun 30.01.2018 tarih ve 03 nolu toplantısında oluşturulan “Eğitim Komisyonu”nun 06.11.2019 tarihli raporu incelenerek; Araban Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümünde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında açılan Tohumculuk Programına tercih oranının az olması sebebiyle 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı sonunda pasif duruma düştüğünden, söz konusu programın kapatılması ve kapatılmasının uygun görülmesi halinde programda görev yapan öğretim elemanlarının kadrolarının aktarılmasına ilişkin 23.10.2019 tarih ve 2019/18 nolu Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararının ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,


5. 02 Kasım 2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik”in 4. maddesinin 7. fıkrası dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.11.2018 tarih ve 91925 sayılı yazısı uyarınca; 04.02.2019 tarih ve 2019/47 sayılı Cumhurbaşkanı kararı eki ile belirlenen ilave atama izinleri kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarının, öğrenci sayısı, araştırma, proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak ekli listede belirtilen şekilde birimlere aktarımlarının kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına

6. Üniversitemizin her geçen gün artan uluslararası öğrenci sayısı, üç dilde eğitimin hız kazanması, sınır ötesinde kurulan akademik birimlerimiz, uluslararası projelerimiz, ülkeler arası öğrenci ve personel hareketliliği programlarımızın ortak bir potada toplanması; uluslararasılaşmanın farklı bileşenlerinin bir arada tutulması ile yeni dinamiklerin de Yükseköğretim hayatına katkı olarak girmesinin sağlanması; bahse konu paralel çalışmaların merkezi bir noktadan hareketle oluşmasının gerek iş gücü gerekse finansal olarak daha faydalı olacağı kanaatinden yola çıkarak, benzer işleri yapan tüm uluslararası birimlerin tek bir çatı altında toplanması amacıyla Rektörlüğe bağlı olarak "Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü" kurulmasının kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu