Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 25.06.2013 tarih ve 13 nolu toplantı tutanağı

1. Gaziantep Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve İmza Yetkileri Yönergesi’nin ekli şekliyle kabulüne,

2. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın 14.06.2013 tarih ve 49349475.109/210 sayılı yazıları uyarınca; İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi Bölümleri’nin ders katalog değişikliklerinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

3. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 06.06.2013 tarih ve 64806383/207 sayılı yazıları uyarınca;

a) Yönetim ve Organizasyon Bölümü Lojistik Programcılığının açılmasının,

b) Söz konusu programın açılmasının kabulü halinde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında ek kontenjan ile 40 öğrenci alınmasının,

uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

4. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü’nün 12.06.2013 tarih 97908739-301.05-232 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Yüksekokul Kurulu’nun 07.06.2013 tarih ve 4 nolu toplantısında 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavına Önkayıt Yaptıracak Öğrencilerde Aranacak şartlar ile ilgili alınan kararların ekli şekliyle kabulüne,

5. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 14.06.2013 tarih ve 12385619-301.05-186 sayılı yazısı ve ekleri incelendi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kurulu’nun 14.06.2013 tarih ve 17 nolu toplantısında 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Özel Yetenek Sınavına Önkayıt Yaptıracak Öğrencilerde Aranacak şartlar ile ilgili alınan kararların ekli şekliyle kabulüne,

6. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 25.06.2013 tarih ve 98102723.304.03-1165 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 27.maddesinin 4. fıkrasına göre, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Tıp Fakültesi yaz stajlarına TFD 501 Göğüs Hastalıkları ve TFC(503) Ortopedi ve Travmatoloji stajlarının 01 Temmuz 2013 tarihinden itibaren 3 hafta eklenmesinin uygun görülmesine,

7. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’nün 24.06.2013 tarih ve 78726225-302/170 sayılı yazıları uyarınca; Enstitü Kurul Kararıyla önerilen;

a) Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Doktora programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

b) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları’nda Programlara Kimler Başvurabilir başlıklı 18. maddede yer alan 8inci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

(8) İktisat, Uluslararası Ticaret ve Lojistik ve Eğitim Bilimleri (Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ile Eğitim Programları ve Öğretim) Ana Bilim Dalları Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmaları gerekir.”

c) Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları’nda Programlara Kimler Başvurabilir başlıklı 18. Madde’ye 14üncü fıkra olarak aşağıdaki metnin eklenmesine,

(14) Sosyoloji Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Antropoloji ve Felsefe bölümlerinden (4 yıllık) mezun olmaları gerekir.”

8. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.06.2013 tarih ve B.30.2.GZP.0.M2.00.00-050-121 sayılı yazıları uyarınca; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ders katalog değişikliklerinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren ekli şekliyle kabulüne,

9. a) Üniversitemiz öğrencilerinin ve mezunlarının hem eğitimleri sırasında hem de eğitim sonrası meslek hayatları boyunca, topluma daha yararlı olabilmeleri ve geleceğe daha iyi hazırlanabilmeleri amacıyla 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren 1. veya 2. dönemi hafta da 2 kredili ders olmak üzere (2-0)2 zorunlu Genel ve Mesleki Etik derslerinin açılarak birinci sınıfın ders kataloglarına eklenmesine,

b) Üniversitemize bağlı birimlerde 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Girişimcilik dersinin seçmeli ders olarak açılmasının ve kataloglara eklenmesine,

c) Üniversitemiz bünyesinde öğrencilerimizin yararlanması için düzenlenen sosyal, kültürel, bilimsel, mesleki, sportif vb. konferans, seminer, kongre gibi etkinliklere gönüllü iştiraklerinin teşviki için mevcut yönetmelikler çerçevesinde dönem için başarı şartını ve/veya mezuniyet şartlarını sağlayan öğrencilerimize senatoca kabul edilen etkinlik puanlama cetveli ve buna ilişkin uygulama usul ve esasları çerçevesinde kümülatif mezuniyet genel not ortalamasına ek olarak notunun azami 10’u oranında ilave not verilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu