Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 23.08.2011 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağı

1. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün 18.08.2011 tarih B.30.2.GZP.0.40.00.00./200/303 sayılı yazısı uyarınca; “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Esasları”nın ekli şekliyle kabulüne,

2. Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 10.08.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.21.00.00/105/266 sayılı yazısı uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesinde okutulmakta olan “DIS-305 Endodonti Uygulamalı-1” dersinin uygulama süresinin haftada 2 saatten 4 saate çıkarılmasının uygun görülmesine,

3. Mimarlık Fakültesi Dekanlığı’nın 18.08.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.18.00.00/400/74 sayılı yazısı uyarınca; Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulunun oluşturulamadığından 2011-2012 ders yılı I. döneminde açılacak derslerin ekli şekliyle kabulüne,

4. 25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 173. Maddesi ile 2547 Sayılı Kanunun Geçici 58. maddesinde; “…Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık, ön lisans veya lisans düzeyinde öğrenim görürken 22/10/2008 tarihinden itibaren bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yukarıda belirlenen süre içerisinde başvurmaları halinde Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yükseköğretim kurumlarına intibakları sağlanır. Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler.” hükmü gereği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Tıpta Uzmanlık eğitimi yapan Veli Eşref Karasu’nun Üniversitemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında eğitimine devam etmesi hususunun uygun görülmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu