Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosunun 02.08.2011 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağı
1.Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü’nün 08.07.2011 tarih ve B.30.2.KLS.0.70.00.01.104.01.03/562-773 sayılı yazısı uyarınca; “Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi Arasında Ortak Lisansüstü Program Açılmasına İlişkin Protokol” çerçevesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalında Ortak Yüksek Lisans Programı açılmasının uygun görülmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 18.07.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/050.02-290 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 12.04.2011 tarih ve 06 nolu toplantısında kabul edilen “Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi”nin 6111 sayılı Kanunun 171. maddesi uyarınca değiştirilerek yeniden ekli şekliyle kabulüne,

3. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 18.07.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/300-194 sayılı yazısı uyarınca; 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı yasanın Geçici 58. maddesinin Üniversitemizde uygulanmasına ilişkin esasların ekli şekliyle kabulüne,

4. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 18.07.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/300-195 sayılı yazısı uyarınca; 11 Temmuz 2005 tarih ve 25872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim İle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in;

a) 7. maddesinin (b) bendinin üçüncü paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Yaz okuluna katılmayan veya katılıp da başarısız olan öğrenciler, öğretim yılı başında Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte yeterlik sınavına girebilirler.Eğitim dili İngilizce olan veya İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlarda bu sınava girmeyenler veya girip de başarısız olan öğrenciler destek eğitimine devam ederler. Destek eğitimi süresi iki yarıyıldır. Eğitim dili Türkçe olup, İngilizce Hazırlık sınıfı okuyanlar doğrudan birinci sınıfa kayıt yaptırabilirler.”

b) 20. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Son Dönemde Başarısız öğrenciler
Madde 20 — Bir öğrenci, kayıtlı olduğu dönemde aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde önlisans/lisans diploması almak için gerekli bütün şartları yerine getiriyorsa, bu öğrenci son dönem öğrencisi sayılır. Ancak, kayıtlı olduğu bu dönemdeki dersler ile birlikte bir önceki dönemden de en fazla iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamasına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilerde son dönem öğrencisi sayılır. Kayıtlı olduğu programda almadığı, (NA) notu veya iki dersten fazla (FF), (FD) notlu dersi bulunan öğrenciler son dönem öğrencisi sayılmaz.

Son dönemde veya bir önceki dönemde not ortalamalarına katılan en çok iki dersten (FF) veya (FD) notu alan ve/veya not ortalamalarına katılmayan en çok bir dersten (U) notu alan öğrencilere, sadece bu derslere ilişkin eksikliklerini tamamlamak veya yeni bir sınava girmek üzere, en geç ertesi dönem başına kadar ek bir süre verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavda alınan not dönem sonu sınavı yerine geçer ve bu şekilde değerlendirilir. Öğrencinin dönem sonu başarı durumu ek süre sonunda aldığı notlar esas alınarak hesaplanır.

(FF), (FD) veya (NA) notu almadıkları halde genel not ortalamaları 2.00’nin altına düşen öğrencilere, üçüncü ve dördüncü (önlisans da ikinci) sınıf derslerinden (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en çok iki dersten yukarıdaki şartlarla ek süre ve ek sınav hakkı verilebilir.

Ortalamaya katılan en çok bir dersten FF / FD notu alan öğrencilere; bu FF, FD’li ders ile birlikte DD, DC ve CC notu olan üç üncü ve dördüncü (önlisansta ikinci) sınıf derslerinden olmak üzere, en çok iki dersten ek süre ve ek sınav hakkı verilir.

Durumları bu maddeye uyan öğrenciler, dönem sonu sınav sonuçları ilan edildikten sonra üç gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat ederler. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra ilgili birimlere hangi derslerden ek süre tanındığını bildirir. Öğrencilere NA notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.

Ek süre ve ek sınav aldıkları halde mezuniyet koşullarını yerine getiremeyen öğrenciler, kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bu öğrencilerden azami eğitim-öğretim süresini tamamlamış olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

Bu maddede öngörülen ek süre ve ek sınav hakkı bir öğrenciye bir kez tanınır.”

c) 26. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Öğrenim süresi
Madde 26 Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.Bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesindeki koşulları sağlayanlar daha kısa sürede mezun olabilirler. Mezun olma şartını yerine getirenler yaz okulundan yararlanamazlar.”


5. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 18.07.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/300-195 sayılı yazısı uyarınca; 28 Ocak 1989 Tarih ve 20063 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği”nin12. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,


“Yarıyıl Kayıtları
Madde 12- Öğrenciler, her yarıyıl başında ve akademik takvimle ilân edilen süreler içinde, gerekli harç ve ücretleri ödeyerek ve ders programlarını onaylatarak, kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Öğrenciler, kayıt yenileme işleminin tümünden sorumludurlar ve kayıtlarını kendileri yaptırmakla yükümlüdürler. Normal kayıt süreleri içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, en geç ders alma bırakma süresi sonuna kadar, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenecek ücretler dahilinde ceza ödeyerek kayıt yeniletebilirler.

Azami eğitim süresi içerisinde harcını yatırmayarak kaydını yaptırmayan öğrencilerin öğrenimlerine ara verdikleri süre sonunda kayıt ve intibakları hususunda ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu yönetim kurulları yetkilidir.”


6. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 18.07.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/300-195 sayılı yazısı uyarınca; 28 Eylül 2000 Tarih ve 24184 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Önlisans, Lisans ve Tıp Doktorluğu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin;


a) 4. maddesinin (a) fıkrasının ikinci paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Yeterlik Sınavına girmeyen veya girip başarısız olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Sınıfına kayıt olurlar. Hazırlık Sınıfı sonunda başarılı olan öğrencilerin birinci sınıfa kaydı yapılır. Hazırlık sınıfında devamsızlık dışında başarısız olan öğrencilerin birinci sınıfa kayıtları yapılır.”

b) 9. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
“Dersler
MADDE 9-Tıp Doktorluğu Öğretim programında her sınıf bir sonraki sınıfın ön şartıdır. Bir sınıftaki ön şartlı dersleri geçemeyen öğrenci bir üst sınıfa devam edemez ve ders alamaz. Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü dersler ön şartsız derslerdir. Ön şartsız derslerden başarısız olan öğrenci bir üst sınıfa devam edebilir. Ancak mezun olabilmesi için bu derslerden başarılı olması zorunludur.”
c) 20. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,
“Ders veya staj tekrarı
MADDE 20- Yılsonu sınavı ve staj sonu sınav ile bunların bütünlemelerinde başarısız olan öğrenci, bu ders veya stajları tekrarlar. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencilere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Bütünleme haklarında başarısız olan öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla açılacak yaz dönemi stajına katılabilirler. Alınacak yaz staj veya stajlarının toplam süresi dördüncü sınıf öğrencileri için 10 haftadan, beşinci sınıf öğrencileri için 6 haftadan fazla olamaz. Dördüncü ve beşinci dönemlerdeki tüm stajlarını başarı ile tamamlayan öğrenci, bir üst sınıfa kayıt yaptırarak açılacak ilk stajdan eğitime başlar. Bu kapsamdaki öğrenciler açılacak yaz stajlarından yararlanabilirler.”


7. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 18.07.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/300-195 sayılı yazısı uyarınca; 26 Ağustos 2009 Tarih ve 27331 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in;

a) 8. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Eğitim öğretim süresi
MADDE 8- Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Bu eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara Diş Hekimliği Diploması verilir. Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.”

b) 26. maddesinin 1. fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Not ortalaması
MADDE 26 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yılsonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin dönemlik ve yıllık dersten aldığı toplam kredi tutarı, o dersin kredi değeri ile bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde gösterilen yarıyıl/yıl harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.”


c) 27. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Ders veya staj tekrarı
MADDE 27 – (1) Her hangi bir ders/dersler ve staj/stajlardan NA, FF ve U notu alan öğrenciler, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesindeki şartları yerine getirmek ve 8 inci maddesindeki sınırlar içerisinde kalmak kaydı ile ders veya stajlarını tekrar etmek zorundadır.”

8. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 18.07.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/300-195 sayılı yazısı uyarınca; 19 Ağustos 2009 Tarih ve 27324 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 33. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

“Öğrenim süresi
MADDE 33- (1) Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ıncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesindeki koşulları sağlayanlar daha kısa sürede mezun olabilirler.”

9. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 18.07.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/300-195 sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosunun 16.12.2003 tarih ve 34 nolu toplantısında alınan 4111 sayılı yasanın Üniversitemizde Uygulanmasına İlişkin kararların iptal edilmesine,

10.Gaziantep Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 08.05.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.76.M1.00.00/400/522 sayılı yazısı uyarınca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte uygulamaya konulan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen insan kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında hazırlanan Gaziantep Meslek Yüksekokulu katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

11.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 30.06.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M2.00.00/050.01.04-249 sayılı yazısı uyarınca; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte uygulamaya konulan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen insan kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi (İKMEP) kapsamında hazırlanan Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü İlk ve Acil Yardım Programı ve Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı ile Dişçilik Hizmetleri Bölümü Diş Protez Teknolojisi Programı yeni kataloglarının ekli şekliyle kabulüne,

12.Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 01.07.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.M5.00.00/175 sayılı yazısı uyarınca; Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ve Özel Güvenlik ve Koruma Programı katalog değişikliklerinin ekli şekliyle kabulüne,

13. Mimarlık Fakültesi Dekanlığının 28.07.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.18.00.00/050.01/70 sayılı yazısı, Mühendislik Fakültesi Dekanlığının 02.08.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.17.00.00/400-382-1229 sayılı yazısı uyarınca;

a) “Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi”nin 2 (a) maddesine göre; Mimarlık Fakültesinde çift anadal programı açılmasına,

b) Söz konusu yönergenin 3 (a) maddesine göre; 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı için kontenjan sayısının 3 olmasına, bu programa sadece Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin başvurabilmelerine ve çift anadal programı müracaat gününün 07 Eylül 2011 tarihine kadar uzatılmasına,


14. Meslek Yüksekokullarının yeniden yapılanmaları hususunda yurtdışı emsallerini araştırarak yeni modeller sunabilmek amacıyla her meslek yüksekokulu bünyesinde meslek yüksekokulu müdürleri ile meslek yüksekokulu müdürünün önerisi-Rektörlük Makamının onayı ile belirlenecek üyelerden oluşan “Meslek Yüksekokulu Danışma Kurulu” oluşturulmasına,

15. Üniversitemiz öğrencilerine, katıldıkları bilimsel ve kültürel faaliyetlerden dolayı puan verilmesine; alacakları söz konusu puanların not ortalamalarına katkı sağlamasına; bu konuyla ilgili kriterleri belirlemek üzere Rektörlük Makamınca bir komisyon oluşturulmasına,

16. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünün 25.07.2011 tarih ve B.30.2.KSÜ.0.70.00.00/030/03-424-5242 sayılı yazısı uyarınca; “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İle Gaziantep Üniversitesi Arasında Ortak Lisansüstü Program Açılmasına İlişkin Protokol”ün ekli şekliyle kabulüne,

17. “Gaziantep Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü İşbirliği Protokolü” nün ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

18. “Yunus Emre Enstitüsü ve Gaziantep Üniversitesi Arasında Yurt Dışındaki Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinde Gaziantep Üniversitesinin Tanıtımının Yapılmasına Dair İşbirliği Protokolü”nün ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

19. “Eğitim, Kültür ve Akademik Araştırma Merkezi, İran İslam Cumhuriyeti ile Gaziantep Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Eğitim, Araştırma ve Teknolojik İşbirliği Protokolü”nün ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

20. “Kermanshah Tıbbi Bilimler Üniversitesi, İran İslam Cumhuriyeti ve Gaziantep Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Eğitim, Araştırma ve Teknolojik İşbirliği Protokolü”nün ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

21. “Razi Üniversitesi, İran İslam Cumhuriyeti ve Gaziantep Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Eğitim, Araştırma ve Teknolojik İşbirliği Protokolü”nün ekli şekliyle kabulüne ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

22. Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın 02.08.2011 tarih ve B.30.2.GZP.0.20.00.00.300/1370 sayılı yazısı uyarınca; Tıp Fakültesi İngilizce Tıp ve Türkçe Tıp Bölümü 1. sınıf integre ders programı içerisinde yer alan seçmeli ders kodlarının ve içeriklerinin ekli şekliyle kabulüne,

oybirliği ile karar verilmiştir.


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu