Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 03.11.2009 tarih ve 20 nolu toplantı tutanağı

1.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 28.09.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.42.00.00/126/132-132 sayılı yazısı uyarınca;

a) Üniversite Senatosu’nun 14.07.2009 tarih ve 14 nolu toplantısında alınan Halk Sağlığı Anabilim Dalı Lisansüstü programına kabul koşullarında yer alan, “Bu programa Tıp Fakültesi mezunları ile sağlıkla ilgili Fakültelerin/Yüksekokulların Ebelik ve Hemşirelik Bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir” şeklindeki ifadenin, “Bu programa Tıp Fakültesi mezunları ile sağlıkla ilgili Fakültelerin/Yüksekokulların Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinden mezun olanlar başvurabilirler.” şeklinde değiştirilmesine,

b) Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans başvuru şartlarından ALES (Sayısal) 55 puanının, ALES (Sayısal) 55 puanı veya ALES(Eşit Ağırlık) 55 puanı olarak değiştirilmesine,

2. İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı’nın; 21.10.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.29.00/100/2-3-4 sayılı yazıları uyarınca;

a) İşletme Bölümü ders katalogunun,

b) İktisat Bölümü ders katalogunun,

c) Fakülte kurulu oluşturulamadığından 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı 1. yarıyılı İktisat ve İşletme Bölümleri ders dağılım çizelgesinin,

ekli şekliyle kabulüne,

3. İslahiye Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 02.11.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.M7.00/ sayılı yazısı uyarınca; İslahiye Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı ders katalogunun ekli şekliyle kabulüne,

4. Üniversite Senatosu’nun 29.09.2009 tarih ve 18 nolu toplantısında alınan TDP 100 Toplumsal Duyarlılık Projesi (1-2)2 dersinin; etkili bir şekilde uygulanması, koordinasyonu ve yürütülmesini sağlamak üzere “Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Dersi Uygulama Esasları Yönergesi’nin ekli şekliyle kabulüne,

5. Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının fakülte ve yüksekokullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla;

a) “Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi”nin kurulmasına ve 2547 Sayılı Yasanın 7/d-2 maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına,

b) Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) Merkezi Yönetmelik taslağının ekli şekliyle aynen kabulüne,

6. Üniversite Senatosu’nun 29.09.2009 tarih ve 18 nolu toplantısında alınan Toplumsal Duyarlılık Projesi dersi ile ilgili kararın 3. maddesinin (a) şıkkının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

I) Fakülte/Yüksekokullar için açılan TDP 100 (1-2)2 dersin mevcut şekliyle Tıp Fakültesi öğrencilerine 2010-2011 öğretim yılından itibaren yıllık olarak verilmesine; not değerlendirmesinin 100’lük sisteme göre yapılmasına, geçme notunun 100 üzerinden en az 50 olmasına,

II) Diğer Fakülte/Yüksekokullar (Tıp Fakültesi hariç) için aşağıda kodu, adı ve kredisi belirtilen derslerin 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyıldan itibaren, 1. sınıf öğrencilerine zorunlu ders olarak verilmesine ve ders içeriklerinin aşağıdaki şekilde olmasına,

TDP 101 Toplumsal Duyarlılık Projesi (0-2)1;

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlamak. Bilimsel nitelikli toplantılara konuşmacı yada düzenleyici olarak katılmak.

TDP 102 Toplumsal Duyarlılık Projesi (1-2)2 ;

Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözümü için projeler hazırlanan projelerde saha çalışmalarını yapmak, derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde beceri geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmak.

III)TDP 101 kodlu dersin birinci yarıyılda,

IV) TDP 102 kodlu dersin ikinci yarıyılda verilmesine,

V) TDP 101 dersinin, TDP 102 dersinin ön koşulu olmasına,

VI) TDP 101 kodlu ders için ek ders tahakkuk ettirilmemesine ,

VII) TDP 101 ve TDP 102 derslerinin not değerlendirmesinin 4.00’lık sistemde harf notu olarak değerlendirilmesine,

VIII) 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı II. yarıyıldan itibaren, tüm Fakülte/Yüksekokulların (Tıp Fakültesi hariç)1. sınıflarına TDP 102 dersinin konulmasına, bu dönem için TDP 101 dersinin ön koşul olarak aranmamasına,

7. Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 04.09.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.M4.00.00/200-429 sayılı yazısı uyarınca; 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında kaydını sildiren ve Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 12. maddesine göre tekrar kayıt hakkını kullanarak 1. sınıf kaydını yaptıran Antepfıstığı Tarımı ve Teknolojisi Programı öğrencisi Emrullah Topal’ın, AFTT Programı 1. sınıfında ders açılabilmesi için yeterli sayıda öğrenci bulunmamasından dolayı mağduriyetinin giderilmesi için Organik Tarım Programına yatay geçişinin yapılmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgili Ekler
   toplumsal-duyarlylyk-projeleri-dersi-uygulama-esaslary-yonergesi1388.doc

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu