Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 29.09.2009 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağı

1. Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 10.09.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.M3.00.00/251 sayılı yazıları uyarınca; 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı I.Döneminden itibaren,

a)Lastik ve Plastik Teknolojisi programında okutulmakta olan NTPT 121(3-3)5 Bilgisayara Giriş ve Programlama dersinin isim ve kodunun NTPT 121(3-0)3 Bilgi İşlem Teknolojileri ve Uygulamaları olarak değiştirilmesine,

b)Halıcılık ve Kilimcilik programında okutulmakta olan NTHP 131(2-2)3 Bilgisayara Giriş dersinin isim ve kodunun NTHP 131(3-0)3 Bilgi İşlem Teknolojileri ve Uygulamaları olarak değiştirilmesine,

2. Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın 29.09.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.79.00.00/282/ sayılı yazısı uyarınca; Üniversite Senatosu’nun 24.12.2002 tarih ve 33 nolu toplantısında alınan “Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kantinleri-Kafeteryaları İşletim ve Denetim Yönergesi”nin “Gaziantep Üniversitesi Kantin, Kafeterya, Büfe, Dükkan ve Çay Ocakları İşletim ve Denetim Yönergesi” olarak ekli şekliyle değiştirilmesine,

3. Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının fakülte ve yüksekokullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması için TDP 100 Toplumsal Duyarlılık Projesi (1-2)2 dersinin;

a) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının 1. sınıf II. yarıyıl ders müfredatlarına zorunlu ders olarak konulmasına,

b) Öğrenci ders yüküne dahil edilmemesine,

c) Bu derse ara sınav ve final sınavı uygulanmamasına, değerlendirmenin öğrencinin projedeki performansına göre yapılmasına,

4. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı I. yarıyılından itibaren, ilk olarak Türkçe eğitim yapan önlisans ve lisans programlarında verilen İngilizce dersler, daha sonra Üniversite Senatosunca belirlenecek diğer dersler için işleyiş biçiminin uzaktan bilgisayarla öğretim şeklinde olmasına,

5. Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu’nun; ülkemizin sağlık sorunlarının çözümü, sağlık hizmetlerinin etkili yürütülmesi ve ülkemiz insanının sağlıklı yaşamasının sağlanması için hizmet alanına göre gerekli profesyonellerin yetiştirilmesi amacıyla 5 Eylül 2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazetede de yayımlanarak kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin benzer özellikler taşıması nedeniyle söz konusu Yüksekokulun;

a) kapatılmasına,

b) kapatılmasının uygun görülmesi halinde;

1. Yüksekokul bünyesinde bulunan program, bölüm ve anabilim dallarının Sağlık Bilimleri Fakültesine devredilmesine; eğitim-öğretime devam eden mevcut tüm öğrencilerin Sağlık Bilimleri Fakültesi adı altında eğitim öğretimlerine devam etmelerine ve mezuniyetlerini bu fakülte adı altında tamamlamalarının sağlanmasına,

2. Mevcut akademik ve idari personelinin kadro ve pozisyonları ile birlikte Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine devredilmesine,

3. 2009 yılı bütçesi ile 2010 yılı bütçesi ödeneklerinin Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine devredilmesine,

4. Sağlık Yüksekokulu adına kayıtlı her türlü araç-gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte taşınır ve taşınmaz mallarının Sağlık Bilimleri Fakültesine devredilmesine ve konunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına;

6. 11 Temmuz 2005 tarih ve 25872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim İle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 14. maddesi birinci paragrafına 3. cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümlenin eklenmesine;

“Uzaktan Eğitim kapsamında verilen derslerin ara sınavı tektir.”

7. Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 08.10.2009 tarih ve B.30.2.GZP.0.72.00.00/400-310 sayılı yazısı uyarınca; 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanla ilk defa öğrenci alan birimlerin akademik takviminin ekli şekliyle kabulüne,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu