Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
SENATO 
ANA SAYFA
   Üniversite Senatosu'nun 17.12.2008 tarih ve 20 nolu toplantı tutanağı
1- Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’nün 06.11.2008 tarih ve B30.2.GZP.0.C1.00.00/171.1/133 sayılı yazısı, ekleri ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 24.11.2008 tarihli raporu incelendi;

a) 27 Aralık 1996 tarih ve 22860 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ders tekrarını düzenleyen 18. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin uygun görülmesine,

Ders Tekrarı

MADDE 18- Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl notu olarak yüksek lisans öğrencisinin en az (CC), doktora ve sanatta yeterlik öğrencisinin ise (CB) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları dersleri tekrarlamak veya, danışmanının önerisi ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının onayı ile başka bir ders almak zorundadırlar. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilir veya, danışmanın önerisi ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının onayı ile başka bir ders alabilirler. Tekrarlanacak derslerle ilgili olarak enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından Enstitü Müdürlüğü kanalı ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bilgi verilmesi gerekir.

b) Gaziantep Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Fen ve Matematik alanları Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans programının açılmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

2- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 03.12.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.72.01/400-317 sayılı yazıları ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 15.12.2008 tarihli raporu incelendi; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5806 sayılı Kanun’un Üniversitemizde uygulanmasına ilişkin esasların ekli şekliyle aynen kabulüne,

3- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın 09.09.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.72.01/400-218 sayılı yazıları ve Üniversite Senatosu’nun 11.11.2008 tarih ve 18 nolu toplantısında oluşturulan Eğitim Komisyonu’nun 15.12.2008 tarihli raporu incelendi; Libya’daki Al-Shahad Al-Thanawiyya Sınavlarının YÖS sınavına eşdeğer sayılarak, taban puan önerilerinin aşağıdaki şekliyle uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına,

a) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi için Scientific Stream’den en az 195

b) Mühendislik Fakültesinin herhangibir bölümü için Scientific Stream’den en az 185

c) Diğer fakülteler için en az 175

taban puanlarının alınmasına,

4- Gaziantep Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisinin 28.11.2008 tarih ve B.30.2.GZP.0.70.00.00.(AB)189/66 sayılı yazıları uyarınca; Gaziantep Üniversitesi ile Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Kalifornia Üniversitesi, Davis Kampüsü arasında ekte sunulan ikili anlaşmanın imzalanmasının kabulüne ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

5- Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 16.12.2008 tarih ve B.30.2.GZP.04.00.00/400/154 sayılı yazıları uyarınca; Diş Hekimliği Fakültesine 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılı için 40 öğrenci alınmasının uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

6- İnternet destekli öğretim çalışmaları hazırlamak, eğitimin e-öğrenme ile yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmak amacıyla hazırlanan “Gaziantep Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yönetmeliği”nin ekli şekliyle uygun görülmesine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı onaylarına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu