Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BİRİM VE EKLENTİLERİNE AD VERMEDE UYGULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

Üniversite Senatosunun 07.06.2022 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağının 10. Maddesinin ekidir.

T.C.
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
BİRİM VE EKLENTİLERİNE AD VERMEDE UYULACAK
USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR
Amaç
MADDE 1 –(1) Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı birimlere, mekânlara ve eklentilere ad verilmesine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde bulunan fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezi, hastane ve eklentileri, kampüs, yurt, misafirhane, kütüphane, derslik, laboratuvar, amfi, salon, konferans salonu, alan, tesis, saha, meydan, yol, bulvar, bahçe, park, cadde, sokak vb. birimlerine ad verilmesine dair usul ve esasları kapsamaktadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu yönerge 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14-b(2) maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
• Üniversite : Gaziantep Üniversitesini,
• Rektör : Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
• Senato : Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
• Değerlendirme Komisyonu: Rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilen, bir Rektör Yardımcısı başkanlığında toplam 5 öğretim üyesinden oluşan “Gaziantep Üniversitesi Ad Verme Önerilerini İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu”nu,
• Birim :Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, araştırma merkezi, hastane vb. akademik birimleri ile idari birimlerini,
• Eklenti : Gaziantep Üniversitesinin birimlerinin derslik, oda, laboratuvar, atölye, amfi, salon, konferans salonu, alan, saha, meydan, yol, bulvar, bahçe, park, cadde, sokak, yurt, vb. gibi alanlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
BİRİMLERE VE EKLENTİLERİNE VERİLEBİLECEK VE VERİLEMEYECEK ADLARA İLİŞKİN ESASLAR

A-Birimlere ve eklentilerine verilebilecek adlar
MADDE 5 – Ülkenin, toplumun ve üniversitenin temel değerlerine uygun olmak koşuluyla üniversite birimlerine ve eklentilerine aşağıdaki adlar verilebilir.

a) Üniversite birimlerine, bölge, yöre ya da o bölgeyi temsil eden nesnelerin isimleri verilebileceği gibi Üniversiteye önemli hizmeti geçmiş, Gaziantep Üniversitesi’nin ya da belirli fakülte, bölümlerin veya birimlerin gelişmesine önemli katkıları bulunan, Üniversite içinden ya da dışından kişilerin, Üniversiteyle yakın ilişki içerisinde olup bir anlam ifade edecek oranda maddi ya da manevi katkıda bulunmuş şahısların, Türkiye Cumhuriyeti Devletine veya ulusal/uluslararası eğitim, bilim, sanat, spor, sosyal ve kültürel vb. alanlarda takdir edilecek oranda katkı sağlayan insanların isimleri verilebilir.
b) Emekli olmuş veya vefat etmiş Gaziantep Üniversitesi mensuplarının isimleri, bir birim ve eklentiye verilebilir.

B- Birimlere ve eklentilerine verilemeyecek adlar
MADDE 6- (1) Kurumlara, bina ve tesislerin yapılmasında görevinin gereği olarak hizmet eden ve halen görevine devam eden kişilerin adları verilemez.
(2) Kurumların bina ve eklentilerine; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlardan, zimmet, irtikâp, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve benzeri suçlardan mahkûm olanların adları verilmez, bu kapsamdakilerin daha önce verilmiş olan adları ise ad veren makam tarafından aynı usulle iptal edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
AD VERMEDE İZLENECEK USUL VE ESASLAR

Ad verme yöntemi
MADDE 7 – (1)Birimlere ve eklentilere ad vermede aşağıdaki usuller uygulanır.
• Birimlerinde ve eklentilerinde bir yere ad verilmesini isteyen birimler, Fakülte/ Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu kurullarında aldıkları gerekçeli karar ile birlikte üniversite rektörlüğüne teklifte bulunurlar.
• Teklifler Değerlendirme Komisyonunda görüşülüp uygunluğu değerlendirilir.
• Değerlendirme Komisyonun görüşü ile birlikte teklif, senatoda görüşülüp karara bağlanır.
• Üniversite Rektörlüğüne bağlı birimlere doğrudan rektörün önerisi komisyonun görüşü ve senato kararıyla ad verilebilir.
• Komisyon, başkanın daveti üzerine toplanır. Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır. Karşıt görüşler yazılı olarak belirtilir. Üst üste iki toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği düşer. Boşalan Komisyon üyelikleri için kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle görevlendirme yapılır.
• Daha önce verilmiş adların iptal süreçleri de aynı yöntemle icra edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Yürürlük
MADDE 8- Bu Yönerge Üniversite Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- Bu Yönergeyi Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu