Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 07.06.2022 tarih ve 12 nolu toplantı tutanağının 6. maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencilerinin dönem içi laboratuar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel kural, ilke ve yöntemleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönerge Ebelik Bölümü lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının dönem içi uygulama yapacakları yerleri, görev, yetki ve sorumluluklarını, uygulamaların değerlendirilmesindeki esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönerge; ülkemizde 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin” 5. maddesine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” ile ilgili maddeleri ile 17/06/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31514 sayılı “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” maddelerine ve Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen başlıca kavram ve terimlerin tanımları aşağıdadır:
a)Üniversite: Gaziantep Üniversitesidir.
b) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesidir.
c) Dekan: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanıdır.
d) Bölüm Başkanı: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm Başkanıdır.
e) Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kuruludur.
f) Öğrenci Ebe: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümünde eğitim öğretim gören dönem içi uygulamalarını yapan öğrencileri,
g) Uygulama: Mesleki dersler kapsamında yer alan teorik konular ile ilgili, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya ebelikte beceri kazandırmaya yönelik koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmet kurumlarında, öğretim elemanlarının/klinik-saha ebe/hemşiresinin rehberliğinde aktif olarak yapılan eğitimdir.
h) Dönem İçi Uygulama: Ebelik Bölümü 1., 2., 3. ve 4. sınıf derslerinin Güz ve Bahar dönemleri içindeki uygulamaları
i) Uygulamalı Ders: Güz ve bahar dönemleri içinde teorik ve uygulama ve/veya uygulama dersleri kapsamında klinik, laboratuvar ve saha/alanda yapılması zorunlu olan uygulamaları
j) Ön Koşullu Ders: Zorunlu bir dersin alınabilmesi için önceki yarıyıl veya yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının alınıp başarılması ve/veya alınmasına bağlı (devamsızlıktan başarısız olma hariç) olan dersler.
k) Dönem İçi Uygulama Komisyonu: Laboratuar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarının planlanması, uygulanması, koordinasyonu, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlayan ebelik bölümündeki öğretim elemanlarından oluşturulan komisyondur. Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen 1 başkan ve 2 üyeden oluşur. Komisyonun görev süresi üç yıldır.
ı) Sorumlu Öğretim Elemanı: Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarının planlanması, uygulanması, koordinasyonu, denetlenmesi ve değerlendirilmesi için her dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarıdır.
m) Uygulamaya Yardımcı Öğretim Elemanı: Laboratuar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarının yürütülmesi amacıyla Bölüm Başkanlığı’nın önerisi ile Dekanlık tarafından görevlendirilen öğretim elemanı ile en az lisans düzeyinde eğitime sahip olan meslek üyesini.
n) Uygulama Süresi: Mesleki uygulamaların ilgili bölüm müfredatında belirtilen saat ve süre
o) Klinik/saha uygulaması alanı: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Ebelik Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülen koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren kurumlar (hastaneler, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, toplum ruh sağlığı merkezleri, engelli rehabilitasyon merkezleri vb.) ile dersin gereği olarak Bölüm Başkanlığının uygun gördüğü diğer kurumlardır (okul, işyeri, halk eğitim merkezi vb.).

İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
Dönem İçi Uygulama Esasları
MADDE 5-(1) Ebelik bölümü dönem içi uygulama derslerinin süresi, Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen müfredat programlarında her ders için belirtilen süre kadar uygulama yapılır. Dönem içi yapılan teorik ve uygulamalı derslerin uygulamalarına ilişkin uygulama süreleri üniversitenin akademik takviminde belirtilen eğitim-öğretim süresi içinde yapılır.
(2) Öğrencilerin uygulamaya ilişkin esasları Gaziantep Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve sorumlu öğretim elemanı tarafından denetlenir.

Ebelik Bölümü Dönem İçi Uygulama Dersleri
MADDE 6-(1) Öğrenci ebenin mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmak için müfredat programında yer alan Güz ve Bahar dönemleri içinde teorik ve uygulama ve/veya uygulama dersleri kapsamında klinik, laboratuvar ve saha/alanda yapılması zorunlu olan dört yıl boyunca almak zorunda olduğu derslerdir. Derslerin uygulama süresi hafta içinde belirlenen günlerde 08.00- 16.00 saatleri arasındadır. Ebelik bölümü dönem içi uygulama dersleri;
· EBE130 Ebelik Esasları (6-8)13 Kredi
· EBE231 Doğum Öncesi Bakım (4-8)10 Kredi
· EBE242 İç ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım ve Uygulama (0-8)6 Kredi
· EBE230 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem (4-8)10 Kredi
· EBE331 Riskli Doğum Eylemi ve Doğum Sonu Dönem (4-8)12 Kredi
· EBE336 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (4-8)12 Kredi
· EBE332 Kadın Hastalıkları (4-8)11 Kredi
· EBE435 Entegre Uygulama-I (2-8)8 Kredi
· EBE437 Üreme Sağlığı (4-8)11 Kredi
· EBE430 Entegre Uygulama-II(2-8)8 Kredi
· EBE432 Halk Sağlığı (4-8)10 Kredi
Dönem İçi Uygulamanın Amacı
MADDE 7-(1)
a) Öğrencinin, dönem içi edindiği teorik ve pratik bilgilerini, anne-çocuk sağlığının, ailenin ve toplumun koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak adına ebelik bakımını planlama, uygulama ve değerlendirmede kullanabilmesi,
b) Ebelik girişimlerini gerçekleştirme ve sonuçlarını değerlendirmede sorumluluk alabilmesi,
c) Sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık ekibi içinde yer alarak ve ekibin diğer üyeleri ile iş birliği içinde çalışabilmesini sağlamaktır.
d) Ebelik uygulamalarını mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirebilme becerisini kazandırmaktır.
Madde 8-(1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için teorik ders ve klinik/saha uygulamalarını başarı ile tamamlamaları zorunludur.
Uygulamaların Yürütülmesi
MADDE 9-(1) Bölümün lisans öğretim planında belirtilen uygulamalı derslerle ilgili olarak;
a) Dönem içi uygulamaları eğitim-öğretim programına göre uygun laboratuvar, klinik ve klinik dışı alanlarda yapılır.
b) Dönem içi uygulamalar öğrencilerin dönem içinde aldıkları derslere ilişkin edindikleri bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte olan, uygun laboratuvar, klinik ve klinik dışı alanlarda yapılır.
c) Ebelik bölümü dönem içi uygulama alanlarına, sorumlu öğretim elemanı karar verir.
d) Öğrenci sayısı ve uygulama alanının gereksinimine göre uygulamalar için öğretim elemanı/elemanları ve/veya lisansüstü eğitime sahip ya da en az 2 yıl deneyimi olan lisans mezunu hemşire-ebeler görevlendirilebilir.
e) Dönem içi uygulamalarının Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dönem İçi Ders Uygulama Yönergesi doğrultusunda sürdürülmesi ve eğitim öğretim ile ilgili olası problemlerde entegre çözüm sürecinin işletilmesinden uygulama komisyonu ve ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı sorumludur.
Süre
MADDE 10-(1) Ebelik Bölümü dönem içi uygulama derslerinin süresi, Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen müfredat programlarında her ders için belirtilen eğitim-öğretim süresi kadar uygulama yapılır. Dönem içi yapılan teorik ve uygulamalı derslerin uygulamalarına ilişkin uygulama süreleri üniversitenin akademik takviminde belirtilen eğitim-öğretim süresi içinde yapılır. Uygulamaların başlangıç ve bitiş tarihleri Dönem içi Uygulama Komisyonu veya Sorumlu Öğretim Elemanı tarafından belirlenir ve dönem başlamadan bir ay önce Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Derslerin uygulama süresi gün içinde 08.00-16.00 saatleri arasındadır.
Dönem içi Uygulamada Ön Koşullu Dersler
MADDE 11-(1) Ebelik Bölümünde ön koşul;
*EBE231 Doğum Öncesi Dönem dersini başarı ile tamamlamayan öğrenciler EBE230 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem dersini alamazlar.
* EBE230 Normal Doğum ve Doğum Sonu Dönem dersini başarı ile tamamlamayan öğrenciler EBE331 Riskli Doğum ve Doğum Sonu Dönem dersini alamazlar.
Devam
MADDE 12-(1) Gaziantep Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 22. maddesine göre öğrenciler derslere, uygulamalara ve laboratuvarlara devam etmek zorundadır. Mazeretleri ne olursa olsun uygulama ve laboratuvarlarda devam süresinin 20’sinden fazlasına (raporlu olmak dâhil) devam etmeyen öğrenciler başarısız kabul edilir. Devam şartlarını sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmazlar ve kendilerine Devamsız (NA) notu verilir. Söz konusu öğrenciler o dersi tekrar almak ve devam etmek zorundadır. Uygulama sırasında raporlu olunan günler devamsızlık olarak kabul edilir.
Uygulama Yerlerinin Belirlenmesi
MADDE 13-(1) Uygulamanın yapılacağı yerlerin seçimi ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı/uygulama komisyonunun önerisi ile Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından gerekli izinler alınır.
Değerlendirme
MADDE 14-(1) Mesleki uygulamaların değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği doğrultusunda yapılır. Uygulamaya devam eden öğrenci ebeye, her dersin dönem içi uygulamasının sonunda ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek not verilir. Dönem içi uygulamalarının başarı notuna katkısı 30’dur.
Dersin tekrarı
MADDE 15-(1) Dönem içi uygulamasından herhangi bir nedenle başarısız olan öğrenci dersin açıldığı ilk dönemde bu dersi tekrar eder. Öğrenci teorik derslerde, devamsızlıktan kalma durumunda (NA) dersin uygulamasını ve teoriğini almak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları
MADDE 16-(1) Ebelik bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için tüm teorik ve uygulamalı dersleri başarıyla tamamlamış olmaları gereklidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 4,00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak ve. ‘‘Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının belirlenmesine Dair Yönetmelik” in 5. Maddesinin 5. Fıkrası’na göre belirlenen kriterleri yerine getirmek zorundadır. Aşağıda belirtilen koşulları uygulama süresince öğrenci, yerine getirmek ve kanıtlayıcı belgeleri sorumlu öğretim elemanına teslim etmekle yükümlüdür.
a) En az 100 doğum öncesi muayeneyi de içerecek şekilde gebe kadınlara danışmanlık yapmak,
b) En az 40 gebe kadına bakım vermek ve izlemini yapmak,
c) En az 40 doğum yaptırmak (doğum yapan kadın sayısı eksikliği nedeniyle bu sayıya ulaşılamıyorsa bu sayı ancak öğrencinin 20 tane daha doğuma yardım etmesi koşulu ile minimum 30’a indirilebilir),
d) Bir ya da iki makat doğuma aktif katılmak, makat doğum mümkün olmadığı takdirde simülasyon yöntemi ile çalışmak,
e) Epizyotomi uygulamak ve tamirini öğrenmek (Sütur pratiği epizyotomi sonrası veya basit perineal yırtılmalara sütur atılmasını içerir). Gerekirse bu durumu simülasyon yöntemi ile çalışmak,
f) Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde risk altında olan 40 kadına bakım vermek ve izlemek,
g) En az 100 lohusa ve sağlıklı yenidoğan bebeğin izlemini yapmak ve bakımını vermek (muayene dahil),
h) Özel bakım gerektiren, prematüre, postmatüre, düşük doğum ağırlıklı veya hasta bebekler dahil olmak üzere 50 yenidoğan bebek gözlemi ve bakımını yapmak,
i) Jinekolojik ve obstetrik patolojisi olan kadınların bakımını yapmak,
j) Tıbbi ve cerrahi alanlarda temel bakım uygulamalarını yapmak ile yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Uygulama Komisyonunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 17-(1) Uygulama komisyonunun görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:
a) Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarının uygulama yönergesine uygun olarak planlanması, uygulanması, koordinasyonu, denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar.
b) Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunları değerlendirir ve çözüm yoları bulur.
Sorumlu Öğretim Elemanı ve Öğrencinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 18- (1) Sorumlu Öğretim Elemanının görev yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:
a) Uygulamaya yardımcı öğretim elemanının yerine getirdiği görev, yetki ve sorumluluklarını da yapmak zorundadır.
b) Uygulama derslerinin yapılacağı kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve izinler için gerekli belgelerin hazırlanması ve Dekanlığa iletilmek üzere Bölüm Başkanı’na iletilmesini sağlar.
c) Dönem başında öğrencilerin nerede uygulama yapacağına ilişkin rotasyon çizelgesini hazırlar, öğrencilere ilan edilmesi için bölüm başkanlığına çizelgeleri teslim eder.
d) Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunların çözümünde Uygulama Komisyonu ile birlikte çalışır ve sorunun çözümü için ilgili kişilerle görüşür.
e) Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarında görevli uygulamaya yardımcı öğretim elemanlarına danışmanlık yapar.
f) Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarının başlangıcında öğrencilere gerekli belgeleri teslim eder ve uygulama başlama tarihleri ile birlikte öğrencilerin uygulamaya başlamasını sağlar.
g) Klinik ve sahada yapılan uygulamalarda tüm öğretim elemanları/klinik-saha hemşiresi/ebe üniforma veya beyaz önlük giyer.
h) Dönem sonunda uygulamaya yardımcı öğretim elemanları ile öğrenci devam ve başarı durumunu değerlendirir.
i) Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarında devamsızlıktan kalan öğrencileri final sınavından önce ilan eder.
j) Sorumlu öğretim elemanı, kliniğe geçerli bir mazeret olmaksızın 15 dakikadan fazla geç kalan öğrenciyi o gün için kliniğe almama ve devamsız sayma yetkisine sahiptir.
Uygulamaya Yardımcı Öğretim Elemanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 19- (1) Uygulamaya yardımcı öğretim elemanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:
a) Dönem içi uygulama komisyonu/ sorumlu öğretim elemanı ile iş birliği içinde çalışır.
b) Öğrencinin çalışma alanına uyumunu sağlamaya yönelik uygun bir çalışma ortamı sağlar. Uygulamanın yürütülmesi esnasında ortaya çıkan problemleri inceler, çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanına iletir.
c) Öğrenciyi uygulama yaptığı kurum ve/veya kuruluşun işleyişi, kuralları konusunda bilgilendirir.
d) Uygulamalarda rol model olur, rehberlik eder, gözlemler ve denetler. Öğrencinin aykırı davranış göstermesi halinde Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddesine uygun şekilde cezai yaptırımda bulunma yetkisine sahiptir.
e) Dönem sonunda uygulama sorumlu öğretim elemanı ile birlikte öğrenci devam ve başarı durumunu değerlendirir.
f) Öğrencilerin devam durumlarını “öğrenci devam çizelgesi” aracılığı ile denetler.
g) İlgili derslere özgü değerlendirme formunu kullanarak öğrencileri değerlendirir ve sorumlu öğretim elemanına iletir.
h) Klinikte, öğrencinin üniforma bütünlüğünü sağlamakla yükümlüdür. Kılık kıyafet ile ilgili sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrenciyi uygulamada devamsız sayma yetkisine sahiptir.
i) Uygulamaya yardımcı öğretim elemanı, kliniğe geçerli bir mazeret olmaksızın 15 dakikadan fazla geç kalan öğrenciyi o gün için kliniğe almama ve devamsız sayma yetkisine sahiptir.
Öğrenci Ebenin Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 20- (1) Öğrenci ebenin görev yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:
a) Hastanın tedavi ve bakımını yürüten ekipte aktif olarak görev alır. Tedavi, bakım uygulamaları ve hasta vizitlerine katılır.
b) Kliniklerde ebelik bakım sürecine uygun olarak hastanın bakımını planlayıp, yürütür.
c) Multidisipliner ekip ile iş birliği içinde çalışır, klinik uygulamalarda bulunur, laboratuvar sonuçlarını takip eder, kayıtların düzenli tutulmasını sağlar.
d) Hasta/Gebe/Lohusa grupları için grup eğitimi programları düzenler ve yürütür.
e) Uygulama süresince üniforma bütünlüğüne uymak zorundadır. Kılık kıyafet ile ilgili sorumluluğunu yerine getirmeyen öğrenci uygulamada devamsız sayılacaktır.
f) Uygulama yaptıkları kurum veya kuruluşların kılık kıyafet yönetmeliğinde öngörülen şartlara ve dönem içi uygulama yönergesinde yer alan forma bütünlüğüne uymak zorundadır.
g) Uygulama yaptığı klinikte 08:00-16:00 saatleri arasında bulunmak zorundadır. Kliniğe geçerli bir mazeret olmaksızın 15 dakikadan fazla geç kalan öğrenci o gün kliniğe alınmaz ve gün içinde klinik uygulaması yapmamış kabul edilir.
h) Uygulama süresince, ilgili dersler kapsamında kendilerinden beklenen görev ve sorumluluklarını (bakım planı oluşturma, rapor yazma, eğitim yapma, vizit vb.) zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapar ve ilgili öğretim elemanına teslim etmek zorundadır.
i) Uygulama başında doldurması istenen formları doldurur, uygulama yardımcısı öğretim elemanına teslim eder.
j) Uygulama yaptığı kurum/kliniğin kurallarına uymak zorundadır. Kurallara aykırı davrandığı taktirde (mesleki etik, ahlak kuralları vb) ‘‘Öğrenci Disiplin Yönetmelik’’e göre ilgili cezai madde uygulanır.
k) Öğrenci, öğrenci kimliklerini yanında bulundurmalı ve üniformada görünür şekilde yaka kartı takmalıdır
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dönem İçi Uygulama Kıyafeti ve Kuralları
Uygulama Kıyafeti
MADDE 21-(1) Ebelik öğrencilerinin laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarında giymesi gereken kıyafetlerin özellikleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Öğrenciler Ebelik bölümü dönem içi uygulama yönergesinde yer alan forma bütünlüğüne uymak zorundadır. Belirlenen forma düzeni aşağıda belirtilmiştir;
· Üniforma beyaz üst forma (kısa ya da uzun kollu) ve lacivert klasik kesim kumaş pantolon olmalıdır.
· Üniformanın üst boyu basenden 15-20 cm aşağıda olmalıdır.
· Üniforma içine uzun kollu t-shirt giyilmemelidir, onun yerine beyaz ya da lacivert renkte kapüşonsuz, desensiz hırka giyilmelidir.
· Başörtülü öğrenciler, beyaz ya da lacivert renkte desensiz başörtüsü tercih etmelidir.
· Üniformayı tamamlayan beyaz/lacivert önü kapalı ayakkabı giyilmelidir. Dışarıda kullanılan ayakkabılar uygulama sırasında giyilmemelidir.
· Üniforma, yalnızca uygulama alanında giyilmeli, uygulama alanı dışında forma giyilmemelidir.
· Üniforma temiz ve ütülü olmalıdır.
b) Üniformaya öğrenci kimlikleri görünür şekilde yaka kartı takılmalıdır.
c) Öğrenciler saçlarını/başörtülerini arkadan tam olarak toplamalı, tırnaklar temiz-kısa ve renksiz ojeli ya da ojesiz, saat, alyans yüzük ve küçük küpe dışında takı takmamalı, abartılı makyaj yapılmamalıdır.
d) Aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, okul eğitimi, ev ziyaretleri ve diğer saha uygulamalarında öğrencinin kıyafeti sahanın özelliğine ve dersin ilgili öğretim elemanının kararına göre belirlenir.
Laboratuvar uygulaması sırasında öğrenciler;
e) Beceri/simülasyon laboratuvarında yapılan uygulamalarda forma giymelidir.
Uygulama Kuralları
MADDE 22-(1) Ebelik öğrencilerinin laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarında uyması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır:
a) Öğrenci, uygulamanın yapılacağı kurum tarafından talep edilen ilgili belgeleri (aşı belgesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikası vb.) uygulamaya başlamadan önce ilgili kuruma teslim etmek üzere hazırlar.
b) Öğrenci, Uygulama Komisyonu tarafından belirlenen üniformayı uygulama yaka kartını ve amblemini uygulamadan önce temin etmekle yükümlüdür.
c) Öğrenciler, klinikte 08:00-16:00 saatlerinde uygulamada olmak zorundadır.
d) Öğrenciler öğle arasında klinikte olmak zorunda olup öğle yemeğini öğrenci grupları kendi aralarında dönüşümlü olarak her bir grup için maksimum 45 dakika olacak şekilde planlamak zorundadır.
e) Kliniğe geçerli bir mazeret olmaksızın 15 dakikadan fazla geç kalan öğrenci o gün kliniğe alınmaz ve gün içerisinde klinik uygulaması yapmamış kabul edilir.
f) Laboratuvar, klinik ve saha uygulamalarında yukarıda belirtilen kıyafet kurallarına uygun giyinmeyen öğrenciler o gün kliniğe alınmaz ve gün içerisinde klinik uygulaması yapmamış kabul edilir.
g) Öğrenciler uygulama süresince gerekli notları kaydetmek üzere, üniforma ceplerinde küçük bir not defteri ile kalem bulundurmalıdır.
h) Öğrenciler hastane/uygulama alanı dışına üniforma ile çıkamaz.
i) Cep telefonu, uygulama saatleri süresince sessiz/titreşimde olarak kapalı tutulmalı ve yalnızca acil durumlarda kullanılmalıdır.
j) Öğrenci, uygulamalar sırasında fotoğraf/görüntü çekemez, ses kaydı alamaz. Uygulama yapılan kurum, kurum çalışanları, hasta ve hasta yakınları ile ilgili verilerin gizliliğini ihlal edebilecek davranışlarda bulunmaz.
k) Öğrenci uygulamalar sırasında hastanın mahremiyeti ya da gizliliğini ihlal eden herhangi bir eylemde bulunamaz, kişiye ait özel bilgileri ifşa edemez.
l) Öğrenci, hasta ve/veya refakatçisinin dışarıdan temin edilmesi gereken herhangi bir malzeme, yiyecek, ilaç vb. ihtiyaçları için aracı olamaz.
m) Öğrenci, uygulamadan sorumlu öğretim elemanının izni olmadan uygulama yerinden ayrılamaz, uygulama yerini değiştiremez. Ayrıldığı taktirde uygulamadan devamsız sayılır.
n) Öğrencilerin uygulama süresi içerisinde uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uyma ve kullandığı araç-gereç ve malzemeyi özenle kullanma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, gerekli hallerde öğrenci hakkında “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
o) Öğrenci uygulama yaptığı yerdeki çalışma düzenine ve disiplin kurallarına uymak zorundadır.
p) Uygulama yaptığı alana göre ebelik bakım planı ya da rapor hazırlamalıdır.
q) Uygulama süresince, ilgili dersler kapsamında kendilerinden beklenen görev ve sorumluluklarını (bakım planı oluşturma, rapor yazma, eğitim yapma, vizit vb.) zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapar ve ilgili öğretim elemanına teslim etmek zorundadır.
r) Öğrenci, bulaşıcı hastalıklar, salgın vb. durumlar açısından uygulamalarda öğrencilerin ellerini sık sık yıkaması, maske/eldiven/siperlik gibi kişisel koruyucu önlemlere dikkat etmeleri, uygulama alanlarının enfeksiyonlardan korunmaya yönelik kurallarına uymaları, temas ya da hastalık halinde sorumlu öğretim elemanı ve Ebelik Bölüm Başkanlığı’na bilgi vermeleri gerekmektedir.
Aşılar
MADDE 23-(1) Öğrenciler, birinci sınıfın güz döneminde klinik/saha uygulamalarına başlamadan önce Ebelik bölümü tarafından uygulamalar sırasında iğne batması ve delici kesici aletlerle yaralanmalara ve bunlara bağlı enfeksiyon hastalıklarına maruz kalma riskine karşı Hepatit B aşısı ile aşılanmaları konusunda bilgilendirilir ve ilgili birimlere yönlendirilir. Aşılanma, öğrencilerin sorumluluğundadır.
MADDE 24-(1) Klinik/saha uygulamaları sırasında kaza vb. acil bir durum söz konusu olduğunda öğrencinin durumu ilgili uygulamanın sorumlu öğretim elemanlarına, Fakülte Dekanlığına ve ilgili kurumun Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetki, Yürürlük ve Yürütme
Yetki
MADDE 25-(1) Bu yönerge kapsamında hüküm bulunmayan konuları, esaslar yükümlerine aykırı düşmemek koşuluyla ilgili Fakülte Yönetim Kurulu karara bağlamakta yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 26-(1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27-(1) Bu yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu