Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 18.05.2022 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağının 12 (b) maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ UYGULAMA YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans programında öğrenim gören öğrencilerin meslek derslerinin dönem içi laboratuvar, klinik ve klinik dışı saha uygulamalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel kural, ilke ve yöntemleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu yönerge Hemşirelik Bölümü lisans öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının uygulama yapacakları yerleri, görev, yetki ve sorumluluklarını, uygulamaların değerlendirilmesindeki esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu yönerge; ülkemizde 02.02.2008 tarih ve 26775 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğin” 4. maddesine, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “iş kazası ve meslek hastalığı sigortası” ile ilgili maddeleri ile 17/06/2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31514 sayılı “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” maddelerine ve Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
MADDE 4-(1) Bu yönergede geçen;
Üniversite: Gaziantep Üniversitesidir.
Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesidir.
Dekan: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanıdır.
Bölüm Başkanı: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanıdır.
Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yönetim Kuruludur.
Öğrenci Hemşire: Hemşirelik Bölümü dönem içi/intörn dersi uygulamalarını yapan öğrencidir.
Uygulama: Mesleki dersler kapsamında yer alan teorik konular ile ilgili, bu konuların anlaşılmasını kolaylaştıran ve/veya hemşirelikte beceri kazandırmaya yönelik olarak koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti sunan kurumlarda, öğretim elemanlarının/klinik-saha hemşiresinin rehberliğinde aktif olarak yapılan eğitimdir.
Dönem İçi Uygulama: Hemşirelik Bölümü 1., 2. ve 3. sınıf derslerinin uygulamalarıdır.
İntörn Dersleri Uygulaması: Hemşirelik Bölümü 4. sınıf derslerinin uygulamalarıdır.
Ön Şartlı Ders: Alınabilmesi için alt yarıyıl/yıllarda yer alan derslerden bir veya birkaçının başarılması/ devam edilmesi şartı aranan derstir.
Sorumlu Öğretim Elemanı: Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarının planlanması, uygulanması, koordinasyonu, denetlenmesi ve değerlendirilmesi için her dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarıdır.
Uygulamaya Yardımcı Öğretim Elemanı: Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarının yürütülmesi amacıyla Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır.
Klinik/Saha Hemşiresi: Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin dönem içi/intörn dersi uygulamalarını yaptığı birimde çalışan hemşiredir.
Klinik/saha uygulaması alanı: Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Hemşirelik Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülen koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren kurumlar (hastaneler, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, toplum ruh sağlığı merkezleri, engelli rehabilitasyon merkezleri vb.) ile dersin gereği olarak Anabilim Dalı Başkanlığının uygun gördüğü diğer kurumlardır (okul, işyeri, halk eğitim merkezi vb.).

İKİNCİ BÖLÜM
Dönem İçi Uygulamanın Esasları ve Yürütülmesi ile İlgili Hususlar

Klinik/Saha Uygulamaları ile İlgili Genel Hükümler
MADDE 4- (1) Hemşirelik Bölümü dönem içi uygulama dersleri; öğrenci hemşirenin mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmak için ilk 3 yılda almak zorunda olduğu derslerdir. Hemşirelik Bölümü dönem içi uygulama dersleri şunlardır:
HEM132 Hemşirelik Esasları (8-8)12 Kredi
HEM231 İç Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
HEM232 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
HEM331 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
HEM333 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (6-8)10 Kredi
HEM332 Psikiyatri Hemşireliği (6-8)10 Kredi
HEM334 Halk Sağlığı Hemşireliği (6-8)10 Kredi
Uygulamanın Amacı
MADDE 5-(1)
Öğrencinin, dönem içi edindiği teorik ve pratik bilgilerini, bireyin, ailenin ve toplumun koruyucu, tedavi ve rehabilite edici alanlarda sağlık bakım gereksinimlerini karşılamak için, hemşirelik bakımını planlama, uygulama ve değerlendirmede kullanabilmesi,
Hemşirelik girişimlerini gerçekleştirme ve sonuçlarını değerlendirmede sorumluluk alabilmesi,
Sağlık hizmetlerinin sunulmasında sağlık ekibi içinde yer alarak ve ekibin diğer üyeleri ile dayanışma içinde çalışabilmesi,
Hemşirelik uygulamalarını mesleki standartlar doğrultusunda gerçekleştirebilme becerisini kazandırmaktır.
Madde 6-(1) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için teorik ders ve klinik/saha uygulamalarını başarı ile tamamlamaları zorunludur.

Uygulamaların Yürütülmesi
MADDE 7-(1) Bölümün lisans öğretim planında belirtilen uygulamalı derslerle ilgili olarak;
Dönem içi uygulamalar eğitim-öğretim programına göre öğrencilerin dönem içinde aldıkları derslere ilişkin edindikleri bilgi ve becerilerini uygulayarak güçlendirebilecekleri nitelikte olan, uygun laboratuvar, klinik ve klinik dışı alanlarda yapılır.
Hemşirelik bölümü dönem içi uygulama alanlarına, sorumlu öğretim elemanı karar verir.
Öğrenci sayısı ve uygulama alanının gereksinimine göre uygulamalar için öğretim elemanı/elemanları ve/veya lisansüstü eğitime sahip ya da en az 2 yıl deneyimi olan lisans mezunu hemşire/hemşireler görevlendirilebilir.
Dönem içi uygulamalarının Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi doğrultusunda sürdürülmesi ve eğitim öğretim ile ilgili olası problemlerde entegre çözüm sürecinin işletilmesinden ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı, Hemşirelik Bölüm Başkanlığı ve Fakülte Eğitim Komisyonu sorumludur.
Süre
MADDE 8-(1) Hemşirelik dönem içi uygulama derslerinin süresi, Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen müfredat programlarında her ders için belirtilen eğitim-öğretim süresi kadardır. Uygulamaların başlangıç ve bitiş tarihleri akademik takvime göre Sorumlu Öğretim Elemanı tarafından belirlenir ve dönem başlamadan bir ay önce rotasyon planı Bölüm Başkanlığı’na iletilir. Derslerin uygulama süresi hafta içinde 08.00-16.00 saatleri arasındadır.
Ön Koşullu Dersler
MADDE 9-(1) Hemşirelik Bölümünde Ön Koşul;
Öğrencilerin üçüncü yarıyıldan itibaren dönem içi uygulamalı dersleri alabilmesi için HEM132 Hemşirelik Esasları Dersinden başarılı olması gerekir. Bu dersten başarılı olamayan veya devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenci, bu dersin açıldığı ilk dönem ve sonraki tekrarlarında daima ilgili dersin hem teorik derslere hem de uygulamaya devam zorunluluğunu yerine getirmesi gereklidir.
Devam ve Ders Tekrarı
MADDE 10-(1) Gaziantep Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne göre öğrenciler teorik derslere, uygulamalara ve laboratuvarlara devam etmek zorundadırlar. Mazeretleri ne olursa olsun uygulama ve laboratuvarlarda devam süresinin 20’sinden fazlasına (raporlu olmak dâhil) devam etmeyen öğrenciler başarısız kabul edilirler. Devam şartlarını sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmazlar ve kendilerine Devamsız (NA) notu verilir. Söz konusu öğrenciler o dersi tekrar almak ve devam etmek zorundadırlar. Uygulama sırasında raporlu olunan günler devamsızlık olarak kabul edilir. Raporlu olunan günler uygulama süresinin 20’sini geçerse öğrenci başarısız sayılır.
Teorik ve/veya uygulamadan devamsız olan veya dersin not ortalaması FF, FD olan öğrenciler dersten başarısız sayılır. Bu durumda dersin tekrar alınması gerekir ve öğrenci hem teorik derse hem de uygulamasına devam etmek zorundadır.
Uygulama Yerlerinin Belirlenmesi
MADDE 11-(1) Uygulamanın yapılacağı yerlerin seçimi ilgili dersin sorumlu öğretim elemanının önerisi ile Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir ve Dekanlık tarafından gerekli izinler alınır.
Değerlendirme
MADDE 12-
Dönem içi uygulamaların değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Uygulama Yönergesi doğrultusunda yapılır.
Uygulamaya devam eden öğrenci hemşireye, her dersin dönem içi uygulamasının sonunda ilgili öğretim elemanı tarafından değerlendirilerek uygulama notu verilir.
Dönem içi uygulamalarının başarı notuna katkısı 30’dur. Öğrencilerin uygulamaya ilişkin başarısı, 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir.
İntörn Dönemi Uygulamaların Esasları ve Yürütülmesi ile İlgili Hususlar

Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin hemşirelik intörn derslerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi “Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik Bölümü İntörnlük Uygulama Yönergesi” ne dayanılarak yürütülmektedir.

Mezuniyet Koşulları
MADDE 13-(1) Hemşirelik öğrencilerin mezun olabilmesi için tüm teorik ve uygulamalarını başarıyla tamamlamış olmaları gereklidir. Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Sorumlu Öğretim Elemanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 14-(1) Sorumlu öğretim elemanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:
Uygulamaya yardımcı öğretim elemanının yapması gereken görev, yetki ve sorumluluklarını da yapmak zorundadır. Bunların yanı sıra;
Uygulama derslerinin yapılacağı kurum ve kuruluşların belirlenmesi ve izinler için gerekli belgelerin hazırlanması ve Dekanlığa iletilmesini sağlar.
Dönem başında öğrencilerin nerede uygulama yapacağına ilişkin rotasyon çizelgesini hazırlar, öğrencilere ilan edilmesi için Bölüm Başkanlığına çizelgeleri verir.
Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarında görevli uygulamaya yardımcı öğretim elemanlarına danışmanlık yapar.
Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarının başlangıcında öğrencilere gerekli belgeleri teslim eder ve uygulama başlama tarihleri ile birlikte öğrencilerin uygulamaya başlamasını sağlar.
Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamaları sırasında ortaya çıkan sorunların Anabilim Dalı Başkanı aracılığı ile Hemşirelik Bölüm Başkanlığına ve gerektiğinde Fakülte Eğitim Komisyonuna iletir ve sorunun çözümü için ilgili kişilerle görüşür (klinik ya da sahadaki personel vb.),
Öğrenci uygulamalarına ilişkin devam ve değerlendirme not çizelgelerinin en az beş yıl süre ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığınca arşivde saklanmasını sağlar,
Öğrencilerin uygulamalarını Hemşirelik Bölümü Klinik Eğitim/Uygulama İlkeleri, Gaziantep Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun şekilde yapmalarını sağlamak için gözetim ve denetimlerini sürdürür.
Kliniklerde yapılan uygulamalarda tüm öğretim elemanları/klinik-saha hemşiresi üniforma, sahada yapılan uygulamalarda ise beyaz önlük giyer.
Dönem sonunda uygulamaya yardımcı öğretim elemanlarından öğrenci devam ve değerlendirme çizelgesini toplayıp öğrenci değerlendirmesini yapar.
Laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarında devamsızlıktan kalan öğrencileri final sınavından önce ilan eder.
Uygulamaya Yardımcı Öğretim Elemanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 15-(1) Uygulamaya yardımcı öğretim elemanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:
Uygulamalı dersin sorumlu öğretim elemanı ile işbirliği içinde çalışır.
Öğrencinin çalışma alanına uyumunu sağlamaya yönelik uygun bir çalışma ortamı sağlar. Uygulamanın yürütülmesi esnasında ortaya çıkan problemleri inceler, çözümüne yardımcı olur ve gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanına iletir.
Öğrenciyi uygulama yaptığı kurum ve/veya kuruluşun işleyişi, kuralları konusunda bilgilendirir.
Uygulamalarda rol modeli olur, rehberlik eder, gözlemler ve denetler.
Uygulama alanında öğrencinin performansına ilişkin geri bildirimlerde bulunur.
Öğrencilerin devam durumlarını “öğrenci devam çizelgesi” aracılığı ile denetler.
İlgili derslere özgü değerlendirme formunu kullanarak öğrencileri değerlendirir ve sorumlu öğretim elemanına iletir.
Öğrenci Hemşirenin Görev ve Sorumlulukları
MADDE 16-(1) Hemşirelik öğrencilerinin görev ve sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:
Hastanın tedavi ve bakımını yürüten ekipte aktif olarak görev alır, tedavi, bakım girişimlerine ve hasta vizitlerine katılır.
Uygulama süresince hemşirelik sürecine uygun olarak hastanın bakımını planlayıp, yürütür.
Diğer çalışanlarla rapor alıp verir, klinik ve laboratuar işlemlerini izler, kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar.
Hasta grupları için grup eğitimi programları düzenler ve yürütür.
Uygulama süresince üniforma bütünlüğüne uymak zorundadır. Uygulama yaptıkları kurum veya kuruluşların kılık kıyafet yönetmeliğinde öngörülen şartlara ve hemşirelik bölümü uygulama yönergesinde yer alan forma bütünlüğüne uyar.
Uygulama yaptığı klinikte, klinik çalışma saatlerine uyar.
Uygulama süresince, ilgili dersler kapsamında kendilerinden beklenen görev ve sorumluluklarını (bakım planı oluşturma, rapor yazma, eğitim yapma, vizit vb.) zamanında ve istenilen şekilde eksiksiz olarak yapar.
Bakım sorumluluğunu üstlendiği birey/bireyler için bakım planı uygulayarak çalışır ve verdiği bakımları uygulama dosyasında belirlenen formatta belgeler.
Uygulama başında doldurması istenen formları doldurur, uygulamaya yardımcı öğretim elemanına teslim eder.
Uygulama yaptığı kurum/kliniğin kurallarına uyar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dönem İçi Uygulama Kıyafeti ve Kuralları
Uygulama Kıyafeti
MADDE 17-(1) Hemşirelik öğrencilerinin laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarında giymesi gereken kıyafetlerin özellikleri aşağıda sıralanmıştır:
Klinik uygulama sırasında öğrenciler;
Hemşirelik Bölümü tarafından belirlenen forma düzenine uymalıdır. Belirlenen forma düzeni şöyledir:
Üniforma beyaz üst forma (kısa ya da uzun kollu) ve klasik kesimli, lacivert kumaş pantolon olmalıdır.
Üniformanın üst boyu basenden 15-20 cm aşağıda olmalıdır.
Üniforma içine uzun kollu t-shirt giyilmemelidir, onun yerine beyaz ya da lacivert renkte kapüşonsuz, desensiz hırka giyilmelidir.
Başörtülü öğrenciler, beyaz ya da lacivert renkte desensiz başörtüsü tercih etmelidir.
Üniformayı tamamlayan beyaz ya da lacivert, kapalı ayakkabı giyilmelidir.
Üniforma, yalnızca uygulama alanında giyilmeli, uygulama alanı dışında forma giyilmemelidir.
Üniforma temiz ve ütülü olmalıdır.

Öğrenci kimlik kartını görünür şekilde takmalıdır. Formanın sol üst cep üzerinde üniversitesinin amblemi olmalıdır.
Kız öğrenciler saçlarını arkadan tam olarak toplamalı, tırnaklar temiz-kısa ve renksiz ojeli ya da ojesiz olmalı, saniyeli saat bulundurmalı ve alyans dışında takı takmamalıdır.
Erkek öğrenciler traşlı (saç/sakal) olmalıdır.
Öğrenci aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi, huzur evi, okul eğitimi, ev ziyaretleri ve diğer saha uygulamalarında beyaz önlük giyer /öğrencinin kıyafeti sahanın özelliğine ve dersin ilgili öğretim elemanının kararına göre belirlenir.
Laboratuvar uygulaması sırasında öğrenciler;
Öğrenciler beceri/simülasyon laboratuvarında yapılan uygulamalarda forma giymelidir.

Uygulama Kuralları
MADDE 18-(1) Hemşirelik öğrencilerinin laboratuvar, klinik ve klinik dışı alan uygulamalarında uyması gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır:
Öğrenci, uygulamanın yapılacağı kurum tarafından talep edilen ilgili belgeleri (aşı belgesi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sertifikası vb.) uygulamaya başlamadan önce ilgili kuruma teslim etmek üzere hazırlar.
Öğrenci, Uygulama Komisyonu tarafından belirlenen üniformayı uygulama yaka kartını ve amblemini uygulamadan önce temin etmekle yükümlüdür.
Öğrenci, uygulamalar süresince mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranır.
Öğrenci, laboratuvar ve klinik/saha uygulamalarını, öğretim elemanının duyurduğu tarih ve saatler arasında yapar.
Öğrenci, ilan edilen yer, zaman ve sürelerde uygulama alanında bulunur. Geçerli bir mazeret olmaksızın kliniğe/saha uygulamasına 15 dakikadan fazla geç kalan öğrenci o gün kliniğe alınmaz ve o gün için klinik uygulamasından devamsız kabul edilir.
Laboratuvar, klinik ve saha uygulamalarında yukarıda belirtilen kıyafet kurallarına uygun giyinmeyen öğrenciler o gün kliniğe alınmaz ve o gün için klinik uygulamadan devamsız kabul edilir.
Öğrenci, öğretim elemanının/klinik rehber hemşirenin iznini almaksızın uygulama alanından ayrılamaz, uygulama yerini değiştiremez ve uygulamayı terk edemez.
Öğrencinin uygulamadan sorumlu öğretim elemanının izni olmadan gün içinde uygulama bitiş saati öncesinde, uygulama alanını terk ettiği tespit edilirse, o gün için uygulamadan devamsız sayılır.
Öğrencilerin uygulama süresi içerisinde uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uyma ve kullandığı araç-gereç ve malzemeyi özenle kullanma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, gerekli hallerde öğrenci hakkında “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.
Öğrenci uygulama yaptığı yerdeki çalışma düzenine ve disiplin kurallarına uymak zorundadır.
Öğrenci öğlen yemeği için bakımından sorumlu olduğu hastasını diğer öğrenci ve/veya klinik hemşiresine teslim ederek uygulama alanından ayrılır. Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin öğlen bir saat yemek molaları vardır.
Öğrenci, kendisi ve uygulama sırasında bakımından sorumlu olduğu birey ve aile için enfeksiyon riski oluşturmayacak hijyenik kurallara uymakla yükümlüdür.
Öğrenci, uygulamalarını, dersin gerektirdiği bilgi ve beceriler doğrultusunda sorumlu öğretim elemanı, öğretim elemanının olmadığı durumlarda ise ilgili birimin hemşiresi denetiminde gerçekleştirir ve kayıt eder.
Öğrenci, klinik uygulama alanlarında öğretim elemanının/klinik hemşiresinin izni olmadan herhangi bir invaziv işlem yapamaz.
Öğrenci, uygulama süresince gerekli notları kayıt etmek üzere, üniforma ceplerinde küçük bir not defteri ile kalem bulundurmalıdırlar.
Öğrenci, hastane/klinik dışı ortamlara forma ile çıkmamalıdır.
Öğrenci, cep telefonunu uygulama saatleri süresince sessiz/titreşimde olarak kapalı tutmalı ve yalnızca gerektiğinde kullanmalıdır.
Öğrenci, uygulamalar sırasında fotoğraf/görüntü çekemez, ses kaydı alamaz. Uygulama yapılan kurum, kurum çalışanları, hasta ve hasta yakınları ile ilgili verilerin gizliliğini ihlal edebilecek davranışlarda bulunamaz.
Öğrenci uygulamalar sırasında hastanın mahremiyeti ya da gizliliğini ihlal eden herhangi bir eylemde bulunamaz, kişiye ait özel bilgileri ifşa edemez.
Öğrenci, hasta ve/veya refakatçisinin dışarıdan temin edilmesi gereken herhangi bir malzeme, yiyecek, ilaç vb. ihtiyaçları için aracı olamaz.
Öğrenci klinik/saha uygulaması sırasında ya da sonunda sorumlu öğretim elemanı tarafından istenen hemşirelik bakım planları, gözlem vb. raporlarını sorumlu öğretim elemanına teslim eder.
Öğrencilerin uygulama esnasında karşılaştıkları sorunlar öncelikle ilgili dersin klinik sorumlu öğretim elemanına ve klinik sorumlu hemşiresine, gerekli görüldüğü takdirde ise Bölüm Başkanlığına ve/veya Fakülte Eğitim Komisyonuna iletilir. Uygulama esnasında karşılaşılan sorunlar ve zorluklar o dersin sorumlu öğretim elemanları ve klinik sorumlu hemşireleri, Eğitim Komisyonu ve Hemşirelik bölüm başkanına danışılarak ve işbirliği yapılarak çözümlenir.
Öğrencilerin, bulaşıcı hastalıklar, salgın vb. durumlar açısından uygulamalarda ellerini sık sık yıkamaları, maske/eldiven/siperlik gibi kişisel koruyucu önlemlere dikkat etmeleri, uygulama alanlarının enfeksiyonlardan korunmaya yönelik kurallarına uymaları, temas ya da hastalık halinde Hemşirelik Bölüm Başkanlığı’na bilgi vermeleri gerekmektedir.
Aşılar
Madde 19. Öğrenciler, birinci sınıfın güz döneminde klinik/saha uygulamalarına başlamadan önce Hemşirelik bölümü tarafından uygulamalar sırasında iğne batması ve delici kesici aletlerle yaralanmalara ve bunlara bağlı enfeksiyon hastalıklarına maruz kalma riskine karşı Hepatit B aşısı ve salgın hastalıklara yönelik aşılar ile aşılanmaları konusunda bilgilendirilir ve ilgili birimlere yönlendirilir. Aşılanma, öğrencilerin sorumluluğundadır.

Madde 20. Klinik/saha uygulamaları sırasında kaza vb. acil bir durum söz konusu olduğunda öğrencinin durumu ilgili uygulamanın sorumlu öğretim elemanlarına, Bölüm Başkanlığına, Fakülte Dekanlığına ve ilgili kurumun Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Birimine bildirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yetki, Yürürlük ve Yürütme
Yetki
MADDE 21-(1) Bu yönerge kapsamında hüküm bulunmayan konuları, esaslar yükümlerine aykırı düşmemek koşuluyla ilgili Fakülte Yönetim Kurulu karara bağlamakta yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 22-(1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu yönergenin kabul edildiği tarihten itibaren 2011-2012 Eğitim Öğretim yılından itibaren geçerli olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dönem İçi Ders Uygulama Yönergesi yürürlükten kaldırılır.
Yürütme
Madde 23-(1) Bu yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu