Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU VE ENDÜSTRİ ARASINDA YÜRÜTÜLECEK ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 30.06.2021 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağının 10. Maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ NACİ TOPÇUOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU VE ENDÜSTRİ ARASINDA YÜRÜTÜLECEK ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

Madde 1 - Bu yönerge, bilimsel kalitenin ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine zemin hazırlayacak nitelikteki araştırmaların desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Gaziantep Üniversitesi Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu (bundan sonra NTMYO olarak anılacaktır) öğretim elemanı ile endüstriyel bir kuruluş tarafından yürütülecek bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve gerekli ise kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

Madde 2 - Bu yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesinin l bendinde belirtilen ve 06.12.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında kabul edilip 07.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarının Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” dayandırılarak hazırlanmıştır. YÖK tarafından en az 1 dönem sanayide kesintisiz uygulama eğitimi veren MYO’larda destek alan programlara sağlanan “Sanayide Eğitim Desteği” kapsamında endüstri ile ortak yürütülen projeler maddesini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede adı geçen bazı ifadelerin anlamları aşağıda belirtilmiştir.

a) Proje Danışmanı/Sorumlusu: Projeyi yürütecek NTMYO’da görevli öğretim üyeleri ve/veya öğretim görevlileri

b) Performans Değerlendirme Kurulu (PDK): PDK Başkanı koordinatörlüğünde proje başvuru takviminin oluşturulması, araştırma faaliyetlerin yürütülmesi, proje başvuruların değerlendirilmesi için hakem atamalarının yapılması, projelerin kabulü ve desteklenmesi için NTMYO yönetim kuruluna bilgi vermek amacıyla oluşturulan kurul

c) Harcama Yetkilisi: Özel hesaptan harcama yetki ve sorumluluğuna sahip NTMYO harcama birimi

d) Projenin Bitirilmesi/Kapatılması: Proje kapanış raporuna dayanılarak PDK tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda nihai amaçlarına ulaşması ile mevcut sonuçlarının kabul edilerek tüm işlemlerinin sonlandırılması ve projenin kapatılması işlemi

e) Müdür: NTMYO Müdürü

f) Üniversite: Gaziantep Üniversitesi

g) Yönetim Kurulu: NTMYO Yönetim Kurulu

h) Birim Proje Koordinatörü: Proje önerilerinin gönderileceği öğretim elemanı

  1. Hakem: Projelerin değerlendirmesini yapacak olan öğretim üyeleri ve/veya öğretim görevlileri

İKİNCİ BÖLÜM

Usul ve Esaslar

Araştırma Projesi

Madde 4 – (1) Araştırma Projesi, sonuçları ile bilime uluslararası veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkemizin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yarar sağlaması beklenen; NTMYO’da görevli öğretim öğretim üyeleri ve/veya öğretim görevlilerinin endüstriyel kuruluş veya kuruluşlarla yapacağı bilimsel projelerdir.

(2) Araştırma projesi, YÖK tarafından NTMYO’da destek alan program/programlar tarafından yürütülmesi gerekmektedir. Bu programlardan en az biri diğer programlarla ortak (multidisipliner) proje yapabilir. Üniversitenin ve ülkenin bilim politikalarına uygun, bilimsel içerikli ve sonuçları uygulamaya dönük konulara öncelik verilerek değerlendirilir.

(3) PDK, araştırma projesi için her yıl verilecek destek miktarlarının üst sınırlarını, başvuru ve değerlendirme takvimini belirler ve NTMYO web sitesinde ilan eder.

(4) PDK, değerlendirilen araştırma projelerini destekleme veya desteklememe kararını verir. Ayrıca projenin başlık, içerik, takvim ve bütçe vb. ile ilgili olarak proje sorumlusundan gelebilecek başvuruları inceleyerek NTMYO yönetim kuruluna sunar.

(5) PDK, proje sonuç raporlarını inceleyerek projelerin dondurulması, kapatılması veya iptaline karar vererek kararını NTMYO yönetim kuruluna bildirir. Eğer proje dondurulur veya iptal edilirse, danışman öğretim üyeleri ve/veya öğretim görevlileri en az iki eğitim-öğretim takvimi proje başvurusu yapamaz.

(6) PDK ihtiyaç hâlinde yeni düzenlemeler yapabilir.

Proje Önerileri

Madde 5- Proje başvuruları, NTMYO web sitesinde bulunan proje başvuru formunun doldurularak EBYS üzerinden birim proje koordinatörüne gönderilmesi gerekmektedir. PDK tarafından değerlendirilmesi tamamlanarak desteklenme kararı alan ve NTMYO yönetim kurulu tarafından da onaylanan proje önerilerinin bir kopyası NTMYO sekreterliği birimi tarafından saklanır.

Projelerin değerlendirilmesi

Madde 6 – (1) PDK, projenin gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirme yapar. PDK tarafından seçilen hakemler projeleri değerlendirme formunda belirtilen kriterleri dikkate alarak değerlendirir.

(2) Hakem görüşü doğrultusunda desteklenebilir projeler, varsa gerekli düzeltmeler yapılarak, ıslak imzalı olarak 1 (bir) nüsha halinde PDK birimine gönderilir. PDK birimi de onay için NTMYO Yönetim Kurulu’na sunar. Hakem görüşü doğrultusunda desteklenmesi uygun görülmeyen projeler öğretim üyeleri ve/veya öğretim görevlilerine iade edilir.

(3) Destek süresinin bitiminden sonra sonuç raporu, proje sonuç raporu yazım kurallarına göre yazılarak PDK birimine sunulur.

Proje başvurularının değerlendirilme ilkeleri

Madde 7- PDK, proje başvurularını aşağıda belirtilen hususlara göre değerlendirir.

(1) Proje, niteliğine göre bilime ya da ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamalı, YÖK destek programındaki programlar ile ilgili olmalıdır.

(2) PDK, hakem önerilerini dikkate alarak proje sorumlularıyla da mutabakat sağlayarak proje bütçesini düzelttirip, NTMYO yönetiminin onayına sunar.

Proje Danışmanı/Sorumlusu ile ilgili şartlar

Madde 8- Araştırma projelerinin değerlendirmesinde proje danışmanı/sorumlusu olan bir kişinin aşağıdaki şartları sağladığı takdirde aynı anda en fazla iki (2) adet projesi desteklenebilir.

(1) Bir araştırıcı aynı anda iki (2) projede danışman/sorumlu olarak görev alabilir.

(2) Araştırmacı olma hususunda bir sınırlama yoktur.

Projelerin desteklenmesi

Madde 9- Ön değerlendirme, hakem değerlendirmesi ve NTMYO Yönetim Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için, NTMYO müdürü tarafından görevlendirilen (yazılı olarak yetki devri yapılmak suretiyle) PDK başkanı ile proje danışmanı/sorumlusu arasında destekleme koşullarının belirlendiği "Endüstriye Yönelik Projeleri Destekleme Sözleşmesi" imzalanır. Projenin başlama tarihi sözleşme tarihidir. Projesinin kabul edildiği tarih proje danışmanına bildirildiği halde, kabul edilebilir bir neden olmadan 15 gün içerisinde sözleşmesi imzalanmayan projeler için danışman/sorumlu uyarılır ve birinci aydan sonra imzalanmayan proje PDK biriminin kararı ile iptal edilir.

Proje süresi, ek süre ve ek bütçe

Madde 10- (1) Projeler, ek süreler de dâhil olmak üzere en çok bir yıl (12 ay) içerisinde tamamlanır. 6 aydan fazla sürede tamamlanacak olan projeler için proje süresinin ortasına denk gelen ayın sonuna kadar PDK birimine bir ara rapor sunulur.

(2) Proje ile ilgili her türlü imza yetkisi sadece proje danışmanına/sorumlusuna aittir. Projenin başlama tarihinden (sözleşme tarihi) itibaren en çok altı ay içinde proje ile ilgili işlemler ve çalışmalar proje danışmanı/sorumlusu tarafından başlatılmaz ise proje kendiliğinden yürürlükten kalkar.

(3) Projelerin PDK tarafından onaylanan çalışma takvimine ve bütçe planına uygun olarak yürütülmesi esastır. Projelere verilen destek proje süresi ile sınırlıdır; protokol ile belirlenen süre bittikten sonra hiçbir şekilde mal ve hizmet alımı yapılamaz.

Projelerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması

Madde 11- (1) PDK’nın uygun görüşü, hakem değerlendirmesi ve NTMYO yönetim kurulunun resmi onayı ile belirlenen koşullar altında desteklenmesine karar verilen projelerin yürütülmesinden proje danışmanı/sorumlusu sorumludur.

(2) Sonuç raporları, PDK birimince atanan hakem tarafından değerlendirilir. PDK, gerekli görmesi hâlinde gelişme/sonuç raporlarını NTMYO dışından bir hakeme değerlendirilmek üzere gönderebilir.

(3) Projenin sonuçlandırıldığı, projenin bitiş tarihinden itibaren en geç on beş gün (15) gün içinde EBYS’den üst yazı ile NTMYO müdürlüğüne bildirilir. Sonuç raporu da PDK birimine teslim edilir. Proje sonuç raporu, PDK tarafından hakem değerlendirmesi doğrultusunda onaylandıktan sonra, projenin sonuç raporu basılı bir nüsha ve bir CD veya taşıyıcı bellek içinde NTMYO sekreterliğine teslim edilir.

Madde 12- Projelerden elde edilen bilimsel/sanatsal sonuçların telif ve fikrî mülkiyet hakları Gaziantep Üniversitesine ait olup, konu ile ilgili Gaziantep Üniversitesi yönetmelikleri geçerlidir.

Proje kapsamında alınan basılı materyal (dergi, kitap vb.) ve makine-teçhizatın kullanımı

Madde 13 - (1) Desteklenen projeler kapsamında alınan tüm malzemeler ilgili birim ayniyatlarına uygun şekilde kaydedilir. Kaydedilen makine ve teçhizat proje danışmanına zimmet yapılarak devamlı korunması sağlanır. Proje danışmanları, proje kapsamında alınan makine ve teçhizatı proje ihtiyacı için kullandıkları zamanlarda benzer konuda çalışan diğer araştırıcıların kullanımına da açmak zorundadırlar.

(2) İptal edilen projeler kapsamında alınan alet, donanım ve malzemeler proje danışmanından geri alınır ve geçerli usul ve esaslara uygun şekilde, proje konusuyla ilgili ya da bunlara gereksinim duyabilecek kişilere kullandırılır.

(3) Sonuçlandırılan proje çalışmalarında, proje süresince alınmış alet ve donanımların zimmetleri proje danışmanlarının üzerinden düşülür ve ilgili programın ve/veya projenin yürütüldüğü laboratuvarın/atölyenin kullanımına sunulmak üzere birim ayniyatına tekrar iade edilir ve başta ilgili bölüm elemanları öncelikli olmak üzere tüm birim elemanlarının kullanımına açılır.

Yaptırımlar

Madde 14- Projelerin her aşamasında bilimsellik ve mali kaynak kullanımı bakımından etiğe aykırılık saptanması durumunda PDK projeyi iptal eder ve danışmana iki yıl proje başvuru men cezası uygulanır.

Mali Hükümler

Madde 15-

(1) Proje ile İlgili Harcamalar: NTMYO harcama biriminin tabi olduğu kanun/kararlar ve 07.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarının Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulan Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Görecek Öğrenciler İçin Eğitim Desteği Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenen hükümleri uygulanması esastır.

(2) Proje Bütçesi: PDK onayı ve NTMYO Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

(3) Ödeneklerin Kullanımı: NTMYO harcama biriminin belirlediği hususlara tabi olunarak proje giderlerini karşılamak üzere kullanılır.

(4) Diğer Hususlar: Burada bahsedilmeyen ve/veya ihtiyaç duyulabilecek maddeler için Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri yönergesindeki uygun maddeler kullanılacaktır.

Telif hakları

Madde 16- Projelerden elde edilen teknolojik ve bilimsel sonuçların, patent, faydalı model ve telif gibi hakların paylaşımı ilgili kanunlar çerçevesinde Üniversite ile ilgili kurum/kuruluş arasında yapılacak bir sözleşme ile belirlenir. Ulusal ve uluslararası patent, fikrî haklar, faydalı model ve tescil için başvuru masrafları ve daha sonraki süreçlerdeki giderler Gaziantep Üniversitesinin ilgili birimlerine başvurularak işlemler gerçekleştirilir.

Sorumluluk

Madde 17- Proje danışmanı/sorumlusu, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Yönerge ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde yürütmekten sorumludur.

Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali denetim

Madde 18- Bu Yönerge kapsamında yapılan harcamalar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Üniversite iç denetçileri tarafından denetlenir.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 19- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 20- Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21- Bu Yönerge hükümlerini PDK yürütür ve alınan kararları NTMYO yönetim kurulunun onayına sunar.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu