Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUĞ BEY YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTEM) PROJE TEMELLİ İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI (PROTİP) YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 29.04.2021 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağının 13. Maddesinin ekidir.

Gaziantep Üniversitesi
Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM)
Proje Temelli İş Birliği Programı(PROTİP)Yönergesi


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu yönerge, Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (bundan sonra ULUTEM olarak anılacaktır), üniversiteler, kamu kurumları ve özel sektör bünyesindekiaraştırmacılarınfarklı ulusal veya uluslararası destek programları kapsamındaki projelerineproje ortağı olarak katılarak destek vermesiamacıyla oluşturulan Proje Temelli İşbirliği Programı’na ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.


Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi uyarınca 08.03.2018 tarih ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu yönergede geçen bazı ifadelerin anlamları aşağıda belirtilmiştir.
a)Üniversite: Gaziantep Üniversitesi
b) Komisyon: Proje Temelli İş Birliği Programı (PROTİP) Komisyonu
c) Proje koordinatörü: PROTİP kapsamında ULUTEM’in proje ortağı olarak yer almasına karar verilen bir araştırma projesinin fikir sahibi olan, söz konusu projeye ilişkin çalışmaları koordine eden ve üniversiteler, kamu kurumları veya özel sektör bünyesinde çalışan araştırmacı
d) PDG: Proje Değerlendirme Grubu

İKİNCİ BÖLÜM
Organlar, Görev, Yetki ve Sorumluluklar


Proje Temelli İş Birliği Programı(PROTİP) Komisyonu
MADDE 4 –(1) ULUTEM Yönetim Kuruluaynı zamandaProje Temelli İş Birliği Programı (PROTİP) Komisyonu olarak görev yapar. ULUTEM Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda PROTİP komisyonu başkanıdır.
(2) Komisyon yılda en az 4 kez olmak üzere, Komisyon Başkanı’nın çağrısı veya komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır.
(3) Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde Komisyon Başkanı’nın kararı belirleyicidir.
(4) Her Komisyon üyesi, bir Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhütnamesi imzalar.

Proje Temelli İş Birliği Programı Komisyonunun Görev ve Yetkileri
MADDE 5 –(1) Komisyon, PROTİP kapsamında ULUTEM’e yapılacak proje başvuruları için asgari başvuru koşullarını belirler ve ULUTEM’in proje ortağı olacağı projelerin belirlenmesi amacıyla çağrıya çıkılması, çağrı takviminin oluşturulması, çağrıların ve çağrı takviminin en geniş şekilde duyurulması için gerekli çalışmaları yapar.
(2) Komisyon, proje ortaklığı başvurularını değerlendirmek üzereoluşturulan proje değerlendirme grupları(PDG’ler) tarafından hazırlanan proje değerlendirme raporlarına dayanarak, ULUTEM’in proje ortağı olacağı projeleri ve proje ortaklıklığının içeriğini belirler.
(3)Komisyon, proje ortağı olunmasına karar verilerekproje ortaklığı sözleşmesi imzalanan projelerin koordinatörleri tarafından sözleşme şartlarının belirlenen sürelerde yerine getirilememesi durumunda, sözleşme hükümlerince proje ortaklığının sonlandırılmasına karar verebilir.


Proje Değerlendirme Grubu (PDG)
MADDE 6 – (1)Asgari başvuru koşullarını sağlayan proje ortaklığı başvurularını değerlendirmek üzere, her başvuru içindört üyeden oluşan bir Proje Değerlendirme Grubu (PDG) oluşturulur. Her PDG’nin bir üyesi, ULUTEM Müdürü’nün kendisi veya yardımcıları arasından belirlediği bir kişidir. Bu kişi ilgili başvurunun PDG sorumlusudur ve PDG sorumlusu, diğer üç üyeyi, bir üye Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nden (Target TTO) bir yetkili, iki üye ise konunun üniversite içinden veya dışından uzmanları olacak şekilde belirler.
(2) PDG üyeleri, PROTİP Komisyonu tarafından belirlenen süre içerisinde hazırladıkları proje değerlendirme raporlarını PDG sorumlusuna ulaştırırlar.
(3) Her PDG üyesi, bir Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhütnamesi imzalar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programın Temel İlkeleri, Başvuru, Değerlendirme ve Uygulama Süreci


Programın Temel İlkeleri
MADDE 7 – (1) PROTİP kapsamında ULUTEM’in proje ortağı olacağı projelere vereceği destek esas olarak, ULUTEM bünyesindeki laboratuvarların, cihazların ve ofislerin proje çalışmalarında kullanılmasını sağlamak ve proje ekibinin oluşturulması sürecineüniversitenin çeşitliolanaklarından yararlanarak(gerekli hallerde Gaziantep Üniversitesi dışındaki insan kaynağına ulaşarak)katılmakşeklinde olacaktır. Bununla birlikte, zaman içinde ortaya çıkabilecek yeni olanaklar doğrultusunda farklı destekler söz konusu olabilecektir.
(2) PROTİP kapsamında proje ortağı olunan projelerin, TÜBİTAK ve AB destek programları gibi bir ulusal veya uluslararası destek programı kapsamındadestek almaları zorunludur. Buna göre, proje koordinatörlerinin ULUTEM’e proje ortaklığı başvurusu yaparken, hangi ulusal veya uluslararası destek programınabaşvurulacağını belirtmelerive proje ortaklığı sözleşmesinin imzalanmasını takip eden 1 yıl içerisinde söz konusu destek başvurusununyapılmasıgerekir.


Proje Başvurularının Alınması ve Değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) PROTİP kapsamında ULUTEM’in proje ortağı olacağı projelerin belirlenmesi amacıyla yılda en az 2 kez olmak üzere çağrıya çıkılır.
(2)ULUTEM Müdürü ve Müdür Yardımcıları, toplanan proje başvuruları için, asgari başvuru koşullarına uygunluk yönünden bir ön incelemeyaparlar ve ULUTEM Müdürü, asgari başvuru koşullarını sağlayan başvuruların her biri için, kendisini veya Müdür yardımcılarından birini proje değerlendirme grubu (PDG) sorumlusu olarak belirler.
(3) Her başvuru için, ilgili PDG sorumlusu bir PDG oluşturur ve PDG üyelerinden birer değerlendirme raporu alır. Daha sonra, bu raporları tek bir proje değerlendirme raporuna dönüştürerek PROTİP Komisyonu’na sunar.
(4) Proje başvuruları için PDG’ler tarafından hazırlanan proje değerlendirme raporlarına dayanarak, ULUTEM’in proje ortağı olacağı projeler ve proje ortaklıklarının içeriğine ilişkin ayrıntılarPROTİP Komisyonu tarafından belirlenir ve başvuru sahiplerine duyurulur.


Proje Ortağı Olunmasına Karar Verilen Projelerle İlgili işlemler
MADDE 9 – (1) ULUTEM’in proje ortağı olmasına karar verilen projeninkoordinatörüve ULUTEM arasında proje ortaklığı sözleşmesi imzalanır.Bu sözleşmede, tarafların PROTİP kapsamındaki sorumlulukları,projeden kaynaklanan yayınlarda ULUTEM’in katkısının belirtilmesi, fikri ve sınai hakların paylaşımı ve proje kapsamında satın alınacak cihaz, yazılım ve malzemelerin mülkiyeti gibi hususlar yer alır.
(2) Proje koordinatörünün proje ortaklığı başvurusu yaparken belirtmiş olduğu ulusal veya uluslararası destek programına, proje ortaklığı sözleşmesinin imzalanmasını takip eden 1 yıl içerisinde başvurulur. Başvuru dosyasının hazırlanması esas olarak proje koordinatörünün sorumluluğunda olmakla birlikte, dosyanın hazırlanması sürecine ULUTEM de katılır.
(3) Proje için belirlenenulusal veya uluslararası destek programına yapılan destek başvurusunun onaylanması durumunda, proje takvimi ve tarafların PROTİP kapsamındaki sorumlulukları çerçevesinde proje faaliyetlerine başlanır.
(4) Proje koordinatörü, proje çalışmalarını ULUTEM ile sürekli bir etkileşim halinde sürdürür.


Proje Ortaklığının Sona Ermesi
MADDE 10 – (1) Proje ortaklığı, ulusal veya uluslararası destek programına yapılan destek başvurusunda belirtilen proje süresinin sona erdiğitarihte sona erer ve proje koordinatörü, söz konusu destek programı için hazırlanan sonuç raporunun bir kopyasını ULUTEM’e verir.
(2) Proje koordinatörünün PROTİP başvurusunda belirttiği destek programına, proje ortaklığı sözleşmesinin imzalanmasını takip eden 1 yıl içerisinde destek başvurusu yapılamaması, süresi içinde yapılan başvurunun olumsuz sonuçlanması veya projenin herhangi bir aşamasındasözleşme hükümlerine uyulmaması durumlarında proje ortaklığı sonlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 11 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde,4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi uyarınca 08.03.2018 tarih ve 30354 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gaziantep Üniversitesi Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği”hükümleri ve ULUTEM ile Proje Koordinatörü arasında imzalanacak proje ortaklığı sözleşmesihükümleri uygulanır.


Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.


Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönerge hükümlerini ULUTEM Yönetim Kurulu yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu