Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BÖBREK NAKLİ OKULU YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 29.04.2021 tarih ve 08 nolu toplantı tutanağının 6 (b) maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

BÖBREK NAKLİ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, GAÜN Tıp Fakültesi bünyesinde oluşturulan böbrek nakli okulu aracılığı ile hastanemizde nakil bekleyen kronik böbrek yetmezliği hastaları, böbrek nakli alıcı/verici hasta ve hasta yakınlarına gerekli ve güncel eğitimlerin verilmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan böbrek nakli okulunun eğitim faaliyetleri ile ilgili ilke ve kuralları kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3- Bu yönerge 2457 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. maddesine dayalı olarak düzenlenmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Organlar Ve Nitelikler

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede yer alan terimlerden;

 1. ‘’Rektörlük’’ Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü,
 2. ‘’Dekanlık’’ Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını,
 3. Böbrek Nakli Okulu: GAÜN Tıp Fakültesi bünyesinde oluşturulan eğitim etkinlikleri ile mekanını,
 4. Eğitici: Okul bünyesinde hasta ve hasta yakını eğitimini verecek kişiyi,
 5. Katılımcılar: Okulda hasta ve hasta yakını eğitimi verilecek olan kişi ya da kişileri,
 6. Eğitim Programı: Okulda uygulanan teorik ve uygulamalı eğitim programını,
 7. Eğitim Merkezi/Okul: GAÜN tarafından hasta ve hasta yakını eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş olan birimi,
 8. Katılım belgesi/Sertifika: Eğitim programı sonucunda katılımcılara ve eğiticilere verilecek olan belgeyi ifade eder.

ORGANLAR ve NİTELİKLERİ

Madde 5- Böbrek Nakli Okulunun düzenlenmesi ve eğitiminin planlanması görevi, bu Yönerge ile kurulan GAÜNBöbrek Nakli Okulu Eğitim Komitesi tarafından yürütülür. Okul faaliyetlerinin tanıtılması ve desteklenmesi ve ortak programlar yapılması amacıyla, kamu yöneticileri ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile görüşmeler yapılır, sponsorluk ve bağış desteği sağlanır.

Madde 6- Gaziantep Üniversitesi Böbrek Nakli Okulu aşağıdaki şartlar sağlandığında kurulur.

a)Okulu her bir sınıfındaki katılımcı sayısı,Böbrek Nakli Okulu Eğitim Komitesi tarafından belirlenir.

b)Kontenjan sayısı aşıldığı durumlarda başvuru sırasına göre öncelik verilir.

c) Böbrek Nakli Okulunda eğitim için gerekli olan görsel ve işitsel araçlar bulunmalıdır.

d)Böbrek Nakli Okulu önceden belirlenen program dahilinde yılda en az dört kez gerçekleştirilir.

e)Eğitim verebilecek personelin sayısı böbrek nakli okulu Eğitim Komitesi tarafından belirlenir.

Madde 7- Böbrek Nakli Okulu Eğiticileri aşağıda belirtilen nitelikleri taşımalıdır:

a)Alanında eğitimli ve deneyimli hekim veilgili yardımcı sağlık personeli,

b)Eğitim Komitesince uygun bulunan diğer uzman/ilgili kişi ve kişiler,

Madde 8- Eğitim programı; yetişkin eğitimi ilkeleri ve interaktif eğitim teknikleri uygulanarak, pratik ve teorik eğitim programı şeklinde iki kısımda yürütülür. Eğitim, eğitimcinin uygun gördüğü sürede tamamlanır.

Madde 9- Böbrek Nakli Okulu Eğitim Programının Kapsamı;

a)Kronik böbrek yetmezliği, diyaliz ve böbrek nakli ile ilgili konular öncelikli olarak eğitim programında yer alır. Ayrıca yapılan hasta anketi sonucunda en fazla görülen problemler dikkate alınarak program oluşturulur.

b)Böbrek Nakli Okulu Eğitim Komitesi tıbbi gelişmelere ve yıllık değerlendirmelere paralel olarak, teorik ve pratik konularına yeni konular ilave edilebilir.

Madde 10- Böbrek Nakli Okulu ile ilgili duyurular, yıllık eğitim programı eğitim ve öğretim yılı dikkate alınarak düzenlenir ve duyurular eğitim öğretim dönemi başlamadan önce kesinleşir. Bu kapsamda aşağıda belirtilen yöntemler kullanılarak Eylül ayı sonuna kadar duyuru gerçekleştirilir.

 1. Hastane web sayfası (yıllık duyuru) aracılığı ile
 2. Eğitim programlarının klinik panoları, polikliniklerdeki muayene odalarına birer nüsha olacak şekilde hekimlere duyurulması (yıllık duyuru) aracılığı ile,
 3. Hastane ve hastaneye bağlı dış birimlerin poliklinik panoları aracılığı ile,
 4. Yerel medya ve belediye aracılığı ile,
 5. İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile duyurulur.

Madde 11- Böbrek Nakli Okulu için başvuru önceliği GAÜN-SK’dan hizmet alan hasta ve yakınlarına verilir. Hasta okuluna katılmak isteyenler ilgili birimin sekreterliğine başvurur. Okul hazırlıkları tamamlandığında ayrıntılar hakkında GAÜN-SK Hasta ve Yakınları Eğitim Komitesi bilgilendirilir.

Madde 12- Başvurular ilgili birimler tarafından değerlendirilerek, katılım yeterli bulunduğunda okul eğitime açılır.

Madde 13- Hasta okuluna katılanların bilgi ve becerileri anlama düzeylerine dair değerlendirme yapılır ve program sonunda kendilerine katılım belgesi verilir.

Madde 14- Katılımcıların hasta okulu ile ilgili geri bildirimleri program sonunda anket ile alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük Ve Yürütme

Yürürlük

Madde 15- Bu yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği gün yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16- Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu