Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al döngüsü) ESASLI ARAŞTIRMA SÜRECİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 07.07.2020 tarih ve 17 nolu toplantı tutanağının 2 (b) maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al döngüsü) ESASLI

ARAŞTIRMA SÜRECİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin PUKÖ esaslıaraştırma sürecini düzenlemek için hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin PUKÖ esaslı eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede;

 1. Bölüm:Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölümlerini,
 2. Dekan:Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,
 3. Dış Paydaşlar: Milli Eğitim Bakanlığını (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığını (DİB), ilgili STK’ları, mezunlarını vb.
 4. Fakülte Kurulu:Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurulunu,
 5. İç Paydaşlar:Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanları, İdari Personel ve Öğrencilerini,
 6. Öğrenci:Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisini,
 7. PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al döngüsünü,
 8. Rektör:Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
 9. Senato:Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
 10. Üniversite:Gaziantep Üniversitesini,
 11. Yönetim Kurulu:Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi FakülteYönetimKurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Araştırma Süreci

Belirleme

Madde 5- (1) Fakültenin araştırma politikası ve hedefleri iç ve dış paydaşlarla yapılan toplantıda ele alınır. Taslak politika ve hedefler ile konu teklifleri görüşülmek üzere Fakülte Kuruluna sevk edilir.

Uygulama

Madde 6- (1) Fakültenin araştırma politika ve hedeflerini Dekan uygular. Dış paydaşlardan gelen konular bir havuzda toplanır ve öncelikle değerlendirilir.

İzleme ve Değerlendirme

Madde 7- (1) Araştırma sonuçları ilgili paydaşlarla paylaşılır. Gelen geri bildirimler, iç ve dış paydaşlarla Temmuz ayının ilk haftasında yapılan toplantıda değerlendirilir. Fakültenin belirlediği araştırma politika ve hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığı incelenir. Gerçekleşmesinde problem görülen araştırma politika ve hedeflerine yönelik tedbirler alınarak Fakülte Kuruluna sunulur.

Önlem Alma/İyileştirme

Madde 8- (1) Fakülte Kurulunca güncellenen araştırma politikaları ve hedefleri ve alınan ilave tedbirler Dekan tarafından uygulanarak iyileştirmeler gerçekleştirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 9 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 10 - (1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 - (1) Bu yönergenin hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu