Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEPÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al döngüsü) ESASLI EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 07.07.2020 tarih ve 17 nolu toplantı tutanağının 2 (a) maddesinin ekidir.

GAZİANTEPÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al döngüsü) ESASLI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM SÜRECİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin PUKÖ esaslı eğitim ve öğretim süreçlerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin PUKÖ esaslı eğitim ve öğretim süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu yönerge, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ve 65 inci maddeleri ile 44 üncü maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede;

 1. Bölüm: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölümlerini,
 2. Dekan: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,
 3. Dış Paydaşlar: Milli Eğitim Bakanlığını (MEB), Diyanet işleri Başkanlığını (DİB), ilgili STK’ları ve mezunlarını,
 4. Fakülte Kurulu: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Kurulunu
 5. İç Paydaşlar: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanları, İdari Personel ve Öğrencilerini,
 6. Öğrenci: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencisini,
 7. PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol et ve Önlem aldöngüsünü,
 8. Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
 9. Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
 10. Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
 11. Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİBÖLÜM

Program ÖğretimAmaçları

Belirleme

Madde 5- (1) İç ve dış paydaşlar, program öğretim amaçlarını görüşmek ve Fakülte Kuruluna teklif etmek üzere toplanır.

(2) Fakülte Kurulunda karara bağlanan program öğretim amaçlan taslağı onaylanmak üzereÜniversite senatosuna sunulur.

(3) Üniversite senatosu tarafından onaylanan program öğretim amaçlan kamuoyu ile paylaşılır.
Uygulama

Madde 6- (1) Program öğretim amaçlarının gerçekleştirilmesinden Dekan sorumludur.

İzleme ve Değerlendirme

Madde 7- (1) Program öğretim amaçlarının gerçekleşmiş olduğuna dair kanıtlar veya veriler mezunların çalıştığı kurumlardan, mezunlardan, öğretim elemanlarından, anket vs. yoluyla geri bildirim verileri toplanır.

 1. Geri bildirim verileri, dört yılda bir kez dış paydaşlardan Haziran ayının ilk haftası toplanmaya başlanır ve Haziran ayının son haftasında bitirilir.
 2. Toplanan veriler iç ve dış paydaşlarla Temmuz ayının ilk haftasında değerlendirilir. Aksayan ve eksik kalan yanlarına dair önlem ve tedbirler tartışılır. Bu doğrultuda Program Öğretim Amaçlarının güncellenen teklifi hazırlanarak onaylanmak üzere Fakülte Kuruluna sevk edilir.

Önlem Alma/iyileştirme

Madde 8- (1) Fakülte Kurulunda güncellenen Program Öğretim Amaçlarına dair gerekli önlemleri alma, uygulama ve iyileştirmeden Dekan sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Program Çıktıları

Belirleme

Madde 9 - (1) İçpaydaşlar program öğretim amaçlarının gerçekleşmesini sağlayacak program çıktılarını görüşmek ve Fakülte Kuruluna teklif etmek üzere toplanır.

Uygulama

Madde 10 - (1) Program çıktılarının gerçekleştirilmesinden Dekan sorumludur.

İzleme ve Değerlendirme

Madde 11 - (1) Program Çıktılarının gerçekleşip gerçekleşmediği; mezuniyet aşamasına gelmiş öğrenciler ve öğretim elemanlarına yönelik anketler ile ders çıktılarına dair kanıtlar (sınav sorularının ders çıktılarıyla eşleşip-eşleşmediği, sınav sorularının başarı analizleri, projeler, ödevler ve uygulamalar) üzerinden yıllık izlenir. Elde edilen veriler o yılın Temmuz ayının ilk haftasındaki içpaydaşlar toplantısında değerlendirilir. Gerçekleşmesinde problem görülen çıktılara yönelik tedbirler alınır. Eksik ya da fazla olduğu değerlendirilen program çıktılarıgüncellenerek Fakülte Kuruluna sunulur.

İyileştirme

Madde 12 - (1) Güncellenen çıktıların gerçekleştirilmesinden Dekan sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ders Çıktıları Belirleme

Madde 13 - (1) Bölüm iç paydaşları program çıktılarının gerçekleşmesini sağlayacak ders çıktılarını (TYYÇ’ye uygun olarak bilgi, beceri ve yetkinlikler şeklinde) görüşmek ve Bölüm Kuruluna teklif etmek üzere toplanır. Program çıktılarını sağlayacak bölüm derslerinin çıktılarını iç paydaşlarla birlikte belirlemekten ilgili bölüm başkanı sorumludur. Bölüm Kurulunda kabul edilen ders çıktıları onaylanmak üzere Fakülte Kuruluna sevk edilir.

Uygulama

Madde 14 - (1) Ders çıktılarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak öğrenci merkezli eğitim için uygun ortamın hazırlanması, eğiticilerin eğitilmesi, ders programının yapılması vb. işlerin yürütülmesinden Dekan sorumludur.

Ölçme ve Değerlendirme

Madde 15 - (1) Ders çıktılarının ölçülmesi sınav, ödev, uygulama ve projeler üzerinden yapılır. Toplanan veriler, her dönem sonu sınavlarından sonraki hafta içinde bölüm iç paydaş toplantısında değerlendirilir. Gerçekleşmesinde problem görülen çıktılara yönelik tedbirler alınır. Eksik ya da fazla olduğu değerlendirilen ders çıktıları güncellenerek Fakülte Kuruluna sunulur.

İyileştirme

Madde 16 - (1)

Alınan tedbirler ve güncellenen çıktıların uygulanarak iyileştirmenin yapılmasından Dekan sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 17 - (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 18 - (1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19 - (1) Bu yönergenin hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu