Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PROGRAM DEĞERLENDİRME VE STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 31.07.2018 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağının 4. maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

PROGRAM DEĞERLENDİRME VE STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu’nun oluşumu, görevleri ile çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu’nun oluşumu, görevleri ile çalışma, usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/a maddesine ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

 1. Tıp Fakültesi: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini,
 2. Dekan: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
 3. Kurullar: Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulunu,
 4. Eğitim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulunu,
 5. Alt Kurul: Tıp Eğitimi Kurulu altında oluşturulan Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, Ölçme ve Değerlendirme Kurulu, Müfredat Geliştirme Kurulu, İletişim Becerileri Kurulu ve Koordinatörler Kurulunu,
 6. Ders Kurulu: Kavramsal bütünlük sağlayacak şekilde belirlenen amaca göre farklı anabilim/bilim dalları tarafından belirli bir süre için programlanmış dersler grubunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kurulun Oluşumu, Görevleri Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun Oluşumu

MADDE 5- (1) Program Değerlendirme ve Strateji Geliştirme Kurulu, öğrenci, eğitici ve idari personel geri bildirimlerini hazırlayan, uygulayan, geri bildirim verilerini toplayan ve değerlendirip eğitim-öğretim programı ile ilgili çıktıları Eğitim Kurulu’na sunan ve bu verileri kullanarak Fakültenin stratejik planlamasını hazırlayanTıp Fakültesi Tıp Eğitimi Kurulu’nun bir alt kuruludur. Kurul üyeleri Dekan tarafından görevlendirilir. Kurul, üye sayısı en az altı kişi olmak üzere, üye dağılımında aşağıdaki temsiliyet dengesi göz önünde bulundurularak oluşturulur:

  1. Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dallarını temsil eden en az bir öğretim üyesi
  2. Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dallarını temsil eden en az bir öğretim üyesi
  3. Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dallarını temsil eden en az bir öğretim üyesi
  4. Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcisi en az bir öğretim üyesi/elemanı
  5. En az bir öğrenci temsilcisi/temsilcileri
  6. En az bir idari personel temsilcisi/temsilcileri

(2) Kurul Üyeleri her defasında 3 (üç) yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Dekan gerekli gördüğü durumlarda üyelerde değişiklik yapabilir ve çeşitli nedenlerle boşalan kurul üyeliklerine yeniden atama yapar.

(3) Kurul Başkanı, kurul üyeleri tarafından seçim yapılarak belirlenir. Başkan, Dekana karşı sorumludur.Başkan kendisine yardımcı olmak üzere Kurul üyeleri arasından bir başkan yardımcısı seçer. Kurulun raportörü ve sekretaryası Kurul Başkanı tarafından görevlendirilir.

Çalışma Usul ve Esasları

MADDE 6- (1) Kurul, üye salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Kurul çalışmalarına bir yarıyılda mazeretsiz olarak toplam 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Kurul üyeleri kendi isteğiyle üyelikten ayrılmak istediğinde, ayrılış gerekçesini yazılı olarak Dekanlığa bildirir.

(4) Her eğitim öğretim dönemi sonunda geri bildirim verileri kullanılarak kurul tarafından eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmeler yapılır ve bir sonraki eğitim dönemi için belirlenmiş hedeflere göre çalışma planı, iş bölümü ve çalışma takvimi hazırlanır. Bu kapsamda bir rapor hazırlanarak Tıp Eğitimi Kurulu’na sunulur ve tartışmaya açılır. Eğitim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda çalışma planı ve takvimi güncellenir.

(5) Kurulun aylık toplantılarında en son yapılan ders kurulu ve staj sınavlarını ilişkin programın işleyişi amaç ve öğrenim hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilir. Saptanan sorunlar bir rapor haline getirilir ve Eğitim Kurulu’na iletir.

Kurulun Görevleri

MADDE 7- (1) Kurumun amaç ve öğretim hedeflerine vizyon ve misyonuna uygun uzun vadeli ve kısa vadeli çalışmalar yapmak,

 1. Hedeflerini ortaya koymak, amaç ve hedefleri geliştirmek, hedeflere özgün stratejiler geliştirmek,
 2. Eğitim müfredatının bir eğitim öğretim süresi sonunda değerlendirmesini ve raporlandırmasını yapmak, işleyişini, işleyişte oraya çıkan eksiklikleri ve geliştirilmesi gereken konuları dekanlık makamına raporlandırmak ve önermek,
 3. Geri bildirim formlarının içeriklerini hazırlamak, verilerini toplamak, değerlendirmek, uygulanmasını sağlamak,
 4. Fakülte yetkili organları tarafından verilecek olan eğitim ve öğretimle ilgili diğer görevleri yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönergede Hükmü bulunmayan Haller

MADDE 8- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hallerde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu