Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 29.05.2018 tarih ve 10 nolu toplantı tutanağının ekidir.

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesinde bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan ve yaz tatili ayları içinde uygulanan yaz okulunun uygulama esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –(1) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesine bağlı tüm akademik birimlerinde yaz okulu eğitim-öğretim programında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri düzenlemeyi kapsar.

Dayanak

MADDE 3–(1) Bu yönerge, YÖK Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve Usulleri ile Gaziantep Üniversitesine bağlı farklı birimlerin Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliklerinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 4 –Bu Yönergede geçen;

  1. Birim: Gaziantep Üniversitesine bağlı tüm fakülte/ enstitü/ konservatuvar/ yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
  2. Bölüm Başkanı: Fakülte/ Yüksekokul/ Meslek yüksekokullarında bölüm başkanını, enstitülerde enstitü anabilim dalı başkanını,
  3. Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,
  4. Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
  5. Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
  6. ÖİDB: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığını,
  7. YÖK: Yükseköğretim Kurulunu
  8. GNO: Genel Not Ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amacı ve Yaz Okulunda Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz Okulunun Açılmasının Amacı

MADDE 5 –(1)Yaz Okulu'nun amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi,

b)Öğrencilerin daha kısa zamanda mezun olmalarının sağlanması,

c)Öğrencilerin normal yarıyıllarda aldıkları ancak başarısız oldukları veya alamadıkları dersleri yaz aylarında almalarını ve bu derslerde meydana gelen öğrenci yığılmalarının giderilerek eğitimde verimliliğin arttırılması,

d) Öğrencilere düşük notla geçtikleri derslerde notlarını yükseltme imkânı sağlamak,

e) Öğrencilere GNO'larını yükseltme imkânı sağlamak, aynı zamanda yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin programlarını takip etmelerini kolaylaştırmaktır.

Yaz Okulunun Süresi

MADDE 6 –(1) Yaz okulu öğretim süresi, en fazla 6 hafta olup her yıl Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Yaz okulu final sınavları ile ders kayıt süreleri bu sürenin dışındadır. Yaz okulunun başlangıç tarihi, bahar yarıyıl sonu sınavlarının tamamlanmasından en erken bir hafta sonra olacak şekilde belirlenir. Yaz okulu akademik takviminde, yaz okulu ders kayıt, ders başlangıç ve bitiş ile final sınav tarihleri belirtilir. Yaz okulunda bütünleme sınavı uygulanmaz.

Ders Açma ve Ders Alma

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda açılması öngörülen önlisans ve lisans dersleri bu dersleri vermek isteyen öğretim elamanının talebi doğrultusunda bölüm kurulunca, lisansüstü dersler ise ilgili enstitü anabilim dalı kurulunca en geç bahar yarıyıl sonu sınavları başlamadan belirlenir ve ilgili birim kurullarınca onaylanır.

(2) Gaziantep Üniversitesine bağlı tüm programlarda yer alan zorunlu derslerin verilmesi gereken yarıyıllarda açılmayıp yaz okulunda açılmak üzere ertelenmesi mümkün değildir.

(3) Eğitim-Öğretim programlarında yıllık olarak belirlenen dersler yaz okulunda açılmaz.

(4) Uzaktan eğitim kapsamında verilen dersler (Türkçe, Tarih, Güzel Sanat ve Spor dersleri ile Türkçe eğitim yapan birimlerde İngilizce) yaz okulunda açılmaz.

(5) Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenci, sadece Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılan yaz okulundan ders alabilir.

(6) Öğrenci, yaz okulunda ön koşulsuz ve ön koşulunu sağladığı dersleri (bitirme çalışması, bitirme ödevi vb.hariç) alabilir.

(7) Hazırlık sınıfını başaran öğrenciler, birinci sınıfa başlamadan yaz okulunda birinci sınıf derslerini alabilirler.

(8) Öğrencilerimiz üniversitemizde yaz okulunda açılan tüm dersleri diğer yükseköğretim kurumlarından alamazlar.

Ders Sayıları

MADDE 8– (1) Yaz okulunda açılan her ders için, normal yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders saati yapılır. Bu ders saatleri, yaz okulu eğitim öğretim süresindeki her haftaya eşit olarak dağıtılır. Yaz okulu haftalık ders programları, bu bilgiler esas alınarak ilgili bölüm/ program/enstitü anabilim dalı tarafından hazırlanarak öğrencilere ilan edilir.

Kayıtlar

MADDE 9 – (1) Öğrenciler yaz okulu akademik takviminde belirtilen tarihler içerisinde açılmak üzere önerilen derslere kayıt yaptırırlar.

(2) Yaz okulunda açılan derslere, örgün ve ikinci öğretim öğrencileri kayıt yaptırırlar.

(3) Lisansüstü bilimsel hazırlık sınıfı öğrencileri ile lisans programlarının dikey geçiş intibak programı öğrencileri de yaz okulundan ders alabilir.

(4)Başarı durumları ne olursa olsun, öğrenciler yaz okuluna katılmak zorunda değildir. Bu yönerge sadece yaz okulu programlarına kayıt yaptıran öğrencilere uygulanır.

(5) Yaz Okulu yarıyıl olarak değerlendirilemez ve yaz okulunda ders alan öğrencilerin eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Ders Açılması İçin Gerekli Öğrenci Sayısı

MADDE 10 –(1) Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı, önlisans ve lisans programlarında en az 15 (on beş), lisansüstü programlarda ise en az 10 (on) olmalıdır.

(2) Kesin kayıtlar sonunda bir derse kayıtlı öğrenci sayısı, o dersin açılması için gerekli minimum öğrenci sayısının altında kaldığı takdirde bu ders kapatılır ve öğrencilerin yatırdığı kayıt ücreti öğrencilere iade edilir.

(3) Önlisans ve lisans programlarında bir dersin yaz okulunda şubelere ayrılarak verilebilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı 51’den ve şubelerdeki öğrenci sayısı ise 25’den az olamaz. Her 50 öğrenci artışında bir ek şube açılabilir (Örneğin; üçüncü şubenin açılabilmesi için toplam öğrenci sayısının 101’den, dördüncü şubenin açılabilmesi için toplam öğrenci sayısının 151’den az olmaması gerekir.) Lisansüstü programlarda bu sayılar 30’a 15’tir. Zorunlu hallerde bu sayılar ilgili birim yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir. Şubelerin öğrenci sayılarında denge gözetilmelidir.Üniversite Senatosunun 19.09.2022 tarih ve 18 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

Ders Ekle-Bırak, Dersten ve Yaz Okulundan Çekilme

MADDE 11 –(1) Yaz okulunda kayıt yapılan bir dersten bırakma (DROP) yapılamaz. Ancak öğrenci dilediği takdirde kapanması kesinleşen bir dersteki kaydını, açılması kesinleşen bir başka derse akademik takvimde belirtilen tarihlerde aktarabilir (ADD). Bu durumda öğrencinin yatırdığı ücret fazla ise fazlası iade edilir. Ücret eksik ise eksik kısmını yatırmak zorundadır.

(2) Öğrenci, yaz okulunda derslerin başladığı ilk hafta içinde açılması kesinleşen bir dersten kendi isteği ile bölüm başkanlığına bir dilekçe yazarak çekilebilir. Ancak bu durumda öğrencinin bu ders için yatırdığı yaz okulu ücreti geri iade edilmez. Dersten çekilme işlemlerinin tamamlanması için ilgili bölüm başkanı ve birim amirinin onayları gereklidir.

(3) Öğrenci, ilgili birimlerin yönetmeliklerinde belirtilen yarıyıl izni alma gerekçeleri ile yaz okulu kaydını iptal edebilir. Bunun için öğrencinin yazılı talebinin ilgili bölüm başkanı ve birim amiri tarafından onaylanması gereklidir. Ancak bu durumda öğrencinin yatırdığı yaz okulu ücreti iade edilmez.

Ders Yükü

MADDE 12 –(1) Yaz okulunda bir öğrenciden fazla toplamda 9 kredi ders alabilir. Ancak herhangi bir programın müfredatında 9 krediden daha fazla ders(ler) olması durumunda, ilgili bölüm başkanlığının talebi, birim yönetim kurulunun kararı ve üniversite senatosunun onayı ile bu program öğrencilerine 9 krediden daha fazla olan bir (1) ders almalarına, haftada kırk (40) saati geçmemek koşulu ile müsaade edilebilir.

(2) Yaz Okulu sonunda mezuniyetine veya intörn mühendis olabilmesine sadece bir dersi kalan öğrenciler isterlerse bu dersi de alabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirmelere İlişkin Usul ve Esaslar ile Farklı Bir Birimden veya Farklı Bir Üniversiteden Ders Alma

Başarı Değerlendirmesi

MADDE 13–(1) Yaz okulunda açılan derslerin devam, ara sınav, yarıyıl sonu sınavı değerlendirmesi ve başarı durumunun tespiti lisans/ ön lisans dersleri için ilgili fakülte/ yüksekokul ve lisansüstü dersler için ilgili enstitünün öğretim ve sınav yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde yapılır.*Ancak yaz okulu süresi içinde Üniversite veya diğer devlet kurumları tarafından çeşitli akademik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmak üzere görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları sürelerin yaz okulu ara sınav ve yarıyıl sınavına denk gelmesi halinde katılamadıkları sınavlar için Rektörlük Makamının oluru ile mazeret sınav hakkı verilir.*Üniversite Senatosunun 12.08.2022 tarih ve 16 nolu toplantısında eklenmiştir.

(2) Yaz Okulu derslerinde alınan notlar transkriptlerde “Yaz Okulu” adı altında belirtilir.

(3) Yaz okulunda kayıt olunan derslerde alınan en son not (harf) geçerlidir. Yaz okulu sonunda öğrencinin Genel Not Ortalaması (GNO) yeniden hesaplanarak başarı durumu yeniden belirlenir. Öğrencinin bir sonraki yarıyılda kaydı, bu GNO’ya göre yapılır.

Özel Haller

MADDE 14–(1) Ek süre, ders tekrarı ve kayıt iptali ile ilgili özel hallerde aşağıdaki hükümler çerçevesinde işlem yapılır.

a) Yaz okulunda açılan derslere kesin kayıt yaptıran öğrencilerin akademik durumları yaz okulu sonunda yeniden belirleneceğinden, azami eğitim-öğretim süresini dolduranlar ek süre ve ek sınav haklarını yaz okulu sonunda kullanabilirler. Ek süre ve ek sınav hakkı kullanacak olan yaz okuluna katılmış öğrencilerin, yaz okulu sınav notlarının ilanından itibaren akademik takvimde belirtilen tarihlerde bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına ek süre ve ek sınav kullanacağı dersleri belirten bir dilekçe ile başvurması gerekir. Öğrencilere NA notu aldıkları derslerden ek sınav hakkı verilmez.

b) Başarısız yani ders tekrarı yapma durumunda olan öğrenciler, daha önce almadıkları dersleri yaz okulunda alamazlar. Bu öğrenciler, daha önce aldıkları dersleri tekrar ederek yaz okulu sonunda GNO’larını yönetmeliklerinde belirtilen düzeyin üzerine çıkardıkları takdirde ders tekrarı zorunluluğu kalkar.

c)Öğrencinin yaz okulu kaydı, talebi ve ilgili bölüm ve birim yönetim kurullarının onayı ile iptal edilebilir ancak yatırılan yaz okulu ücreti geri iade edilmez.

d)Azami yasal süresini bahar dönemi sonunda doldurmuş ve ilişki kesme durumuna gelmiş öğrenciler de yaz okulundan ders alabilirler. İlişki kesme işlemi bir sonraki akademik yılın güz dönemi başında yapılır.

e) Üniversite ile ilişiği kesilmiş olan öğrenciler Yaz Okulundan yararlanamazlar.

Farklı Bir Birimden veya Farklı Bir Üniversiteden Ders Alma

MADDE 15– (1) Yaz okulunda öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda almak istediği ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu derse ilgili birim yönetim kurulu tarafından onaylanmış eşdeğer dersi üniversite içinden bir başka programdan veya bir başka yükseköğretim kurumundan alabilir.

(2) Öğrenci diğer yükseköğretim kurumundan ders alabilmesi için;

a)Bölüm başkanlığına bir dilekçeyle başvurur. İlgili bölüm ve birim yönetim kurulu seçilen derslerin yerel ve AKTS (ECTS) kredileri vb. ölçütleri açısından programdaki derslere eşdeğer olduğunun onaylanması gereklidir.

b)Üniversiteye kayıt yaptığı programın ilgili yıldaki taban puanı diğer yükseköğretim kurumundaki programın taban puanından düşük veya bu puana eşit; puan türünün ise aynı olması gereklidir.

(3) Öğrencinin bir başka yükseköğretim kurumundan ders alması durumunda bu yönergenin Madde 12 (1) geçerlidir.

(4) Başka bir yükseköğretim kurumunun yaz okulundan ders alan öğrenci, yaz okulu sonunda, almış olduğu ders veya derslere ait onaylı not döküm belgesini (transkript) dilekçesiyle birlikte güz yarıyılı ders başlama tarihinden en az on beş (15) gün önce bölüm başkanlığına sunmak zorundadır. Öğrencinin ibraz ettiği not dökümündeki notlar, ilgili birimin tabi olduğu yönetmeliğe göre nota dönüştürülerek ilgili birim yönetim kurulu kararıyla birlikle öğrencinin not belgesine işlenmek üzere ÖİDB’ye gönderilir.

(5) Diğer üniversitelerden gelen öğrenciler de ücretini ödemek ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek koşuluyla Gaziantep Üniversitesinde açılan yaz okulu derslerine kayıt yaptırabilirler. Bu öğrenciler, Gaziantep Üniversitesinin ilgili mevzuatlarına tabidirler. Başka üniversitelerden, Üniversitemiz yaz okuluna gelen öğrencilere aldıkları derslerin adını, kredisi ve başarı notunu gösteren bir belge, yaz okulu sonunda ÖİDB tarafından verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Ücreti ve Ders Verecek Öğretim Elemanlarının Özlük Hakları

Eğitim Ücreti

MADDE 16–(1) Yaz okulu eğitim-öğretimi ücretli olup birim ve programlarda kredi başına ders kayıt ücreti her yıl YÖK’ün yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Öğrenciler yaz okulu öğrenim ücretlerini kayıt esnasında öderler.

Ders Verecek Öğretim Elemanlarının Özlük Hakları

MADDE 17– (1) Bir öğretim elemanının yaz okulunda ders verip vermemesi tamamen kendi isteğine bağlıdır. Hiçbir öğretim üyesi/görevlisi yaz okulunda ders vermek üzere zorlanamaz.

(2) Bir öğretim üyesinin/görevlisinin yaz okulunda verebileceği haftalık ders saati en fazla 22 saattir.

(3) Yaz okulunda ders veren öğretim elemanlarına 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 11’nci maddesi hükümleri uygulanır.

(4) Misafir öğretim üyelerinin verebilecekleri ders sayıları ve diğer işlemler sözleşme hükümlerinde yer alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer Haller

MADDE 17– (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Gaziantep Üniversitesinin yürürlükteki yönetmelikleri ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Yüksek Öğretime ilişkin mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

MADDE 18– (1) 15/03/2000 tarih ve 23994 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönerge hükümleri, Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu