Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE GÖRE HARF NOTU VERME YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 03.04.2018 tarih ve 07 nolu toplantı tutanağının 7. Maddesinin ekidir.

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

BAĞIL DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE GÖRE

HARF NOTU VERME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 –(1) Bu yönerge; Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte (Tıp, Diş ve Hukuk Fakülteleri hariç), konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki önlisans ve lisans programlarının bir dersteki başarı durumunu bağıl değerlendirme sistemi ile belirlemeye ilişkin esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Kapsam

Madde 2 –(1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne tabii olan birimlere bağlı programlarda uygulanan bağıl değerlendirme sistemindeki uygulamalara ilişkin düzenlenen usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 –(1) Bu yönerge; 21 Ağustos 2017 tarih ve 30161 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Altıncı Bölüm Ders Başarı Durumu ve Dersin Harf Notu başlıklı 31.maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

Bağıl Değerlendirme Sistemi

Madde 4(1) Bağıl Değerlendirme Sistemi(BDS),bir öğrencinin yarıyıl sonu harf notu başarısının dersi aldığı öğrencilerin performansları ile birlikte değerlendirilmesi esasına dayanan bir sistemdir. Diğer bir anlatımla BDS ile öğrenci, grubun başarına göre bir değerlendirmeye tabii tutulmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretim Üyelerinin Yapacakları İşlemler

Bağıl sistem uygulamasına geçmeden önce dikkate alınması gereken hususlar

Madde 5(1) Bağıl değerlendirmeye ilişkin işlemlere geçmeden önce, öğrencilerin ilgili derste devam durumları dikkate alınarak sisteme dâhil edilecek öğrenciler saptanır.Devamsız olan öğrencilere doğrudan NA notu verilir.Bu durumdaki öğrenciler, sistem dışında tutulur ve eğer aldıkları not(lar)varsa, sınıfın not ortalaması hesaplamasına dâhil edilmezler.

(2) Devamsız öğrenciler (NA notları) hesaplamaya dahil edilmeden bulunan sınıf not ortalaması 70 ve üstünde olan derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaz. Bu derslerde yönetmelikte belirtilen mutlak değerlendirme harf sistemi uygulanır.

(3) Öğrencilerin diğer öğrencilerden bağımsız değerlendirildiği bitirme projesi, intörn uygulaması vb. dersler ile dönem sonu harf notu başarışı (S), başarısız (U) olarak değerlendirildiği staj, vb. derslerde bağıl değerlendirme sistemi uygulamaz. Bu derslerin harf notlarının verilmesi işlemi, dersi veren ilgili öğreti elemanı tarafından takdir edilerek yapılır.

Minimum Öğrenci Sayısı

Madde 6(1) Bağıl değerlendirme sisteminde anlamlı bir istatistik değerlendirmenin yapılabilmesi için değerlendirilen öğrenci sayısının en az 30 olması gereklidir. Öğrenci sayısı 30’dan az ise, dersin öğretim elemanı öğrencilerin harf notlarını mutlak değerlendirme sistemine göre değerlendirmelidir. Ancak değerlendirmeye katılan öğrenci sayısı 30 ve üstünde ise, aşağıda tanımlanan istatistik yöntem ve bağıl değerlendirme sistemi kullanılabilir.

(2) Sistem tarafından bağıl değerlendirme işlemlerine sisteme katılacak öğrenci sayısı belli olduktan sonra başlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sistemin Yapacağıİşlemler

Öğrenci Ham Başarı Notlarının Belirlenmesi

Madde 7(1) Öğrencinin yarıyıl sonu not ortalaması,yarıyıl içi ara sınav(lar), kısa süreli sınav(lar), ödev(ler) vb. ile final (veya bütünleme)notları dikkate alınarak dönem sonunda öğretim elemanı veya sistem tarafından hesaplanır.

Bağıl Değerlendirmeye Katılmaya Hak Kazanan Öğrencilerin Belirlenmesi

Madde 8(1) Öğrencilerin harf notlarının bağıl değerlendirmeye göre belirlenebilmesi için yarıyıl sonu not ortalamalarının sınıf not ortalamasına göre belirli baraj değerini aşması gerekmektedir. Bu baraj değeri Bağıl Değerlendirmeye Katma Limiti (BDKL) olarak tanımlanmaktadır. BDKL istatistik değerlendirmeye katılan notların en alt limitini tanımlar. Bu limit, aşırı düşük notlar alan öğrencilerin bağıl değerlendirme sistemi istatistiği üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanmıştır. Yarıyıl sonu not ortalaması BDKL limiti altında kalan öğrencilere doğrudan FF harfi verilir. BDKL, devamsız öğrenciler hesaba katılmadan bulunan sınıf not ortalaması ve standart sapma (S) sonucuna göre, üç standart sapmanın (3S) altında kalan öğrenciler olarak tespit edilmiştir. Ancak yarıyıl sonu not ortalaması 40 ve üstü olan öğrenciler her ne sebeple olursa olsun bağıl değerlendirme sistemine alınırlar.

Sınıf Not Ortalaması

Madde9(1) Sınıf Not Ortalaması (SNO),sınıfın seviyesinin belirlenebilmesi ve harf dağılımının saptanması için önemli bir ölçüttür. Sınıf not ortalaması devam şartını sağlayan öğrenciler dikkate alınarak aşağıda verilen formülle hesaplanır.

SNO=Notları Değerlendirilecek Öğrencilerin Notları Toplamı (Devamsız öğrenciler ve BDKL altında kalan öğrenci puanları hesaba katılmaz)Notları Değerlendirilecek Öğrenci Sayısı (Devamsız öğrenciler ve BDKL altında kalan öğrenci puanları hesaba katılmaz)

Tablo 1:Sınıf not ortalamasına bağlıolarak sınıf seviyeleri

Seviye

Sınıf Not Ortalaması

Çok İyi

60-70

İyi

55-60

Orta Üstü

50-55

Orta

45-50

Zayıf

40-45

Kötü

30-40

Çok Kötü

0-30

Örneğin sınıf not ortalaması56olanbirsınıfınseviyesi“iyi”, 43 olan bir sınıfın seviyesi “Zayıf”tır. Sınıf not ortalaması belli olduktan sonra Tablo 2'de belirlenen bağıl ölçütlere göre belirlenen harf notu dağılımı belirlenir.

Standart sapma değerinin hesaplanması

Madde 10(1) Sınıf ortalaması hesabında olduğu gibi devamsızlıktan kalan öğrencilerin notları (NA) ile BDKL altında kalan öğrencilerin notları standart sapma hesaplanması işlemlerine katılmazlar. Standart sapma, bir sınıftaki notların sınıf ortalamasına göre nasıl bir dağılım gösterdiğini belirten bir ölçüdür. Standart sapma değeri aşağıdaki formül kullanılarak saptanır.

s= 1NNX2-(X)2 (1)

Burada;

X: Bir öğrencinin yarıyıl sonu not ortalaması,

N: Sınıftaki öğrenci sayısı

X: Sınıf ortalaması

S: Standart sapmadır

Z Puanının hesaplanması

Madde 11(1)Z puanı, standart sapma değeri ve sınıfın not ortalamasından yararlanarak her öğrencinin sınıf ortalamasından ne kadar uzaklıkta olduğunu belirlemek için hesaplanmaktadır. Z puanı teorik olarak verilen puanları ortalaması 0, standart sapması 1 olan puanlara dönüştürür, aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır.

Z=X-XS

Burada;

Z: Öğrencinin Z puanı

X: Bir öğrencinin yarıyıl sonu not ortalaması

X: Sınıf ortalaması

S: Standart sapma

T Puanının Hesaplanması

Madde 12(1) Z puanı öğrencilerin birbirlerine göre durumlarını açıkça göstermelerine karşın tam sayı olmamaları ve negatif sayıları da içermesi nedeni ile yorumlamada bir takım sıkıntılara neden olabilmektedir. Bu nedenle Z puanı üzerinden hesaplanan T puanı tercih edilmektedir. T puanının hesaplanmasına ilişkin formül aşağıda verilmiştir.

T Puanı= 50 + (Z- Puanı´10)

Programın harf notların verilmesi

Madde 13(1) Devamsız öğrenciler ve BDKL altında kalan öğrencilerin notları hesaba katılmadan elde edilen sınıf not ortalaması dikkat alınarak saptanan Tablo 1’deki sınıf seviyesine ve öğrencilerin T puanlarına göreTablo2’yidikkatealarakharf notlar belirlenir.

Tablo 2: Harf notlarıT Puanı sınır değerleri

SNO

AA

BA+

BA

BB+

BB

CB+

CB

CC+

CC

DC

DD

FD

FF

Çok

İyi

60-69,99

³61

60,99 -58,5

58,49 -56

55,99 -53,5

53,49 -51

50,99 -48,5

48,49 -46

45,99 -43,5

43,49 -41

40,99 -36

35,99 -31

30,99 - 26

< 25,99

İyi

55-59,99

³ 63

62,99 - 60,5

60,49 -58

57,99 -55,5

55,49 -53

52,99 -50,5

50,49 -48

47,99 -45,5

45,49 -43

42,99 -38

37,99 -33

32,99 - 28

< 27,99

Ortanın

Üstü

50-54,99

³ 65

64,99 - 62,5

62,49 -60

59,99 -57,5

57,49 -55

54,99 -52,5

52,49 -50

49,99 -47,5

47,49 -45

44,99 -40

39,99 -35

34,99 - 30

< 29,99

Orta

45-49,99

³ 67

66,99 - 64,5

64,49 -62

61,99 -59,5

59,49 -57

56,99 -54,5

54,49 -52

52,99 -49,5

49,49 -47

46,99 -42

41,99 -37

36,99 - 32

< 31,99

Zayıf

40-44,99

³ 69

68,99 - 66,5

66,49 -64

63,99 -61,5

61,49-59

58,99 -56,5

56,49 -54

53,99 -51,5

51,49 -49

48,99 -44

43,99 -39

38,99 - 34

< 33,99

Kötü

30-39,99

³ 71

70,99 - 68,5

68,49 -66

65,99 -63,5

63,49 -61

60,99 -58,5

58,49 -56

55,99 -53,5

53,49 -51

50,99 -46

45,99 -41

40,99 - 36

< 35,99

Çok

Kötü

>29,99

³ 73

72,99 - 70,5

70,49 -68

67,99 -65,5

65,49 -63

62,99 -60,5

60,49 -56

57,99 -55,5

55,49 -53

52,99 -46

47,99 -43

42,99 - 38

< 37,99

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

Madde14 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, ilgili birim yönetim kurulu ve ilgili birim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

Madde 15(1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16(1) Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu