Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GAZİANTEP KÜLTÜR TARİHİ MÜZESİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 12.05.2015 tarih ve 09 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP KÜLTÜR TARİHİ MÜZESİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; “Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi”nde yürütülecek müzeolojik faaliyetlerin, usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi”nde yürütülecek müzeolojik faaliyetlerin, usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile bu kanun çerçevesindeki Özel Müzeler ve Müzecilikle ilgili diğer Yönetmeliklere ve Gaziantep Kültür Tarihine ilişkin bulgu ve bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

b) Müze: Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi’ni.

c) Bağışçı: Hiçbir karşılık beklemeden Müze’ye eşya bağışlayan ve adının zikredilmesi gereken kişileri.

d) Eser/Eşya: 2863 sayılı kanun kapsamına giren arkeolojik kültür varlıkları hariç olmak üzere Gaziantep Halkının sosyal, kültürel ve ticarî hayatını yansıtan, insan yapısı araç ve gereçler dahil, bilim, din ve mihanikî sanatlarla ilgili etnografik ve folklorik nitelikteki kültür varlıklarını.

e) Değer Takdir Komisyonu: Arkeoloji Bölümü içindeki, müzeoloji ile ilgili veya müzecilikte tecrübeli akademisyenler tarafından oluşturulan eser/eşyalara değer takdir eden komisyonunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Müzenin İşlevlerine İlişkin:

MADDE 5- Müzenin adı:Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi ” dir.

26.02.2004 tarih ve 10 sayılı Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı ile Gaziantep Üniversitesi’nde Gaziantep Kültür Tarihini yansıtacak bir müzenin kurulması gerekli görülmüş, daha sonra da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 17.06.2005 tarih ve 708 (Gn) -84142 sayılı yazı ile Özel Müze kurma izni alınarak 25.12.2009 tarihinde ziyarete açılmıştır.

MADDE 6- Müzenin amaçları:

a) Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi’nin kuruluş amacı, öncelikle Hedef Kitle seçilen Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine, öğrenim gördükleri üniversiteyi ve içinde yaşadıkları şehrin kültürünü ve tarihini tanıtmak, öğretmek ve benimsetmektir.

b) “Müze ” kavramının içerdiği, yaşam boyu eğiticilik hedefini dikkate alarak, müzeyi öğrencilerin yanısıra Gaziantep halkının ve yabancıların da ziyaretine hizmet verecek hale getirmektir.

c) Müzeyi Gaziantep Şehri’ni tüm yönleriyle anlatmak üzere, teşhir düzeni ve mizansenlerle, olabilecek en düzenli, kapsamlı ve eğitici şekilde tanzim ederek, ziyaretçilerin hizmetine sunmaktır.

d) Merkez kütüphane ile entegrasyon sağlayarak ve hazırlanacak dokümantasyon arşivleriyle “Gaziantep” konusunda bilimsel araştırmacıların başvuracağı bir bilim kurumu haline getirmektir.

e) Müzenin, arkeoloji, tarih, sosyoloji, güzel sanatlar ve diğer sosyal bilimler öğrencileri tarafından eğitim amaçlı araştırma ve uygulama laboratuarı olarak kullanılmasını sağlamaktır.

MADDE 7- Müzenin İçeriği:

Ayntab’ın bir şehir olarak ortaya çıktığı 12. yüzyıldan başlayarak günümüze kadar gelen kültür hayatının ele alındığı, bu konuda eğitici ve öğretici bilgiler veren ve bulunabilen orijinal örneklerle destekleyen, anlatımlar, yazılı ve resimli bilgi panoları, mankenler, maketler, mizansenler, elektrik ve elektronik esaslı görsel malzemeleri kullanarak ziyaretçini bilgilendirip eğitmeyi amaçlayan eşya ve eserleri içermesi hedeflenmektedir.

a) Bölge Arkeolojisi,

Tematik olarak ve sadece dokümanter malzemeyle örnekler sunularak kronolojik anlatımla tanıtılmalı, 2863 sayılı kanun kapsamında kalan orijinal arkeolojik kültür varlıkları bulundurulmamalıdır.

b) Ayntab Tarihi,

Şehrin kuruluş hikâyesi, yaşadığı tarihî olaylar ve bunlarla ilgili bulunabilen eşyalar, Roma, Bizans – Selçuklu – Atabekler – Eyyubîler – Zengîler – Memlûklar - Dulkadirliler ve Osmanlı dönemlerindeki tarihi gelişmeler ve bunlara ait bulunabilen belgeler yorumlanarak arkeoloji ve tarih öğrencileri başta olmak üzere tüm meraklıların ilgisine sunulmalıdır.

c) Ayntab Şehri’nin, kuruluşu, tarihçesi ve gelişmesiyle ilgili olarak bulunabilen her türlü bilgi ziyaretçiye aktarılmalıdır.

d) Ayntab Şehri’nin kültür hayatı:

Yetiştirdiği önemli şahsiyetler (hayat hikâyeleri ve eserleri), Antep Ağzı ve Dil Özellikleri, Şehrin hayatından önemli olaylar, Aile hayatı, günlük hayat, özel günler (düğün-bayram-cenaze-hamam günü-sahre günleri vb.), Çocuk Oyunları ve oyuncakları, Eğlence hayatı (ailece, yalnız kadınlar ve yalnız erkekler), Fotoğrafçılık mesleği, Karagöz Oyunculuğu, Son 150–200 yılın yaşantısından çeşitli kesitler ve “Ayntab-Ayıntap-Antep-Gaziantep” adının geçtiği her türlü eser-eşya-kavram ile ilgili belgeler ve benzeri materyal araştırılıp ziyaretçiye sunulmalıdır.

e) Ayntab Ev ve El sanatları:

Antep İşi, Yemek Kültürü, Kutnuculuk, Abacılık, Kilimcilik vb, Sedefçilik, Kuyumculuk, Yemenicilik, Ağaç işleri ve kültür hayatındaki yeri ve benzeri burada adı geçmeyen diğer zenaatler ve el sanatlarına dair bulunabilen orijinal eşyalar ile sunum ve bilgilendirme yapılmalıdır.

f) Gaziantep Üniversitesi’nin Tarihçesi:

Gaziantep Üniversitesi’nin nasıl kurulduğunu, hangi zorluklardan geçerek bugünkü durumuna geldiğini özellikle öğrencilere anlatmak ve nostaljik yaklaşımlar sergileyerek eski mezunların anılarını tazelemek ve üniversiteyle bağlarını kuvvetlendirmek amaçlanmalıdır.

g) Gaziantep ile ilgili idarî, askerî, ticarî, ilmî, dinî ve günlük hayata ilişkin nostalji bağlamında ilgi uyandıracak ve ziyaretçileri cezbedecek konular ile bunları içeren her türlü malzeme değerlendirilmelidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müzenin Yürütülmesi ve Geliştirilmesi:

MADDE 8. Müzeye Eser/Eşya Temini.

Müzeye eser/eşya temini, vatandaşlar tarafından aile yadigârı veya kendi sahip olduğu herhangi bir eşyayı hibe etmek veya satmak isteyenlerden yahut da antika eşya satıcılarından karşılanır.

a) Arkeoloji Bölümü içindeki, müzeoloji ile ilgili veya müzecilikte tecrübeli akademisyenler tarafından oluşturulacak Rektörlük Onaylı bir “Değer Takdir Komisyon”u tarafından, getirilen eşyalar incelenir. Müzenin amacına uygun olup olmadığına ve Müzenin söz konusu eşyaya ihtiyacı olup olmadığına göre alınmasına karar verilir, yoksa iade edilir.

b) Satın alma durumunda, adı geçen komisyon tarafından eşyalara maddî değer takdiri yapılarak bir rapor haline getirilir, uygun görülmesi halinde ilgili birimlere gönderilerek satın alma işlemi tamamlanır.

c) Gerek satın alma ve gerekse hibe işlemlerinde müzeye gelen eşyaya öncelikle, müteselsil numaralı ve koçanlı bir eser fişi kesilir. Bu fişte, eşyanın adı, cinsi, kime ait olduğu, kim tarafından teslim edildiği, varsa hikâyesi, teslim edildiği tarih, eşyanın tanımı ve ölçüleri ile teslim eden ve teslim alanın imzaları yer alır. Ayrıca gerek görüldüğünde, söz konusu eşyanın vitrin teşhirinde ve resminin yayın organlarında yayınlanmasında aile mahremiyeti ile ilgili özel bir hassasiyetin olup olmadığı sorulur, varsa buna dair bir not düşülür ve dikkate alınır. Bu teslim alma fişinin bir sureti bağışçıya mutlaka verilmelidir.

d) Müze envanterine kaydolan eser/eşyaların bağışçısı tarafından geri istenmesi durumunda iade edilmesi mümkün değildir.

e) Müzeye eşya hibe edenlere müsait zamanlarda düzenlenecek törenlerle bir teşekkür sertifikası takdim edilir. Ayrıca isimleri, müzedeki genel panoda teşhir edilen bağışçılar listesine eklenir.

f) Müzeye eşya hibe edenlerin eşyalarının vitrin teşhiri esnasında, kime ait olduğunun ve kim tarafından bağışlandığının ve varsa özel bilgilerin de belirtilmesi gereklidir.

g) Geçici olarak Müzede süreli sergilenip iade edilmek üzere emanet eşya alınabilir.

MADDE 9- Müzeye Mal Edilen Eşyalara Yapılacak İşlemler.

a) Madde 8 ve şıklarında belirtildiği şekilde Müzeye mal edilen eşyalardan bedel ödenerek satın alınanlar ayrıca üniversite demirbaş sistemine de kayıt edilir ve her birine bir numara verilir. Bu uygulama genel malî kurallar çerçevesindeki mevzuata göre yapılır. Bu demirbaş numaraları, eşyanın envanter defterindeki hanesine de yazılır.

b) Vatandaşlarca bağışlanan eşyalara ise, gerekirse Değer Takdir Komisyonu tarafından değer takdiri yapıldıktan sonra, Üniversite Yönetimi tarafından bağış olarak kabul edildiğine dair bir karar alınır. Bu kararın tarihi ve numarası ilgili eserin envanter defterindeki hanesine yazılır.

c) Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Kültür Tarihi Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle açılmış “Özel Müze” statüsünde olduğundan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile bağlı yönetmelikleri kapsamında kalan eserleri Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen özel envanter defterlerine kaydetmek mecburiyetindedir.

d) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri, tüm eser, eşya ve kültür varlıkları için de geçerlidir.

e) Tüm yasal işlemleri tamamlanan eşyalar, öncelikle dijital ortama aktarıldıktan ve kontrolleri yapıldıktan sonra Müze’nin kendi envanter deflerlerine kayıt edilirler veya aynı özelliği ihtiva edecek diğer metotlarla kayıt altına alınırlar.

f) Müze envanteri, müzenin malı olduğu yıl ve müteselsil numaradan oluşur, yıl kesintisi olmaksızın devam eder (Örnek: 2013/487, 2013/488, 2014/489, 2014/490 gibi)

g) Müzenin malı olan eser/eşyalar kısa süreli sergi amacıyla da olsa hiçbir şekilde emanet olarak verilemez.

h) Müzenin malı olan eser/eşyalar Rektörlüğün yazılı izni olmadan hiçbir şekilde depo veya bina dışına çıkarılamaz.

MADDE 10- Depolama.

Müzeye kazandırılan eser ve eşyalar, genel müzeoloji kurallarına göre, rutubet, toz, güneş ışığı, aşırı kuru hava gibi özellikle hassas maddelere ve tekstil ürünlerine zarar verebilecek ortamlardan uzak tutulmalı ve eşyaların sağlığı sürekli kontrol edilip gerekli önlemler alınmalıdır. Bunun için havalandırması kontrol edilebilir bir depo odası ve ahşap dolaplar kullanılmalıdır.

MADDE 11- Teşhir.

Depolar için geçerli olan şartlar teşhir salonları ve vitrinler için de geçerlidir. Özellikle toz ve zararlı ışıklardan korunması gereklidir. Vitrinler müzeoloji kurallarına göre tanzim edilir, her eşya ile ilgili bilgi levhasında mutlaka eşyayı bağışlayanın ve kime ait olduğunun, varsa hikâyesinin yazılması mecburidir. Teşhir sırasında bağışlayan ailenin mahremiyetine dikkat edilmesi gereklidir. Yılda en az iki kez, vitrinlerde sergilenen eşyaların değiştirilmesi veya görünümün yenilenmesi gereklidir. Genel teşhir düzeninin de zaman zaman değiştirilerek müzenin canlı tutulması sağlanmalıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim ve Yürütme hükümleri.

MADDE 12- İdare.

Müzenin idarî ve teknik konuları, ayrıca bir müdürlük haline getirilip müze uzmanı bir müdür atanıncaya kadar, Arkeoloji Bölümü’nde görevli müze ve müzeoloji konusunda deneyimli ve bilgili öğretim elemanları tarafından yürütülür. Müzenin envanter, teşhir depolama, düzenleme gibi teknik işleri için, yine müzeoloji dersi almış ve arkeolojik kazılara katılarak kültür varlığı ve envanterleme deneyimi kazanmış öğrenci ve mezunlarından faydalanılır.

MADDE 13- Güvenlik

Müze güvenliği, gündüz müze görevlileri ve gece özel güvenlik teşkilâtı tarafından sağlanır. Ayrıca müze girişini, salonları ve depoyu kontrol altında tutan güvenlik kameraları ve kayıt sistemi müze güvenliği açısından elzemdir.

Müze bina girişinin, müze salonlar girişinin ve deponun ayrı ayrı kapıları olmalı ve sağlam kilitlerle kilitlenmelidir. Tüm vitrinler numaralanmalı ve hepsinin ayrı ayrı anahtarları olmalıdır. Ayrıca, depodaki dolapların da kilitli olması gereklidir. Tüm bu sayılan kilitlerin anahtarları numaralı olarak iki ayrı nüsha halinde ve ayrı yerlerde müze sorumlusu tarafından muhafaza edilir. Gerekirse, salonlar ve buradaki açık teşhir malzemeleri müze görevlilerine zimmetlenir. Ehil olmayan kişilere müzelik eşya, salon ve depo anahtarları teslim edilmez.

Yukarıda belirtilen hükümlere uyulmaması halinde genel disiplin cezaları, maddî zarar tazminatı ve ayrıca 2863 sayılı kanun maddeleri uygulanır. Eser/eşyalara verilen zararlar, güncellenmiş bedel üzerinden ödettirilir.

MADDE 14- Diğer Hükümler.

Müzecilik ve kültür varlıklarıyla ilgili diğer hususlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün mevzuatına ve güncellenen genelgelerine göre yürütülür.

MADDE 15- Yürütme.

Bu yönerge kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü veya görevlendirdiği eleman tarafından yürütülür. Yönerge yürürlüğe girdikten sonra müze idare kısmında duvara asılmak suretiyle devamlı göz önünde bulundurulacaktır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu