Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KREŞ, ANAOKULU VE ÇOCUK KULÜBÜ YÖNERGESİ

*Üniversite Senatosu’nun 24.05.2005 tarih ve 8 nolu toplantı tutanağı’nın ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

KREŞ, ANAOKULU VE ÇOCUK KULÜBÜ YÖNERGESİ

I. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇ

Madde 1- Üniversite personelinin çocukları ile herhangi bir sebeple bozulmuş aile birliğinde vesayeti Üniversitemiz Personeli olan anne ya da babaya verilmiş çocukların, bir aile ortamı içinde, çocuk eğitimi bilimi gereklerine uygun olarak bakımlarını sağlamak, böylece anne ve babaya daha güvenli bir çalışma ortamı hazırlayarak çocukların bakım ve eğitiminin yanında anne ve babanın iş gücü verimini artırmak amacıyla Kreş ve Anaokulunun kuruluş ve yönetim esaslarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu yönerge 08.12.1987 tarih ve 19658 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3- Bu yönergede geçen kavramlar ve tanımları aşağıda verilmiştir.

Üniversite: Gaziantep Üniversitesi’dir.

Daire Başkanlığı: Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’dır.

Kreş ve Anaokulu: Üniversite personelinin 2-6 yaş grubu çocuklarının yönerge amaçlarına uygun olarak bakılacağı okul öncesi eğitimin verileceği yerdir.

Kulüp: 7-12 yaş grubu çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlandığı yerdir.

TEMEL İLKELER

Madde 4- Gaziantep Üniversitesi Kreş, Anaokulu ve Çocuk Kulübü’nün amaçlarının gerçekleştirilmesinde aşağıdaki ilkeler temel alınır.

 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili ırk, din, dil, cinsiyet, milliyet, sosyal köken farkı gözetmeksizin çocuklara bakmak ve eğitmek,
 2. Çalışan anne ya da babanın 0-6 yaş ve 7-12 yaş grubundaki çocuklarının, öncelikle çalışma saatleri içinde bakım ve eğitimini sağlamak, ihtiyaç halinde gece, hafta sonu ve özel günlerde bakım ve güvenlikleri ile ilgili hizmet üretmek,
 3. Çocukların ilgi, ihtiyaç ve gelişim özellikleri göz önünde bulundurularak, onların fiziksel, ruhsal, mental-motor ve sosyal gelişimlerine; hayata güvenli, sağlıklı ve huzurlu başlamalarına yardımcı olmak,
 4. Fiziksel, ruhsal ve sosyal bakımdan sorunları olan çocukların aileleriyle işbirliği kurularak sorunlarının giderilmesine yardımcı olmak,
 5. Çocukların bir bütün olarak gelişmelerine dikkat etmektir.

II. BÖLÜM

ÖRGÜT

Kuruluşta ihtiyaca göre belirlenecek sayı ve niteliklere uygun olarak müdür, idari memur, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, eğitim elemanları (öğretmen), doktor, beslenme uzmanı, hemşire, eğitici yardımcısı (bakıcı anne), yardımcı hizmet elemanları ve diğer personel istihdam edilir.

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

MÜDÜR

Madde 5- Birimin her türlü işlerinden ve işlemlerinden sorumlu olmak üzere, çocuk eğitimi alanında yüksek öğrenimli (Sosyal Hizmetler, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji ve Çocuk Sağlığı alanlarında yüksek öğrenim yapmış) meslek elemanları arasından atanır.

Müdür; ilgili yasa ve bu yönergede belirtilen amaç ve ilkeler doğrultusunda kreş ve anaokulunun bütün işlerini düzenlemeye, yürütmeye ve denetlemeye yetkilidir. Müdür, toplam kalite yönetimi anlayışına uygun olarak birimin yönetilmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesinden sorumludur.

Kreş ve Anaokulu Müdürü’nün görevleri şunlardır;

 1. Anaokulunun bakım ve onarımının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak,
 2. Hizmetin en iyi biçimde verilebilmesi için gerekli önlemleri almak, görevliler arasında iş bölümü yapmak ve hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak,
 3. Birimde bütün çalışmaları ilgililerle iş birliği yaparak eğitim yılı başlamadan önce planlamak ve düzenlemek,
 4. Eğitim ve yönetimin verimliliğini artırmak, eğitimin kalitesini yükseltmek ve bu konuda sürekli gelişimi sağlamak ve gerekli araştırmaları yapmak, eğitimle ilgili gelişmeleri izlemek ve sonuçları değerlendirmek,
 5. Personelin hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini, geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 6. Kuruluşun amacına uygun olarak geliştirilen standart formların uygulanmasını sağlamak, denetlemek,
 7. Kreş ve Anaokulunun temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğu, beslenme ve eğitim hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek ve bu konularda gerekli önlemleri almak,
 8. Eğitim materyalinin sağlanması, kullanılması, korunması, bakımı, temizliği ve düzeni için gerekli önlemleri almak,
 9. Çocukların periyodik olarak sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak,
 10. Satın alma, ambar ve ayniyat, muhasebe ve yazı işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 11. Kreş ve Anaokuluna alınacak çocuklarla ilgili değerlendirmeleri yaparak ilgili birim veya komisyonlara teklifte bulunmak,
 12. Kreş ve Anaokulunun işletilmesi ve yönetilmesinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve diğer ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak,

Kreş ve Anaokulu Müdürü görevlerinin yerine getirilmesinden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na karşı sorumludur.

İDARİ MEMUR

Madde 6- Başlıca görevleri;

 1. Yazışmaların yapılmasını ve kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 2. Okulun arşiv işlerini düzenler,
 3. Birimle ilgili yazı, belge, defter ve dosyaları düzenleyerek sağlamak,
 4. Anaokulunun mal sorumluluğunu üstlenmek,
 5. Müdürün konusu ile ilgili verdiği görevleri yerine getirmektir.

Görevlerin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur.

SOSYAL HİZMET UZMANI

Madde 7- Sosyal Hizmetler Fakültesi veya Yüksekokulu mezunu olanlar arasından alınır. Sosyal hizmet uzmanının başlıca görevleri şunlardır;

 1. Anaokuluna başvuran aileler ile ön inceleme yaparak, sosyal inceleme raporu düzenlemek ve çocukların kabul işlemlerini yürütmek,
 2. Çocukların anaokuluna uyumlarının sağlanması ve sorunlarının giderilmesi amacıyla gerekli mesleki çalışmaları yapmak,
 3. Aile, çocuk ve anaokulu arasında uyum sağlamak ve gerekli zamanlarda aileler ile çalışmalar yaparak önerilerde bulunmak, anaokulu ile aile arasındaki ilişkileri yürütmek,
 4. Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev almak,
 5. Üniversitenin kaynakları ile dış kaynakları anaokulu hizmetlerini geliştirici yönde kanalize etmek, gerektiğinde gönüllülerin çalışmalarını organize etmek ve denetlemek,
 6. Olanaklar ölçüsünde hizmetin amacına uygun olarak geliştirilen kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,
 7. Hizmetin amacına uygun olarak geliştirilen kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak,

Sosyal Hizmet Uzmanı bu görevlerin yapılmasında Müdüre karşı sorumludur.

PSİKOLOG

Madde 8- Psikoloji alanında yüksek öğrenim görmüş olanlar arasından atanır. Görevleri şunlardır;

 1. Çocuğun anaokuluna geliş ve ayrılış süresi içinde zeka, yetenek ve ruhsal durumu ile psiko-sosyal gelişimini çeşitli yöntem ve tekniklerle belirlemek,
 2. Çocuğun sağlıklı bir kişilik kazanması için gerekli mesleki uygulamalar ile katkıda bulunmak,
 3. Olanaklar ölçüsünde hizmetin amacını uygun nitelikte yapılacak araştırma ve incelemelere katkıda bulunmak,
 4. Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenme ve uygulamasında görev almak,
 5. Çalışmaları ile ilgili kayıtları tutmak,

Psikolog, görevlerin yerine getirilmesinden Anaokulu Müdürüne karşı sorumludur.

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMCİSİ

Madde 9- Çocuk gelişim ve eğitimi dalında yüksek öğrenim görmüş olanlar arasından atanır. Görevleri şunlardır;

 1. Çocukların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine uygun eğitim programlarının hazırlanmasında katkıda bulunmak,
 2. Programların uygulanabilmesi için gerekli ortamın hazırlanması ile araç ve gerecin temininde rol almak,
 3. Hazırlanan programları yürütmek ve denetlemek,
 4. Çocuğun gelişim ve eğitimini izlemek ve normal gelişim göstermeyen çocuklar için ilgili meslek elemanlarıyla işbirliği yapmak,
 5. Hizmetin amacına uygun konularda inceleme ve araştırma yapmak,
 6. Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev almaktır. Çocuk Gelişim ve Eğitimcisi görevlerin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur.

EĞİTİMCİ

Madde 10- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında yüksek öğrenim görenler ya da Kız Meslek Liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümlerinden mezun olanlar arasından atanır. Görevleri şunlardır;

 1. Çocuklar için hazırlanan programları uygulamak, bu programlar için gerekli araç materyali düzenlemek,
 2. Grubuna ait araç gereç ile demirbaş nitelikli malzemelerden sorumlu olmak,
 3. Grubundaki çocukların günlük sağlık ve temizlik konuları ile ilgilenmek ve çıkan sorunları ilgili uzman elemanlara bildirmek,
 4. Grubundaki görevli eğitimci yardımcılarına nezaret etmek.

Eğitimci görevlerin yerine getirilmesinden Müdüre karşı sorumludur.

DOKTOR

Madde 11- Tıp alanında eğitim görenler, tercihen çocuk sağlığı uzmanları arasından atanır. Görevleri şunlardır;

 1. Çocukların birime ilk giriş muayenelerini yapmak, hastane ve dispanser incelemeleri için gereken yerlere sevk etmek v çocukların sağlık durumu hakkında dosya tutmak,
 2. Çocukların dönemsel sağlık denetimlerini yapmak,
 3. Çocukların aşılarının yapılmasını sağlamak,
 4. Tüm personelin genel hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek,
 5. Çalışma alanı ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak.

Doktor Anaokulunun sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden müdüre karşı sorumludur.

BESLENME UZMANI

Madde 12- Beslenme ve diyet alanında yüksek öğrenim görmüş olanlar arasından atanır. Görevleri şunlardır;

 1. Anaokuluna kabul edilen çocukların yaş ve sağlık durumlarına uygun olarak günlük kalori ihtiyaçlarını da göz önüne alarak beslenme programlarını düzenlemek,
 2. Hasta çocuklar için diyet listesini doktor ile birlikte hazırlamak,
 3. Birime alınacak yiyecek maddelerinin cins ve miktarlarının belirlenmesinde, teslim alınan yiyecek maddelerinin şartnamelere uygun olup olmadığının denetlenmesinde müdürlüğe yardımcı olmak, depo ve kilerlerin hijyen ve beslenme koşularına göre düzenlenmesini sağlamak,
 4. Beslenme programlarının düzenli ve hijyen koşullarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,
 5. Beslenme ile ilgili araç ve gereçleri saptayarak, sağlanması için Anaokulu Müdürüne önermek,
 6. Anaokulu Müdürü’nün konusu ile ilgili verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Beslenme uzmanı Müdüre karşı sorumludur.

HEMŞİRE

Madde 13- Görevleri şunlardır;

 1. Anaokulunun hijyen koşullarını yerine getirmek,
 2. Tüm sağlık hizmetlerinde doktora yardım etmek,
 3. İlaçları muhafaza etmek ve son kullanma süresi dolan ilaçları doktora bildirmek,
 4. Çocukları dönemsel sağlık kontrolü ve muayenelerine hazırlamak, ağırlıklarını, boylarını, dişlerinin çıkış tarihlerini izlemek ve bu bilgileri sağlık fişlerine işlemek,
 5. Bulaşıcı bir hastalıktan kuşkulandığı hallerde çocuğu hemen ayırarak doktora ve müdüre haber vermek,
 6. Acil vakalarla ilgili doktor veya hastane ile ilişki kurmak,
 7. Bebek mamaları hazırlamak,
 8. İlaç almak durumunda olan çocukların ilaçlarını zamanında vermek,

Hemşire, sağlıkla ilgili görevlerin yerine getirilmesinden Doktor ve Müdür’e karşı sorumludur.

EĞİTİMCİ YARDIMCISI (Bakıcı Anne)

Madde 14-

 1. Çocukların oyun, dinlenme, beslenme, temizlik ve eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak eğitimcinin gözetiminde kendisine düşen görevleri yerine getirmek,
 2. Öğün saatlerine göre masaları düzenlemek ve oyun çocuklarının yemeklerini yemelerine yardımcı olmak,
 3. Oyun çocuklarının tuvalet sonrası temizliklerini muntazam yapmak,
 4. Çocukların uykuya yatış ve kalkışlarında soyunup giyinmelerine yardımcı olmak ve uyku saatlerini kontrol altında tutmak,
 5. Çocukların yatak ve oyun odalarının düzenini ve eşyaların korunmasını sağlamak,
 6. Çamaşır ve yatak takımları ile kendisine teslim edilen eşyaları muhafaza etmek, bu gibi eşyaların kasten veya dikkatsizlik nedeniyle kaybolmasında sorumlu olmak.

Görevi ile ilgili Müdüre karşı sorumludur.

YARDIMCI HİZMETLİ

Madde 15- Görevleri şunlardır;

 1. Anaokulunun ve eşyaların temizliğini yapmak,
 2. Anaokuluna yeni gelen çeşitli malzeme araç ve gereci gerekli yerlere taşımak ve yerleştirmek,
 3. Mutfak bulaşıklarını yıkamak ve temizliğini, düzenini sağlamak,
 4. Yemek masalarını hazırlamak, toplamak,
 5. Anaokulu bahçesinin temizlik, bakım ve diğer hizmetlerini yapmak,
 6. Çocukların okula emniyet içinde giriş çıkışlarını sağlamak.

Yardımcı Hizmetliler bu görevlerin yapılmasında Müdüre karşı sorumludur.

KOORDİNASYON VE DEĞERLENDİRME KURULU

Madde 16- Anaokulu Müdürü, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi, Doktor ve Beslenme Uzmanından oluşur. Kurulun başkanı Anaokulu Müdürü’dür.

Kurul ayda bir defa veya gerek görüldüğünde Müdürün teklifi ile daha sık toplanabilir. Kurulun her toplantıda alacağı kararlar bir raporla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı^’na sunulur.

Görevleri;

 1. Kurul Anaokulu hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar ve yıl sonunda uygulamadaki sonuçları değerlendirir.
 2. Anaokuluna kesin çocuk kabulü için yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda sıra listelerini oluşturur ve Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na sunar. Sıra listesi Rektörlükçe onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

SAĞLIK KURULU

Madde 17- Üniversite Sağlık ve Rehberlik Servisi doktorlarından, Çocuk doktoru, Aile hekimi, Mikrobiyoloji uzmanı ve hemşireden oluşur. Görev süresi 1 yıldır ve başkanı Kreş ve Anaokulu Müdürüdür. Koordinasyon ve Değerlendirme kuruluyla koordineli çalışır.

Sağlık Kurulu’nun görevleri:

 1. Kreş ve Anaokulunun sağlık sorunları ile ilgilenmek, rehberlik yapmak,
 2. Rutin sağlık taramaları ve aşıları organize etmek.

III. BÖLÜM

HİZMET VE İŞLEYİŞ

KREŞ VE ANAOKULUNA KABUL KOŞULLARI

Madde 18-

 1. Kreş ve Anaokulunda çocuklar yaşlarına göre sınıflandırılır. Yaş gruplarının sayısı ve her grubun kontenjanı Anaokulu Müdürlüğünce belirlenir. Her sınıfta aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre çocuk kabulü yapılır. Başvuru sayısı yeterli değilse kontenjanı dolduracak şekilde Üniversitemiz öğrencilerinin çocukları, Üniversitemizden emekli olan personelin çocukları, kampus içinde hizmet veren kurum ve kuruluşların personelinin çocukları alınabilir.
 2. Çocukların Kreş ve Anaokuluna kabulünde üniversitede görev yapmak üzere bulunan Maliye Bakanlığı memurlarına üniversite personeli gibi işlem yapılır.
 3. Bulaşıcı ve ağır hastalığı olan veya özel bakım ve eğitim gerektiren çocuklar Kreş ve Anaokuluna alınmaz.
 4. Uzun süreli hastalık, kaza, zorunlu nedenlerle Kreş ve Anaokulu ile ilişiği kesilen çocuğun Kreş ve Anaokuluna tekrar alınması, yer varsa beklenilmeden yapılır.
 5. Çocuk alım listesi ilanını izleyen 15 gün içinde kayıt yaptırmayanlar sırasını kaybeder.
 6. Yıl içinde yeni işe başlayan üniversite personelinin çocukları ile, üniversite personelinden boşanma veya ölüm gibi nedenlerle bütünlüğü parçalanmış ailelerin çocukları, kontenjan açığı olması halinde kabul kriterleri göz önünde bulundurularak sıra dışı kabul edilirler.

ÖNCELİK SIRASI

Madde 19- Kreş ve Anaokuluna çocuk kabulü aşağıda verilen öncelik sırasına göre ve her öncelik sırası için hizmet yılı esas alınarak yapılır.

 1. Üniversite Rektörü, Rektör Yardımcıları, Dekan ve Bölüm Başkanlarının çocukları puanlamaya tabi tutulmadan öncelikli olarak kabul edilir.
 2. Anne veya babanın Üniversitemiz personeli olması, eşinin ise çocuk bakımını sağlayamayacak derecede hasta olması(heyet raporu ile belirlenir), boşanma veya ölüm.
 3. Anne ve babanın Üniversitemiz personeli olması(üniversitedeki hizmet yıllarına göre sıralanır),
 4. Sadece anne veya babanın üniversite personeli olması(üniversitedeki hizmet yıllarına göre sıralanır),
 5. Babanın üniversite personeli olması halinde annenin çalışması, çalışmayan annelere göre öncelik kazanır.

Üniversite personeli için eşitlik durumunda çocuk kabulü kura çekilerek belirlenir.

Kreş ve Anaokuluna Kayıt İçin İstenecek Belgeler

 1. Başvuru Formu
 2. Çocuğun nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Çocuğun 6 adet fotoğrafı
 4. Çocuğun sağlık raporu veya aşı kartı fotokopisi
 5. Eğer baba üniversite personeli ise annenin çalışma belgesi, ücret göstergesi, çalıştığı kurumda kreş olup olmadığına dair belge,
 6. Kreş ve anaokuluna ait kayıt dosyasının doldurulması.

Anaokuluna alınan çocuklardan hazırlanan listeye göre gerekli eşyalar istenir.

ÇOCUĞUN KREŞ VE ANAOKULUNDAN İLİŞİĞİNİN KESİLMESİ

Madde 20-

 1. Kabule esas olan şartlarda değişiklik meydana geldiğinde veya yanlış beyanın anlaşılması halinde,
 2. Ailenin ısrarlı olarak Anaokulunun işleyiş ve düzenine aykırı davranışlar belirlendiğinde,
 3. Çocuğun okula uyumunun mümkün olmadığı kesinleştiğinde,
 4. Çocuğun 1 aydan fazla mazeretsiz olarak devamsızlığı tespit edildiğinde,

Kreş ve Anaokulu ile ilişiği kesilir.

ÜCRET

Madde 21-

 1. Kreş ve Anaokulu ücretlidir. Her çocuk için alınacak ücret, her mali yıl başında Maliye Bakanlığı’nca tespit edilen ücret taban alınıp, Kreş ve Anaokulu giderleri göz önünde bulundurularak Ocak ayında Kreş Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunca görüşülerek Üniversite Yönetim Kurulu’na sunulur. Kreş ve anaokulu ücretleri Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir. Kreş personelinin çocukları yarım ücretle ücretlendirilir. Ayrıca birden fazla çocuğunu kaydettiren velilerden ikinci çocuk için 25 indirim yapılır.
 2. Tespit edilen ücretler her ay velilerin maaşlarından mahsup edilerek, Kreş ve Anaokulu adına bir bankada açılmış bulunan hesaba aktarılır. Yatırılan paralar, satın alma işleriyle görevli bir memur ve Kreş Müdürü’nün müşterek imzalarıyla kullanılır.

SATIN ALMA

Madde 22- Üniversitemizin tabi olduğu 4734 sayılı İhale Kanunu’nun 22/D maddesine tabii olmayıp, kendi satın alma esaslarına göre çalıştırılmaktadır.

Kreş ve Anaokulu Müdürü, her yıl Rektörlük onayıyla limiti belirlenen harcama yetkisi dahilindeki harcamaları çift imzalı çekle hesaptan alarak, okulun günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere belgelendirmek suretiyle kullanır. Aynı zamanda Başkanlığın görevli satın alma memuru avans alma-kullanma-devretme mevzuatına uygun sarf yapar.

Kreş ve Anaokulu Müdürü’nün harcama yetkisini aşan büyük harcamalar, Rektörlük onayı alınarak teklif usulü ile yapılır.

Harcama Kalemleri

 1. Beslenme,
 2. Temizlik giderleri,
 3. Personel giderleri ve hizmet alımları,
 4. Eğitim araç gereçleri,
 5. Mobilya ve mefruşat alımları,
 6. Demirbaş alımları,
 7. Özel beceri kazandırma ve geliştirme programları,
 8. Rektörün onayı ile personelin sosyal haklarını iyileştirme (tazminat).

İZİN

Madde 23- Her çocuğa yılda en fazla 1 ay izin verilir. Zorunlu hallerde (doktor raporuna göre) bu izin süresi uzatılabilir. Çocuk izinli olduğu sürece (belgelendirilmek suretiyle, 15 günden fazla izinlerde) yarım aylık ücret tahakkuk ettirilir. Kurum idari izne tabi olduğunda okul da aynı izne tabidir.

GRUPLAŞTIRMA

Madde 24- Çocuklar yaşlarına göre (doğum yılı dikkate alınarak) gruplara ayrılırlar. Gruplar yirmi çocuktan fazla olamaz. Her gruba uygun eğitim programı uygulanır. Her grup için bir çocuk gelişimcisi veya eğitimcisi niteliklerine haiz bir personel ile eğitimci yardımcısı görevlendirilir.

 1. Birinci Grup (Kreş): 2-3 yaş grubunda (24-36 aylık çocuklar) bulunan en fazla 15 çocuk bir grup oluşturur.
 2. İkinci Grup (Anaokulu): 4-5 yaş grubunda (36-60 aylık çocuklar) bulunan en fazla 20 çocuk bir grup oluşturur.
 3. ÜçünCü Grup (Anasınıfı): 5-6 yaş grubunda (60-72 aylık çocuklar) bulunan en fazla 20 çocuk bir grup oluşturur.
 4. Dördüncü Grup (Çocuk Kulübü): 7-12 yaş grubunda bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur. Sabahçı ve öğleci çocuklara yönelik iki bölümde hizmet verilir. Her grup için bir öğretmen görevlendirilir.

Bu gruplardan birinci ve ikinci grup çocuklar uygun fiziki mekan ve personel olmaması halinde birlikte bulundurulabilir. Yaş grubuna uygun eğitim ve öz bakım faaliyetleri için gerekli araç gereç ve malzemeler çocuk velisi tarafından temin edilir. Belirtilen malzemelerin yeterli olmadığı durumlarda okul tarafından temin edilir.

TATİL

Madde 25- Kreş ve Anaokulu her yıl bir ay süreyle tatile girer. Bu süre zarfında yıllık bakım ve onarım yapılır.

KREŞ VE ANAOKULU ÇALIŞMA SAATLERİ

Madde 26- Kreş ve Anaokulu çalışma saatleri 8.00-17.30 arasındadır. Personelin çalışma programı ve nöbet cetvelleri Kreş Müdürlüğünce hazırlanır ve yürütülür.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Madde 27-

 1. Çocuğun günlük hayatında gerekli eşya ve giysilerini ailesi getirmekle yükümlüdür.
 2. Çocuğu program ve vakit cetvelleri esasları içinde, Kreş ve Anaokulu’na getirip götürmek sorumluluğu aileye aittir.
 3. Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü’nün uygun göreceği durumlar dışında veliler çocuklarını ziyaret edemez ve misafir çocuk getiremez.
 4. İlkokula giden çocuklar, tatil döneminde Kreş ve Anaokulu’na kabul edilmezler.
 5. Kulüp öğrencileri yaz tatilinde de yarım gün kabul edilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 28- Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulu’nda kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 29- Bu yönergeyi Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu