Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ LOJMANLAR GENEL YÖNETİM İŞLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

*Üniversite Senatosu’nun 06.04.2004 tarih ve 8 nolu toplantı tutanağı’nın ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

LOJMANLAR GENEL YÖNETİM İŞLERİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç

Madde 1- Kamu Komutları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümleri uyarınca, lojmanlarda ikamet edenler tarafından yapılması gerekli müşterek işlerin, belirli bir düzen içerisinde yürütülebilmesi için oluşturulacak kurul ve bu kurulun yapacağı görevleri belirlemek.

Kapsam

Madde 2- Üniversite yönetimi ve lojmanlarda ikamet eden personeli kapsar. Kamu Konutları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM

LOJMANLAR YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREVLERİ

Lojmanlar Yönetim Kurulu

Madde 3- Üniversite yönetimi tarafından her blok için bir yıllığına belirlenen blok yöneticilerine ve bu yöneticilerin kendi aralarından seçtikleri 1 başkan ve 1 başkan yardımcısından oluşur.

Kurul ve Başkanın Görevleri

Madde 4-

  1. Oluşturulan Lojmanlar Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi aralarında başkan ve başkan yardımcısı seçimini yapar,
  2. Lojmanlarla ilgili idari ve mali konularda alınan kararlar noter tasdikli karar defterine kaydedilir,
  3. Gerekli yasal işlemler çerçevesinde lojmanlarda kapıcı ve bahçıvan çalıştırılır,
  4. Lojman sakinleri arasında çıkabilecek anlaşmazlıklara çözüm getirilir,
  5. Yılda en az iki kez toplanarak, karşılaşılan sorunlar görüşülerek kararlar alınır, bu kararlar başkan aracılığı ile Üniversite Yönetimine sunulur,
  6. Her blok yöneticisi Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışır,
  7. Başkan, Üniversite Yönetimine karşı sorumludur,
  8. Lojmanlarda çalıştırılacak bahçıvan ve kapıcının denetimi, bunlara ödenecek maaş ve sosyal güvencenin sağlanması, daire başına toplanacak aidatın belirlenerek tahsil edilmesi, SSK gibi kuruluşlarla yapılacak işlerde, Üniversite Yönetimi ile koordinasyon sağlar,
  9. Lojmanlar hakkında, Üniversite Yönetimi ve Lojmanlar Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar, blok yöneticileri aracılığı ile lojman sakinlerine duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Uygulamada Yararlanılacak Kanun Hükümleri

Madde 5- Bu Yönergenin kapsamında yapılacak her türlü işlerde ve uygulamanın her aşamasında Kamu Konutları Yönetmeliği hükümlerinden yararlanılır.

Tutulması Zorunlu Defter

Madde 6- Lojmanlar Yönetim Kurulunca idari ve mali konular ile lojmanları ilgilendiren diğer konular hakkında alınan kararların kaydedildiği ve üyelerin imzasının bulunduğu noter tasdikli Lojmanlar Yönetim Kurulu Karar Defteri tutulur. Defter başkanda bulunur.

Aidatların Tahsil Edilmesi

Madde 7- Lojmanlarda ikamet edenler tarafından müşterek ve yerine getirilmesi zorunlu işlerden olan, kapıcı/bahçıvan çalıştırılması, küçük onarımlar gibi işler için, daire başına belirlenecek gider miktarı, Üniversite Yönetim Kurulu’nun görüşünü müteakip, Personel Dairesi Başkanlığı Tahakkuk Müdürlüğü tarafından maaşlardan kesilerek, Lojmanlar Yönetim Kurulu Başkanı veya Üniversite Personel Dairesi Başkanlığı’ndan görevli bir mutemet adına açılacak banka hesabına yatırılır. Giderler bu hesaptan karşılanır. Yapılan her işlem belgeleriyle birlikte karar defterine geçirilerek, dosyalama yapılır.

Yönergede Yapılabilecek Değişiklikler

Madde 8- Uygulamaya açıklık kazandırmak amacıyla Kamu Konutları Yönetmeliği’ne aykırı olmamak üzere Rektörlük Makamı bu yönergeye ek maddeler ilave edilebilir.

Yürürlük

Madde 9- Bu Yönerge yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Rektörlük Makamınca yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu