Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL FAALİYETLER KURULU YÖNERGESİ

* 02.12.1994 tarihinde onaylanmıştır.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL FAALİYETLER KURULU YÖNERGESİ

1-Amaç

Gaziantep Üniversitesi personeline, aile fertlerine, üyelerine yönelik gece, gezi, panel, yardımlaşma vb. sosyal amaçlı faaliyetleri organize etmek ve düzenlemektir.

2- Kapsam

Amaca uygun bu faaliyetler bu yönerge esaslarına göre yönetilir ve uygulanır.

3- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu bir başkan, değişik birimlerden oluşan üyeler, bir doğal üye ve bir muhasip üye olmak üzere 7 kişiden oluşur. Başkan ve üyeler Rektör tarafından atanır.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 1 yıl olup, üyeler yeniden atanabilir.

Yönetim Kurulu, başkanın çağrısı üzerine en az ayda bir defa toplanır.

Basın Yayın ve Halkla İlişkile Müdürü kurulun doğal üyesidir.

Kurulun muhasip üyeliği muhasebe ile ilgili işlemlerden anlayan ve Rektör tarafından atanan bir kişi tarafından yürütülür.

4- Esaslar

  1. Kurul yapacağı sosyal faaliyet için bir karar alarak, bu kararı duyurmak ve gerekli hazırlıkları yapmak üzere başkanın imzası ile Rektörlük Makamının onayına sunar. Bu kararda, işin niteliği kadar mali portesi de Rektörlüğe sunulan yazıda açıklanır. Sosyal faaliyete katılacaklardan alınacak ücret ile Üniversitenin olanaklarından ne suretle yararlanılmak istenildiği de belirtilir.
  2. Gerekli planlama ve koordinasyon, kurulun sekreteryasını yürüten Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nce sağlanır.
  3. Kurulun mali işlerini yürütmek, harcamaların hesabını ve her türlü defter ve gelir-giderlere ilişkin belgeleri tutmak ve saklamak muhasip üyenin görevidir.
  4. Kurul faaliyetlerinden elde edilen gelirler bir özel hesapta toplanır. Bankadaki bu hesaptan çekilecek paralar için başkan ve muhasip üyenin birlikte imzaları gereklidir.
  5. Kurul her faaliyetten sonra Rektörlüğe bir gelir-gider tablosu sunmakla yükümlüdür.

5- Diğer Hususlar

Bu Yönergede bulunmayan hususlarda genel hükümler uygulanır.

Bu Yönergenin uygulanmasında Rektör yetkilidir.

Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu