Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İSLAHİYE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ LİSANS AKADEMİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 08.04.2014 tarih ve 08 nolu toplantısında uygun bulunmuştur.

T.C

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

İSLAHİYE İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

LİSANS AKADEMİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, ön lisans/lisans eğitim-öğretim programları için tüzük, yönetmelik ve yönergelerle belirlenmiş amaç ve ana ilkeleri doğrultusunda, Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerine verilecek akademik danışmanlık hizmeti ile ilgili uygulama esaslarını belirlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 22. maddesinin (c) bendi ve 47.maddesi ile Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul Yönetmeliği’nin 28. Maddesi ile Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bölüm: Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerini,

b) Bölüm Başkanı: Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölüm başkanlarını,

c) Danışman: Her öğrenci için Fakülte öğretim elemanları arasından ilgili bölüm başkanlığının önerisi ile birim Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim elemanlarını,

ç)Danışmanlar Kurulu: Bölüm başkanının başkanlığında, bölümdeki öğrenci danışmanlarından oluşan kurulu,

d) Dekan: Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı’nı

e) Fakülte: Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni,

f) Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü,

g) Üniversite: Gaziantep Üniversitesi’ni

İfade eder.

Danışmanlığın Amacı

Madde 4- Danışmanlığın amacı; öğrencilere, ders seçiminde ve eğitim-öğretim konuları başta olmak üzere karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olmak, öğrenciler rehberlik etmek, mesleki açıdan yönlendirmek, kariyer planlaması yapmak, yaşam boyu öğrenme ve araştırma alışkanlığı kazandırmak, Üniversite ve eğitim birimlerinin imkânları hakkında bilgilendirmektir

Danışmanların Atanması ve Görev Süresi

Madde 5- (1) Kayıtlı bütün öğrenciler için danışman, Üniversitenin ilk kayıt döneminden önce ilgili Bölüm Başkanlığının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulu tarafından ilgili bölümün öğretim üyeleri öğretim görevlileri veya araştırma görevlileriarasından atanır.

(2) Her danışmana,nisbi eşitlik ilkesi gereği aynı sınıftan olmak üzere mümkün olduğunca eşit sayıda öğrenci dağıtımı yapılır. Tüm sınıf listelerinde ardışık okul numaraları dikkate alınarak düzenlenen öğrenci isimleri ve bu öğrencilerin danışmanlığına atanan öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisinin isimleri ilgili birimde ilan edilir.

(3) Zorunlu haller dışında öğrencinin akademik danışmanı değiştirilmez. Danışman olarak görevlendirilen öğretim elemanının görev süresi, danışmanı olduğu öğrenciler mezun oluncaya kadar devam eder.

(4) Geçerli bir mazereti nedeniyle belirli bir süre görevinde bulunamayacak olan danışman bu durumu bir yazı ile bölüm başkanlığına bildirir. Bölüm başkanlığı önerisi ile mazereti kabul edilen danışmanın yerine geçici veya sürekli olarak başka bir öğretim üyesi, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi aynı usullerle görevlendirilir, ilgili öğrencilere duyurulur ve Öğrenci işleri Daire Başkanlığı’na bildirilir.

Danışmanın Görevleri

Madde 6- (1) Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikteki usul ve esaslar çerçevesinde öğrenciye eğitim-öğretim süresince yardımcı olur.

(2) Danışman, Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde görevini yerine getirmekten sorumludur.

(3) Danışman, eğitim/öğretim programı çerçevesinde öğrencinin mezuniyeti için alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerle ilgili olarak öğrenciye önerilerde bulunur; ilk kayıt, kayıt yenileme, ders alma ve seçme işlemlerinde öğrenciye yardımcı olur ve bu işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu değerlendirir.

Öğrencilerin ders kayıtları ve ders ekleme-bırakma işlemleri akademik takvim çerçevesinde internet tabanlı öğrenci işleri otomasyon sistemi üzerinden yapılır. Danışman, her öğretim yarıyılı başında öğrencinin Öğrenci Bilgi Sisteminden (e-Kayıt) seçtiği ve yarıyıl süresince takip edeceği zorunlu ve seçmeli dersleri öğrenci ile birlikte kontrol ederek, onay verir. Danışman, internet ortamında verilen onaydan sonra sistemden ders kayıt formunun çıktısını alır, danışman ve öğrenci tarafından imzalanan formun bir kopyası danışmanda bulunur, bir kopyası birimin öğrenci işleri bürosuna, bir kopyası da öğrenciye verilir.

(4) Danışman, öğrencinin öğrenimini başarılı olarak sürdürmesi ve eğitimini en kısa süredetamamlayabilmesi için öğrencinin ders durumunu sürekli olarak izler, öğrencinin gelişimine katkı sağlamak üzere rehberlik yapar ve öğrenciyi yönlendirir.

(5) Bölümler tarafından ders planlarında yapılan değişikliklerden öğrencileri haberdar eder.

(6) Danışman, bölümde/programda izlenecek öğretim planı, “Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği”, “Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ve diğer ilgili yönetmelik ve yönergelerle belirtilen hususlarda öğrenciyi bilgilendirir.

(7) Danışman, eğitim-öğretimle ilgili tüm güncel yönetmelik ve yönergeleri izler ve bu bilgileri öğrencileri yönlendirmede kullanır.

(8) Danışman, belirlemiş olduğu haftalık görüşme saatleri içerisinde öğrencileri kabul eder. Öğrenci görüşme gün ve saatleri önceden ilan edilir ve bölüm başkanlığına bildirilir.

(9) Danışman, öğrencileri ile bireysel ve/veya toplu olarak önceden hazırlayacağı bir program çerçevesinde yarıyılda en az bir kez bir araya gelir.

(10) Danışman, bölüm başkanının görüşünü alarak gerekli görüldüğü hâllerde öğrencinin ailesine bilgi verir.

(11) Danışman, gerekli gördüğü hallerde karşılaşılan sorunları bir rapor haline getirerek, danışmanlar kurulunda görüşmek üzere ilgili bölüm başkanlığına sunar.

(12) Danışman, üniversite tarafından öğrencilere sunulan çeşitlikredi, yardım ve burslar hakkında öğrencileri bilgilendirir.

(13) Danışman, öğrencileri yurtiçi ve yurtdışı değişim programları ve eğitim imkânları hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Bu bilgilendirme, Fakültenin ilgili değişim programları koordinatörlerinin bilgisi dâhilinde yapılır.

(14) Danışman, öğretim planında yapılması öngörülen Yaz stajları konusunda öğrencileri bilgilendirir ve Staj Komisyonları ve koordinatörleri ile gerekli işbirliğini sağlar.

(15) Öğrencileri ders dışı zamanlarında okul ya da üniversite içerisinde düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde daha etkin bir biçimde yer almaları konusunda yönlendirir.

(16) Öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla konferans, panel, seminer vb. etkinlikler hakkında onları bilgilendirir ve yönlendirir.

Danışmanlar Kurulunun Görevleri

Madde 7-Danışmanlar Kurulu, her eğitim-öğretim döneminde en az bir kez toplanarak, danışmanlık hizmetleri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunur. Toplantıda dile getirilen sorunları (varsa önerileriyle birlikte) bir rapor haline getirerek, Dekanlığa iletilmek üzere bölüm başkanlığına sunar.

Bölüm Başkanının Görevleri

Madde 8- (1) Eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğrenci danışmanlarını Fakülte yönetimine önerir.

(2) Danışmanlık hizmetinin gereğince yerine getirilebilmesi için danışmanların çalışmasını denetler, karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar.

(3) Danışmanlar kuruluna başkanlık yapar ve bu kurul tarafından saptanan öğrenci sorunlarının giderilmesi için hazırlanan raporu Dekanlığa iletir.

(4) Yapılan akademik ve bölüm kurulu toplantılarında ek bir gündem maddesi altında danışmanlık hizmetinin yürütülmesinde karşılaşılan problemlerin tartışılmasını sağlar, bu konudaki öneri ve değerlendirmeleri dikkate alır.

(5) Öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde görev dağılımı yaparak; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerdeki değişiklikleri kayıt dönemi öncesi danışmanlara iletir.

Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Dekanının Görevleri

Madde 9- Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Dekanı, Danışmanlar Kurulu tarafından belirlenen sorunların ve karşılaşılan problemlerin çözümünü sağlar, gerektiğinde Rektörlüğe iletir.

Yürürlük

Madde 10- (1) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2) Bu yönergede yer almayan konu ve hususlarda Üniversite Senatosu yetkilidir.

Yürütme

Madde 11- Bu Yönergeyi, Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu