Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİÜniversite Senatosunun 27.04.2010 tarih ve 09 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

AMAÇ VE KAPSAM

Madde 1: Bu Yönerge, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından desteklenen ve Gaziantep Üniversitesinde bünyesinde yürütülen Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında yapılacak yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme esas ve usullerini düzenler.

ÖYP kapsamında, ÖYP öğrencilerinin ve tez danışmanlarının bilimsel amaçlı yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri desteklenmektedir. Bir ÖYP öğrencisinin yurtdışında görevlendirilmesi “kısa süreli” ve “uzun süreli” seyahatler olarak iki şekilde mümkündür.

GENEL ESASLAR

Kısa Süreli Yurt Dışı Görevlendirmeler

Madde 2: Kısa süreli yurtdışı görevlendirmeler en fazla 3 aylık bir süre ile yapılabilir. Görevlendirmenin amacı öğrencinin tezi konusundaki bilimsel etkinliklere katılımını sağlamak, uluslararası düzeyde deneyimini artırmak ve çalışmalarını uluslararası ortamda tartışmaya açmaktır. Kısa süreli yurtdışı görevlendirmeler aşağıda belirtilen kurallar dahilinde yapılabilir:

 1. Bir öğrenciye, Gaziantep Üniversitesindeki öğrenimi süresince, kısa süreli yurtdışı görevlendirmeler için ÖYP bütçesinden sağlanabilecek destek, proje bütçesi ve ihtiyaçlar çerçevesinde Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) kararıyla belirlenir. Öğrencinin, ÖYP bütçesinden kısa süreli görevlendirmeler için kullanacağı desteğin bu miktarı geçmemesi koşuluyla, görevlendirileceği yurt dışı seyahat sayısı kısıtlı değildir.
 2. Görevlendirmelerden sadece bir tanesi doktora yeterlilik sınavından önce yapılabilir. Diğer görevlendirmeler ise doktora yeterlilik sınavını geçtikten sonra yapılmalıdır.
 3. Öğrencinin katılacağı bilimsel etkinlik, tez konusu ile ilgili sempozyum veya kongre olabilir. Sempozyum veya kongreye katılımda, tez konusu ile ilgili bildiri veya poster sunulması gerekmektedir.
 4. Öğrenci, en çok bir kez eğitim amacıyla, atölye/kurs/yaz okuluna, niteliği Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından onaylanması koşuluyla katılabilir.
 5. Öğrencinin tez danışmanına ve varsa yardımcı tez danışmanına, öğrencinin Gaziantep Üniversitesindeki öğrenimi süresince, kongre veya sempozyuma tebliğ veya poster sunumu için, ÖYP öğrencisi ile birlikte gidilmesi koşulu ile toplam iki seyahat için ÖYP bütçesinden destek verilebilir.
 6. Kısa süreli görevlendirmelerde, uzun süreli görevlendirmelerde öğrenciye verilen aylık seyahat desteği ayrıca verilmez.

Kısa Süreli Yurtiçi Görevlendirmeler

Madde 3: Kısa süreli yurtiçi görevlendirme sayısında bir kısıtlama yoktur. Bu görevlendirmelerle ilgili genel koşullar şunlardır:

 1. Öğrenci istediği sayıda yurtiçi ulusal veya uluslararası etkinliğe katılabilir. Tüm seyahatlerinin harcırah ve yol giderleri karşılanır. Türkiye’de gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası kongre katılımında, ÖYP bütçesinden karşılanabilecek kongre kayıt ücretinin üst sınırı EYK tarafından belirlenir.
 2. Doktora yeterlilik sınavından geçmiş olan tüm ÖYP öğrencilerinin yılda en az bir kez ÖYP Üniversitesini ziyaret ederek akademik çalışmaları ile ilgili bir sunum yapmaları beklenmektedir. Öğrencinin, ÖYP Üniversitesinin daveti üzerine yapacağı akademik amaçlı seyahatler ve ÖYP Üniversitelerinin talebi üzerine düzenlenen ÖYP tanışma toplantılarına katılım giderleri ÖYP’nin genel bütçesinden desteklenir.

Uzun Süreli Yurtdışı Görevlendirmeler

Madde 4: Uzun süreli yurtdışı görevlendirmeler 3 ayı aşan ancak en çok 12 aya kadar olan yurt dışı görevlendirmelerdir. Görevlendirmenin amacı öğrencinin bilgisinin ve deneyiminin artırılmasıdır. Bu çerçevede, uzun süreli yurtdışı görevlendirme, öğrencinin tezi ile ilgili bir araştırmayı yurtdışındaki bir kurumun imkanlarını kullanarak sürdürmesini içerir. Görevlendirme ile ilgili genel koşullar şunlardır:

 1. ÖYP tez danışmanlarının ve öğrencilerinin tüm görevlendirmeleri bağlı bulundukları EYK kararı ile yapılabilir.
 2. EYK tarafından onaylanan, uzun süreli yurtdışı görevlendirmeler bir üniversiteye veya ilgili bir araştırma kurumuna, bilimsel (kuramsal veya deneysel) bir çalışma gerekçesiyle yapılır .
 3. Uzun süreli görevlendirmelerin tümü için öğrencinin bağlı olduğu üniversitenin izninin alınması gereklidir.
 4. Görevlendirme, doktora yeterlilik sınavı sonrası, tez önerisi yapıldıktan sonra yapılabilir.
 5. Görevlendirilen öğrenci yurtdışına çıkmadan önce danışmanı ile birlikte bir araştırma planı hazırlar. Bu araştırma planı yurt dışındaki öğrenci ile ilgilenen araştırmacının da görüşlerine başvurulduktan sonra son haline getirilir. Bu plan doğrultusunda öğrenci, tez çalışmasındaki aşamalarla ilgili olarak görev süresinin başında, ortasında ve sonunda yazdığı raporlarla, tez danışmanına, izleme komitesi üyelerine ve ilgili Enstitü’ye bilgi verir.
 6. Öğrencinin kısa süreli görevlendirmelerinin toplam süresinin 30 günü aşmadığı durumlarda, gerekçelerinin EYK tarafından kabul edilmesi durumunda, uzun süreli görevlendirme süresi, en fazla 3 ay, maddi destek verilmeksizin uzatılabilir.

Madde 5: ÖYP öğrencileri, ÖYP dışındaki kaynaklardan (kendi kaynakları ve/veya diğer kurumlardan alınan burslar) faydalanarak, ÖYP seyahat bütçesini kullanmadan, aylıklı izinli olarak, EYK tarafından onaylanan kurumlara, araştırma amacıyla gidebilirler.

Yurt Dışı Görevlendirmenin Toplam Süresi

Madde 6: ÖYP öğrencisinin, hangi kaynaktan desteklendiğine bakılmaksızın, toplam yurtdışı görevlendirme süresi program boyunca 16 ayı geçemez.

UYGULAMA KOŞULLARI

Madde 7: Yurtdışı ve yurtiçi görevlendirmelerde öğrenci ve öğretim üyesi için ÖYP proje bütçesinden verilecek toplam destek miktarı, proje bütçesi ve ihtiyaçlar çerçevesinde ÜYK kararıyla belirlenir. Öğrenci tarafından kullanılmayan proje ödenekleri (teçhizat, yazılım ve sarf) seyahat amacıyla kullanılamaz. Ancak harcanmayan seyahat desteği diğer ödemeler (teçhizat, yazılım, sarf ve benzeri araştırma masrafları) için kullanılabilir.

Madde 8: Her yıl Ocak ayında, proje bütçesinin belirlenmesinden sonra, öğrenci ve danışmanı projelerine ayrılan kaynak miktarının dağılımını harcama kalemlerine göre yapar. Bu kapsamda, varsa, daha önce projesinden yapılan seyahat amaçlı harcamaları ve toplam seyahat bütçesini dikkate alarak, o yıl içinde yapılması planlanan kısa süreli seyahatlerini belirler.

Madde 9: Uzun süreli görevlendirmelerle ilgili destek miktarları bilgisi aşağıda verilmektedir:

 1. Uzun süreli yurt dışı görevlendirmelerde, öğrenciye araştırma görevlisi maaşına ek olarak seyahat bütçesinden verilecek destek miktarı proje bütçesi ve ihtiyaçlar çerçevesinde ÜYK kararıyla belirlenir. Gidiş-dönüş ulaşım giderleri ayrıca karşılanır.
 2. ÖYP öğrencisinin uzun süreli yurt dışı görevlendirme süresi, içinde bulunulan mali yıl içinde gerçekleşiyorsa, gidiş-dönüş ulaşım giderleri ve seyahat bütçesinden verilecek destek miktarının tamamı seyahat öncesinde ödenir.
 3. ÖYP öğrencisinin uzun süreli yurt dışı görevlendirme süresi, içinde bulunulan mali yıl içinde başlıyor ve bir sonraki mali yılda tamamlanıyor ise, seyahat başlangıcında sadece gidiş yol ücreti ve o yıla ait seyahat destek miktarının tamamı ödenir ve yıl sonunda seyahat harcamalarına ait yolluk bildirimi formu ile kapatılır. ÖYP öğrencisi bu işlemler sırasında yurtdışında bulunacağından, işlemler vekil olarak bildirdiği kişi tarafından yapılır. Seyahatin bir sonraki mali yıla ait kısmı için verilecek destek miktarı ve dönüş ücreti ise, mali yılı için geçerli olan değerler üzerinden hesaplanarak yeni bütçeden öğrencinin harcırah hesabına aktarılır.

Madde 10: Bu Yönergenin 2(a) şıkkı ile 9. maddesinde yer alan ve Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen destek miktarları Gaziantep Üniversitesi ÖYP web sayfasında (http://www.gantep.edu.tr) ilan edilir. Kısa süreli bilimsel toplantıya katılacak öğrencilere projelerinden verilecek destek miktarları da, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen ve tüm üniversitede geçerli olan miktarlardır. Bu miktarlar hakkında bilgiye de, aynı web sayfasında verilen bağlantıdan erişilebilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 11: Bu Yönerge, ………….. tarihinde Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile geçerlilik kazanır ve Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nun konu ile ilgili başka bir karar almasına veya değişiklik yapmasına kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

YÜRÜTME

Madde 12: Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu