Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

Üniversite Senatosu’nun 12.02.2013 tarih ve 04 nolu toplantısının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1.

Bu yönerge; Gaziantep Üniversitesinde, Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik davranış ilkeleri konusunda karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve önerilerde bulunmak, akademik ve idari birimlerin bilimsel araştırma, yayın, eğitim-öğretim, sağlık hizmetleri uygulamaları gibi etkinliklerle, birimler ve kişiler arası ilişkilerde etik ilkelere uyulmasını sağlamak amacıyla kurulan Etik kurulun yapısını, görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2.

Bu yönerge;

a)Üniversite mensuplarınca yapılan her türlü bilimsel araştırma ve çalışmalar, Üniversite fonlarınca desteklenen ve Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen bilimsel araştırma ve geliştirme projeleri, Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı ve etkinlikler ile ilgili araştırma etiği konularını,

b)Gaziantep Üniversitesi adresiyle yurtiçi ve yurtdışı dergilerde, her çeşit basın, görsel ve işitsel yayın organında yayınlanan ya da yayınlanmak üzere gönderilen tüm yayınlarla ilgili yayın etiği konularını,

c)Üniversitenin akademik ve idari kadrolarında çalışanların akademik ve hizmet etiğini ilgilendiren eylemlerini,

d)Eğitim etiği temel ilkelerini,

e)Üniversitenin topluma hizmet ve toplumsal sorumluluklarının söz konusu olduğu durumlarda ortaya çıkan kurumsal etik ilkelerini,

f)Üniversitenin farklı birimleri ve çalışanları arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan etiğe aykırı davranışların tanımını,

h)Etik Kurul’un oluşumu, görevleri ve çalışma biçimini,

i)Etik Kurul’a başvuru ve etik değerlendirme süreçlerine ilişkin konuları,

j)Gaziantep Üniversitesi'nde görev yapan akademik personeli, idari birim çalışanlarını, öğrencilerini ve üretilen hizmete doğrudan katkıda bulunan ve bundan faydalanan tüm kişileri kapsar.

Yasal Dayanak

Madde 3.

Bu yönerge, 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, 25.05.2004 ve 5176 sayılı “ Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”, 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ve Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ve 26.12.2007 tarih ve 26738 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği” uyarınca hazırlanmıştır. Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve bilim etiğine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin imzaladığı uluslararası bütün antlaşmalar bu yönergenin hukuksal dayanağının evrensel boyutunu oluşturmaktadır.

Tanımlar

Madde 4.

Bu Yönerge’de geçen;

Üniversite :Gaziantep Üniversitesi'ni;

Rektör :Gaziantep Üniversitesi Rektörü'nü;

Senato :Gaziantep Üniversitesi Senatosu'nu;

Birim :Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı bütün idari ve akademik birimleri;

Kurul :Gaziantep Üniversitesi Etik Kurulu'nu;

Başkan :Gaziantep Üniversitesi Etik Kurul Başkanı’nı;

Üye :Gaziantep Üniversitesi Etik Kurul Üyesi’ni;

Alt Komisyon :Gaziantep Üniversitesi Etik Kurul’un somut bir olay ya da konuyla ilgili olarak

üç kişiden az olmamak üzere görevlendireceği komisyonu ifade eder.

Etik İlkeler

Madde 5.

Gaziantep Üniversitesi akademik ve idari personeli, bilimsel araştırma, yayın, eğitim- öğretim, hizmet faaliyetlerinde, birimler ve kişiler arası ilişkilerinde aşağıdaki etik ilke ve kurallara uyar.

A-Genel Etik İlkeler

a)İnsana saygı, insan hak ve özgürlüklerine saygı temel prensip kabul edilir.

b)Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri özellikleri nedeniyle kişiler arasında ayırım yapılmaz. Farklılıklara hoşgörü ile yaklaşılır.

c)Dürüstlük, doğruluk ve açıklık esastır.

d)Üniversitede her konunun özgürce tartışılmasına özen gösterilir.

e)Üniversitedeki her personel görevlerini, hak ve sorumluluklarının bilinci içerisinde yapar.

f)Çevreye ve topluma karşı duyarlılık gösterilir, alınan kararlarda ve yapılan işlerde insanlık yararı göz önünde tutulur.

g)Görevin kendine özgü amaçlarına uygun olarak işin kaliteli yapılmasına, bütün faaliyetlerde, tutum ve davranışlarda Üniversitenin saygınlığının korunmasına çalışılır.

h)Üniversitenin olanakları kişisel çıkarlar için kullanılmaz.

B-Yönetim Etiği İlkeleri

a)Yönetimde birlikte yönetim anlayışına göre hareket edilir. Görev ve sorumluluklar dayanışma içinde paylaşılır. Çalışanların karar alma sürecine katılımlarının sağlanmasına önem verilir.

b)Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlerin dışında personel arasında ayırım yapılmaz.

c)Öğretim elemanlarının yönetimle ilgili konularda ve uygulamalarda, katıldıkları kurullarda ve toplantılarda ceza korkusu duymadan görüşlerini özgürce belirtmeleri saygıyla karşılanır.

d)Nüfuz ve güç kullanma, özlük haklarını engelleme gibi baskı yöntemleri uygulanmaz.

e)Üniversitenin bütün kurul ve komisyon toplantılarında alınan kararlara önem verilir ve bu kararlar uygulamaya konulur.

f)Bilimsel faaliyetler desteklenerek özendirilir, akademik liyakata, deneyim ve emeğe saygı gösterilir.

g)Üniversiteye eleman alımlarında ve elemanların yükseltilme ve atamalarında yasal sınırların dışına çıkılmaz.

h)Öğretim elemanlarının ve diğer personelin kurum içi ya da kurum dışı görevlendirilmelerinde, ders dağılımlarında eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine göre hareket edilir.

i)Öğretim elemanları, çalışanlar ve öğrencilere hiçbir çıkar doğrultusunda yönlendirme yapılmaz, yasalarca verilmeyen görevleri yapmaları için zorlamada bulunulmaz.

C-Akademik Etik İlkeleri

a)Öğretim elemanları araştırmalarında bilimsel anlayış ve ölçütlere titizlikle uyarlar.

b)Araştırmalarda kullanılan veriler ve elde edilen sonuçlar çarpıtılmaz.

c)Başkalarına ait, görüş, yöntem ve kavramlar kaynak gösterilmeden kullanılmaz.

d)Bir çalışmada, o çalışmaya gerçekten katkıda bulunmuş olan akademik personelin ismi yazılır.

e)Öğretim elemanları açıklanmış olan saatlerde derslerini, içeriklerine uygun olarak işlerler.

f)Öğretim elemanları danışmanlık görevlerini öğrenciler arasında ayırım yapmadan titizlikle yerine getirirler. Öğrencilerin problemlerinin çözümüne katkıda bulunurlar.

g)Öğrenciye değer verilir, öğrencilerin farklı görüş, düşünce ve önerileri saygıyla karşılanır.

h)Not takdirinde ve değerlendirmelerde öğrenciler arasında hiçbir ayırım yapılmaz.

i)Ders kitapları ve yardımcı araç gereçlerin alımı konusunda öğrencilere zorlama yapılmaz.

Etik değerler

Madde 6.

Üniversite; tüm üyelerin kişisel onurunu, bireysel kimliğini, mesleki saygınlığını tanır ve bilim, sanat, araştırma, yayın, eğitim-öğretim, hizmet ve toplumla ilişkilerde Üniversite yaşamının ve akademik faaliyetin evrensel etik ilkelerinin en vazgeçilmez değerler zinciri olduğuna inanır. Dürüstlük, insan onuruna, emeğine ve özerkliğine saygı, adalet, akademik özgürlük, sorumluluk, güven, güvenilirlik, doğruluk, nesnellik, bilimsel kuşkuculuk, eleştirel bakış, yeni kavramlara açık olma, koruma, çevreye, doğaya ve canlı haklarına duyarlılık bu ilkelerin temelini oluşturur.

Eğitimde; öğretim elemanları profesyonellik, sorumluluk, adalet, eşitlik ilkeleri çerçevesinde etkili ve güvenli bir eğitim ortamı sağlamak, yansız, nesnel değerlendirme yapmak durumundadır.

Bilimsel araştırmalarda; bilimsel disipline bağlılık, yansızlık, geçerlilik, yaşama saygı, zarar vermeme, olası zarar ve riskler konusunda tüm ilgilileri bilgilendirme, araştırmalara özgür irade ile katılma, akademik özgürlük, insana ve topluma sorumluluk gibi etik ilkelere uyum esastır.

Yayınlarda; aşırmacılık, uydurmacılık, çarpıtma, yayın tekrarı, dilimleme, hayali yazarlık ve bilimsel ihmal gibi etik ihlallere yol açılmaması, yayına temel oluşturan araştırmanın tasarım, planlama, yürütülme aşamalarında katkıda bulunanların adlarına yer verilmesi, eksiksiz ve doğru kaynak gösterilmesi, gereken biçim ve doğrulukta atıflarda bulunulması, araştırmayı destekleyenlerin belirtilmesi etik anlayış ve olgunluğun gereğidir.

Toplum ve insanlığa karşı sorumluluklarda; bilimsel ve sanatsal çalışmaların, düşünsel mülkiyet ve kullanım hakları saklı kalmak koşuluyla insanlığın ortak malı olması nedeniyle araştırma ve sanatsal çalışmaların içeriğinin toplum, insanlık yararını ilgilendiren hiçbir bölümü gizlenemez, değiştirilemez, çarpıtılamaz ve yasaklanamaz.

Yerleşke yasamı konularında; örneğin, yönetimde, yönetilmede, kişilerin ve ürünlerin değerlendirilmesinde sınavlar, jüri üyelikleri, performans ve başvuruların değerlendirilmesi, hakemlik ve editörlükler vb. kişisel ve kurumsal ilişkilerin yürütülmesinde, Üniversite’nin temsil edildiği her ortamda ve kamuya açık diğer hizmetlerin, etkinliklerin yerine getirilmesinde temel etik ilke ve kurallarını benimser.

Etik Kurul’un Oluşumu


Madde7.
Gaziantep Üniversitesi Etik Kurulu, Fakülte Kurulları tarafından belirlenecek 2 Profesör ve 1 Doçent ile Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları Kurullarınca belirlenecek varsa 1’er öğretim üyesi arasından, Üniversite Senatosunca belirlenen ve Rektör tarafından onaylanan 4 Profesör, 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent ile doğrudan Rektör tarafından görevlendirilecek 2 Profesör ve 1 idari personel olmak üzere toplam 9(dokuz) üyeden oluşur. Ayrıca Senato tarafından seçilen ve Rektör tarafından onaylanan 2 Profesör, 1 Doçent ve 1 Yardımcı Doçent olmak üzere 4(dört) yedek üye belirlenir. Etik kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer, üyelerin görev süresi dört (4) yıldır. Görev süresi biten bir üye yeniden görevlendirilebilir. Etik Kurul üyeliği sona eren üyelerin yerine yedek üyeler arasından aynı nitelikte yenisi seçilir. Yedek üye, üyeliği sona eren asil üyenin kalan görev süresi boyunca görevlendirilir. Kurul üyeliğinden çekilme ve üyeliğin düşmesi Rektör onayının ilgiliye tebliği ile yürürlüğe girer.


Etik Kurul Üyeliği


Madde 8.

Etik Kurul üyeleri, etik davranışlara aykırılıklar nedeniyle adli ve/veya uyarma ve kınama cezası hariç herhangi bir idari ceza almamış olmalıdır. Görev süresi biten akademik birim yöneticisi yerine Etik Kurul’da yeni atanan yönetici görev alır.


Etik Kurul Üyeliğini Sona Erdiren Haller


Madde 9.

a)Ölüm, istifa, emeklilik vb. doğal nedenlere ek olarak aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi durumunda,

b)Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmamış olma
durumunda,

c)Adli ve/veya idari soruşturma neticesinde etik davranış ilkelerine aykırı davrandığı kesin olarak tespit edilmiş olması, durumunda kurul üyeliği sona erer.

Kurul üyeliği sona erenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından görevlendirme yapılır.

Etik Kurul Başkanı


Madde 10.

Gaziantep Üniversitesi Etik Kurulu ilk toplantısını en kıdemli öğretim üyesinin başkanlığında yapar ve kendi üyeleri arasından iki yıl süre için bir başkan ve başkan yardımcısını seçer. Başkanın görev süresi sona erdiğinde yeniden seçilebilir. Başkanın görev süresi yeni başkanın seçilip göreve başlamasına kadar devam eder. Başkanın herhangi bir nedenle görevinin başında bulunmadığı oturumlarda, Kurul’a, Başkan Yardımcısı başkanlık eder.

Etik Kurul Sekreteryası


Madde 11.

Etik Kurulun sekreterya hizmetlerini yerine getirmek üzere gerekli personel, araç ve gereç Üniversite Rektörlüğü tarafından sağlanır.

Kurulun sekreterya hizmetleri Üniversite Genel Sekreterliğince yürütülür.

Etik Kurul’un Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Madde 12.

Etik Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirir ve bu amaçla iş bu yönergede verilen yetkileri kullanır:

a)Etik ilke ve kuralların uygulanma yöntemlerini belirlemek

b)Üniversite bünyesinde temel alınacak etik ilkeleri ve politikaları geliştirmek,

c)Üniversitede etik yaşam kültürünün yaygınlaşması ve etik duyarlılık kazanılması için eğitim ve benzeri çalışmalar düzenlemek; bu konuda yayın yapılmasını teşvik etmek,

d)Kişilerin ve birimlerin iş, karar ve uygulamalarında etik ilke ve değerlere ilişkin karşılaştıkları ikilem ve sorunlar hakkında görüş bildirmek,

e)Yıllık raporların hazırlanarak yayımını sağlamak,

f)Üniversite birim ve görevlilerinin etik ilke ve standartlara aykırı tutum ve davranışlarda bulunduğunun tespiti halinde uygulanacak yaptırımları belirleyip, etik dışı tutum ve davranışın durdurulması için Rektörlük Makamını bilgilendirmek,

g)Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma/tasarım/yapım ve yayın etiği ile ilgili olarak ilkeler belirlemek ve bunların geliştirilmesi için gerektiğinde değişiklik önerisinde bulunmak,

h)Somut bir olay ya da konu ile ilgili olarak üç kişiden az olmamak üzere Alt Komisyonlar kurmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

k)Etik dışı davranışta bulunduğu kurul kararıyla tespit edilenler hakkındaki raporu hazırlayarak Rektör’e sunmak,

l)Üniversitenin öğretim elemanları ve öğrencileri ile Üniversite dışından araştırmacıların Üniversite ile işbirliği içinde yürütecekleri bilimsel araştırma/tasarım/yapım vb çalışmalarla ilgili olarak Alt Komisyonların görüşünü alarak insan katılımıyla gerçekleşen araştırmaların/yapımın etik boyutunu inceleyerek değerlendirmek ve onay vermek,

m)Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş verdiği tüm etik konular ve sorunlarda gizlilik içinde çalışmak ve ilgili tüm bilgi ve belgeleri saklı tutmak,

n)Bilimsel etik, araştırma-yayın etiği ve etik normlarla ilgili konularda tek başına veya diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak eğitici faaliyetler düzenlemek,

p)Üniversitede görev yapan akademik ve idari birim çalışanları, öğrenciler ve üretilen hizmetten faydalanan bütün kişilerin, yayın etiği, genel ve akademik etik normlarla bağdaşmayan davranışlar ve etkinlikler ile etiğe aykırı olduğunu ileri sürdükleri şikayetlerini, konuyla ilgili mevzuat ve etik ilkeler doğrultusunda incelemek ve sonuçlandırmak.


Etik Kurulun Çalışma Biçimi

Madde 13.

a)Etik Kurul, bu Yönerge ile kendilerine verilen görevleri hızlı, yansız ve adil olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Başvuru sahiplerinin, başvurularının inceleme ve değerlendirmesinin tamamen yansız, önyargısız ve hakkaniyetle yapılacağına inanmaları ve kurula bu yönden tam olarak güvenmeleri gerekir. Kurul, çalışmalarını, bu güveni verecek ve inancı yaratacak şekilde yürütür.

b)Kurul başkanın çağrısı üzerine gündemi görüşmek üzere yılda en az dört defa ve salt çoğunlukla (en az üçte ikisinin katılımıyla) toplanır. Gerektiğinde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanabilir. Başkanın bulunmadığı oturumlarda kurulun başkanlığını başkan yardımcısı yapar.

c)Kurul değerlendirmelerini dosya üzerinden yapar; gerektiğinde ilgili birimlerden yazılı ya da sözlü bilgi alır. İlgili birimler, Kurul tarafından istenilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

d)Hakkında etik ihlali başvurusu bulunan kişilere Etik Kurul önünde savunmalarını yapma hakkı tanınır; istemeleri halinde bu savunma yazılı da olabilir. Savunma hakkının kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde yanıt vermeyen kişiler savunma haklarından feragat etmiş sayılırlar. Bu durumda Etik Kurul eldeki diğer bilgi ve kanıtlara dayalı olarak değerlendirme yapar ve görüş bildirir.

e)Kurul kararlarında salt çoğunluk esastır. Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oy eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar verilir.

f)Kurulda görüşülen tüm konularda gizlilik esastır. Kurula sunulan dosyalardaki bilgi ve belgelerin gizliliği ve güvenliğinin korunmasından kurul ve sekretaryası sorumludur.

g)Kurulun görüş ve öneri niteliğindeki kararları Rektörlük Makamına ve ilgili taraflara, başkan tarafından yazı ile bildirilir.

h) Profesörlerle ilgili hususların görülmesinde Profesör unvanı taşımayan diğer üyeler, Doçentler ve Yardımcı Doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde Profesör ve Doçentler dışındaki diğer üyeler, kurul üyeleri ile ilgili dosyaların görüşülmesi sırasında ilgili üye toplantıya katılamaz ve oy kullanamaz.

i)Kurula gönderilmiş tüm belgeler ve dosyalar ile değerlendirme sürecindeki tüm yazışmaların birer örneği ilgili mevzuatın öngördüğü sürece saklanır.

Etik Kurul’a Başvuru Şekli

Madde 14.

a)Başvuru, doğrudan Gaziantep Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığına yapılır ve Başkan tarafından incelenmek ve sonuçlandırmak üzere kurula gönderilir. Kurulca incelenecek konular ve değerlendirilecek dosyalar, Kurula Rektör tarafından da havale edilebilir. Diğer birimlere yapılan başvurular bekletilmeden Kurula iletilir.

b)Başvurular; yazılı dilekçe ile de yapılabilir. Başvuranın kimlik bilgileri gizli tutulur. İsim ve imza bulunmayan başvuru dilekçeleri ile elektronik posta yolu ile gönderilmiş başvurular işleme konulmaz. Dilekçede, etik ilkeye aykırı davranış iddiasına ilişkin bilgi ve belgeler açık ve ayrıntılı olarak belirtilir. Elde bulunan belgeler dilekçeye eklenir. Başvuru konusu, aykırı davranış iddiası, kişi, zaman ve yer belirtilerek somut biçimde gösterilir.

c)Kurulun inceleme yetkisi içinde bulunan bir üniversite görevlisinin etik ilkelere aykırı davrandığının çeşitli yollarla öğrenilmesi üzerine Kurul doğrudan inceleme yetkisini kullanabilir.

d)Yargı organlarınca incelenmekte olan veya karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında Kurula başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Daha önce Kurulca incelenmiş şikayet konusu, yeni kanıtlar gösterilmedikçe bir daha şikayet konusu yapılamaz ve incelenemez.

e)Üniversite öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından yapılacak bilimsel araştırma/tasarım/ yapım vb. çalışmalarla ilgili onay alınması tavsiye edilmekle birlikte onay almak için Etik Kurula başvuru yapmak zorunlu değildir. Bu husus araştırmacı/tasarımcı/yapımcının isteğine bağlıdır. Bilimsel araştırma/tasarım/yapım vb. çalışmalarla ilgili onay almak için yapılacak başvurular araştırıcı/tasarımcı/yapımcıların imzası ile yapılır. Başvuruda Kurul tarafından belirlenen belgeler ile başvuruda bulunulur.

Değerlendirme

Madde 15.

a)Kurul ilk incelemesini şekil (usül) yönünden yapar. Başvuru dosyasında noksanlık (eksiklik) belirlenmişse, kurul belirleyeceği süre içerisinde başvuru sahibinden dosyanın tamamlanmasını ister. İlgili taraflar gerekçe göstererek süre uzatma talebinde bulunabilir. Zamanında tamamlanmayan dosyalar işlemden kaldırılır.

b)Kurul başvuruları yalnızca etik yönleri ile ele alınır ve değerlendirilir.

c)Kurul, raporu görüşerek gerekirse incelemeyi derinleştirmek suretiyle ilgili yerlerden gerekli bilgi ve belgelerin istenmesine karar verir. Başvurunun kabul edilebilir bulunması durumunda, şikayet edilen üniversite görevlisinin savunması alınır. Savunma süresi, istem yazısının kendisine bildirildiği tarihi izleyen günden itibaren 15 gündür.

d)Kurul incelemesini en geç üç aylık süre içinde bitirerek üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Üç aylık süre, başvurunun kayda alındığı tarihte başlar Kurul gerekli gördüğü durumlarda bu süreyi uzatabilir.

e)Değerlendirilmekte olan başvuru konusunun yargıya götürüldüğü anlaşılırsa inceleme bulunduğu aşamada durdurulur.

f)Kurul görüş ve öneri niteliğindeki raporunu Rektöre ve ilgililere yazılı olarak bildirir. Kabul edilebilirliliği bulunmayan başvurular hakkında verilen kararlar yalnızca başvuru sahibine iletilir.

Genel ve Akademik Etik Normlarla Bağdaşmayan Davranışlar ve Etkinlikler

Madde 16.

Bir olayın “Genel ve Akademik Etik Normlarla Bağdaşmayan Davranış ve Etkinlik” sayılabilmesi için; olayın kasıt ve/veya ağır ihmal sonucu gerçekleştirilmiş olması ve iddianın inandırıcı delil/delillerle kanıtlanmış olması gerekir.

Genel ve akademik etik normlarla bağdaşmayan davranışlar ve etkinlikler şunlardır:

a)Araştırmada bulunmayan verileri hayali olarak üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak,

b)Yapılan araştırmada, farklı sonuç verebilecek şekilde materyalleri, cihazları, işlemleri ve araştırma kayıtlarını araştırma sonuçlarını etkileyecek şekilde ayarlamak, yeniden düzenlemek veya değiştirmek,

c)Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara bölerek birden fazla yayın yapmak,

d)Yapılan proje desteğini gerçek amacı dışında kullanmak,

e)Yapılan bilimsel çalışmalarda, kurumun amaçlarına ve misyonuna aykırı davranmak,

f)Akademik çalışmalarda ve yapılan açıklamalarda Üniversitenin kurumsal saygınlığını koruma konusuna özen göstermemek,

g)Kişiler hakkında kasıtlı olarak asılsız ihbarda bulunmak,

h)Yetkilerini aşarak, çalıştığı kurumu bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunmak, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat vermek,

k)Araştırma sonuçlarının kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili usul ve esaslara uymamak,

l)Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayırımcılık yapmak, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede bulunmak, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalar yapmak,

m)Bu yönergede yer almayan, ancak araştırma ve yayın etiği ilkeleri ve genel etik normlarla bağdaşmayan diğer davranışlar ve etkinliklerde bulunmaktır.

Diğer Etik Kurullar

Madde 17.

İlaç ve klinik araştırmalar için kurulan etik kurullar Gaziantep Üniversitesi Etik Kurulu’ndan bağımsız olarak çalışacak ve bu kurullardan çıkan kararlar tekrar bir değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. İlaç ve klinik araştırmalar için etik kurulun olmadığı veya görev yapamadığı durumlarda Gaziantep Üniversitesi Etik Kurulu tarafından oluşturulacak bir alt komisyon başvuruları değerlendirerek kurulun onayına sunacaktır.

Teşvik

Madde 18.

Gaziantep Üniversitesinde, yapılan genel ve akademik çalışmalarda, ilgili Etik Kuruldan onay alınması teşvik edilir.

Bu amaçla:

a)Araştırma Fonundan desteklenecek projelerde; Etik Kurul’dan onay alınarak hazırlanan projelere öncelik tanınır.

b)Yapılan çalışmalardan ortaya çıkan yayınların ulusal veya uluslararası konferanslarda sunumu için maddi destek sağlanırken, etik kurul onayı alınmış çalışmalara öncelik tanınır.


Yürürlük


Madde 19.

Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 20.

Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu