Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE UYGULANMAK ÜZERE; YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI DIŞINDAKİ KURULUŞ VEYA KİŞİLERCE ÜCRET KARŞILIĞI İSTENECEK BİLİMSEL GÖRÜŞ, PROJE, ARAŞTIRMA VE BENZERİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLEBİLMESİ AMACINA YÖNELİK YÖNERGE

Üniversite Senatosu’nun 19.06.2007 tarih ve 13 nolu toplantısının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE UYGULANMAK ÜZERE; YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI DIŞINDAKİ KURULUŞ VEYA KİŞİLERCE ÜCRET KARŞILIĞI İSTENECEK BİLİMSEL GÖRÜŞ, PROJE, ARAŞTIRMA VE BENZERİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLEBİLMESİ AMACINA YÖNELİK YÖNERGE

Amaç ve Kapsam

Madde 1.

Bu yönerge kontratlı araştırma projeleri ve öğretim üyelerinin vermiş oldukları hizmetler karşılığı, Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne, yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan aktarılacak tutarların transferi, izlenmesi, harcanması, denetimi ve muhasebeleştirilmesinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

Madde 2.

Bu yönerge, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3.maddesi ı fıkrası, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 58.maddesinin, 4684 sayılı kanun 15/e maddesi ile değişik b bendi 3. fıkrası ve 5234 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 32.maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Kapsam

Madde 3.

Bu yönerge, Genel ve Özel Bütçeli idareler tarafından yürütülen ve desteklenen araştırma-geliştirme projelerinin ihtiyacı olan her türlü kaynakların yönetimi ile taşınır ve taşınmaz mal alımları ve proje gereği olan her türlü hizmet alımlarına ilişkin faaliyetler ile öğretim üyesi hizmetlerine mukabil ödenecek tutarların yönetimi ve dağıtımını kapsar.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4.

Bu yönergede geçen;

Kurum: Desteklenmesi kabul edilen proje karşılığı veya öğretim üyesinin vermiş olduğu hizmet karşılığı hesaplarına para aktarılan Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nü,

Birim: Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün araştırma projeleri ve diğer ödemelerle ilgili tahakkuk ve diğer işlemleri gerçekleştiren birimini,

Proje: Bir yurtiçi veya yurtdışı sınai veya ticari kuruluşlar veya konsorsiyumlar tarafından talep edilen, bunlar tarafından aktarılan hibe yardımlarla desteklenen ve Gaziantep Üniversitesi bünyesinde yürütülen kontratlı anlaşma projelerini,

Proje Yürütücüsü: Proje sözleşmesinde belirtilen ve müşteri tarafından projenin yürütülmesinden doğrudan yetkili ve sorumlu kılınan, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, proje sözleşmesini imzalayan ve yazışmalar ile proje kapsamında yapılacak harcamalar için harcama yetkisine sahip olan görevliyi,

Proje Personeli: Projenin özelliğine göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel ve/veya iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılan personel olmak üzere, proje yürütücüsü, araştırmacılar, yardımcı personel ve danışmanlar gibi projede görevli tüm çalışanlar,

Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeydeki kişileri,

Yardımcı Araştırmacı: Bir projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, kesin raporda ve/veya diğer belgelerde adı geçecek olan yürütücü dışındaki araştırıcıları,

Yardımcı Personel: Proje yürütücüsünün veya yardımcı araştırıcıların gözetimi altında projenin yürütülmesinde tam veya kısmi zamanlı, sürekli veya geçici olarak görev alan, kesin raporda adı geçmeyen uzman, teknik eleman, teknisyen, laborant ve işvereni Gaziantep Üniversitesi veya Üniversite ile anlaşmalı şirket veya yükleniciler olan,

Danışman: Özel uzmanlık gerektiren konularda, belirli bir konu için görüş, konuşma, araştırma yapma, proje yapma, deneyiminden yararlanılma gibi, hizmetler için belirli bir süre görev alan araştırmacı, öğretim elemanı veya uzmanı,

Bursiyer: Tatbikat amacıyla projede yer alan, Türkiye’de kurulu yüksek öğretim kurumlarında lisansüstü eğitimlerini yapan öğrenciler, doktoralı kişiler ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca eğitimleri devam eden kişileri,

Müşteri: Proje yürütücüsü kuruluşu belirleyen ve bu kuruluş ile yaptığı protokol çerçevesinde projenin konusu ve şartlarını tespit eden, projeyi finanse eden ve proje çıktılarını kullanmayı amaçlayan, proje yürütücüsü kuruluş ile proje sözleşmesi imzalayan kurum ve kuruluşu veya öğretim üyesinden görüş, rapor, telif eser veya danışmanlık talep eden ticari veya kamu kurumu

Proje Sözleşmesi: İlgili projenin yürütücüsü ile ilgili Kurum yetkilisi ve “müşteri” arasında akdedilen; idari ve mali hükümler ile diğer hususların belirlediği ve eki, projenin kapsamı, çalışma programı, bütçe planı gibi hususların yer aldığı proje öneri formunu kapsayan yazılı anlaşmayı,

Muhasebe Yetkilisi: Kurumun Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Muhasebe yetkilisini,

Özel Hesap: Proje karşılığı olarak tutarların kurumun gelir-gider hesaplarının dışında izlendiği Kurum tarafından proje adına açılan hesapları,

Kurum Hissesi: Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkânlarından faydalanılması karşılığı maliyetine bağlı olarak hesaplanan ve proje bütçesi içinde yer alan tutarı,

Projenin Değerlendirilmesi ve Kabulü

Madde 4.

Yurt içi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilen araştırma, konu ile ilgili uluslar arası ve ulusal mevzuat ile etik ve bilimsel ilkeler açısından, projenin yürütüleceği birim tarafından değerlendirilir ve gerekli ise yerel etik kuruldan izinler alınır. Araştırma konusu uygun görüldüğü takdirde taraflar arasında bir Proje Sözleşmesi imzalanır.

Bütçe İşlemleri

Madde 5.

Proje hesabını tutan muhasebe birimi her proje için banka hesabı veya belli bir hesap altında alt hesapları açar. Sözleşmede belirtilen ödeme planı çerçevesinde yapılacak transfer, kurum tarafından açılan özel hesaba aktarılır.

Projeye yönelik her türlü harcama, proje yürütücüsünün vereceği talimat üzerine proje özel hesaplarını tutan muhasebe biriminin yetkilisi tarafından proje kapsamında açılan banka hesabından yapılır. Proje yürütücüsü, harcamaların proje şartları ve amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmasından, idareye ve kaynağı sağlayan kuruluşa hesabını vermekten, proje kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur. Proje kapsamında yapılacak harcamalar, proje sözleşmesinin eki niteliğinde olan metinde yer alan harcama kalemlerini kapsar.

Proje süresi, sözleşmede belirtilen süreleri geçeceği takdirde uzatabilir. Bu uzatma Proje yürütücüsü ve müşteri tarafından karara bağlanır ve ilgili kuruma bildirilir.

Gerekli görüldüğü takdirde proje için ek ödenek tahsis edilebilir. Bu ödeneklerin kullanımı ile ilgili olarak genel hükümler geçerlidir.

Projenin yürütülmesi sırasında fasıllar için öngörülen ödeneklerin yetersiz kalması halinde proje yürütücüsü ve müşteri onayı ile fasıllar arasında aktarma yapılabilir.

Harcamalar

Madde 6.

Hesapta bulunan tutarlar; proje sözleşmesine uygun olarak, konaklama, seyahat ve iaşe harcamaları, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile makine-teçhizat alımları ve proje kapsamındaki diğer giderler için kullanılır. Proje kapsamında yapılacak seyahatlere ilişkin yevmiyeler varsa proje sözleşmesindeki, yoksa Kurum tarafından belirlenen esaslara göre ödenir.

Avans ve Mahsup İşlemleri

Madde 7.

Avans ile yapılacak satın almalar, seyahat avansı hariç olmak üzere, proje protokolünde belirlenen limitlere göre, yoksa her yıl için araştırmanın yapıldığı kuruluşça belirlenecek limitler çerçevesinde yürütücü tarafından yapılır.

Proje yürütücüsü tarafından yapılan avans talepleri, proje bütçesine bağlı olarak fasıl belirtilmeden toplam üzerinden yapılır. Talep edilen avans, muhasebe yetkilisi tarafından iki işgünü içerisinde yürütücünün hesabına aktarılır. Alınan avansların en geç iki ay içinde, iki aydan uzun süren seyahatlerde ise seyahat bitiminden sonra on beş gün içinde kapatılması gerekir.

Harcamaların belgelendirilmesinde genel hükümler uygulanır. Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı yürütücü ve/veya varsa yardımcı araştırmacı tarafından imzalanır.

İhale İşlemleri

Madde 8.

Proje kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları, proje sözleşmesinde yer alan belirlemeler ve varsa projenin uygulama sürecini gösteren program kuralları çerçevesinde yapılır. Bu harcamalar konusunda proje sözleşmesinde veya program kurallarında belirleme olmaması halinde 300.000 YTL’ye kadar olan alımlar proje yürütücüsünün yetki ve sorumluluğunda ve önceden belirleyeceği usul ve ilkelere göre gerçekleştirilir. Bu tutarı aşan alımlar için ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin 1/12/2003 tarihli ve 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen esaslar uygulanır.

Muhasebeleştirme İşlemlerinde Kullanılacak Kur

Madde 9.

Muhasebe kayıtlarında, Ödemeler döviz ile yapıldığı takdirde, ödemenin yapıldığı, diğer işlemlerde ise işlemin yapıldığı tarihteki TC Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.

Gider Belgeleri, Muayene ve Kabul İşlemleri

Madde 10.

Yapılacak mal veya hizmet alımlarında fatura yerine geçen belgeler kullanılır ve ilgili Kurum adına düzenlenir. Ödemelerde Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği eki belgeler aranmaz, ancak kıyasen kullanılabilir. Yapılan harcamalarda kullanılan kanıtlayıcı belgeler harcamalara esas teşkil eder; ancak bu belgelerin içeriğinden ve doğruluğundan harcamayı gerçekleştirenler sorumludur. Kontratlı proje hesabını tutan muhasebe yetkilisinin sorumluluğu giderlerin kanıtlayıcı belgelere dayanılarak doğru şekilde muhasebesi, evrakların denetimine sunulmak üzere saklanması ve raporlanması ile sınırlıdır. Bu çerçevede satın alınan demirbaş, muayene ve kabulü yapılarak kurum ayniyatına kaydedilir.

Tahakkuk ve Ödeme

Madde 11.

Proje kapsamında yapılacak ödemelere ilişkin tahakkuk işlemleri bu esaslar ve genel hükümler çerçevesinde Kurumun ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilip, proje yürütücüsünün tahakkuk memuru sıfatıyla imzasını müteakip, iki iş günü içinde muhasebe yetkilisi tarafından ödenir.

Muhasebe İşlemleri

Madde 12.

Projeye yönelik transfer edilen miktarlar ve projeye ilişkin giderler, Kurum gelir-gider hesaplarına yansıtılmaksızın, proje bazında emanet hesaplarda izlenir.

Hesaplar Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğine göre yürütülür.

Muhasebe kayıtları yardımcı hesapları proje bazında ve harcama kalemleri itibariyle tutulur.

Belgelerin Muhafazası

Madde 13.

Projelerle ilgili her türlü tahsilat ve harcamalara, temin edilen hibelerin muhasebeleştirmesine ve tahakkuk ettirilen ödemelerin yapılmasına ilişkin tüm belgelerin asılları, projenin ödemelerini gerçekleştiren kurum ve muhasebesini tutan muhasebe yetkilisi tarafından, suretleri ise ilgili tahakkuk birimince genel hükümlere göre düzenli bir şekilde muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Bilimsel ve Mali İzleme

Madde 14.

Projenin bilimsel ve mali yönden izlenmesi müşteri tarafından yapılır. İzleme sözleşmede belirtilen süreler sonunda, proje yürütücüsü tarafından hazırlanan gelişme raporları ile yapılır. Gelişme raporunun müşteri tarafından uygun bulunması halinde ödenek planı ve nakit durumuna göre transfer ödemelerine devam edilir.

Projelerde Durum Değişikliği

Madde 15.

Yürütülmeleri geçici veya sürekli olarak olanaksız hale gelen projeler, proje yürütücüsünün başvurusu üzerine, müşteri ile mutabakat içerisinde durdurulabilir. Durdurma sebebi ortadan kalktıktan sonra yürütücü ve müşterinin talebi ile tekrar yürürlüğe girer.

Mücbir sebepler ile yürütülmeleri olanaksız hale gelen projelerde müşteri, proje yürütücüsü veya projenin yürütüldüğü kurumun kararları ile proje yürürlükten kaldırılır.

Yürürlükten kaldırılmış projelerde o ana kadar yapılan masrafların düşülmesi sonrasında kalan tutarlar müşteriye iade edilir. Proje kapsamında yapılan demirbaş alımları ile ilgili olarak proje ilklerine göre hareket edilir. Projede hüküm belirlenmemiş ise bu demirbaşlar ilgili kurum ayniyatlarına kaydedilir.

Sorumluluklar

Madde 16.

Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu esaslar ve proje sözleşmesindeki diğer hükümlere uygun bir şekilde yürütmekten, harcamaların proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararın tazmininden sorumludur. Proje yürütücüsünün yürütücüler grubu olması halinde, bu hüküm tüm yürütücüler için müştereken ve müteselsilen uygulanır.

Müşteri; projenin yürütücü ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülmesinin izlenmesinden ve proje sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden, Kurum; bu esaslarda kendisine verilen görev çerçevesinde projenin etkin, sözleşmeye uygun yürütülmesinden, muhasebe yetkilisi; giderlerin kanıtlayıcı belgelere dayanılarak doğru şekilde muhasebesi, evrakların denetime sunulmak üzere saklanması ve raporlanmasından sorumludur.

Kurum Hissesi, Gelir-Gider Dağılımı ve Proje Sonu İşlemleri

Madde 17.

Araştırmacı ücreti olarak ödenecek 100 birimlik gelirin gider dağılımı şu şekilde olacaktır;

1. Hazine Payı (Zorunlu Kesinti) 15 birim

2. Araştırma Projeleri Payı (Zorunlu Kesinti) 5 birim

3. Döner Sermaye İşletme Payı 40 birim

4. Projeyi Yapan Öğretim Üyeleri, Yardımcıları ve 40 birim

faaliyete katkısı oldu düşünülen idari personele

yasal sınırlar içerisinde doğrudan katkı payı olarak

ödenebilecek miktar

5. Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu tarafından baz oranında döner sermaye payı alan öğretim üyelerinin bu ek faaliyet sonucu sağladıkları gelirler mesai dışı katkı olarak değerlendirilebilir.

6. Kısmi statüde çalışan öğretim üyeleri proje yöneticisi veya araştırmacı olabilirler. Bu durumda Döner Sermaye İşletmesinden kişiye kanun gereği olarak herhangi bir ödeme yapılmayacağından araştırıcı ücreti müşteri tarafından ilgili kişiye doğrudan ödenir. Bu statüdeki öğretim üyesine yapılacak olan ödemenin başka bir dernek veya vakıf hesabına yatırılacak olması durumunda kurum hissesi(3. maddedeki 40 birim) Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.

7. Proje bitiminde özel hesapta kalan bakiyeler kurum bütçesine gelir kaydedilir.

8. Müşteri etik kurul kesintisi olarak 10 birim miktarı(100+10) Döner Sermayeye yatırır.

Yatırılan para Döner Sermaye harcama ilkelerine göre harcanır.

Madde 18.

1. Projelerde, projenin gerektirdiği ve proje bütçesinde yer alan aşağıdaki giderler masraf olarak kabul edilir;

a) Her türlü donanım, donanım bölümü, bilgisayar, bilgisayar aksamı, basılı ve elektronik yayın vb diğer malzemelere ilişkin giderler,

b) Endüstriyel sarf malzemeleri. Deney gereçleri, hayvanlar, kimyasal maddeler, laboratuar sarf malzemeleri, tarım ürünleri, kırtasiye vb malzemeler ile proje süresince kullanıldıktan sonra elden çıkacağı varsayılan küçük el araçlarına ilişkin giderler, (pense, tornavida, mouse vb)

c) Danışmanlık, teçhizat bakım ve onarımı, her türlü bilgisayar yazılım lisans bedeli ve güncelleme giderleri, basım, patent giderleri, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescil giderleri, kamu ve özel kuruluşlara yaptırılacak Ar-Ge giderleri ile diğer hizmet alımlarına ilişkin giderler,

d) Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde yol, harcırah ve konaklama giderleri, arazi çalışmalarında kullanılan yakıt dahil araç kirası masrafları, özel oto ile yapılan seyahatlerde yakıt giderleri, taşıma giderleri, kargo ve posta giderleri, proje aşamasında yapılan yayınları sunmak üzere ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılım giderleri ile buna ilişkin diğer giderler,

e) Telif ödemeleri ve personel giderleri,

f) Projenin yürütülmesi ve sonuçlandırılması aşamasında kurumun imkanlarından faydalanması karşılığı proje maliyetine bağlı olarak hesaplanan kurum listesi,

g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler,

h) Proje sözleşmesinde taraflarca uygun görülen tüm diğer giderler.

2. Projelerde aşağıdaki giderler masraf olarak kabul edilmez;

a) Proje önerisi hazırlama masrafları,

b) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler,

Personel Ödemeleri

Madde 19.

Projeye ilişkin hizmetlerde görev alan memurlar ve diğer kamu görevlileri dahil tüm personeli proje sözleşmesinde ön görülen tutarlar dahilinde yapılacak ek ödemeler, kurum tarafından proje bütçesinden ödenir ve bu ücretlerden yapılacak yasal kesintilere ilişkin yükümlülükler kurum tarafından yerine getirilir.

Proje kapsamında iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılacak kişilerle yapılacak sözleşmeler (iş sözleşmeleri), proje yürütücüsü ile ilgili kişi tarafından imzalanır. Sözleşmede, ilgili projenin adı ile proje süresi içerisinde kalınmak kaydıyla sözleşme süresinin belirtilmesi zorunludur. Bu kişilerin işe başlama ve ayrılmalarına ilişkin bilgiler kurumun personel işlerinden sorumlu veya ilgili birimlerine bildirilir ve gerekli işlemler bu birimlerce yapılır. Bu kişilerin ücretlerinden yapılacak yasal kesintiler (sigorta primi, işsizlik sigortası primi işveren hissesi), ilgili sosyal güvenlik kurumlarına proje özel hesaplarını tutan muhasebe yetkilisi tarafından süresi içinde gönderilir.

Proje kapsamında görev alan memurlara ve diğer kamu görevlileri ile iş sözleşmesine dayanılarak çalıştırılacak kişilere ödenecek ücretler, damga ve gelir vergisine tabidir. Bu tutarlar proje özel hesaplarını tutan muhasebe yetkilisi tarafından beyan edilerek zamanında ödenir.

Proje bütçesinin ilgili faslında belirtilmek kaydıyla, projede yer alan lisansüstü öğrencilere(doktora, yüksek lisans veya tıpta uzmanlık öğrencileri) yapılacak ödemeler, proje yürütücüsünün önerisi doğrultusunda Proje Sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden Kurum tarafından burs olarak da ödenebilir.

Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahat Harcamaları

Madde 20.

Projenin gerektirdiği yurtiçi ve yurtdışı seyahatler kurum onayı ile gerçekleştirilir. Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin gündelikler, proje sözleşmesinde belirlenen esaslara uygun olarak ödenir.

Telif ve Danışmanlık Ödemeleri

Madde 21.

Projelerde yürütücü ve yardımcı araştırmacı olarak görev lan kişilere, proje sözleşmesine uygun olarak yürütecekleri bilimsel araştıra ve inceleme sonucunda meydana getirecekleri gelişim veya kesin rapora karşılık olmak üzere proje sözleşmesinde belirtilen oranlarda telif ödemeleri yapılır.

Ayrıca, herhangi bir araştırma projesi kapsamında olmaksızın müşteri tarafından, öğretim üyesinin bilgi, beceri veya deneyiminden faydalanılmak suretiyle talep edilen hizmetler ve danışmanlık hizmetleri için ödenecek olan yurtiçi veya yurtdışı kaynaklı ödemeler de ilgili öğretim üyesi adına Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına yatırılır ve Madde 17’deki esaslara göre ödenir. Bu tür hizmetler için yapılacak ödemelerde etik kurul kesintisi alınmaz. Bu tür hizmetlerin ifası için müşteri ve ilgili öğretim üyesi tarafından yazılı başvuru yapılması ve ilgili öğretim üyesinin öğretim ve/veya idari görevlerini aksatmamak kaydıyla bağlı bulunduğu Anabilim Dalı Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Dekanlığından yazılı onay alınması gereklidir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Madde 22.

Projelerin gerçekleştirilmesi sonucunda fikri mülkiyete konu bir sonuç elde edilmesi durumunda, Fikri Mülkiyet Hakları, proje sözleşmesinde aksi bir hüküm bulunmadığı takdirde, müşteri, kurum ve yürütücü(ler) arasında eşit olarak paylaşılır.

Mali Denetim

Madde 23.

Bu yönerge kapsamında yapılan harcamalar, gerekli görüldüğü hallerde, sadece işlemlerin hesap özet cetveline uygunluğu yönünden, maliye bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir. Düzenlenen denetim raporlarının bir örneği proje dosyasına dahil edilmek üzere ilgili kamu idaresine gönderilir ve proje dosyasında saklanması istenir. Diğer bir örneği müşteriye gönderilir. Ayrıca bu denetimler sırasında Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Gizlilik

Madde 24.

Proje ile ilgili bilgi ve belgelerin gizliliği esas olup, bu süreçte yer alan ilgililer bu gizliliğin ihlalinden sorumludur.

Yürürlük

Madde 25.

Bu Yönerge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 26.

Bu Yönerge, Kurum İta Amirleri tarafından yürütülür.

Geçici Madde

Madde 27.

Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlamış ve devam etmekte olan veya sonuçlanarak ilgili ödemenin öğretim üyesi adına Döner Sermaye İşletmesine yatırılmış olan ücretler Madde 17’de belirtilen esaslara göre, yönergenin yayınlandığı tarihten itibaren 6(altı) ay içerisinde proje yürütücüsü ve müşterinin ortak başvurması halinde yapılmış olan veya yapılacak sözleşmeyi müteakip ödenir. Altı aylık süre sonrasında yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ARAŞTIRMA BÜTÇESİ HAKKINDA AÇIKLAMA

(Projeniz için geçerli olmayan kalemlerin karşısına “yoktur” yazınız.)

Giderin Türü Miktar

1.A. Personel Giderleri

a) Araştırıcılara Ödenecek Ücretler ………

b) Yardımcı Personele Ödenecek Ücretler ………

B. Araştırma Kurumuna Yapılacak Ödeme ………

C. Gönüllülere Yapılacak Ödeme .……...

a)Doğrudan Ödemeler ………

b) Gönüllülerin Masraflarının Geri Ödenmesi

Şeklindeki Ödemeler (Taşıt Ücreti, Bileti gibi.) ………

D. Araştırma Yerindeki Hizmet Alımları (Danışmanlık, Testler,

Bilgisayar İşlemleri vb. İçin Yapılan Ödemeler) ………

E. Araştırma Yeri Dışından Hizmet Alımları (Araştırma Yeri

Dışından Danışmanlık, Test, İşlem, Baskı, İletişim vb. ödemeler) ………

F. Alet, Teçhizat, Yazılım, Yayın Alım Giderleri ………

G. İlaç, Kimyasal, Kırtasiye vb. Sarf Malzeme Alımları ………

H. Sigortalama Giderleri (Bilimsel veya Yönetsel Toplantılara

Katılmak Gibi) ………

İ. Seyahat Giderleri (Bilimsel veya Yönetsel Toplantılara ………

Katılmak Gibi)

J. Şerefiye veya Telif Ücreti Şeklindeki Ödemeler ………

K. Sözleşmeli Araştırma Kurumu Varsa Ona Yapılacak

Ödemeler ………

L. Diğer Ödemeler ( Türünü Belirtiniz) ………

GENEL TOPLAM ………

II. Mal olarak verilmiş ilaç, kimyasal, teçhizat ve/veya malzeme varsa bunların türünü ve miktarını ayrı bir yerde açıklayınız.

…………………………………

GELİRLERİN KAYNAĞI

Kaynaklar Miktar

A. Destekleyici ………

B. Araştırma Fonları (TÜBİTAK, Üniversite Araştırma Fonu,

DPT vb. gibi) ………

C. Kurum Genel Bütçesi ………

D. Diğer Kaynaklar (adını yazınız) ………

GENEL TOPLAM ………

Sorumlu Araştırıcının:

Adı, Soyadı, Unvanı İmza Tarih

Destekleyici Firma Yetkilisinin:

Adı, Soyadı, Unvanı İmza Tarih

Gider kalemlerinin belirtilecek bir bölümü için döküme dayanmayan gönüllü veya proje başına toplu bit ödenek alınmışsa bunun yeterli olduğunun araştırma sorumlusunca imzalı

olarak beyan edilmesi halinde, dökümü yapılmış açıklama olarak kabul edilir. Gider kalemlerinin kapsadığı toplam giderler gerektiğinde alt kalemler haline ayrılarak yazılabilir ve giderlerin birden fazla kaynak tarafından karşılanması durumunda hangi kalem ve /veya alt kalemin hangi kaynaktan karşılanacağı belirtilebilir.

Denenecek ilacın ücreti ve onunla ilgili olarak yapılacak test, laboratuar vb. muayenelerin hiçbiri ve varsa karşılaştırma için kullanılan yerleşmiş (komperatör) ilacın kullanılışı ile ilgili rutin dışı test, laboratuar vb. muayenelerin bedeli kamuya ait fon ve bütçelerden veya özel sağlık sigortalarından karşılanamaz veya kişiye ödetilemez, projeyi destekleyen kişi ve kuruluş tarafından ödenir.

ARAŞTIRMA PROJELERİ İÇİN PROTOKOL

TANIMLAR VE TARAFLAR

Madde 1)

Tanımlar

Bu protokolde geçen terimlerden;

 1. Araştırmacı, Prof./Doç./Yard.Doç.Dr……………………………
 2. GAZU, Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’ni
 3. Sponsor,……………………..firmasını,
 4. Taraflar,Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi ve ……………………firmasını
 5. Proje, (Açık adı yazılacak)

Taraflar

Madde 2) Bu protokol, GAZU ve sponsor (………..) arasında aşağıda yazılı şartlarda tanzim edilmiştir.

PROTOKOLÜN KONUSU VE KAPSAMI

Madde 3) Bu protokol, Gaziantep Üniversitesi Yerel Etik Kurulu’ndan ………………tarih ve …………….sayı ile onay almış olan; “………………….” İsimli proje kapsamında, (…..yıl), ekte sunulmakta olan, hastane izlemleri sırasında alacakları hizmetler ile bu hizmet alımlarının yürütülmesi konusunda tarafların gerçekleştireceği işbirliği ve ilgili tarafları kapsar.

29 Ocak 1993 tarih ve 21480 sayılı Resmi gazetede yayımlanan; İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat bu protokolün doğal ekidir.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER VEYA YAPILACAK İŞLER

Madde 4) Madde 1’de belirtilen Proje ve Madde 3’de belirtilen konu kapsamında Tıp Fakültesi ………………………Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof./Doç./Yard.Doç.Dr. ……………Proje Sorumlusu olarak görev yapacaktır.

HİZMETİN YAPILMA SÜRESİ VE İŞ PROGRAMI

Madde 5) Proje ………….yıl süreli tedavi ve izlemi kapsamaktadır. Çalışma ……..tarihleri arasındadır. Proje ………….hastayı kapsamaktadır. Çalışma kapsamında yapılacak olan hasta işlemlerinin adları ve miktarları ekli listede sunulmuştur.

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve ………..sürelidir. sözleşmenin bitiş tarihinin en az 15 (on beş) gün önceden karşı tarafa haber verilmedikçe protokol altı ay daha uzatılmış sayılacaktır. Sözleşmenin süresinden önce feshi, Üniversitenin görevlendirdiği araştırmacının Üniversiteden ayrılması durumunda bir aylık fesih süresi sonunda mümkündür. Burada sözü edilen şartların dışında sponsor, sözleşme bitim süresi sonuna kadar olan ücret ödemesini Üniversite Döner Sermaye Saymanlığı’na yapacaktır.

Sözleşmedeki yazılı hükümlerden biri yerine getirilmez ise taraflar diğerine durumu yazılı olarak bildirir ve durumun 15 gün içerisinde düzeltilmesini ister. Durum, bu süre içerisinde düzeltilmediği takdirde taraflar sözleşmeyi sonraki 15 gün içerisinde karşılıklı olarak feshetme yetkilerine sahiptir.

AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI

Madde 6) Ödeme peşin olarak yapılacaktır. (ya da……TL ön ödeme yapılacaktır.)

PROTOKOL TUTARI VE ÖDEME PROGRAMI

Madde 7) Madde 5’de belirtilen hizmetin karşılığı olan ……….TL ekil klinik araştırmada belirtilen şartlar doğrultusunda peşin olarak Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı’nın “……………Bankası” nezdinde bulunan ………………..sayılı hesabına ödenecektir. Çalışma kapsamında verilecek hizmet tutarı …………………TL’nin üzerinde olduğu takdirde sponsor tarafından ek ödeme yapılacaktır.

Verilen hizmetlerin karşılığı olarak fatura kesilecektir.

Madde 8) Bu protokolden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar firmaya aittir.

PROTOKOLÜN DEVRİ

Madde 9) Bu protokol tarafların yazılı onayı olmaksızın üçüncü taraflara devredilemez.

MÜCBİR SEBEPLER

Madde 10) Yangın, doğal afet, yağmurlar, savaş, yol kapanması, grev, uzun süreli hastalıklar, yol ve iş kazası ve tarafların tamamen iradeleri dışında olacak olağanüstü ve benzeri haller gibi MÜCBİR SEBEPLER doğması nedeni ile verilecek olan hizmetin aksaması halinde sözleşme tarafların mutabakatı ile uzatılır. Durum mücbir sebeplerin olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilir. Öngörülen süre uzatımı, taraflarca hazırlanan bir tutanakla belirlenir.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ

Madde 11) Taraflar arasındaki bu protokolün uygulamaları sırasında doğabilecek ihtilaflar Gaziantep Mahkemelerinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümleri kapsamında çözümlenir.

GÖREV

Madde 12) Sözleşmedeki görevler yazılı onay olmadan taraflardan biri tarafından değiştirilemez. Bu şekilde yapılmayan tüm değişiklikler geçersizdir. Her türlü değişiklik ve düzeltme, tarafların temsilcileri tarafından imzalanmış bu sözleşmeye yapılacak ilaveler geçerli olacaktır.

TARAFLARIN ADRESLRİ

Madde 13)

 1. Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey/GAZİANTEP
 2. ……………………………………………… adresleri kanuni ikametgah olup, taraflar arasında yapılacak her türlü tebligat yazışmanın kendilerine yapılmış sayılacağı taraflarca kabul edilmiştir.

TABİ OLUNAN MEVZUAT

Madde 14) 29 Nisan 2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı-Sıra No: 6 Tedavi Yardımı, Türk Tabipler Birliği 2006 Asgari Ücret Tarifesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Kurulacak Döner Sermaye İşletmelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Madde 15) İş bu protokol bu madde de dahil olmak üzere 15 (on beş) maddeden ibaret olup …………………………….tarihinde iki nüsha olarak taraflarca tanzim ve imza edilmiştir.

…………………………………. Gaziantep Üniversitesi

Sponsor Döner Sermaye İşletmesi Adına

İta Amiri

Prof.Dr. ………………………..

BİR ARAŞTIRMA PROJESİ KAPSAMINDA OLMAKSIZIN ÖĞRETİM ÜYESİNİN BİLGİ, BECERİ VEYA DENEYİMİNDEN FAYDALANILMAK SURETİYLE TALEP EDİLEN HİZMETLER VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İÇİN PROTOKOL

TANIMLAR VE TARAFLAR

Madde 1) Tanımlar

Bu protokolde geçen terimlerden;

 1. Öğretim Üyesi, Prof./Doç./Yard. Doç.Dr. ………………………
 2. GAZU, Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi’ni,
 3. Müşteri, ………………firmasını,
 4. Taraflar, Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi ve ………….firmasını,
 5. Hizmet ve/veya Danışmanlık Tanımlaması

Madde 2) Taraflar

Bu protokol, GAZU ve Müşteri (………) arasında aşağıda yazılı şartlarda tanzim edilmiştir.

PROTOKOLÜN KONUSU VE KAPSAMI

Madde 3) Bu protokol, Gaziantep Üniversitesi’nin ilgili öğretim üyesinin bağlı olduğu ……..Fakültesi Dekanlığı tarafından verilmiş olan yazılı onay kapsamında tek seferde / …………yıl süreyle, ekte ayrıntısı sunulmakta olan iş tanımı ve/veya danışmanlık esnasında alacakları hizmetler ile bu hizmet alımlarının yürütülmesi konusunda tarafların gerçekleştireceği işbirliği ve ilgili tarafları kapsar.

Protokolün doğal ekidir.

ÖĞRETİM ÜYESİ TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER VEYA YAPILACAK İŞLER

Madde 4) Madde 1’de belirtilen Hizmet ve/veya Danışmanlık ile Madde 3’de belirtilen konu kapsamında Tıp Fakültesi ……………….Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof./Doç./Yard.Doç.Dr. …………………..hizmet veren öğretim üyesi olarak görev yapacaktır.

HİZMETİN YAPILMA SÜREİ VE İŞ PROGRAMI

Madde 5) Hizmet ve/veya Danışmanlık tek seferde/……yıl süreli olacaktır.

Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve ………….süreldir. uzun süreli sözleşmelerde sözleşmenin bitiş tarihinin en az 15 (on beş) gün öncesinden karşı tarafa haber verilmedikçe protokol altı ay daha uzatılmış sayılacaktır. Sözleşmenin süresinden önce feshi, Üniversitenin görevlendirdiği araştırmacının Üniversiteden ayrılması durumunda bir aylık fesih süresi sonunda mümkündür. Burada sözü edilen şartların dışında müşteri tarafından fesih istediğinde müşteri, sözleşme bitim süresi sonuna kadar olan ücret ödemesini Üniversite Döner Sermaye Saymanlığı’na yapılacaktır.

Sözleşmedeki yazılı hükümlerden biri yerine getirilmez ise taraflar diğerine durumu yazılı olarak bildirir ve durumun 15 gün içerisinde düzeltilmesini ister. Durum, bu süre içerisinde düzeltilmediği takdirde taraflar sözleşmeyi sonraki 15 gün içersinde karşılıklı olarak feshetme yetkilerine sahiptir.

AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI

Madde 6) Ödeme peşin olarak yapılacaktır.

PROTOKOL TUTARI VE ÖDEME PROGRAMI

Madde 7) Madde 5’de belirtilen hizmetin karşılığı olan …………..TL, tek seferlik hizmet alımlarında peşin olarak, uzun süreli (haftalar,aylar) anlaşmalarda aylık olarak Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığının “…………Bankası” nezdinde bulunan …………………sayılı hesabına ödenecektir. Çalışma kapsamında verilecek hizmet tutarı ……………….TL’nin üzerinde olduğu takdirde sponsor tarafından ek ödeme yapılacaktır. Verilen hizmetlerin karşılığı olarak fatura kesilecektir.

Madde 8) Bu protokolden doğacak her türlü vergi, resim ve harçlar Firmaya aittir.

PROTOKOLÜN DEVRİ

Madde 9) Bu protokol tarafların yazılı onayı olmaksızın üçüncü taraflara devredilemez.

MÜCBİR SEBEPLER

Madde 10) Yangın, doğal afet, yağmurlar, savaş, yol kapanması, grev, uzun süreli hastalıklar, yol ve iş kazası ve tarafların tamamen iradeleri dışında olacak olağanüstü ve benzeri haller gibi MÜCBİR SEBEPLER doğması nedeni ile verilecek olan hizmetin aksaması halinde sözleşme tarafların mutabakatı ile uzatılır. Durum mücbir sebeplerin olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilir. Öngörülen süre uzatımı, taraflarca hazırlanan bir tutanakla belirlenir.

İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM ŞEKLİ

Madde 11) Taraflar arasındaki bu protokolün uygulamaları sırasında doğabilecek ihtilaflar Gaziantep Mahkemelerinde ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği hükümleri kapsamında çözümlenir.

GÖREV

Madde 12) Sözleşmedeki görevler yazılı onay olmadan taraflardan biri tarafından değiştirilemez. Bu şekilde yapılmayan tüm değişiklikler geçersizdir. Her türlü değişiklik ve düzeltme, tarafların temsilcileri tarafından imzalanmış bu sözleşmeye yapılacak ilaveler geçerli olacaktır.

TARAFLARIN ADRESLERİ

Madde 13)

 1. Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey/GAZİANTEP
 2. ……………………………………………… adresleri kanuni ikametgah olup, taraflar arasında yapılacak her türlü tebligat yazışmanın kendilerine yapılmış sayılacağı taraflarca kabul edilmiştir.

TABİ OLUNAN MEVZUAT

Madde 14) 29 Nisan 2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2006 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı-Sıra No: 6 Tedavi Yardımı, Türk Tabipler Birliği 2006 Asgari Ücret Tarifesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58. Maddesine Göre Kurulacak Döner Sermaye İşletmelerinde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

Madde 15) İş bu protokol bu madde de dahil olmak üzere 15 (on beş) maddeden ibaret olup …………………………….tarihinde iki nüsha olarak taraflarca tanzim ve imza edilmiştir.

…………………………………. Gaziantep Üniversitesi

Sponsor Döner Sermaye İşletmesi Adına

İta Amiri

Prof.Dr. ………………………..

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu