Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM YÖNERGESİ

* Üniversite Senatosu’nun 24.05.2005 tarih ve 8 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAM YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1.

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı Yükseköğretim Kurulunca belirlenen programlardan lisans diploması almış öğrencileri mezun oldukları programla ilgili ortaöğretim alanında öğretmen olarak yetiştirmektir.

Dayanak ve Kapsam

Madde 2.

  1. Bu yönerge, 1 Temmuz 1996 gün ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerarası Kurul’ca çıkarılan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 2/f maddesi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 5 Nisan 2004 tarih ve 419 sayılı kararı ile Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nun Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin 16 Haziran 2004 tarih ve 13 nolu toplantı kararı ve eklerine dayanır.
  1. Bu yönerge, sadece Ortaöğretim Aklan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını kapsar.

Öğrenci Kabulü ve Süre

Madde 3.

  1. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programlarına öğrenci kabulü, değerlendirme ve verilecek diplomalar ile bu programların ortak dersleri ve uygulamaları Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversitelerarası Kurul ve Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenmiş esaslara göre Enstitü tarafından yerine getirilir.
  1. Bu programa başvuruda bulunmak için adayın Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği programlardan birinden lisans diploması almış olması ve ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (LES) başvurduğu programın puan türünde 50 standart puandan az olmamak koşuluyla Enstitü Kurulu’nun önerisi üzerine Üniversite Senatosunca belirlenecek LES standart puanına sahip olmaları gerekir.
  1. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programına ayrı bir giriş sınavı yapılmadan ilan edilen kontenjanlara göre öğrenci kabul edilir. Enstitü Yönetim Kurulu ilgili ana bilim dalı önerisini de dikkate alarak her ortaöğretim tezsiz yüksek lisans programı için 3 asil 2 yedek öğretim üyesinden oluşan bir aday değerlendirme jürisi seçer. Jüri, adayların lisans ortalaması ve LES başvuru belgelerine göre değerlendirme yaparak her aday için ortalama başarı notu belirler ve ortalama başarı notlarına göre sıralama yapar. Başvuran bir adayın ortalama başarı notu lisans not ortalamasının 50’si ile ilgili puan türünden olmak üzere LES puanının 502si toplanarak saptanır. Adayların ortalama başarı notlarında eşitlik görülmesi halinde LES notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Ortalama başarı notu en az 55 olmalıdır.
  1. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programına girme hakkı kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.
  1. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programına kabul edilen öğrencinin ders danışmanı ilgili programın ana bilim dalı başkanı veya görevlendireceği öğretim üyesi veya doktora yapmış öğretim görevlisidir.
  1. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlama süresi en çok 3 yarıyıldır. İlgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bu süreye ilaveten en fazla bir yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da başarısız olan öğrencinin Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programıyla ilişiği kesilir.
  1. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programın kabul edilen öğrenciler için bilimsel hazırlık programı uygulanmaz. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı ile diğer lisansüstü programlar arasında geçiş yapılamaz. Bu programa özel öğrenci statüsünde öğrenci kabul edilmez.
  1. Öğrenci, enstitü ana bilim/ana sanat sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Gaziantep Üniversitesi dışındaki üniversitelerden lisansüstü ders alabilir. Ancak, bu derslerin sayısı ikiden fazla olmaz.

Madde 4.

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programında kayıtlı öğrenciler Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliği hükümlerin tabidirler.

Diploma

Madde 5.

Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programını başarı ile tamamlayanlara devam ettikleri ilgili alan öğretmenliğinin unvanını belirten Yüksek Lisans Diploması verilir.

Yürütme

Madde 6.

Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi’nin ilgili enstitüleri tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu