Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİSİPLİNLERARASI ENSTİTÜ ANABİLİM/ANASANAT DALININ KURULMASI İLE DİSİPLİNLERARASI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİSİPLİNLERARASI ENSTİTÜ ANABİLİM/ANASANAT DALININ KURULMASI İLE DİSİPLİNLERARASI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN AÇILMASI VE YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi Enstitüleri bünyesinde disiplinlerarası enstitü anabilim/anasanat dalları kurulması ve bu anabilim/anasanat dalları altında disiplinlerarası lisansüstü programların açılması ile mevcut disiplinlerarası enstitü anabilim/anasanat dallarının lisansüstü programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini amaçlar.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönerge; Gaziantep Üniversitesine bağlı enstitüler bünyesinde disiplinlerarası enstitü anabilim/anasanat dalları kurulması ve bu anabilim/anasanat dalları altında disiplinlerarası lisansüstü programların açılması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönerge; 03.03.1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği Usul ve Esasları ile birlikte Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen;

  1. Disiplinlerarası Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı (DEAD): Bir enstitüye bağlı olarak kurulan, fakülte ve/veya yüksekokul altındaki bölüm ve/veya bunların altındaki anabilim/anasanat dalı isminden değişik bir ad taşıyan ve lisans eğitimi bulunmayan Disiplinlerarası Enstitü Anabilim/Anasanat Dalını,
  2. DEAD Akademik Kurulu: Varsa Disiplinlerarası Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki kadrolu öğretim üyeleri ile birlikte bu anabilim/anasanat dalı bünyesindeki lisansüstü programlarda fiilen ders veren ve tez yöneten üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden oluşan kurulu,
  3. DEAD Başkanı: İlgili dekanların görüşleri alınarak; DEAD’ın bağlı olduğu Enstitü Müdürü tarafından ilgili anabilim/anasanat dalı bünyesindeki programlarda ders veren öğretim üyeleri arasından üç yıllığına atanan ve anabilim/anasanat dalı altındaki programların işleyiş ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,
  4. Disiplinlerarası Lisansüstü Program Koordinatörü: Disiplinlerarası Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı altındaki birden fazla disiplinlerarası program olduğu zaman her bir program için gerekli görüldüğü durumda ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı önerisi üzerine ilgili enstitü müdürü tarafından atanan ve disiplinlerarası lisansüstü programın işleyiş ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyesini,
  5. Enstitü Kurulu (EK): Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarından oluşan kurulu,
  6. Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,
  7. Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
  8. Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

Disiplinlerarası Lisansüstü Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Açılması Teklifi

Madde 5 –(1) Disiplinlerarası lisansüstü programların DEAD bünyesinde açılması ve yürütülmesi esastır.

(2) Kurulması teklif edilen disiplinlerarası enstitü anabilim/anasanat dalının amacı, katkıda bulunacak olan öğretim üyelerinin listesi ve Yükseköğretim Kurulunun Anabilim/anasanat dalı açma kriterlerine göre hazırlanan başvuru dosyası ilgili enstitü kurulunda görüşülür ve uygun bulunması halinde teklif görüşülmek üzere Üniversite Eğitim Komisyonuna gönderilir.

(3) Üniversite Eğitim Komisyonu, kurulması teklif edilen anabilim/anasanat dalı teklifini, disiplinlerarası nitelikte olup olmadığı ve mevcut diğer enstitü anabilim/anasanat dallarının işleyişini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği gibi farklı açılardan değerlendirir ve görüşünü senatoya bildirir.

(4) Senatoda görüşülen ve kurulması uygun görülen anabilim/anasanat dalı Rektör tarafından Yükseköğretim Kuruluna onay için gönderilir.

(5) Başvuru dosyasında gerektiğinde disiplinlerarası enstitü anabilim/anasanat dalı bünyesinde farklı isimlerde bilim/sanat dalları da önerilebilir.Bilim/sanat dalı, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimdir. Enstitü anabilim/anasanat dallarına bağlı olarak bilim/sanat dalı kurulmasına ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı ve enstitü kurulunun ortak önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak üniversite senatosunca karar verilir. Bilim/sanat dalı başkanı, ilgili disiplinlerarası enstitü anabilim/anasanat dalı başkanın teklifi üzerine bünyesindeki lisansüstü programlarda ders veren öğretim üyelerinden biri enstitü müdürü tarafından atanır.

Disiplinlerarası Lisansüstü Programların Yürütülme Esasları

Madde 6 - (1) DEAD başkanı, anabilim/anasanat dalında yer alan disiplinlerarası lisansüstü program koordinatörleri ile birlikte programların işleyiş ve koordinasyonundan sorumludur. Bünyesinde bir disiplinlerarası lisansüstü program bulunan anabilim/anasanat dallarında, DEAD başkanı aynı zamanda mevcut lisansüstü programın koordinatörlüğünü de yapar.

(2) Disiplinlerarası lisansüstü programlarının eğitim hedefleri, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri değişiklik önerileri DEAD Akademik Kurulunun teklifi, Enstitü Kurulu ve Üniversite Eğitim Komisyonun kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(3) Disiplinlerarası lisansüstü programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme süreçlerine ilişkin diğer hükümler Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretimi ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

Derslerin Açılması ve Ders Sorumluları

Madde 8 – (1) Gaziantep Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre her yarıyıl açılacak dersler ve bunları verecek öğretim üyeleri DEAD Akademik Kurulu tarafından belirlenerek ilgili enstitüye gönderilir.

(2) DEAD lisansüstü programlardaki öğrencileri tez danışmanları DEAD başkanın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Kontenjanlar

Madde 9 – (1) Disiplinlerarası lisansüstü programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ilgili programlarda ders veren öğretim üyelerinin teklifi, DEAD Akademik Kurulunun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Uzaktan öğretim disiplinlerarası lisansüstü programlarda enstitü yönetim kurulunun işlevini Üniversite Yönetim Kurulu yapar.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 10 –(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri ile Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen hükümler uygulanır.

Yürütme

Madde 11 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yürürlük

Madde 12 – (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından Kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Geçici Madde –(1) Mevcut durumda halen bir enstitü anabilim/anasanat dalı altında yürütülmekte olan ve o anabilim/anasanat dalından farklı bir isim taşıyan ve disiplinlerarası nitelik taşıyan lisansüstü programların kendi ismi ile disiplinlerarası enstitü anabilim/anasanat bünyesinde toplanması tercih edilir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu