Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DERS DAĞILIMI VE ŞUBELERE AYRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI ve YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 31.10.2017 tarih ve 16 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DERS DAĞILIMI ve ŞUBELERE AYRILMASINA İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI ve YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı tüm birimlerde ders dağılımlarında ve derslerin şubelere ayrılarak öğretim elemanları tarafından verilmesinde uygulanması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı tüm birimlerdeki ders dağılımlarında, dönem dışı ders önerilerinde, derslerin açılabilmesi için gerekli minimum öğrenci sayılarının belirlenmesi ve derslerin şubelere ayrılarak verilmesinde ilgili birim amirleri, bölüm başkanları ve öğretim elemanlarının uyması gereken kurallara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - Bu esaslar Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliklerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu esaslarda geçen;

 1. Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
 2. Program: Önlisans, lisans veya lisansüstü programları,
 3. Anabilim Dalı: Bir bölümde bağlı anabilim dallarını,
 4. Bölüm: Uhdesinde önlisans, lisans veya lisansüstü programları bulunduran akademik birimleri,
 5. Bölüm Başkanı: Gaziantep Üniversitesi akademik birimlerine bağlı Bölüm Başkanlarını,
 6. Bölüm Kurulu: Bölüm başkanı, bölüm başkan yardımcıları ve anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,
 7. Akademik Bölüm Kurulu: Bölümde fiilen eğitim-öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve okutmanlardan oluşur.
 8. Birim: Gaziantep Üniversitesine bağlı tüm fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokullarını,
 9. Birim Amiri: Dekan/Enstitü Müdürü/Yüksekokul Müdürü/Meslek Yüksekokulu Müdürlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ders Dağılımı ve Dönem Dışı Ders Önerisi

Ders Dağılımı

MADDE 5 - Ders dağılımlarında aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur.

 1. Her eğitim-öğretim dönemi/yılı başından en az bir ay önce akademik bölüm kurulunda açılması önerilen derslere; bölüm kurulunun teklifi üzerine ilgili birim kurulu tarafından karar verilir.
 2. Zorunlu nedenlerle bir dersin farklı öğretim elemanları tarafından şubelere ayrılarak verilmesine bu yönergede bahsedilen esaslar çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulları tarafından karar verilir.
 3. Ancak öğrenci sayısının fazlalığı ve dersi verebilecek yeterli sayıda öğretim elemanı bulunmaması gibi zorunlu hallerde bir ders aynı öğretim elemanı tarafından farklı zamanlı iki veya daha fazla şubelere ayrılarak verilmesine bölüm kurulunun önerisi üzerine ilgili birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile karar verilir.
 4. Ders dağılımlarında öncelikle ilgili program/anabilim dalı/bölüm/birim öğretim elemanları arasında ders dağılımı yapılmalıdır. Ancak zorunlu hallerde ilgili programda/anabilim dalında/bölümde/birimde dersi verebilecek öğretim elemanı yok ise ilgili bölüm başkanın talebi ve birim amirinin onayı ile farklı bölüm/birim/kurumlardan öğretim elemanı görevlendirmesi yapılır. Farklı bölüm/birim/kurumlardan da dersi verecek öğretim elemanı bulunamadığı takdirde ilgili birim yönetim kurulunun teklifi ve rektörlük onayı ile ders ücretine mukabil kısmi zamanlı olarak ders verecek öğretim elemanı görevlendirilmesi yapılabilir.
 5. Öğretim elemanları zorunlu ders yüklerini öncelikle önlisans/lisans dersleri ile tamamlamak zorundadır. Eğitim-öğretimin aksamaması için gerektiğinde ilgili bölüm başkanı/birim amiri öğretim elemanlarının ders yüklerini dikkate alarak kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ders yükünün üst sınırına kadar önlisans/lisans dersleri verebilir.
 6. Programda/anabilim dalında/bölümde/birimde ilgili dönem açılması zorunlu derslerden (diğer programlara verilmesi zorunlu olan dersler de dâhil) öğretim elemanı görevlendirmesi yapılmayan ders var ise anabilim dalı/bölüm/birim öğretim elemanları başka yükseköğretim kurumlarına ders vermek üzere görevlendirilemezler. Kurum dışı ders vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları sırası ile ilgili bölüm başkanı/birim amiri ve rektörlüğün onayını almak zorundadır. Kurum dışı görevlendirilecek öğretim elemanlarının diğer kurumlarda haftada en fazla kaç saat ders verebileceğine senato karar verir.
 7. Ekle-Bırak haftası sonunda bir öğretim elemanının (senato üyeleri, dekan yardımcıları, enstitü müdür yardımcıları, başhekim, başhekim yardımcıları, öğrencisi olan bölüm başkan ve yardımcıları, enstitü anabilim dalı başkanları hariç) bilfiil sınıf ortamında işlenen en az bir önlisans/lisans dersi vermesi gereklidir.

Dönem Dışı Ders Önerisi

MADDE 6 – Bir öğretim elemanın dönem dışı ders önerisinde bulunabilmesi için o dönemle ilgili;

 1. Programın/anabilim dalının/bölümün/birimin uhdesinde açılmak zorunda olan tüm zorunlu dersler (diğer programlara verilmesi zorunlu olan dersler de dâhil) en az bir öğretim elemanı tarafından açılmış olması gereklidir.
 2. Programdaki/anabilim dalındaki/bölümdeki/birimdeki tüm zorunlu dersler dersin niteliği ve öğrenci sayısı dikkate alınarak yeterli sayıda şubelere ayrılması gereklidir.
 3. Programda/anabilim dalında/bölümde/birimde yeterli sayıda seçmeli dersin açılmış olması gereklidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Şubelere Ayrılması ve Derslerin Açılabilmesi için Gerekli Minimum Öğrenci Sayıları

Derslerin Şubelere Ayrılması

MADDE 7 – Derslerin şubelere ayrılarak öğretim elemanları tarafından verilmesinde aşağıdaki kurallara uyulması zorunludur.

 1. Uygulama derslerinin (bitirme projesi, bitirme ödevi, diploma projesi, staj, tez, seminer vb hariç) şubelere ayrılarak verilmesinde uygulamanın yapılacağı laboratuvar, atölye, vb kapasite yetersizliği gibi unsurlar dikkate alınarak ilgili bölüm kurulu dersin şubelere ayrılarak verilmesini birim yönetim kuruluna önerir ve birim yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bitirme projesi, bitirme ödevi, diploma projesi, staj, tez, seminer, vb. dersleri de uygulama dersleri olup bu derslerin şubelere ayrılmasında herhangi bir öğrenci sayısı kısıtlaması yoktur.
 2. Öğrenci sayısının fazla olması ve/veya derslik kapasitesinin yetersizliği gibi nedenlerden dolayı teorik derslerin (uzmanlık alanı, TDP, intörn uygulaması, UMES, vb dersler hariç) şubelere ayrılarak verilmesinin zorunlu olduğu haller için ilgili birim kurulunun belirleyeceği kararlar çerçevesinde bölüm/birim kurulları derslerin şubelere ayrılarak verilmesi önerisinde bulunabilir. Ancak teorik bir dersin örgün öğretim ve ikinci öğretimde şubelere ayrılarak verilmesi için derse kayıtlı öğrenci sayısı 51’den ve şubelerdeki öğrenci sayısı ise 25’den az olamaz. Her 50 öğrenci artışında bir ek şube açılabilir (Örneğin; üçüncü şubenin açılabilmesi için toplam öğrenci sayısının 101’den, dördüncü şubenin açılabilmesi için toplam öğrenci sayısının 151’den az olmaması gerekir.) Zorunlu hallerde bu sayılar ilgili birim yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir. Şubelerin öğrenci sayılarında denge gözetilmelidir.Üniversite Senatosunun 19.09.2022 tarih ve 18 nolu toplantısında değiştirilmiştir.

 3. Fakat teorik bir dersin (tasarım ve laboratuvarlı teorik dersler gibi) niteliği itibari ile 25 öğrenciden daha az öğrenci ile şubelere ayrılarak verilmesi gerekli olması hallerinde o dersin şubelere ayrılarak verilebilmesi için (ilgili ek ders mevzuatlarında belirtilen Tıp Fakültelerinin 4, 5 ve 6’ncı sınıfları, konservatuvar, yabancı dil, resim-iş, beden eğitimi ve spor, müzik eğitim programları hariç);
 1. İlgili bölüm/birim kurulunun dersin şubelere ayrılarak verilmesine dair gerekçeli kararının ilgili birim yönetim kurulunda görüşülmesi ve birim yönetim kurulunun görüş ve teklifinin üniversite yönetim kurulu tarafından onaylanması gereklidir. Üniversite yönetim kurulu onayının her ders için bir kez alınması yeterlidir.
 2. Ayrıca ilgili programın/anabilim dalının/bölümün/birimlerin uhdesinde açılmak zorunda olan tüm zorunlu dersler (diğer programlara verilmesi zorunlu olan dersler de dâhil) en az bir öğretim elemanı tarafından açılmış olması gereklidir.
 3. Programda/anabilim dalında/bölümde/birimde yeterli sayıda seçmeli dersin açılmış olması gereklidir.
 4. İlgili birimlerde/bölümde/anabilim dalında lisansüstü program(lar) var ise bu lisansüstü program(lar)daki öğrencilerin derslerinin sorunsuzca yürütülmesi için yeterli sayıda lisansüstü ders önerisinin ilgili öğretim üyeleri tarafından yapılması zorundadır.

Derslerin Açılabilmesi için Gerekli Minimum Öğrenci Sayıları

MADDE 8

 1. Bir seçmeli dersin açılabilmesi için en az 5, dönem dışı zorunlu dersin açılabilmesi için ise en az 10 öğrenci o derse kayıtlı olması gereklidir. Gerektiğinde bu sayılar ilgili birim kurulu tarafından yükseltilebilir.
 2. Ancak bir programda/anabilim dalında/bölümde/birimde belirlenen rakamlar ile bu derslerin açılmaması halinde bazı öğrencilerin mezuniyetinde dönem/yıl uzatmasına neden oluyorsa veya programda öğrenci sayısının azlığından dolayı dersleri belirlenen rakamdan daha az öğrenci ile açılmak zorunda kalınıyorsa ilgili bölüm başkanının/birim amirinin görüşü doğrultusunda birim yönetim kurulu bu dersleri belirlenen sayılardan daha az öğrenci ile de açabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 9 - Bu esaslar Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 - Bu esasların hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu