Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİKLERE KATILIM DERSİNİN UYGULAMA ESASLARI ve YÖNERGESİ

Üniversite senatosunun 31.10.2017 tarih ve 16 nolu toplantı tutanağının ekidir.

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ETKİNLİKLERE KATILIM

DERSİNİN UYGULAMA ESASLARI ve YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı merkez kampüste yer alan fakülte ve yüksekokullarda verilecek olan Etkinliklere Katılım dersinin uygulanması ve değerlendirmesinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı merkez kampüste yer alan fakülte ve yüksekokullarda zorunlu ders olarak okutulacak olan “Etkinliklere Katılım” dersinin tanımı, içeriği, uygulanması ve değerlendirmesinde dikkate alınacak hususları, dersin koordinasyonunda ve yürütülmesinde öğrencilerin, öğretim elemanlarının, bölüm/anabilim dalı başkanlıklarının, daire başkanlıklarının görev ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3- Bu esaslar Üniversite Senatosunun 02.09.2014 tarih ve 13 nolu toplantısında alına 24 Numaralı Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu esaslarda geçen;

 1. Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
 2. Bölüm Başkanı: Gaziantep Üniversitesi akademik birimlerine bağlı Bölüm Başkanlarını,
 3. Etkinlik: Her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikleri (Tablo-1’de açıklanan),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Etkinliklere Katılım Dersi Uygulama Esasları

Dersin Tanımı

MADDE 5-

 1. Etkinliklere katılım dersi, merkez kampüste bulunan lisans/önlisans öğrencilerine 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılından itibaren zorunlu ders olarak okutulur.
 2. Ders üniversitemizde; lisans düzeyinde Türkçe eğitim gören öğrencilere “İNF398 Etkinliklere Katılım (0-2)1 AKTS:1” kodu ve adı; lisans düzeyinde İngilizce eğitim gören öğrencilere “İNF398 Activities Participation(0-2)1 AKTS:1” kodu ve adı; Üniversitemizde önlisans düzeyinde eğitim gören öğrencilere“İNF297 Etkinliklere Katılım (0-2)1 AKTS:1” kodu ve adı ile verilecektir.

Derslerin İçeriği

MADDE 6-Öğrencilerin üniversitemiz bünyesinde gerçekleştirilecek kültürel, bilimsel, sportif, sanatsal ve benzeri etkinliklere katılımı ve bu etkinliklerden kazanımların üst seviyede tutulmasını sağlamaktır.

Derslerin Uygulama Aşamalarına İlişkin Esaslar

MADDE 7-

 1. Dersler ders yüküne sayılmayacaktır.
 2. Yarıyıl/dönem bazında eğitim-öğretim veren fakülte/yüksekokullarda lisans öğrencilerine okutulacak olan “İNF398 Etkinliklere Katılım (0-2)1 AKTS:1 dersi; ders kataloglarında 3. Sınıfın II. yarıyılında yer alır.
 3. Yıl bazında eğitim-öğretim veren fakültelerde lisans öğrencilerine okutulacak olan “İNF398 Etkinliklere Katılım (0-2)1 AKTS:1 dersi; ders kataloglarında 3.Sınıfta yer alır.
 4. Meslek Yüksekokullarında önlisans öğrencilerine okutulacak olan “İNF297 Etkinliklere Katılım (0-2)1 AKTS:1 ders; ders kataloglarında 2. Sınıfın I. yarıyılında yer alır.
 5. Bu dersler, öğrencinin Üniversiteye başladığı tarihten itibaren bu derse kayıt olacağı ilgili dönemin sonuna kadar katılacağı etkinlikleri kapsar.
 6. Öğrenciler, etkinlik alanında bulunan kart okuyucularda kimlik kartlarını okutarak etkinliklere katılımlarını onaylatmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme

MADDE 8-

 1. Her etkinlik 10 puan olup öğrencilerin katıldıkları etkinliklerden aldıkları toplam puanlar karşılığında alacakları harfler ilgili birimlerin/bölümlerin tabii oldukları önlisans/lisans eğitim-öğretim yönetmeliklerinde belirtilen harf notu karşılıklarıdır. Önlisans programlarında öğrencilerin topladıkları puanlar iki ile çarpıldıktan sonra harf notuna dönüştürülür.
 2. Etkinliklere Katılım dersinden alınan harf notu, öğrencinin dönem ve genel not ortalamasına dahil edilir.
 3. Öğrenci, bu dersten başarısız olduğu takdirde bir sonraki dönem/yıl bu dersi alttan almak zorundadır.
 4. Dersi tekrarlayan, yatay veya dikey geçiş ile üniversitemize gelen öğrenciler bölüm başkanlığı tarafından görevlendiren öğretim elemanı tarafından takip edilerek ders dışı etkinliklere katılımını organize edilerek dönem/yılsonu harf notu takdir edilir.
 5. Etkinliklere katılım dersinden öğrencilere herhangi bir sınav yapılmaz.

Muafiyet

MADDE 9- Bu dersi daha önceden Üniversitemizde alıp başarılı olmuş ve tekrar kayıt hakkı kazanan öğrenciler muaf tutulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etkinliklere Katılım Dersi Uygulanmasında Kişi ve Kurulların Görev ve Sorumlulukları

Bölüm Başkanlıklarının Görev ve Sorumlukları

MADDE 10- Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programın Bölüm Başkanlıkları;

 1. Her eğitim-öğretim yılı/dönemi başında bölüm kadrosunda bulunan bir öğretim elemanını Etkinliklere Katılım dersine kayıtlı öğrencilerin dersin organizasyonu ve takibinde ve yıl/dönem sonunda harf notu vermek üzere görevlendirmek.
 2. Etkinlikler sonrası Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’ndan gelen öğrenci etkinlik raporlarını, görevlendirilen öğretim elemanına iletmek,

ile görevlidir.

Etkinliklere Katılım Dersi Öğretim Elemanının Görev ve Sorumlulukları

MADDE 11- Bu dersler için Bölüm Başkanlarınca görevlendirilen öğretim elemanları,

 1. Bölüm Başkanlıklarının kendilerine ilettiği öğrenci etkinlik raporlarını analiz ederek öğrencilerin almış oldukları puanları, harf notlarına dönüştürmek,
 2. Gerektiğinde öğrencilerin ders dışı etkinliklere katılımını organize etmek,

ile görevlidir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Görev ve Sorumlulukları

MADDE 12-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

 1. Etkinlikler öncesi gerekli alt yapıyı oluşturabilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığını bilgilendirmek,
 2. Öğrencilerin etkinliklerde herhangi bir usulsüzlük yapmalarının (kimlik kartlarını başkalarına vererek etkinliğe katılmış gibi görünmek vb. gibi) önüne geçmek adına öğrencileri kontrol etmekle görevli personel bulundurmak,
 3. Üniversite yetkili organları tarafından merkez kampus dışı etkinliklerde görevlendirilen öğrencilerin katıldıkları etkinlikleri belgelendirmek şartı ile sisteme puanlarını yüklemek,
 4. Eğitim-Öğretim yılı sonunda öğrencilerin katıldığı etkinlikler sayısını ilgili birim/bölümlere göndermek,

ile görevlidir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının Görev ve Sorumlulukları

MADDE 13-Etkinliklerin yapılacağı alanlarda, öğrencilerin kimlik kartlarını okutabilecekleri altyapıyı oluşturmak ile görevlidir.

Genel Sekreterliğin görev sorumlulukları

Madde14-Etkinliklerin tüm akademik birimler için uygun olan zaman dilimlerinde olmasını sağlamak ile görevlidir.

Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev ve Sorumlulukları

Madde 15-Etkinlikler öncesi, etkinliğin tarihi, yeri ve benzeri hususlarda üniversitemizin web sayfasından elektronik veya basılı afişleri ile gerekli duyuruları yapmak ile görevlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

MADDE 16- Bu esaslar Üniversite Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- Bu esasların hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu