Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Üniversite Senatosunun 24.10.2017 tarih ve 5 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

DİPLOMA ve DİĞER BELGELERİN

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

Amaç

Madde 1 - (1) Bu yönerge; Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve çift anadal/yandal programlarını başarıyla tamamlayan öğrencilere verilecek diploma, geçici mezuniyet belgesi, diploma eki, yandal sertifikası ve pedagojik formasyon sertifikası hazırlanmasına ilişkin esasları belirler.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesindeki diploma programlarında mezuniyet hakkını kazanacak öğrencilere verilecek diploma, geçici mezuniyet belgesi ve diğer belgeleri düzenlemeye ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu yönerge; Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

DÜZENLENEN BELGELER

Diplomalar

Madde 4 - (1) Öğrenim gördükleri programların mezuniyet koşullarını başarıyla yerine getirerek mezun olma hakkı kazanan öğrencilere ilgili bölüm başkanlığının talebi ve birim amirinin onayı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından aşağıda tanımlanan diplomalar düzenlenir ve bu diplomalar mezuniyet tarihini izleyen en geç 6 ay içinde Rektör onayına sunulur.

(2) Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarından mezun olanlara ilgili yönetmelikler uyarınca, zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık sınıflarında geçen süreler hariç olmak kaydıyla verilecek diplomalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Önlisans Diploması

b) Temel Tıp Bilimlerinde Önlisans Diploması

c) Lisans Diploması

ç) Tıp Alanında Lisans Diploması

d) Diş Hekimliği Diploması

e) Tıp Doktorluğu Diploması

f) Tezli veya Tezsiz Yüksek Lisans/Sanatta Yüksek Lisans Diploması

g) Doktora/Sanatta Yeterlik Diploması

Önlisans Diploması

Madde 5- (1) İki yıl süreli meslek yüksekokullarından mezun olmak için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler ile,

(2) Dört yıl süreli fakülte, konservatuvar ve yüksekokullar ile beş yıl süreli fakülte ve yüksekokul lisans eğitim-öğretim programlarının ilk iki yılındaki bütün derslerinden başarılı olan ve gerekli akademik ortalamayı sağlayan, ancak öğrenim gördükleri programları tamamlayamayan veya tamamlamayan öğrencilere 18.03.1989 tarih ve 20112 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Lisans Öğrenimini Tamamlamayan ve Tamamlayamayanların Önlisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarında İntibakları Hakkında Yönetmelik” uyarınca, “Önlisans” diploması verilir.

(3) Önlisans diploması alan öğrencilerin, tekrar lisans öğrenimlerine devam etmek istemeleri durumunda Önlisans diplomasını iade etmeden devam etmek istedikleri lisans programlarına kayıtları yapılmaz.

Temel Tıp Bilimlerinde Ön Lisans Diploması

Madde 6 – (1) Tıp Fakültesinin ilk iki yılındaki tüm derslerden başarılı olan ve öğrenimini tamamlayamayan/tamamlamayan öğrencilere istekleri halinde “Temel Tıp Bilimleri Önlisans” diploması verilir.

Lisans Diploması

Madde 7- (1) Dört yıl veya beş yıl süreli fakülte, konservatuvar ve yüksekokul lisans programlarından mezun olan öğrencilere “Lisans” diploması verilir.

(2) Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal Program Yönergesine göre, çift anadal programını başarıyla tamamlayan öğrencilere de kayıtlı oldukları anadal programı lisans diploması dışında “Çift Anadal Lisans” diploması verilir.

Tıp Alanında Lisans Diploması

Madde 8 – (1) Tıp Fakültesinin ilk dört yılını başarıyla tamamlayan ve kalan sınıfları tamamlayamayan/tamamlamayan öğrencilere istekleri halinde “Tıp Alanında Lisans” diploması verilir.

Diş Hekimliği Diploması

Madde 9 – (1) Diş Hekimliği Fakültesinin beş yıllık eğitim-öğretim programında mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere “Diş Hekimliği” diploması verilir.

Tıp Doktorluğu Diploması

Madde 10- Tıp Fakültesinin altı yıllık eğitim-öğretim programında mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere “Tıp Doktorluğu” diploması verilir.

Yüksek Lisans/Sanatta Yüksek Lisans Diploması

Madde 11 - (1) Lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitülerin Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere “Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans/Sanatta Yüksek Lisans” diploması verilir.

Doktora/Sanatta Yeterlik Diploması

Madde 12 – (1) Enstitülerin Doktora/Sanatta Yeterlik programlarında mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere “Doktora/Sanatta Yeterlik” diploması verilir.

Diplomada Yer Alacak Bilgiler

Madde 13 - (1) Diplomaların şekli ve boyutu Üniversite Senatosu tarafından belirlenir. Diplomanın ön yüzünde,

 1. Üniversitenin logosu ve adı
 2. Öğrenim gördüğü fakülte/enstitü/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulunun adı
 3. Diploma düzeyi (Önlisans, Lisans, Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora, vb.)
 4. Öğrencinin adı ve soyadı
 5. T.C. vatandaşlarının T.C. kimlik numarası
 6. Yabancı uyruklu öğrencilerin Yabancı Uyruk (Y.U.) numarası
 7. Bitirilen öğretim programının YÖK tarafından onaylanmış adı
 8. Mezuniyet tarihi
 9. Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde Eğitim-öğretim süresi
 10. Sol alt köşede ilgili birim amirinin (Dekan/Müdür) ünvanı, adı soyadı ve imzası
 11. Sağ alt köşede Rektörün ünvanı, adı soyadı ve imzası
 12. Diplomanın sol alt ve sağ alt köşelerinin tam ortasında Üniversitenin hologram etiketi ve yaldızlı sıcak mühür
 13. Otomasyon Sistemi tarafından basılan diploma kare kodu

(2) Diplomada yer alan ve öğrenciye ait olan kimlik bilgileri dışında tüm bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak verilir.

(3) Önlisans, lisans, tezsiz yüksek lisans ve en az on yarıyıl süreli eğitim-öğretim programlarından mezun olanlara verilecek diplomalara yazılacak mezuniyet tarihi yıl/yarıyıl/dönem harf notlarının ÖİDB tarafından sistemden ilan edildiği ilk iş günüdür. Ancak bu tarih, özel durumlarda öğrencinin tek ders sınavı, ek sınav, mazeret sınavı, staj, proje raporu ve benzeri beceri çalışmalarının tamamlanması suretiyle mezuniyete hak kazanılmasından sonra ilgili bölüm başkanı, dekan/müdür onayının verildiği tarihtir.

(4) Kayıtlı olduğu programı tamamlamadan kaydını sildirip önlisans veya tıp alanında lisans diploması alan öğrencilerin kaydının silindiği tarih, mezuniyet tarihi olarak kabul edilir.

(5) Tezli lisansüstü programlardan mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir.

(6) Diplomalara Üniversite’nin sıcak baskı hologramı yapıştırılır ve Rektörlük soğuk mührü ile mühürlenir.

(7) Diplomalarda “elektronik imza” kullanılabilir.

(8) Kayıtlı olduğu programdan mezun olmadan önce evlilik veya mahkeme kararına dayalı nüfus kaydı değişikliği gibi durumlarda diploma Üniversite kayıtlarında var olan son bilgilere göre düzenlenir.

(9) Diploma ve diğer belgeler üzerindeki ıslak imzalar 0.7 mm uç kalınlığındaki mavi renkli kalem ile atılmalıdır.

Diplomada Yer Almayacak Hususlar

Madde 14 - (1) Çift anadal diploma programlarından, uzaktan eğitim yapılan diploma programlarından ve ikinci öğretim uygulaması yapılan diploma programlarından mezun olanların diplomalarında mezun oldukları program türü ayrıca belirtilmez.

(2) Diplomada fotoğraf yer almaz.

(3) Yasa ve yönetmeliklerde belirtilen zorunlu haller dışında diplomalara ünvan yazılmaz.

Diploma Eki

Madde 15 - (1) Kayıtlı oldukları programları başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanan öğrencilere diploma ile birlikte “Diploma Eki” verilir.

(2) Diploma Eki, yükseköğretim diplomasına yapılan bir ek olup diplomanın akademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırır, ancak diplomanın yerini almaz ve uluslararası akademik tanınırlığı garanti etmez.

(3) Diploma Eki, diploma ile birlikte verilir ve formatı Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO / CEPES tarafından geliştirilen bir modeli temel alır.

(4) Diploma Ekinde mezuniyet tarihi, diploma numarası, alınan derecenin düzeyi, içeriği ve kullanım alanları; üniversitenin eğitim–öğretim ve değerlendirme esasları ile ulusal eğitim sistemi hakkında bilgilere yer verilir.

(5) 01.07.2005 tarihinden sonra mezun olanlara verilen Diploma Eki, ÖİDB tarafından imzalanır.

Geçici Mezuniyet Belgesi

Madde 16 - (1) Diploması henüz düzenlenmemiş öğrencilere, zorunlu hallerde öğrencinin yazılı gerekçeli isteği üzerine bir defaya mahsus olmak üzere mezun olduklarını belirten ve diploma bilgilerini içeren bir “Geçici Mezuniyet Belgesi” verilir. Geçici Mezuniyet Belgesi A4 kağıdı boyutunda olup içinde yer alacak bilgilerin düzeni Senato tarafından belirlenir. Belge ilgili Bölüm Başkanı, birim amiri ve ÖİDB tarafından imzalanır.

(2) Geçici Mezuniyet Belgesi’nde yer verilecek bilgiler;

a) Öğrencinin Adı ve Soyadı

b) TC/YU Numarası

c) Geçici Mezuniyet Belgesi Sayı No

ç) Mezuniyet tarihi

d) Mezun olduğu fakülte ve program

e) Diploma Derecesi (Önlisans, Lisans, vb)

f) Belgenin düzenlendiği tarih

(3) Geçici Mezuniyet Belgesinde yer alan ve öğrenciye ait olan kimlik bilgileri dışında tüm bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak verilir.

Yan Dal Sertifikası

Madde 17 - (1) Gaziantep Üniversitesi “Yan Dal Programı Yönergesi” hükümleri gereği bir yan dal programını başarıyla tamamlayan öğrenciye “Yan Dal Sertifikası” verilir. Yan Dal Sertifikasının şekli ve boyutları Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve ilgili bölüm başkanı, birim amiri ve öğrenci işleri daire başkanı tarafından imzalanır.

Diğer Belge ve Sertifikalar

Madde 18 - (1) Kayıtlı olduğu programını normal süresi içinde tamamlayan ve disiplin cezası almayan ve genel not ortalaması (GNO) 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere ‘‘Şeref Belgesi’’, GNO’su 3.50-4.00 arasında olan öğrencilere ‘‘Yüksek Şeref Belgesi’’ verilir.

(2) Bilimsel ve toplumsal gelişmeye hizmet etmiş kişilere ‘‘Onursal Doktora Diploması’’ verilir.

(3) Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin (GÜSEM) doğrudan ve diğer kurumlarla birlikte düzenlediği veya koordinasyonunu yaptığı her türlü kurs ve benzeri programlara katılarak başarılı olanlara ‘‘Sertifika’’, ‘‘Kurs Bitirme Belgesi’’ ya da katılımcılara ‘‘Katılım Belgesi’’ verilir.

(4) Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi ve Katılım Belgesine ilgilinin adı, soyadı, belgenin veriliş tarihi, sıra numarası, kurs veya benzeri programın tam adı, süresi ve varsa kazandığı unvan yazılır. İlk üç fıkrada tanımlanan belgeler Rektör tarafından, diğer belgeler GÜSEM Müdürü ve/veya Rektör tarafından, Program diğer kurumlarla müşterek düzenlenmişse Rektör ve/veya GÜSEM Müdürü ile İlgili Kurumun belirlediği yetkililerce imzalanır.

(5) Eğitim Fakültesinin Pedagojik Formasyon programına katılarak tüm koşulları sağlayanlara “Pedagojik Formasyon Sertifikası” düzenlenir ve Eğitim Fakültesi Dekanı ve Rektör tarafından imzalanır.

Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Sertifikaların verilişi

Madde 19 - (1) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı özel vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir. Diploma sahibinin yurtdışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin T.C. Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz.

(2) Bu belgeler, ÖİDB tarafından kayıt altına alınarak ilgiliye imza karşılığı teslim edilir.

Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi ve Sertifikaların değiştirilmesi veya yenilenmesi

Madde 20 - (1) Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını değiştirmek veya yenilemek isteyenlere, yasa ve yönetmeliklerle ikinci bir nüsha verilmesi yasaklanmamışsa, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi durumunda ikinci bir nüshası verilebilir.

 1. Diploma, diploma eki veya sertifikasını kaybedenler belgesini aldığı yere gerekçeli başvuru dilekçesi ve belge harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte başvurur.
 2. Düzenlenen ikinci nüshalarda değiştirilme gerekçesi belirtilerek belgenin ön yüzüne “ikinci nüsha” olduğu yazılır. İkinci nüsha; verildiği tarihteki Rektör ve Dekan/Enstitü/Yüksekokul/Merkez Müdürü tarafından imzalanır. Kapatılan yada ismi değiştirilen program mezunlarının diplomaları Rektör ile varsa ilgili birim amiri ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı tarafından imzalanır. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 19.08.2010 tarih ve 029674 sayılı kararı uyarınca diplomasını ikiden fazla kaybedenlere diplomanın kaçıncı defa verildiği belirtilmek kaydıyla ikinci nüsha olarak tekrar hazırlanacaktır.
 3. Mezuniyetten sonra öğrencinin evlilik nedeniyle veya mahkeme kararıyla ad–soyadı gibi kimlik bilgilerinde ya da nüfus kaydını ilgilendiren diğer bilgilerinde değişiklik olması durumunda, kendi talebi doğrultusunda diploması henüz hazırlanmamışsa yeni bilgilerle düzenlenir. Diploma hazırlanmış ve teslim edilmişse diploma üzerindeki değişiklikler, diplomanın arka yüzeyine tarih belirtmek ve gerekli açıklama yazılmak suretiyle yapılır.
 4. Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle tahrip olan veya zorunlu nedenlerle tümüyle yeniden düzenlenmesi gereken diplomaların/belgelerin yerine yenisi hazırlanır. Diploma/Belgesini değiştirmek isteyen kişi bir dilekçe ile ÖİDB’ye başvurur. Dilekçeye eski diploma/belge ve belge harcının yatırıldığını gösteren banka dekontu eklenir. Düzenlenecek olan diploma/belgenin ön yüzüne “İkinci Nüsha” ibaresi arka yüzüne “Kayıp/Değiştirme Nedeni İle Yeniden Hazırlanmıştır” ibaresi ve hazırlandığı tarih yazılır.

Diğer Hususlar

Madde 21 - (1) Gaziantep Üniversitesinden mezun olacaklara verilecek diploma ve diğer belgelere ilişkin olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak değişikliklerden doğrudan uygulanabilir nitelikle olanlar, bu Yönergede değişiklik yapılmadan uygulanır.

Yürürlük

Madde 22- (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 23- (1) Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu