Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 08.08.2017 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç

Madde 1 − (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını ve çalışma esaslarını belirlemek ve komisyonun düzenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Kapsam

Madde 2 − (1) Bu Yönerge, komisyonun oluşumu, işleyişi, çalışma ilkeleri ve görevlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 − (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. ve 14. Maddesine (14 b/2, 14 b/8) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 − (1) Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite: Gaziantep Üniversitesi’ni

b) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörü’nü

c) Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nu

d) Komisyon: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Komisyonu’nu

e) Başkan: Gaziantep Üniversitesi Eğitim Komisyonu Başkanı’nı

f) Enstitü: Gaziantep Üniversitesine bağlı Enstitüleri,

g) Fakülte: Gaziantep Üniversitesine bağlı Fakülteleri,

h) Yüksekokul: Gaziantep Üniversitesine bağlı Yüksekokulları,

ı) Konservatuar: Gaziantep Üniversitesi Konservatuarını,

i) Meslek Yüksekokulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Oluşumu ve Çalışma İlkeleri

Komisyonun Oluşumu

Madde 5 − (1) Eğitim Komisyonu, Rektör tarafından görevlendirilen rektör yardımcısının başkanlığında, Üniversitede eğitim ve öğretim sürdürülen akademik birimleri temsilen olmak üzere Rektör tarafından görevlendirilen en az (9) öğretim üyesi ve oy hakkı olmaksızın Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında katılacak en az bir (1) idari personelden oluşur.

(2) Komisyon Başkanlığı’nı eğitim-öğretimden sorumlu Rektör Yardımcısı yürütür. Başkan kendisine yardımcı olmak üzere bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Başkanın olmadığı durumlarda başkan yardımcısı, Komisyon başkanlığını yürütür.

(3) Komisyon üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda üyelerde değişiklik yapabilir ve çeşitli nedenlerle boşalan komisyon üyeliklerine yeniden atama yapar.

(4) Komisyonun raportörü ve sekreteryası komisyon başkanı tarafından görevlendirilir.

Çalışma Esasları

Madde 6 − (1) Eğitim Komisyonu, Senato ve Rektörün danışma organı olarak görev yapar.

(2) Gerek gördüğü durumlarda komisyon, akademik birimlerde alt komisyonlar oluşturarak çalışır.

(3) Gündeminde yer alan konuların görüşülmesi sırasında gerekirse, ilgili akademik birim yöneticisi ve diğer akademik personelin ve idari personelin görüş ve önerilerini dinler.

(4) Komisyon, akademik birimlerden gelen ve rektörlüğün havale ettiği dosyalardan oluşan gündemindeki konuları, ilgili mevzuat ve işleyiş çerçevesinde inceler, değerlendirir ve alınan kararları Senato’ya sunar.

(5) Komisyon, uygun bulunmayan ya da eksik olan dosyaları, tekrar değerlendirilmek ve düzenlenmek üzere gerekçeli olarak ilgili birime gönderir, yenilenen önerileri tekrar gündemine alarak inceler.

(6) Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapar ve görüş alışverişinde bulunur.

(7) Komisyon, üniversitede eğitim-öğretimin geliştirilmesi ve akademik programların güçlendirilmesi doğrultusunda önerilerde bulunabilir.

(8) Komisyon, üye salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.

(9) Komisyon çalışmalarına bir yarıyılda mazeretsiz olarak toplam 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona erer.

(10) Komisyon üyeleri kendi isteğiyle üyelikten ayrılmak istediğinde, ayrılış gerekçesini yazılı olarak Rektörlüğe bildirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Görevleri

Madde 7 − (1) Eğitim Komisyonu’nun görevleri:

 1. Yeni akademik birimlerin açılması (fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, bilim dalı, araştırma ve uygulama merkezi vb. ) konusunda senatoya görüş ve öneri sunar.
 2. Yeni öğretim programlarının açılması (ön lisans, lisans ve lisansüstü, yandal, çift anadal, ortak lisans ve lisansüstü programlar, yabancı dille eğitim-öğretim yapılması vb) konusunda senatoya görüş ve öneri sunar.
 3. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları ve diğer akademik birimler tarafından açılması önerilen bölüm/anabilim dalı ya da programların, üniversitenin genel eğitim ilke ve formatına uygunluğu açısından inceler, düzen ve yeterlilikleri açısından araştırır ve denetler.
 4. İlgili Enstitüler tarafından açılması önerilen yeni yüksek lisans ve doktora programlarının, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ün ilgili mevzuatına uygunluğunu inceler, düzen ve yeterlilikleri açısından araştırır ve denetler.
 5. Açık olan bir öğretim programının kapatılması ya da birleştirilmesi konusunda Senatoya görüş ve öneri sunar.
 6. Eğitim-öğretim programlarında değişiklik yapılması konusunda akademik birimlerden gelen önerileri (yeni ders açılması, mevcut bir dersin kapatılması, var olan derslerde değişiklik ad, kod, içerik, kredi vb.) açısından inceler, düzen ve yeterlilikleri açısından araştırır, denetler ve Senatoya görüş ve öneri sunar.
 7. Üniversitenin eğitim - öğretimi ile ilgili yasal düzenlemeler (yönetmelik, yönerge, esas ve ilkeler vb.) konusunda senatoya görüş bildirir.
 8. Eğiticilerin eğitimi konusunda çalışmalar yapar, çalıştaylar düzenler, öneriler getirir.
 9. Öğrencilerin mezuniyet sonrası istihdamına ilişkin olarak bilgi, görüş ve tecrübelerine ihtiyaç duyulan kişileri ifade eden dış paydaşların, diploma programlarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin alınmasını sağlar.
 10. Diğer yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin kredilerinin intibakında yaşanan problemleri inceler, ilgili birime çözüm önerileri sunar.
 11. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususları belirler.
 12. Rektörlük tarafından yönlendirilen konuları inceler ve görüş bildirir.

Madde 8 − (1) Yukarıdaki konularla ilgili olarak akademik birimler, Rektörlüğe başvuruda bulunarak, Eğitim Komisyonu’nun görüşünü alırlar. Eğitim Komisyonu’na sunulacak dosyada bulunması gereken bilgi ve belgeler ile diğer konular Eğitim Komisyonu’nun internet sayfasında ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 9 − (1) Bu Yönerge, Senato’nun kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 − (1) Bu Yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu