Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 08.08.2017 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağının ekidir.

T.C.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönergenin amacı; Üniversitede gerekli şartları sağlayan öğrencilerin ilgili mevzuat çerçevesinde bir başka diploma programında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda derslerin alındığı yandal programı ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, yandal programına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

 1. AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
 2. Birim: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarını,
 3. Diploma programı: Üniversite tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması veren yükseköğretim programını,
 4. Dönem: Bir eğitim-öğretim yılındaki güz ve bahar yarıyıllarından her birini,
 5. GNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
 6. İlgili birim kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
 7. İlgili birim yönetim kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
 8. Lisans: En az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,
 9. ÖİDB: Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
 10. Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
 11. YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yandal Programı Açılması, Başvuru ve Kabul Esasları

Yandal programı açılması

MADDE 5 − (1) Yandal programı, yandal programının bağlı olduğu ilgili bölüm kurulunun teklifi, birim kurulunun kararı ve Üniversite Senatosunun onayı ile açılır. Yandal ilgili bölümlerin/programların işbirliği ile yürütülür.

(2) Yandal programı ayrı bir diploma programı anlamını taşımaz ve bu programı tamamlayanlara yandal sertifikası verilir. Öğrenci, yandal alanında aldığı sertifika ile lisans veya önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

(3) Öğrencilerin yandal programı kapsamında alacağı dersler ilgili bölümlerin protokolleri ile kararlaştırılır ve yandal programının yapıldığı bölüm ve birim kurullarının önerisi üzerine Senato onayı ile kesinleşir.

(4) Öğrencinin yandal programında aldığı dersler, anadal programının GNO’sunu etkilemez ve anadal programının transkriptinde ayrıca gösterilmez. Yandal programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir.

(5) Öğrencinin yandal yaptığı programdan alacağı ders en az 30 AKTS, en fazla 60 AKTS olmalıdır.

Yandal programına başvuru ve kabul

MADDE 6 − (1) Yandal programına başvuru tarihleri Senato tarafından belirlenir ve ÖİDB tarafından ilan edilir.

(2) Yandal kontenjanları ilgili bölüm kurulunun teklifi ve birim yönetim kurullarının onayı üzerine ÖİDB tarafından ilan edilir. Yandal kontenjanları, yandal yapılacak programın o yıl birinci sınıf birinci dönemine kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısının 20’sinden fazla olamaz.

(3) Lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, yandal programına başvuruyu, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda altıncı yarıyılın başında, beş yıllık programlarda sekizinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise onuncu yarıyılın başında; Senato tarafından belirlenen tarihler arasında, başvuru formu, öğrenci belgesi ve not durum belgesiyle (transkript) ile ilgili bölüm başkanlığına yapar.

(4) Öğrencinin başvurduğu yandal programına kabulü, programının bağlı olduğu ilgili bölüm kurulunun önerisi üzerine birim yönetim kurulu onayı ile yapılır. Sonuçlar ÖİDB tarafından ilan edilir.

(5) Yandal programına kabul edilen öğrenciler ilgili programa kayıt için ilan edilen tarihte ÖİDB’ye başvurmalıdırlar. Kayıtlar, ÖİDB tarafından yapılır.

(6) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal programında yer alan bütün derslerini başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki GNO’sunun ise en az 2.50 olması gerekir.

(6) Başvuruların belirlenen kontenjandan fazla olması halinde GNO’ya göre sıralama yapılır. Sıralamada eşitlik olması halinde üniversiteye yerleşme puanı dikkate alınır.

(7) Yandal programına başvuracak öğrencilerin, başvurdukları programın gerekli yabancı dil şartını başvuru esnasında sağlamış olmaları gereklidir.

(8) Yetenek sınavı ile öğrenci alınan bir diploma programında yandal yapmak isteyen öğrenci yapılacak yetenek sınavında da başarılı olmalıdır.

(9) Aynı anda birden fazla yandal programına başvurulamaz ve birden fazla yandal programına kayıt yapılamaz. Ancak bir yandal programına kayıt yaptıran öğrenci şartları sağlaması halinde aynı anda bir başka çift anadal programına da kayıt yaptırabilir.

Programın eğitim-öğretim esasları

MADDE 7- (1) Öğrenci, yandal programını isteği zaman bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz. Kaydı silinen öğrencilerin yandal programında almış oldukları dersler anadal programının transkriptinde gösterilir ancak GNO’sına katılmaz. Fakat öğrencinin aldığı ve başarılı olduğu bazı dersler, dilekçe ile başvurduğu takdirde ilgili bölüm ve birim yönetim kurulu kararlarıyla anadal programındaki seçmeli derslerin yerine sayılabilir.

(2) Yandal programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ve talebi doğrultusunda yandal programına yatay geçiş yapabilir.

(3) Öğrencilerin yandal programındaki alacağı derslerin seçiminde yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanlığı tarafından bölüm öğretim üyeleri arasından bir Yandal Program Koordinatörü görevlendirilir. Yandal Program Koordinatörü öğrencilerin anadal programındaki akademik danışmanları ile iletişim halinde görev yapar.

(4) Anadal programından izinli sayılan veya değişim programları çerçevesinde başka bir yükseköğrenim kurumunda öğrenim gören öğrenci, yandal programından da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı verilen bölümün ve yandal programının bağlı olduğu birim yönetim kurulu onayı ile yarıyıl izni verilebilir. Verilen izin eğitim öğretim süresinden sayılmaz. Ancak ilgili bölümün ikinci öğretim programı olması halinde birinci öğretim programına kayıtlı yandal öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim programına kayıtlı yandal öğrencileri ise birinci öğretimden ders alabilir.

(5) Birinci öğretim öğrencileri, ikinci öğretim programlarını yandal olarak seçemezler, ancak ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretim programlarını yandal programı olarak seçebilirler.

(6) Yandal programında, izinsiz iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.

(7) Anadal programından ilişiği kesilen öğrencinin (mezuniyet hariç) yandal programından da ilişiği kesilir.

(8) Öğrenci, üniversite yönetmelikleri çerçevesinde anadal ve/veya yandal programı derslerinden dilediğini yaz öğretiminden alabilir.

(9) Öğrencinin yandal programına devam edebilmesi için anadal programındaki not ortalamasının en az 2.25 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı ilgili birim yönetim kurulu kararı ile silinir.

(10) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

(11) Anadal veya yandal yapılan programın ders müfredatında değişiklik olması durumunda, yandal programının ders müfredatında da gerekli düzenlemeler yapılır.

(12) Adı aynı olan diploma programları arasında yandal programı yapılamaz.

(13) Yandal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka yandal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir yandal programına geçebilirler.

Başarı ve Mezuniyet

MADDE 8 - (1) Öğrencinin anadal program ile yandal programının ayrılığı esastır. Yandal programında alınan dersler öğrencinin anadal lisans programındaki başarısını, GNO’sunu ve mezuniyetini etkilemez.

(2) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Yandal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden yandal sertifikası verilmez. Buna karşılık, anadal programından mezun olan ancak yandal programını tamamlayamayan öğrencilere anadal programına ait diplomaları verilir.

(3) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere bu programı tamamlamak için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre hakkı tanınır.

(5) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, yandal programının tüm gereklerini yerine getirdiği takdirde o programın yandal sertifikasını almaya hak kazanır.

(6) Yandal programı öğrencileri, ana dalından mezun oluncaya kadar sadece anadala ait öğrenci katkı payını öder. Anadal programından mezun olduktan sonra kullanılan ek süre boyunca ise yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, anadal programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı göz önüne alınmadan ödemeye devam ederler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma

MADDE 9 − (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gaziantep Üniversitesi Senatosunun 27.04.2004 tarihinde kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi”, değişiklik ve ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 − (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 − (1) Bu Yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu