Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 08.08.2017 tarih ve 11 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ÇİFT ANADAL PROGRAMI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 − (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesinde önlisans programları ile diğer önlisans programları arasında; lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında çift anadal programının açılması, bu programa başvuru ve kabul şartları ile çift anadal programından başarı ve mezuniyet şartlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, çift anadal programına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

 1. AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
 2. Birim: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokullarını,
 3. Diploma programı: Üniversite tarafından belirlenen şartları sağlayan öğrencilere ön lisans veya lisans diploması veren yükseköğretim programını,
 4. Dönem: Bir eğitim-öğretim yılındaki güz ve bahar yarıyıllarından her birini,
 5. GNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,
 6. İlgili birim kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu,
 7. İlgili birim yönetim kurulu: Gaziantep Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu,
 8. Lisans: En az sekiz yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,
 9. ÖİDB: Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,
 10. Önlisans: En az dört yarıyıllık programı kapsayan yükseköğretimi,
 11. Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
 12. YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Çift Anadal Programı Açılması, Başvuru ve Kabul Esasları

Çift anadal programı açılması

MADDE 5 – (1) Çift anadal programı, öğrencinin anadalının dışında eş zamanlı olarak bir başka programdan ders aldığı ayrı bir diploma programıdır. Çift anadal yapılacak programların tespitinde, programların alan itibariyle benzer olması esastır.

(2) Çift anadal programı, programın bağlı olduğu ilgili bölüm kurulunun teklifi, birim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile açılır. Çift anadal ilgili bölümlerin/programların işbirliği ile yürütülür.

(3) Anadal ve çift anadal programlarında yer alan ve her iki programa birden eşdeğer sayılabilecek derslerin listesi ve çift anadal programının ders müfredatı ilgili bölümlerin protokolleri ile kararlaştırılır ve çift anadal programının bağlı olduğu bölüm ve birim kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile kesinleşir.

(4) Öğrencilerin çift anadal programından alacağı ders kredisi o programın toplam AKTS kredisinin en az dörtte biri (1/4), en fazla ise yarısı (1/2) kadar olmalıdır.

(5) İki programa birden eş değer saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki programa ait transkriptte de gösterilir.

Çift anadal programına başvuru ve kabul

MADDE 6 − (1) Çift anadal programına başvuru tarihleri Senato tarafından belirlenir ve ÖİDB tarafından ilan edilir.

(2) Çift anadal kontenjanları ilgili bölüm başkanlığının teklifi ve birim yönetim kurullarının onayı üzerine ÖİDB tarafından ilan edilir. Çift anadal kontenjanları, Hukuk, tıp, sağlık ile mühendislik programlarında o yıl çift anadal yapılacak programın birinci sınıf birinci dönemine kayıt yaptıran öğrenci sayısının en fazla 20’si, diğer programlarda ise en az 20’sidir.

(3) Üniversitenin lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, çift anadal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü yarıyılının başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında; anadal önlisans programının en erken ikinci yarıyılının başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında, Üniversite Senatosunca belirlenen tarihler arasında, başvuru formu, öğrenci belgesi ve not durum belgesiyle (transkript) ile ilgili bölüm başkanlığına yapar.

(4) Öğrencinin çift anadal programına kabulü, programının bağlı olduğu bölüm kurulunun önerisi üzerine birim yönetim kurulunun onayı ile yapılır. Sonuçlar ÖİDB tarafından ilan edilir.

(5) Çift anadal programına kabul edilen öğrenciler ilgili programa kayıt için ilan edilen tarihte ÖİDB’ye başvurmalıdırlar. Kayıtlar, ÖİDB tarafından yapılır.

(6) Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal programında yer alan bütün derslerini başarıyla tamamlamış olması, başvurusu sırasındaki GNO’su en az 2.75/4.00 olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst 20’de bulunması gerekir. Ayrıca anadal diploma programındaki GNO’su en az 2.75/4.00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst 20’sinde yer alamayan öğrencilerden çit anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

(7) Başvuruların belirlenen kontenjandan fazla olması halinde genel not ortalamasına göre sıralama yapılır. Sıralamada eşitlik olması halinde üniversiteye yerleştirme puanı dikkate alınır.

(8) Çift anadal programına başvuracak öğrencilerin, başvurdukları programın gerekli yabancı dil şartını başvuru esnasında sağlamış olmaları gereklidir.

(9) Yetenek sınavı ile öğrenci alınan bir diploma programında çift anadal yapmak isteyen öğrenci yapılacak yetenek sınavında da başarılı olmalıdır.

(10) Aynı anda birden fazla çift anadal programına başvurulamaz ve birden fazla çift anadal programına kayıt yapılamaz. Ancak bir çift anadal diploma programında kayıtlı öğrenci şartları taşıması halinde bir başka yandal programına da kayıt yaptırabilir.

Programın eğitim-öğretim esasları

MADDE 7- (1) Öğrenci, çift anadal programını isteği zaman bırakabilir.

(2) Çift anadal diploma programındaki öğrenci, anadal diploma programında kurum içi geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında ve talebi doğrultusunda çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

(3) Öğrencilerin çift anadal programındaki alacağı derslerin seçiminde yardımcı olmak ve çift anadal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili bölüm başkanlığı tarafından bölüm öğretim üyeleri arasından bir Çift Anadal Program Koordinatörü görevlendirilir. Çift Anadal Program Koordinatörü öğrencilerin anadal programındaki akademik danışmanları ile iletişim halinde görev yapar.

(4) Anadal programından izinli sayılan veya değişim programları çerçevesinde başka bir yükseköğrenim kurumunda öğrenim gören öğrenci, çift anadal programından da izinli sayılır.

(5) Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı verilen bölüm ve çift anadal programının bağlı olduğu birim yönetim kurulları onayı ile yarıyıl izni verilebilir. Verilen izin eğitim öğretim süresinden sayılmaz. Ancak ilgili bölümün ikinci öğretim programı olması halinde birinci öğretim programına kayıtlı çift anadal öğrencileri ikinci öğretimden; ikinci öğretim programına kayıtlı çift anadal öğrencileri ise birinci öğretimden ders alabilir.

(6) Birinci öğretim öğrencileri, ikinci öğretim programlarını çift anadal olarak seçemezler, ancak ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretim programlarını çift anadal programı olarak seçebilirler.

(7) Çift anadal programında, izinsiz iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından ilgili birim yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

(8) Anadal programından ilişiği kesilen öğrencinin (mezuniyet hariç), çift anadal programından da ilişiği kesilir.

(9) Öğrenci, üniversite yönetmelikleri çerçevesinde anadal ve/veya çift anadal programı derslerinden dilediğini yaz öğretiminden alabilir.

(10 Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin çift ana daldaki GNO’su bir defaya mahsus olmak üzere 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4.00 üzerinden 2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal diploma programından kaydı silinir.

(11) Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

(12) Çift anadal programından kendi isteği ile ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, çift anadal yaptıkları programda yandal programı varsa ve bu programın bütün gereklerini yerine getirmişlerse, istekleri halinde yandal sertifikası alabilir. Çift anadal yapılan programda yandal programı yoksa, öğrencinin çift anadal programında aldığı ve başarılı olduğu dersler anadal not durum belgesinde (transkript) gösterilir ancak GNO’suna katılmaz. Fakat öğrencinin aldığı ve başardığı bazı dersler, dilekçe ile başvurduğu takdirde ilgili bölüm ve birim yönetim kurulları kararlarıyla anadal programındaki seçmeli derslerin yerine sayılabilir.

(13) Anadal veya çift anadal yapılan programın ders müfredatında değişiklik olması durumunda, çift anadal programı ders müfredatında da gerekli düzenlemeler yapılır.

(14) Adı aynı olan diploma programları arasında çift anadal programı yapılamaz.

(15) Çift anadal programına kayıtlı öğrenciler başvuru koşullarını sağlamak koşulu ile başka çift anadal programlarına başvurabilirler ve önceki programı bırakmak kaydı ile yeni bir çift anadal programına geçebilirler.

Başarı ve Mezuniyet

MADDE 8 - (1) Öğrencinin anadal program ile çift anadal programının ayrılığı esastır. Çift anadal programında alınan dersler öğrencinin anadal programındaki GNO’sunu ve mezuniyetini etkilenmez.

(2) Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.75 ortalama ile tamamlayan öğrenciye çift anadal programının diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının diploması verilmez. Ancak anadal programından mezuniyet hakkı elde eden öğrencilere, çift anadaldan mezuniyetleri beklenmeden anadal programının diploması verilir.

(3) Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir.

(4) Çift anadal programı öğrencileri, ana dalından mezun oluncaya kadar sadece ana dala ait öğrenci katkı payını öder. Ancak, ana dalından mezun olan öğrenci çift anadal programında normal öğrenim süresini aştığı takdirde öğrenci katkı payı alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırma

MADDE 9 − (1) Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Gaziantep Üniversitesi Senatosunun 27.04.2004 tarihinde kabul edilen “Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi”, değişiklik ve ekleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE

Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi”nin yürürlüğe girdiği 08.08.2017 tarihinden önce çift anadal programına kayıt yaptıran öğrencilere, 27.04.2004 tarihinde Üniversite Senatosunda kabul edilen Çift Anadal Programı Yönergesi uygulanır.Üniversite Senatosunun 18.10.2019 tarih ve 14 nolu toplantısında eklenmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Çift Anadal Yönergesinin yürürlüğe girdiği 08.08.2017 tarihinden önce Çift Anadal programına kayıt yaptıran öğrencilerin çift anadal diploması alabilmesi için bu yönergenin Madde 8 (2)’de belirtilen en az 2.75 yerine en az 2.00 not ortalamasına sahip olması kuralı uygulanır. Üniversite Senatosunun 12.06.2018 tarih ve 11 nolu toplantısında eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 10 − (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 − (1) Bu Yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu