Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 07.03.2017 tarih ve 4 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde bulunan, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğü, kapsamında yürütülen Erasmus+ Programı çerçevesinde öğretim ve yerleştirme (staj) amacıyla programlara katılacak öğrenci, öğretim elemanı ve idari personele ilişkin işleyişi düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 2.

 1. Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
 2. Birim: Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulunu,
 3. Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO): Gaziantep Üniversitesi Rektörü adına üniversitemizin uluslararası değişim programlarını (Erasmus+, Mevlana vs.) yürütmekle görevli Rektörlük bünyesindeki Uluslararası İlişkiler Ofisini,
 4. Erasmus+ KA 103 Eğitim ve Öğretim Alanında Bireylerin Hareketliliği Programı: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik düzenlenmiş bir programdır.
 5. Erasmus Kurum Koordinatörü: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü adına bu Yönerge ve Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirtilen kurallar çerçevesinde Erasmus+ Programına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesi,
 6. Erasmus Bölüm Koordinatörü: Rektör veya bölüm başkanları tarafından ilgili bölümdeki öğretim üyeleri arasından atanır. (Prof. - Doç. Dr. - Yrd. Doç.) Birimlerde bulunan her bir bölüm/program için birer Erasmus Bölüm Koordinatörü bulunmakta olup bu koordinatörler öğrencilerle ilgili işlemlerde birim ve Erasmus Kurum Koordinatörüne karşı sorumludur.
 7. İkili Anlaşma: Üniversite birimleri ile Erasmus+ Programı kapsamında Avrupadaki yükseköğretim kurumları veya işletmelerle yapılan öğrenci / personel değişim anlaşmasını,
 8. Öğrenim Anlaşması: Değişime katılan öğrencinin gideceği üniversite/işletmede, alacağı derslerin, faaliyetlerin kredisini gösteren ve öğrencinin kendisi ve her iki kurumun Erasmus Bölüm Koordinatörleri tarafından imzalanan anlaşmayı,
 9. Ders/Staj Tanıma Formu: Değişime katılan öğrencinin gittiği üniversitede/kurumda almış olduğu derslerin/faaliyetlerin Gaziantep Üniversitesindeki bölümünde hangi derslere/faaliyetlere eşleştiğini gösteren belgeyi,
 10. AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemini, (ECTS)
 11. Uygulama El Kitabı: Yükseköğretim Kurumları için Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Faaliyetlerinin işleyişine ilişkin kural ve ilkeleri gösteren uygulama el kitabını,
 12. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı: AB Eğitim ve Gençlik Programlarının ülke içinde tanıtılması, koordinasyonu, yürütülmesi ve programlardan faydalandırılacak projelerin yurtiçinde değerlendirilmesi, seçimi AB Komisyonu tarafından yapılacak projelerin müracaatlarının derlenmesi ve ön değerlendirmelerinin yapılması, üye ülkeler ve AB Komisyonu ile programın gerçekleştirilmesi ve işbirliği kurulması konusundaki ilişkilerin yürütülmesi amacıyla her ülkede uygulayıcı ve koordinatör birim olarak hizmet vermektedir.(Kısa adı; Ulusal Ajans.)
 13. Ulusal Ajans: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yükseköğretim Koordinatörlüğünün kısa adıdır.
 14. ECHE: Erasmus+ Yükseköğretim Programı için temel prensipleri gösteren ve kalite güvencesi olarak tasarlanan bir belgedir. Ulusal Ajans aracığı ile Avrupa Komisyonuna başvurularak alınır. Bu belgeye sahip olan kurumlar Erasmus+ programını yürütebilir ve yararlanabilirler.

Yetkili Kişi ve Birimler

Madde 3.

Erasmus Kurum Koordinatörü

 1. Erasmus+ Programı ile ilgili her konuda üniversite genelinde eşgüdümü sağlar.
 2. Erasmus Komisyonu ile birlikte programın aktif halde yürütülmesini sağlar.
 3. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen bütçenin aktif bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 4. Gaziantep Üniversitesi adına Erasmus+ Yönergesi ve Uygulama El Kitabı kurallarına bağlı kalarak Erasmus+ Programını adil ve şeffaf bir şekilde yürütür.
 5. Erasmus+ ikili anlaşma protokollerini ve yararlanıcıların faaliyet sözleşmelerini imzalama yetkisine sahiptir.
 6. Erasmus+ Programı kapsamında Gaziantep Üniversitesi ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı arasında imzalanan hibe sözleşmesine ait bütçenin kullanım hakkı (harcama yetkisi) ve Strateji Dairesi Başkanlığına yazılan bütün ödeme yazılarını imzalama yetkisi Erasmus Kurum Koordinatörüne aittir.

Erasmus Bölüm Koordinatörü

 1. Erasmus Bölüm Koordinatörü, Erasmus programı ile ilgili haberleri duyurur, değişim programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere üniversite seçimlerinde bilgi vererek yardımcı olur.
 2. Seçilen öğrencilerin ders seçimlerinden sorumludur, öğrenim anlaşmalarını (Learning Agreement) onaylama yetkisine sahiptir.
 3. İkili anlaşmaların yapılıp yürütülmesinden ve güncellenmesinden sorumludur.
 4. Erasmus+ öğrenim, staj ve personel hareketliliği başvuruları Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin ilan tarihi itibari ile Erasmus Bölüm Koordinatörüne yapılır. Başvuru tarihi bitince doldurulması gereken tutanak/belgeler hazırlanarak en geç 10 iş günü içerisinde bir üst yazı ile Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilir.
 5. Erasmus+ öğrenim ve staj hareketlilik faaliyetlerine seçilen öğrencilerin faaliyetleri başlamadan önce Erasmus Bölüm Koordinatörü tarafından izinli sayıldıklarına dair Bölüm Kurul Kararı alınması sağlanarak bir kopyasının Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve bir kopyasının Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim edilmesi gerekir.
 6. Erasmus Bölüm Koordinatörü, öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanan yurtdışından dönen öğrencilerin transkriptlerini (not belgelerini) öğrenciden teslim aldıktan sonra en geç 1 ay içerisinde Bölüm Kurul Kararı alarak öğrencinin derslerini tanımalıdır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne kararın bir kopyasını iletmelidir.
 7. Erasmus Bölüm Koordinatörleri, Erasmus+ değişim programı ile yurtdışından gelen öğrencilere de ders seçimleri konusunda danışmanlık yapar.
 8. Erasmus Bölüm Koordinatörü, bölümdeki öğretim üyeleri arasından seçilir. (Prof. - Doç. Dr. - Yrd. Doç.)
 9. Belgelerin düzenlenmesi sırasında Erasmus Bölüm Koordinatörü’nün olmaması durumunda imza yetkisi Bölüm Başkanlığındadır.

Uluslararası İlişkiler Ofisi (UİO)

 1. Rektörlük bünyesinde çalışan Uluslararası İlişkiler Ofisi, Erasmus+ programı hakkında öğrencilere, öğretim üyelerine ve personele detaylı bilgi verir. Aktif şekilde programın yürütülmesini sağlar.
 2. Seçimlerin yapılmasında aktif rol oynar. Akademik eğitim yılı içerisinde birer kez öğrenim, staj ve personel hareketliliği seçimlerini ilan eder ve seçim işlemlerini yürütür. Kalan hibe miktarı oluşursa gerek görülürse ikinci seçime gidebilir.
 3. Seçilen öğrencilerin ve personellerin evraklarının takibini yapar. Pasaport, vize işlemleri ile ilgili bilgi verir.
 4. Bütçenin kontrolünü sağlayarak ödemeleri yazılarını hazırlar.
 5. Ulusal Ajans’ın istemiş olduğu raporları düzenler.
 6. Program çerçevesinde ilgili üniversitelerle yazışmaları yürütür; ikili anlaşmaları imzaya sunar ve onaylı bir kopyasını saklar.
 7. İlgili koordinatörlerle ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişim içinde çalışır.
 8. Erasmus anlaşmaları çerçevesinde gelen değişim öğrencilerinin ve personellerin işlemlerini yürütür.
 9. Ulusal Ajans’ın Uygulama El Kitapçığında belirttiği kurallar çerçevesinde programın yürütülmesini sağlar, istenen evrakları belirtilen dosyalama şekli ile arşivler.

Erasmus Öğrenci ve Personel Seçim İlkeleri:

Madde 4. Öğrenci Seçimleri

 1. Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında öğrenci seçimi için esas olan akademik ortalama ve yabancı dil notudur.
 2. Ulusal Ajans tarafından Uygulama El Kitabında belirtilen kriterlere göre hesaplama yapılarak Ersamus+ notu belirlenir. Öğrenciler kontenjanlara göre kendi bölümleri içerisinde Erasmus+ notu esas alınarak en yüksek puandan en düşük puana göre Erasmus Bölüm Koordinatörleri tarafından sıralanarak tercihlerine yerleştirilirler.

Erasmus Bölüm Koordinatörü tarafından hazırlanan tutanakla beraber başvuru evrakları Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilir.

 1. Yabacı Diller Yüksek Okulu’ndan her yıl Erasmus Yabancı Dil Sınavı yapmaları için Rektörlük tarafından bir dil sınavı talep edilir. Öğrencilerimiz, dil sınavında 100 puan üzerinden 30 puan almak zorundadırlar.
 2. Erasmus Kurum Koordinatörü tarafından 3 asil 2 yedek üyeden oluşan bir Erasmus seçim komisyonu kurulur ve bu komisyon üyeleri için Rektörlükten onay alınır. Bu komisyon öğrenci ve personel hareketlilikleri seçiminde görevlidir.
 3. Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği kapsamında Erasmus Bölüm Koordinatörleri tarafından tutanaklar doğrultusunda gelen başvuruları Uluslararası İlişkiler Ofisi ön yerleştirme yaparak ilan eder. Öğrencilerin ilan edilen listede asil ve yedek olarak yer almaları programdan kesin olarak faydalanma hakkına sahip oldukları anlamına gelmemektedir.
 4. Yurtdışındaki üniversite hiçbir gerekçe göstermeksizin veya öğrencinin dil seviyesinin yetersizliği ve son başvuru tarihini kaçırması gibi nedenlerden dolayı öğrenciyi kabul etmeme hakkına sahiptir. Bununla birlikte yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerin Erasmus+ öğrencilerine sundukları derslerin her dönem değişme ihtimali olduğu için ön yerleştirme ile seçilen öğrencilerin Erasmus Bölüm Koordinatörleri ders uyumunu onaylamazsa öğrenciler programdan faydalanma hakkını kaybeder.
 5. Öğrencinin Erasmus Bölüm Koordinatörü learning agreement (öğrenim anlaşması) ve ders/staj tanıma formunu onaylamazsa öğrenci programdan faydalanamaz.
 6. Öğrenci öğrenim/staj hareketliliği faaliyetlerine ön yerleştirme ile seçildikten sonra haklarından vazgeçmek isteyen öğrencilere Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından belli bir feragat süresi tanınır. Bu süre içerisinde Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne dilekçe vermeleri gerekir. Belirtilen süre içerisinde vazgeçmeyip daha sonra vazgeçen öğrencilerden Uygulama El Kitabına göre her hareketlilik başvurularında -10 puan düşülür.
 7. Öğrenciden kaynaklı olmayan vazgeçmelerde yani karşı kurumun öğrenciyi kabul etmemesi, ders uyumu yaşanması vs. gibi konulardan dolayı öğrenci faaliyetten yararlanamazsa öğrencinin puanından herhangi bir düşme işlemi yapılmaz.
 8. Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında başvuruları alındıktan sonra öğrencilere staj yeri bulup kabul mektubu almaları için belirli bir süre tanınır. Öğrencinin staj yapacağı kurum ve staj faaliyeti, bölümü tarafından onaylanmadan programdan yararlanamaz.
 9. Aynı eğitim düzeyinde programdan yeniden faydalanan öğrencilerin her hareketlilikleri için Erasmus notundan -10 puan düşülür. Aynı anda hem öğrenim hem de staj hareketliliğine başvuru yapan öğrencilerden iki faaliyet türünden biri için Uygulama El Kitabında belirtilen kurala göre -10 puan düşülür. Hangi faaliyetten yararlanacağına öğrenci karar verir.
 10. Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği başvurularında son başvuru tarihleri bittikten sonra Erasmus Bölüm Koordinatörlerine başvuruları Uluslararası İlişkiler Ofisine tutanakla teslim etmeleri için 10 iş günü verilir. Bu süre içerisinde Uluslararası İlişkiler Ofisine teslim edilmeyen evraklar geçersiz sayılır. Sorumluluk Erasmus Bölüm Koordinatörüne aittir.
 11. Öğrenci, öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak istediği dönem intörn durumunda ise genel not ortalaması en az 2.70 olmalıdır.

Madde 5. Personel Seçimleri

 1. Personel seçiminde aşağıdaki değerlendirme kriterleri geçerlidir.

Değerlendirme

 • Yabancı dil sınavı puanının yüzde 20’si
 • Erasmus Bölüm Koordinatörü olmak +5
 • Beş yıl önce programdan faydalanmış olmak -2
 • Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak -4
 • Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak -6
 • İki yıl önce programdan faydalanmış olmak -8
 • Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak -10
 • Üçten fazla anlaşması olan bölüm +5
 • İdari personel başvurularında yabancı dil puanı varsa +5
  1. Personel Hareketliliği kapsamında faaliyete seçilen personellere kabul mektubu almaları için belirli bir süre tanınır. Personelin ilan edilen listede asil ve yedek olarak yer almaları programdan kesin olarak faydalanma hakkına sahip oldukları anlamına gelmemektedir.
  2. Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından belirtilen tarihe kadar kabul mektubu almayan personeller programdan faydalanma hakkını kaybeder. Kabul mektubu alan yedek durumundaki personel ise asil durumundaki personelden kabul mektubu almayanlar veya vazgeçenler olması durumunda asil listeye alınırlar.
  3. Erasmus+ Personel Ders Verme Hareketliliği faaliyetinden yararlanmaya hak kazanan personelin en az sekiz saat faaliyette bulunulması zorunludur. Ders verme anlaşmalarında en az sekiz saat faaliyet yapılmış olduğu anlaşılmıyorsa faaliyet geçersiz sayılır.
  4. Erasmus Komisyonu, Personel Hareketliliği seçimleri için her başvuru döneminde bütçe hesabına göre standart bir faaliyet süresi belirler ve ilan eder.
  5. Erasmus personel hareketliliği başvurularında son başvuru tarihi bittikten sonra Erasmus Bölüm Koordinatörlerine başvuruları Uluslararası İlişkiler Ofisine tutanakla teslim etmeleri için 10 iş günü verilir. Bu süre içerisinde teslim edilmeyen evraklar geçersiz sayılır ve ilan edilen sonuç listesine dahil edilmezler. Sorumluluk bölüme aittir.

  Madde 6. Hibe Ödemeleri ve Kesintiler

  1. Öğrencilere ve personele Erasmus+ Programına katıldıkları her faaliyet için maddi destek sağlanır ve bu destek hibe olarak adlandırılır.
  2. Öğrenim ve Staj Hareketliliği faaliyetlerine katılacak yararlanıcılar için Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından standart bir tahmini süre belirlenir ve öğrencilere bu tahmini süre üzerinden ilk ödeme ( 70) yapılır. Dönüş evraklarını tam olarak ofise teslim eden öğrenciye hak ettiği hibe miktarı hesaplanarak ödeme yapılır.
  3. Öğrenim Hareketliliğinden faydalanan bir öğrenci almış olduğu ECTS kredisinden en az üçte iki oranında başarılı olması gerekir. Başarısız olan öğrenciye geri kalan hibe ödenmez. Derslere girmediği anlaşılan öğrencilerden ise ödenen hibenin bir kısmını veya hepsini iade etmesi istenebilir. Derslere devam etmemekle, derslere katılım sağlayıp başarısız olmak farklı değerlendirilir. Staj Hareketliliğinden yararlanan öğrenci staj faaliyetini gerçekleştirmediği anlaşılırsa ödenen hibenin tamamı geri alınır.
  4. Öğrenim ve Staj Hareketliliğine katılan öğrenci Ulusal Ajans ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgari süre üzerinden faaliyet gerçekleştirmek zorundadır. Asgari sürenin altında kalan öğrencilerin faaliyetleri geçersiz sayılır ve ödenen hibenin tamamı geri alınır.
  5. Personel Hareketliliği kapsamında yurtdışına çıkan personelin faaliyetini gerçekleştirmediği anlaşılırsa ödenen hibenin tamam geri alınır.
  6. Öğrenci ve personel yurtdışına çıkmadan önce gerekli belgeleri teslim etmezse ilk ödeme yapılmaz. Aynı şekilde yararlanıcılar yurtdışından döndükten sonra kendilerine tanınan süre zarfında gerekli belgeleri teslim etmezlerse geriye kalan ödemeleri yapılmaz.
  7. Hibe geri iadesi yapması gereken öğrencilere veya personele miktarın ödenmesi için belli bir süre tanınır ve ödemeye ilişkin banka hesap belgesi talep edilir. Verilen son tarihe kadar ödeme yapmayan yararlanıcılar için Uluslararası İlişkiler Ofisi hukuki süreç başlatma hakkını saklı tutar.
  8. Erasmus faaliyetlerinden yararlanan öğrenciler dönüş sonrası belgelerini, Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 20 gün içerisinde Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim etmelidirler. Belirtilen süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen öğrencilerden hak ettikleri hibe miktarında 30 kesinti yapılır.

  Madde 7. Gerekli Belgelerin Hazırlanması ve Yükümlülükler

  1. Erasmus+ Programı için gerekli belgeler ve formlar Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans tarafından standart formatlarda web sayfasında ilan edilir. Bu belgelere ilaveten Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrenciler ve personeller için gerekli olabilecek belgeleri de belirler. Belgelerin formatlarında gereken zamanlarda güncelleme yapar.
  2. Öğrenci ve personel hareketliliği kapsamında gerekli belgeler ve formlar Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin web sayfasında açıklayıcı bir şekilde ilan edilir.
  3. Belgelerin doldurulması, hazırlanması ve gönderilmesi katılımcıların kendi sorumluluğundadır. El yazısı ile yazılan, formatı değişen, imzasız veya okunmayan belgeler kabul edilmez.
  4. Katılımcı talep edilen belgeleri istenen şekilde anlaşmalı kuruma ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim etmekle yükümlüdür.
  5. Katılımcı pasaport, vize başvurusunu ve sigorta işlemlerini kendisi yapmakla yükümlüdür.
  6. Öğrenci yurtdışındaki anlaşmalı üniversite tarafından talep edilen asgari dil şartını sağlamakla yükümlüdür.
  7. Öğrenci belgeler için gerekli olan imzaları temin etmekle yükümlüdür.
  8. Öğrenim Hareketliliği faaliyetine seçilen öğrenci bir dönemlik 30 (+ - 2) ECTS almak zorundadır. Öğrenci, hareketliliğe katıldığı dönem sonunda intörn veya mezun ise alacağı ECTS miktarı üniversitemiz yönetmeliğine göre fazla olabilir. Bu durum bölüm tarafından belgelenmelidir.
  9. Ders değişikliği yapan öğrenci kuruma vardıktan sonra 1 ay içerisinde değişiklik işlemini tamamlamalıdır. Bu süre içerisinde yapılmayan değişiklikler geçersiz sayılacaktır. Learning agreement’ında ve ders tanıma formunda gerekli düzeltmeleri yapmalıdır. Dönüşte learning agreement, ders tanıma formu ve transkripteki derslerin isimleri kredileri aynı olmalıdır. Aksi takdirde dersler eş değer sayılmaz ve kalan hibe ödemesi yapılmaz ödenen hibe iade istenebilir.
  10. Öğrenci karşı kuruma vardıktan sonra 15 gün içerisinde varış belgesini imzalatarak Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim etmelidir. Aksi takdirde faaliyeti geçersiz sayılır.
  11. Öğrenci son başvuru tarihi geçmeden önce anlaşmalı üniversiteye başvuru yapmakla sorumludur. Son başvuru tarihini kaçıran öğrenci programdan faydalanma hakkını kaybeder.
  12. Personel Hareketliliği kapsamında seçilen personele Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından gerekli bilgi email’i gönderilir. Personel bu bilgiler doğrultusunda gerekli işlemlerini sırası ile takip ederek belgelerini düzenleyip ofise teslim etmelidir.

  Madde 8. Akademik Tanınma ve Ders Uyumları

  1. Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği faaliyetlerine seçilen lisans veya yüksek lisans öğrencileri, gidecekleri üniversitede alacakları derslerin isimlerini, kredilerini ve bu derslerin Üniversitemizdeki karşılıklarını Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ve Ders Tanıma Formu üzerinde göstermek zorundadır.
  2. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gidecekleri üniversitede alacakları dersler, öğrencinin bağlı olduğu Erasmus Bölüm Koordinatörü ile öğrencinin danışmanı olan öğretim üyesi/görevlisi tarafından belirlenir. Bir dönemlik 30 (+ - 2) ECTS ders almaları istenir. 30 (+ - 2) ECTS ders almayan öğrenci programdan yararlanamaz.
  3. Öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin Üniversitemizde ilgili yarıyıl/yılda almakla yükümlü olduğu derslerle isim olarak bire bir örtüşmesi gerekmez, ancak içerik olarak en yakın derslerin seçilmesine özen gösterilmesi gerekir. İçerik yönünden uygun olması durumunda bir ders, birden fazla dersle eşleştirilebilir.
  4. Ders tanınma sürecinde temel alınacak belgeler learning agreement, ders tanıma formu ve karşı üniversiteden gelen transkript’tir. Karşı üniversitedeki eğitimlerini tamamlayıp geri gelen öğrenciler tanınma işlemi için yurtdışındaki üniversiteden alınmış transkript ile birlikte ilgili Erasmus Bölüm Koordinatörlerine tanınma işlemi için başvuru yaparlar. Eş değerlilik işlemi yapılırken orijinal Transkript’in karşı üniversiteden gelmesini beklemeden, imzalı ve mühürlü olmak şartı ile gelen transkript çıktısı da kabul edilir.
  5. Not dönüşümleri öğrencinin karşı kurumdan almış olduğu transkrip’in not çevirim tablosu esas alınarak bizim notlarımıza adil gelecek şekilde tanınması ile sağlanır.
  6. Transkrip’te notu olmayan sadece “pass” veya “successful” olarak belirtilen derslerin denkliğinde CB harf notu alınır.
  7. Derslerin tanınması ilgili Bölüm/Enstitü Erasmus Koordinatörünün önerisi üzerine Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yönetim kurulu kararında öğrencinin yurtdışında aldığı dersler orijinal kodları, adları, ECTS kredileri ve notları yer alır. Öğrencinin transkriptine’de bu şekilde yansıtılır.
  8. Yönetim Kurulu kararının bir nüshası Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bir nüshası da Uluslararası İlişkiler Ofisine bildirilir.
  9. Erasmus statüsündeki öğrencilerimizin misafir oldukları üniversiteden aldıkları derslerden başarısız olmaları durumunda, derslerini Üniversitemizden almadıklarından, bu öğrencilerin ara sınav ve dönem sonu sınavları Üniversitemizce yapılmadığı için döndüklerinde bütünleme ve/veya tek ders sınav hakkı bulunmamaktadır.
  10. Erasmus Öğrenim Hareketliliği ile birinci dönem giden öğrencinin ikinci dönemde uzatma isteği, öncelikle orda bulunmuş olduğu dönemi başarı ile bitirdiğini ispatlaması gerekir. Kurumdan iletmiş olduğu referans mektupları, trankript, başarı belgeleri vs. olabilir. Erasmus Bölüm Koordinatörünün ikinci dönem için de ders uyumuna dikkat ederek onay vermesi ve Uluslararası İlişkiler Ofisi’nin de onayı ile öğrenci uzatma yapabilir.
  11. Erasmus Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanan öğrencinin yapmış olduğu staj, varsa zorunlu staj, yoksa gönüllü staj olarak Bölüm Yönetim Kurul Kararı ile tanınır.
  12. Öğrenci mezuniyetinin hemen devamında staj faaliyetine katılabilir.
  13. Öğrenci staj faaliyetini mezuniyetten sonra gerçekleştiriyorsa staj faaliyetinin tanınması ve transkriptine işlenmesi şartı aranmaz.
  14. Yapılan stajın bir ECTS kredisi muhakkak olmalıdır. Gitmeden önce imzalanan staj anlaşmasında ve staj tanıma formunda belirtilmelidir. Karşı kurum tarafından bir kredi belirtilmediği durumlarda Erasmus Bölüm Koordinatörü’nün takdir ettiği kredi sayısı ile staj tanımlanır.
  15. Öğrenim ve Staj Hareketliliği faaliyetinden yararlanan öğrenciler Erasmus+ Programı ile ilgili ilişiği yoktur yazısını Uluslararası İlişkiler Ofisi’nden alıp Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına vermelilerdir aksi takdirde mezuniyet işlemleri yapılamaz.

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
  Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
  Faks +90 (342) 360 1013
  E-posta bilgi@gantep.edu.tr
  Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu