Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 13.03.2018 tarih ve 06 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçları, uygulanması, sınavları ile ortak zorunlu yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıflarında yürütülecek eğitim-öğretimin amaçlarına, uygulanmasına, sınavlarına, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. ve 49. maddelerine ve Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a) Üniversite; Gaziantep Üniversitesini,

b) Senato; Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,

c) GÜİF; Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

d) Dekan; Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanını,

e) Dekanlık; Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,

f) Fakülte Yönetim Kurulu; Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,

g) Fakülte Kurulu; Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurulunu,

h) Hazırlık Sınıfı; Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfını,

ı) ÖİDB; Gaziantep Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) TÖMER; Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Hazırlık Eğitimini Desteklemek Üzere Oluşturulacak Komisyonlar

MADDE 5 (1) Program ve Materyal Geliştirme Komisyonu; Arapça eğitim-öğretim program ve materyalinin belirlenmesini, geliştirilmesini, bu gelişimin sürekliliğinin sağlanmasını ve materyal arşivi oluşturulmasını, kullanılması gereken ek materyalin ve proje konularının belirlenmesini ve duyurulmasını sağlamak amacıyla Fakülte Kurulu tarafından Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilen ve Dekan tarafından görevlendirilen ve toplam üç kişiden oluşan komisyonu,

(2) Sınav ve Değerlendirme Komisyonu; Program ve Materyal Geliştirme Grubu ile işbirliği içerisinde yoklama, ara sınav, mazeret, genel, muafiyet sınavları, bu sınavların uygulanma yönteminin belirlenmesini, Hazırlık Sınıflarının devam takibinin yapılmasını ve sınav sonuçlarının değerlendirilip, programı destekleyen verilerin toplanabilmesi için gerekli karar ve tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla Fakülte Kurulu tarafından Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilerek Dekan tarafından görevlendirilen ve üç kişiden oluşan komisyonu,

(3) Sosyal Etkinlikler Komisyonu: Öğrencilerin dil eğitimlerini desteklemek amacıyla yürütülecek sosyal etkinliklerin planlanmasını ve yürütülmesini gerçekleştirmek amacıyla Fakülte Kurulu tarafından Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için seçilerek Dekan tarafından görevlendirilen ve toplam üç kişiden oluşan komisyonu ifade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hazırlık Sınıflarında Yürütülecek Arapça Eğitimi

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretiminin Amacı

MADDE 6- Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretiminin amacı; öğrencilere kayıt oldukları İlahiyat Fakültesi eğitim-öğretim programlarının öngördüğü Arapça okuma, anlama, yazma, konuşma ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak, çeşitli alanlardaki yayınları izleyebilme becerisi edindirmek ve sosyal hayatta gereken dil iletişimini sağlama yeterliği kazandırmaktır.

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretiminin Yürütülmesi

MADDE 7- (1) Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıflarında eğitim-öğretim; Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür. Hazırlık Sınıfı eğitim-öğretimi ile ilgili gerekli planlamalar; Program ve Materyal Geliştirme Komisyonu, Sınav ve Değerlendirme Komisyonu ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu tarafından hazırlanır ve Dekan tarafından onaylanır. Bu üç komisyon, çalışmalarını birbiriyle koordinasyon ve iş birliği içerisinde yürütür.

Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretimin Kapsamı

MADDE 8-(1) Hazırlık Sınıfında eğitim-öğretim bu yönergedeki ve Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki esaslar çerçevesinde yürütülür.

Zorunlu Hazırlık Sınıfı

MADDE 9- (1) Öğrencilerin Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfına kayıt işlemleri ve ders kayıt onayları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Ancak GÜİF tarafından yapılan muafiyet sınavında başarılı olan veya bu yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilen muafiyet şartlarını haiz olan öğrenciler doğrudan 1. sınıfa kayıt olur.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimine bir yıl devam edip gerekli başarı koşullarını sağlayamayan öğrenciler, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte muafiyet sınavına tekrar girebilirler. Başarılı olanlar kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırırlar. Başarısız olanlara ilişkin şartlar şunlardır:

a) Zorunlu hazırlık eğitimi programlarına kayıtlı olanlar tekrar bir yıl destek eğitimine devam edebilir veya talepte bulunanlar için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

b) Zorunlu hazırlık eğitimi programlarına kayıtlı olup destek eğitimine kendi istekleri ile devam etmek istemeyenler akademik yılbaşında ekle-bırak tarihleri içerisinde ilgili birime dilekçe ile başvurup destek eğitimine devam etmeden açılacak muafiyet sınavlarına girebilirler. Ancak bu öğrenciler izleyen yaz okuluna katılamazlar.

c) Azami hazırlık eğitimi süresi sonunda başarısız olan öğrencilerin kabul edildiği programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Zorunlu Hazırlık Sınıfında Muafiyet

MADDE 10- (1) Aşağıdaki öğrenciler Zorunlu Hazırlık Sınıfından muaf sayılırlar.

a) GÜİF tarafından yapılan muafiyet sınavından başarılı olanlar,

b) En az son üç yılında, yabancı dilin (Arapça) anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimlerini bu kurumlarda tamamlayanlar.

c) Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olmak şartıyla, Arapça Hazırlık Sınıfı olan başka bir yükseköğretim kurumundan veya öğretim dili Arapça olan bir kurumdan Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne yatay geçiş yapan öğrenciler,

d) Son üç yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan YDS veya YÖKDİL Arapça Sınavından 65 ve üzeri puan alanlar ve son üç yılda alınmış olması koşuluyla, Senato tarafından eşdeğerliği ve başarı puanı belirlenen ulusal ve uluslararası sınavlardan geçerli notu almış olanlar,

(2) Yukarıda belirtilen öğrenciler akademik takvimde güz ve bahar yarıyıllarında mazeretli kayıtlar için öngörülen ekle-bırak süresi içinde başarı belgelerini getirdikleri takdirde 1. sınıfa kayıtları yapılır. Öngörülen süreyi geçirdikleri takdirde bir sonraki yarıyılı beklerler.

Sınavlar

MADDE 11- (1) Arapça hazırlık sınıfında uygulanacak sınavlar şunlardır:
a) Yabancı dil muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Muafiyet sınavında başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır. Muafiyet sınavına,

(1) Yeni kayıt yaptıran,

(2) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfına bir önceki yıl devam edip başarısız olan,

(3) Hazırlık Sınıfı süresi içinde kayıt donduran,

(4) Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfında devam şartını sağlamış, ancak başarılı olamadan üst sınıflara devam eden (2015-2016 eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıran) öğrenciler girer.

b) Kısa Süreli Sınavlar: Süresi bir ders saatini geçmeyen ve ders saati içinde yapılan sınavlardır. Bir yılda kaç tane kısa süreli sınav yapılacağı ve sınavın esasları, her eğitim-öğretim yılı başında Sınav ve Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Sınav sayısı, her dönem için en az 2’dir. Kısa Süreli sınavların yapılacağı tarihler önceden ilan edilme zorunluluğu yoktur. Kısa Süreli Sınavlarının yapıldığı günlerde derslere devam edilir. Her dönemde yapılan Kısa süreli sınavların ortalamasının 50’si ile ara sınavdan alınan notun 50’si toplanarak dönem notu oluşturulur.

c) Ara Sınavlar: Hazırlık eğitimi süresince her yarıyılda iki kez olmak üzere bir öğretim yılı içinde dört ara sınav yapılır.

d) Final Sınavı: Zorunlu Arapça Hazırlık eğitiminin sonunda akademik takvimde öngörülen tarihler içerisinde bir genel sınav yapılır. Bu sınava devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler girebilir.

e) Mazeret Sınavı: Haklı ve geçerli nedenlerle herhangi bir ara sınava katılamayan ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı yapılır.

(2) Kısa Süreli Sınavlar, Final Sınavı ve Muafiyet Sınavları için Mazeret Sınavı açılmaz.

Eğitim Süresi

MADDE 12- Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıflarında öğretim süresi güz yarıyılı en az 14 hafta ve bahar yarıyılı en az 14 hafta olmak üzere toplam 28 hafta olarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenciler haftalık 26 saat öğrenim görürler.

Devam Durumu

MADDE 13- (1) Arapça Hazırlık Sınıfında derslere devam zorunludur. Öğrenciler derslerin 80’ine devam etmekle yükümlüdür. Devam koşulunu yerine getirmeyen Hazırlık Sınıfı öğrencileri, yıl sonunda yapılacak final sınavına giremezler.

(2) Hazırlık Sınıfının ilk yılında devamsızlık yaparak tekrara kalan öğrenciler, tekrar yılında da derslere devam etmek zorundadır. Bu öğrenciler tekrar yılında da devam koşulunu yerine getirmedikleri takdirde kendilerine bu yönergenin 8. Maddesi hükümleri uygulanır.

(3) Hazırlık Sınıfının devam takibinden Sınav ve Değerlendirme Komisyonu sorumludur. Hazırlık Sınıfı derslerine giren öğretim elemanları devamsızlıkları Sınav ve Değerlendirme Komisyonunun belirlediği şekilde her dönem sonu komisyona bildirmek zorundadır.

Başarı ve Değerlendirme

MADDE 14- (1) Hazırlık Sınıfında öğrenci başarısı yıl içinde yapılan ara sınavlar, kısa süreli sınavlar, öğrencinin derse devamı ve final sınavı sonuçlarına göre belirlenir.

(2) Sene içi sınav ve değerlendirmelerde alınan notların ortalamasının 60’ı ile final sınav notunun 40’ının toplamı 60 olan öğrenciler başarılı kabul edilir.

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Hazırlık Sınıfına Devamı

MADDE 15- (1) Üniversiteye girişte yabancı dil muafiyet belgesi sunamayan yabancı uyruklu öğrenci adaylarının Hazırlık Sınıfına başvurabilmeleri için TÖMER veya Üniversitenin Türk Dili Koordinatörlüğünden Türkçe Muafiyet Belgesi almaları ön şarttır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

GEÇİCİ MADDE 1- Fakülteye 2015 yılından önce kayıt yaptırmış olan öğrencilerden mezun durumda olanlar için Bahar Yarıyılı başında muafiyet sınavı açılabilir.

Yönergede Hükmü Bulunmayan Haller

MADDE 16- (1) Bu Yönergede hükmü bulunmayan hallerde; 04.12.2008 tarihli ve 27074/ sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimi ile Yabancı Dille Eğitim-Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelik; 28.06.2009 tarih ve 27272 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile 21.08.2018 tarihli 30161 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- Bu yönerge senato tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18-(1) Bu Yönerge hükümlerini GÜİF Dekanı yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu