Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ STAJYER VE İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 03.03.2016 tarih ve 05 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

STAJYER ve İNTÖRN DOKTORLUK YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi sınıf IV, V (Stajyer) ve VI öğrencilerinin (İntörn Doktor) eğitim programının, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ile Fakültenin hedef ve stratejilerine uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak stajyer öğrencilerin görev ve sorumluluklarını, intörn doktorların haklarını ve yükümlülüklerini belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönerge, stajyer ve intörn doktorların eğitim programlarının yürütülmesini, görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esaslarına dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;

 1. Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
 2. Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
 3. Fakülte: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini,
 4. Dekan: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,
 5. Fakülte Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,
 6. Fakülte Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,
 7. Sınıf Koordinatörleri: Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca eğitim ve öğretimin Sınıf IV, V ve VI’da düzenli bir şekilde yürütülmesinin planlanması ve koordinasyonundan sorumlu öğretim üyelerini,
 8. Stajyer: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde ilk üç yılını tamamlamış, dördüncü ve beşinci sınıfa geçtiği belgelenmiş Tıp Fakültesi öğrencisini,
 9. İntörn Doktor: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, ilk beş yılını tamamlamış, altıncı sınıfa geçtiği belgelenmiş, tıbbi bilgi ve becerilerini, iletişim becerilerini ve mesleksel değerleri kullanarak klinik sorunlara çözüm getirme becerisini geliştiren ve bu öğrenme sürecini öğretim elemanlarının gözetiminde gerçekleştiren “Hekim Adayı”nı,
 10. Öğrenci İşleri Birimi: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci İşleri Birimini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Stajyer

Stajyer Eğitim Programı, Sınavlar, Başarı ve Devamsızlık

Madde 5- (1) Dördüncü ve beşinci sınıflarda Klinik Tıp Bilimlerinde uygulamalı hastane eğitim-öğretimine dayalı stajlardan oluşan dönem olup stajyer öğrencilerin eğitim programı, devam mecburiyetleri, sınavlar, sınav şekli, başarı ve staj tekrarı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde tanımlanmış şekildedir.

Stajyer Görev ve Sorumlulukları

Madde 6- (1) Anabilim Dalı tarafından hazırlanan program doğrultusunda, birimlerde eğitim amacıyla kendilerine verilen hastayı hazırlar ve tedavisi süresince anamnezlerini alır, fizik muayenesini yapar, ön tanılarını belirler, vakanın yorumunu ve ayırıcı tanısını yapar ve öğretim elemanına sunar.

 1. Tüm eğitim-öğretim çalışmalarını ilgili staj yöneticisinin denetiminde gerçekleştirir.
 2. Öğretim üyelerince verilen teorik ve pratik derslere, ayrıca öğretim elemanları denetimindeki uygulamalı eğitime katılır.
 3. Anabilim dalının hazırladığı ders programı doğrultusunda servis çalışma saatlerinde vizitlere katılır, poliklinik, servis ve diğer tanı ve tedavi ünitelerinde yapılan tanıya ve tedaviye yönelik her türlü tıbbi girişimleri izler, eğiticinin izni ve gözetimi altında uygun görülen girişimleri yapar. Uygun görülen zamanlarda nöbet tutar.
 4. Uygulamalar sırasında tıp meslek etiğinin ve deontolojinin ilke ve kurallarına uygun davranır.
 5. Hasta ve yakınlarının haklarına saygılı davranır ve hasta bilgilerinin gizliliği ilkesine uyar.
 6. Hizmet açığını kapatmaya yönelik hiçbir uygulamayı yapmakla yükümlü değildir.
 7. Stajyer öğrencilerin bütün çalışmaları, sadece eğitim amacına yönelik olup hiçbir şekilde hastaların tanı - tedavi, takip ve tıbbi bakımları ile ilgili kararlara, uygulamalara, kayıtlara doğrudan müdahil olamaz ancak, öğrenme amacıyla sorumlu ve yetkili kişilerin gözetiminde uygulama yapabilir.
 8. Eğitim ve uygulama çalışmaları sırasında hastalarla ilgili elde ettikleri bilgi, belge ve örnekleri hiçbir şekilde hasta yakınları dahil başkalarıyla paylaşamaz, başka amaçlarla kullanamaz ve biriktiremez.
 9. Eğitim çalışmaları sırasında hastalarla ilgili tanı ve tedavide değişiklik gerektirecek ciddi bilgi, gözlem ve bulgu sahibi olduğunda, bunu hemen ilgili öğretim elemanlarına bildirir.
 10. Hasta dosyalarını servis dışına çıkaramaz.
 11. Hasta güvenliğine zarar verecek, hastane hijyenini bozacak davranışlardan kaçınır.
 12. Uygulama öncesinde hastaya kendini tanıtıp, bilgi vererek anamnez, muayene ve diğer tıbbi işlemleri yürütür.
 13. Stajyer öğrenciler eğitim-öğretim alanlarında (derslik, laboratuvar, poliklinik, klinik v.b.) hekimlik mesleğinin ve tıp öğreniminin özel şartlarının gerektirdiği kılık ve kıyafette bulunurlar, genel görünüş ve giyinişleriyle eğitim-öğretim alanlarının şartlarına uyum göstermek zorundadırlar. Öğrenciler eğitim-öğretim alanlarında siyasi, ideolojik eğilimler veya mensubiyet yansıtacak rozet, sembol, işaret veya benzerleri kullanılamaz ve bu amaca yönelik kılık-kıyafet içinde bulunamaz. Öğrenciler kimliklerini üzerlerinde taşımak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İntörn Doktor

Eğitim Programı

Madde 7- (1) Tıp eğitiminin amaçlarını gerçekleştirmek için intörn doktorlar son yıllarını, başta Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında uygulamalı eğitim alarak geçirirler. Sınıf VI eğitim programı tıp fakültesi mezunu bir hekimin tanı, tedavi, hastalıkları önleme, toplumu bilgilendirme, vb. gibi basamaklarda sahip olması gereken yetkinliklere dayalı birinci basamak hekimlik uygulamasına yönelik olarak planlanır. Bu amaçla poliklinik uygulamaları ve hasta başı eğitimlere ağırlık verilir. Anabilim Dallarının önerileri, Koordinatörler Kurulu ve Dekanın onayı ile intörn doktorlar Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Merkezi dışında birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına eğitim amaçlı gönderilebilir.

(2) Sınıf V’in bitiminde Sınıf Koordinatörü Öğrenci İşleri Birimi aracılığı ile staj gruplarının oluşturulmasını sağlar. Staj grupları belirlenirken sayı açısından dengeli bir dağılım oluşmasına özen gösterilir. Staj grupları ve tarihleri Sınıf VI Koordinatörlüğünce belirlenerek Koordinatör tarafından onaylandıktan sonra açıklanır. Staj grupların listeleri ve ilgili formlar stajların başladığı gün ilgili anabilim dalı eğitim sorumlusuna gönderilir. Staj bitiminde intörn doktorların değerlendirme formları, anabilim dalı tarafından onaylanarak Öğrenci İşleri Birimine iletilir.

Çalışma Süreleri, Nöbetler

Madde 8- (1) Nöbet sistemi içinde çalışan birimlerde çalışma süresi ilgili anabilim dalı tarafından düzenlenir. Sınıf VI eğitim programı içinde nöbetler yer alır. Eğitim amaçlı olan bu nöbetler ilgili anabilim dalı tarafından düzenlenir. Nöbet sayısı aylık 15 günden fazla olamaz.

(2) İntörn doktorlar, geçerli bir mazeret belirtmeksizin ve staj yöneticisinden izin almadan staja devamsızlık yapamazlar. Stajların 20’sinden fazlasına mazeretli dahi olsa katılmayan öğrenci, o stajdan başarısız kabul edilir ve stajı tekrarlar. 20’sine kadar olan devamsızlık anabilim dalı tarafından mesai dışı saatlerde öğrenciye telafi ettirilir.Mazeretin onayı Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır. Süre açısından eksik kalan ya da beceri kazanma açısından yetersiz olan stajın nasıl tekrar edileceği “Başarı Değerlendirilmesi” başlığında tanımlanmıştır.

Başarı Değerlendirilmesi

Madde 9- (1) Bu dönem her birim için “yeterlilik” ölçütleri ile değerlendirilir. İlgili anabilim dalları, kendi stajları için yeterlilik ölçütlerini, değerlendirme yöntemlerini belirler ve Sınıf VI Koordinatörlüğüne bildirir. İntörn doktorların çalışmaları hazırlanan program çerçevesinde, staj dosyaları üzerinden düzenli olarak izlenir ve başarılı olup olmadıkları anabilim dalı tarafından staj sonu yeterlilik belgesi ile değerlendirilip elektronik ortamda Dekanlığın ilgili birimine gönderilir. Dekanlıkça gerekli kontroller ve dosyalama işlemleri tamamlanır.

 1. Çalışmaları yeterli bulunmayan intörn doktorlar stajı tekrar alırlar. Staj tekrarları (devamsızlık ve yeterlilik ile ilgili ölçütlere bağlı olarak), staj yapılan birimin süresi kadardır. Anabilim dalı bu tekrar süresini gerekçeleri ile birlikte Dekanlığa bildirir. Tekrar süresi tüm stajların bitmesini izleyen dönemde uygulanır. Anabilim dalları tekrar dönemleri için eğitim programlarında gerekli değişiklik ve düzenlemeleri koordinatörler aracılığı ile yaparlar.

Yükümlülükler

Madde 10- (1) İntörn doktorlar, sınıf VI içindeki eğitim sürecinde mesleksel değerler ve ilkeler ışığında sağlık sorunlarına çözüm üretebilme becerilerini geliştirmenin yanında seminer programları, makale saatleri, konferanslar ve bunun gibi akademik etkinliklere katılarak tıbbi bilgi ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirirler.

 1. İntörn doktor, ilgili öğretim üyesinin sorumluluğunda daha önceki eğitim dönemlerinde edindiği bilgi ve beceriyi uygular.
 2. İntörn doktor, çalıştığı klinik birimlerde rutin poliklinik uygulamasına etkin olarak katılır.
 3. İntörn doktor, yataklı birimlerde kendisinin sorumluluğunda olan hastaları izler ve sorunları ile yakından ilgilenir, hasta yakınlarıyla etkin iletişim kurar, nöbet tutar, öğretim elemanı sorumluluğunda tıbbi girişimlerde bulunur.
 4. İntörn doktor, tıbbi doküman yönetimini uygular.
 5. İntörn doktor, sağlık sisteminin organizasyonunu tanıyıp, yapılanmayı öğrenir.
 6. İntörn doktor, sağlık alanında liderlik ve ekip çalışma becerileriyle sağlık çalışanları ve toplumla etkin iletişim kurma becerilerini pekiştirir.
 7. İntörn doktor, yaşam boyu öğrenme ilkelerini kullanma becerisi edinir.
 8. İntörn doktor, bireyin yaşadığı ortamdan üçüncü basamak bir sağlık kurumuna kadar her düzeyde sağlığı koruma ve geliştirme becerisi edinir.

Sorumluluklar

Madde 11- (1) İntörn doktor, staj yöneticisi ya da onun görevlendirdiği öğretim elemanının isteği ile ve denetimi altında, izlediği hastanın laboratuar istek belgesini doldurulmasına, hasta dosyasına laboratuar sonuçlarının girilmesine, epikriz taslağı hazırlanmasına yardım eder.

 1. İntörn doktordan eğitimi ile ilgili belirtilen girişimleri öğrenmesi, bunlarla ilgili becerilerini geliştirmesi beklenmektedir. İntörn doktor belirtilen girişimleri öğretim üyesinin sorumluluğunda, öğretim üyesi veya öğretim elemanının eşliğinde ve ancak sorumlu hekimin hastadan izin alması ile yapabilir. Yapılan girişimsel işlemle ilişkili ortaya çıkacak tüm komplikasyon ve sorunlardan hastanın “ilgili hekimi” sorumludur.
 2. İntörn doktor, hasta ve yakınlarının haklarını bilmek; bunlara saygılı olmak ve hasta bilgilerini gizliliği ilkesine uymak zorundadır.
 3. İntörn doktor, sorumlu hekimin bilgisi ve denetimi dışında, hastaya ve hasta yakınlarına herhangi bir açıklama yapması ve tıbbi bilgiyi aktarması beklenemez.

Haklar

Madde 12- (1) İntörn doktor, hasta ile ilgili işlemlerin tamamını yapmak üzere ilgili eğitim sorumlusunun gözetiminde bir tedavi kurumunun işleyişi ile ilgili ayrıntıları öğrenmek amacı ile kan örneği alma ve gönderme, glukometri ile kan şekeri ölçümü yapma, damar yolu açma, EKG çekme, idrar veya nazogastrik sondaları takmak, kültür örnekleri alma gibi görevler üstlenebilir. Eğitimin amacı dışına çıkacak biçimde görevlendirilemez.

Uyulması Gereken Kurallar

Madde 13- (1) İntörn doktor, çalışma süresince beyaz önlük ile Dekanlığın belirleyeceği mesleki kıyafet giymek ve yakasında fotoğraflı “intörn” / sınıf VI öğrencisi olduğunu gösteren kurumun vereceği resmi kimlik belgesi taşımak zorundadır.

 1. Hekim önlüğü ve benzeri sağlık çalışanına özgü giysilerin ve ekipmanların hastane ya da sağlık kurumlarının dışında kullanılması yasaktır.
 2. İntörn doktor, eğitim-öğretim alanlarında (derslik, laboratuvar, poliklinik, klinik v.b.) siyasi, ideolojik eğilimler veya mensubiyet yansıtacak rozet, sembol, işaret veya benzerleri kullanılamaz.
 3. İntörn doktor, hastasına kendini “intörn doktor” olarak tanıtmalıdır.
 4. İntörn doktor, eğitim amacı ile ilgili öğretim elemanının gözetimi altında sorumluluğu kendisine verilen hastayı hazırlar, tedavi süresince verilen görevleri yerine getirir. Öyküsünü alır, fizik muayenesini yapar.
 5. İntörn doktor, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer sağlık kurumlarında, kurumun kurallarına ve yönergelerine uymak zorundadır.
 6. İntörn doktorların, sınıf VI eğitim programına başlamadan önce uyum programına katılmaları zorunludur. Bu programda aşağıda sıralanan konularda bilgilendirilirler ve katılımlar ilgili komite tarafından belgelendirilerek Dekanlığa bildirilir.
 1. Enfeksiyon kontrol kuralları (Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından)
 2. Tıbbi atıklar, evsel atıklar ve geri dönüşümlü atıklarla ilgili kurallar (Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından)
 3. Radyasyon güvenliği komisyonu kuralları (Radyoloji Anabilim Dalı tarafından)
 4. Çalışan sağlığı ile ilgili kurallar (Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından)
 5. Hasta güvenliği ile ilgili kurallar, onam alma ve benzeri kurallar (Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından)
 6. Örnek alma, gönderme, istek yazımı ve benzeri uygulamalar (Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı tarafından)
 7. Yangın ve güvenlik önlemleri (Hastane İdaresi tarafından)

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Anabilim Dalının Sorumlulukları

Eğitim Programı Değerlendirme Süreci

Madde 14- (1) Anabilim dalları her yıl yeni eğitim dönemi başlamadan Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenen tarihlerde staj amaç ve hedeflerini, araç ve yöntemlerini, yeterlilik ve değerlendirme ölçütlerini staj yöneticisi öğretim üyesi aracılığıyla en geç Nisan ayına kadar Koordinatörler Kuruluna iletilmek üzere Dekanlığa gönderir.

 1. Anabilim dalları stajın amaç ve hedeflerini belirlerken Ulusal ÇEP ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin müfredat içeriğinden yararlanırlar. Staj hedefleri belirlenirken intörn doktorun nöbetler ve günlük uygulamalar sırasındaki yükümlülükleri ile öğretim üyesi ve öğretim elemanlarının sorumlulukları belirtilir.

Staj Yönetici Belirlenmesi

Madde 15- (1) Sınıf IV,V ve VI eğitim programında yer alan tüm anabilim dalları, yeni eğitim dönemi başlamadan bir hafta önce anabilim dalı staj yöneticisi öğretim üyesini belirleyerek Dekanlığa bildirirler.

Eğitimin Yürütülmesi

Madde 16- (1) Her staj için hedefleri kapsayan, yöntemlerin açıkça tanımlandığı staj amaç ve hedefleri kullanılır. Staj yöneticisi sınıf koordinatörü ile işbirliği halinde staj süresince eğitimin hedeflerine uygun yürütülmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür.

 1. Staj yöneticisi bu amaçla; stajyer öğrencilerin eğitim-öğretim çalışmalarını denetler, intörn doktorların klinikte ya da alanda çalışmalarını izler, değerlendirme belgelerini hazırlayarak anabilim dalı başkanın onayına sunar.
 2. Yeterlilik durumları ve intörn doktorların değerlendirme formları, staj bitimini izleyen 3 gün içerisinde ilgili anabilim dalı tarafından Öğrenci İşleri Birimine gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yönergede Hükmü Bulunmayan Haller

Madde 17- (1) Bu Yönergede belirtilmeyen hallerde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Gaziantep Tıp Fakültesi Koordinatörler Kurulu Yönergesi hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlük

Madde 18- (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesinin Senatosunun kabulünden sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 19- (1) Bu Yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı tarafından yürütülür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu