Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

Üniversite senatosunun 17.07.2012 tarih ve 16 toplantı tutanağının ekidir.(6.madde)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1:Bu yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) bünyesindeki bölümlere alınacak öğrencilere Özel Yetenek Giriş Sınavlarında uygulanacak genel ilkeleri belirlemektir.

KAPSAM

MADDE 2:Bu yönerge; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yapmış olduğu Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonucunda istenen asgari puanları göz önünde bulundurarak GAÜN BESYO Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puan şartını sağlayan, GAÜN BESYO Bölümlerine Özel Yetenek Giriş Sınavı ile kaybolmak isteyen adayları kapsar.

DAYANAK

MADDE 3: Bu yönergenin dayanağı, ÖSYM’nin Öğrenci Seçme ve yerleştirme kılavuzunda bulunan özel yetenek Sınavı ile ilgili esaslardır.

TANIMLAR

MADDE 4: Bu yönergede geçen;

Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

Rektör: GAÜN Rektörünü,

Rektör Yardımcısı: GAÜN Rektör Yardımcısını,

Yüksekokul Müdürü: GAÜN BESYO Müdürünü,

Yüksekokul Kurulu: GAÜN BESYO Yüksekokul Kurulunu,

Yüksekokul Yönetim Kurulu: GAÜN BESYO Yönetim kurulunu,

Bölüm Başkanı: GAÜN BESYO bünyesinde bulunan Bölüm Başkanlarını,

Özel Yetenek Giriş Sınavı: Özel yetenek gerektiren lisans programlarına (eğitim programlarına) girmek isteyen adaylara uygulanan sınavları,

Sınav: GAÜN BESYO Özel Yetenek Giriş Sınavını,

Özel Yetenek Sınavı Kılavuzu: her yıl için GAÜN BESYO Özel Yetenek Giriş Sınavı kurallarını ve değerlendirme şeklini içeren kılavuzu,

Sınav Üst Kurulu: GAÜN BESYO Özel Yetenek Giriş Sınavı Üst Kurulunu,

Sınav Kurulu: GAÜN BESYO Özel Yetenek Giriş sınavı Kurulunu,

Sınav Görevlisi: Özel yetenek giriş sınavlarında görevlendirilen akademik, teknik ve idari personeli,

Spor Branşı ve Özel Beceri Alanları: GAÜN BESYO Yönetim Kurulunca, GAÜN BESYO Özel Yetenek Giriş Sınavında adayların tabi tutulacağı açılması öngörülen spor branşlarını ve özel beceri alanlarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

MADDE 5: Sınav Kurallarının Oluşturulması

Sınav Üst Kurulu: Rektör Yardımcısı başkanlığında Yüksekokul Müdürü ve Müdür Yardımcılarından oluşur. Bu kurul GAÜN BESYO özel yetenek giriş sınavının genel koordinasyonundan ve güvenliğinden sorumlu en üst kuruldur. Gerek gördüğünde sınav kurallarında, sınav tarih ve yerlerinde değişiklik yapabilir.

Sınav Kurulu: GAÜN BESYO Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Yüksekokul Müdürünün uygun gördüğü öğretim elemanlarından oluşur. Sınav Alt Kurullarının çalışmasını denetler. Sınav Üst Kuruluna karşı sorumludur.

Sınav Görevlisi: GAÜN BESYO özel yetenek giriş sınavında görev alan akademik, teknik ve idari personellerden oluşur. GAÜN BESYO Özel Yetenek Sınavı Üst Kurulu tarafından görevlendirilir. GAÜN BESYO Müdürüne bağlı olarak görev yaparlar.

MADDE 6: Özel Yetenek Giriş Sınavı

Sınava Başvuru Koşulları:

-Özel Yetenek Giriş Sınavlarına ÖSYM’nin yaptığı YGS’den herhangi bir alanda alınan ve ÖSYM tarafından her yıl için belirlenen asgari puanlar göz önünde bulundurularak asgari puan şartlarını taşıyan adaylar müracaat edebilir.

-Her yıl için GAÜN BESYO Özel Yetenek Giriş Sınavı kurallarını ve değerlendirme şeklini içeren kılavuz basılı metin halinde adaylara verilebilir veya GAÜN BESYO web sayfasında ilan edilir.

-Başvurular ancak adayın kendisi tarafından yapılabilir, posta ile başvuru kabul edilemez.

Öğrenci sayıları(Kontejyan): GAÜN BESYO Yönetim Kurulunca belirlenen Kontejyan önerileri Rektörlük onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kesinleşir.

Sınava Müracaat ve Sınav Tarihleri: Özel Yetenek Giriş Sınavına müracaat şekli ve sınav tarihi her yıl için GAÜN BESYO Yönetim Kurulunca belirlenir ve Rektörlük onayı alındıktan sonra sınava müracaat tarihinden en geç bir hafta önce Üniversite web sayfasında ilan edilir. Sınav Üst Kurulu, sınav kurulunun görüşünü de alarak, gerekli durumlarda sınav tarih ve saatinde her türlü değişikliği yapabilir.

Sınava Müracaat ve Sınav Yeri: sınava müracaatlar GAÜN Kampus alanındaki BESYO birimine yapılır. Sınavlar GAÜN Kampus alanındaki spor tesislerinde veya Sınav Üst kurulunun uygun gördüğü yerlerde yapılır.

Sınava Başvuruda İstenen Belgeler: Her yıl için GAÜN BESYO Yönetim kurulunca belirlenir ve rektörlük onayı ile ilan edilir.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Özel Yetenek Giriş sınavının sonuçları sınavın bitimden sonra ÖSYM Kılavuzunda yer alan özel yetenek sınavlarının yapılmasına ilişkin belirlenen kriter ve puanlamalar dikkate alındıktan sonra Sınav Üst Kurulu tarafından GAÜN BESYO birimlerinde ilgili yerlerde ve uygun görülen ortamlarda sınav başarı puanlarına göre asil ve yedek olarak ilan edilir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz: Özel Yetenek Giriş Sınavının sonuçlarına itiraz, sınav esnasında sınavın işleyişi ile ilgili itirazlar sınava girdikten sonra aday tarafından 24 saat içerisinde Sınav Üst Kuruluna yazılı olarak yapılır. İtiraz dilekçesi Sınav Üst Kurulunca aynı gün içerisinde incelenir ve sonuçlandırılır. Sınavın kesin sonuçlarına itiraz ise; Adaylara ait kesin sınav sonuçları ilan edildikten sonra adaylar tarafından bir (1) gün içerisinde Sınav Üst Kuruluna yazılı olarak yapılır. Sına Üst Kurulu bir (1) gün içerisinde itirazı inceler ve karar alır. Alınan karar kesin olup, karar adaya yazılı olarak tebliğ edilir.

Sınavın Geçersiz Sayılması: Özel Yetenek Giriş sınavına giren adaylardan sınav kurallarına uymayan, sınav güvenliğini bozan ve belgelerde tahribat yapanların sınavları geçersiz sayılır ve gerekli durumlarda yasal işlem yapılır. Sınava giren tüm adaylar sınav kurallarını peşinen kabullenmiş olurlar.

Kesin Kayıt: Özel yetenek giriş sınavını kazanan adayların kesin kayıtları ve kesin kayıtta istenen belgeler her yıl için Gaziantep Üniversitesi yeni öğrenci kayıt tarihleri de dikkate alınarak GAÜN BESYO Özel Yetenek Giriş Sınavı kılavuzunda ilan edilir. GAÜN BESYO Özel Yetenek Sınav kılavuzunda ilan edilen kesin kayıt için gerekli belgesi eksik olan adayların kayıtları yapılmaz. Kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarında, bizzat adayın kendisinin bulunması zorunludur.

Yedek Kayıt: Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan asil adayların yerine boş kalan kontejyan kadar kayıt hakkı elde eden sıralı yedek aday listeleri GAÜN Öğrenci İşleri biriminde ilan edilir. Bu adaylardan ilan edilen sürede kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt hakları kaybederler. Yedek kayıtlardan sonra eksik kalan kontejyan kadar, puan başarı sırası dikkate alınarak sıralı yedek adaylardan GAÜN öğrenci işleri kayıt bürosunda bulunan ve kimliklerini ibraz eden adayların kesin kayıtları yapılır. Milli sporcu kontejyanları boş kaldığında bu kontejyanlar bayan/erkek adaylara göre genel kontejyanda kullanılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Madde 7. Özel yetenek Giriş Sınavı Yapılış Şekli Değerlendirme Aşamaları

GAÜN BESYO Özel Yetenek Giriş Sınavının nasıl yapılacağı, hangi aşamalardan oluşacağı ve değerlendirilme şekli her yıl için ilan edilen GAÜN BESYO özel yetenek sınav kılavuzunda detaylı olarak ilan edilir. Sınavın puanlama ve değerlendirme esasları ÖSYM kılavuzunda yer alan Özel Yetenek Sınavının yapılmasına ilişkin belirlenen kriterler ve puanlamalar dikkate alınarak GAÜN BESYO Yönetim Kurulunca belirlenir.

MADDE 8. Sınavda Açılacak Spor ve Beceri Branşları: Açılacak spor branşları ve özel beceri alanları ile değerlendirme kriterleri her yıl GAÜN BESYO Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Özel Yetenek Giriş Sınavı Kılavuzunda açıklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 9: YÜRÜRLÜLÜK

Bu yönerge Gaziantep üniversitesi senatosu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu