Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 19.10.2021 tarih ve 18 nolu toplantı tutanağının 5 (a) maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesinde kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; Gaziantep Üniversitesinde kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin Öğrenci Konseyi seçimine ilişkin usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;

 • Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,
 • Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosunu,
 • Yönetim Kurulu: Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulunu
 • Birim: Gaziantep Üniversitesine bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksekokullarını,
 • Bölüm/program öğrenci temsilcisi: Gaziantep Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki her bir bölüm/program öğrencilerinin, bulundukları bölüm/program öğrencilerini, öğrenci konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından seçtiği öğrenciyi,
 • Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi: Gaziantep Üniversitesi’nin; fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokullarındaki bölüm/program öğrenci temsilcilerinin, bulundukları fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu öğrencilerini öğrenci konseyinde temsil etmesi için kendi aralarından, seçtiği öğrenciyi,
 • Öğrenci konseyi başkanı: Gaziantep Üniversitesi’nin öğrenci konseyinin ve öğrenci konseyi yönetim kurulunun başkanını,
 • Öğrenci konseyi denetleme kurulu: Gaziantep Üniversitesi öğrenci konseyinin denetleme organını,
 • Öğrenci konseyi genel kurulu: Gaziantep Üniversitesi’nin fakülte/yüksekokul/ konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcileri ile bölüm/program öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulunu,
 • Öğrenci konseyi yönetim kurulu: Gaziantep Üniversitesi’nin fakülte/yüksekokul /konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulunu,
 • Danışman Öğretim Üyesi: Fakülte/ Yüksekokul/ Konservatuar/ Meslek Yüksek Okulundaki Öğrenci Temsilcileri Kurulu ve Üniversitedeki Öğrenci Konseyine akademik ve/veya idari danışmanlık yapmak üzere atanan öğretim üyesini,
 • Birim Seçim Kurulu: Birim Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan ve başkanlığını bir Dekan Yardımcısı veya Müdür Yardımcısının yaptığı ilgili birimdeki en az iki öğretim elemanın da görev aldığı üç kişilik kurulu,
 • Üniversite Seçim Kurulu: Üniversite Yönetim kurulu kararı ile oluşturulan, başkanlığını bir Rektör Yardımcısının yaptığı ve üniversitedeki en az iki öğretim üyesinin görev aldığı kurulu,
 • Sandık Kurulu: Birim Seçim Kurulu tarafından oluşturulan, ilgili birimde görev yapan bir öğretim elemanının başkanlığında aday olmayan iki öğrencinin yer aldığı kurulu,
 • İfade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Öğrenci Temsilcileri ve Öğrenci Konseyi

  Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar

  MADDE 5 – (1) Üniversitede öğrenci konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Aralık ayı sonuna kadar Rektörlükçe belirlenecek takvime göre Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulunun dekanlık/müdürlüğüne adaylıklarını seçim takviminde belirtilen tarihlerde yazılı olarak bildirirler.

  Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

  MADDE 6– (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

  a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

  b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

  c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

  ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

  d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

  e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

  f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisaklı ya da bunlarla irtibatı olmaması, şartları aranır.

  Bölüm, program, öğrenci temsilcisi seçimi

  MADDE 7 – (1) Bölüm/program öğrenci temsilcisi, bölüm/program öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

  (2) Bölüm/program öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinin sona ermesi halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/programda bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

  Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi seçimi

  MADDE 8 – (1) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisi, Üniversitenin; bölüm/program öğrenci temsilcilerince kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğunun oyu ile iki yıl için seçilir. Sadece bir bölüm/program bulunan fakülte/ yüksekokul/konservatuvar veya meslek yüksekokullarında var olan bölüm/program öğrenci temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/konservatuvar veya meslek yüksekokulunun temsilcisi olarak görev yapar.

  (2) Fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu öğrenci temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, Üniversitenin ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunda on beş gün içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçilir.

  Öğrenci konseyi başkanı

  MADDE 9– (1) Öğrenci konseyi başkanlığını, Üniversitenin Türkiye’deki fakülte/ yüksekokul/konservatuvar adlarının alfabetik sıralamasına göre belirlenen birimin öğrenci temsilcisi üstlenir. Bir sonraki seçimde alfabetik olarak sıradaki fakülte/ yüksekokul/konservatuvar temsilcisi öğrenci konseyi başkanlığını üstlenir.

  (2) Konsey başkanının 6. maddede sayılan nitelikleri kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere başkanın temsil ettiği fakülte/yüksekokul/konservatuvarda bir ay içerisinde yeniden yapılacak öğrenci temsilciliği seçiminde en çok oy alan aday başkan olur.

  Öğrenci konseyi genel kurulu

  MADDE 10 – (1) Öğrenci konseyi genel kurulu, yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu temsilcileri ile bölüm/program öğrenci temsilcilerinden oluşur ve öğrenci konseyinde en yüksek karar organıdır.

  (2) Öğrenci konseyi genel kurulu, her yıl en az iki kere olmak üzere olağan toplantısını yapar. Öğrenci konseyi genel kurulu üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

  (3) Öğrenci konseyi genel kurulu gündemi, öğrenci konseyi başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönergede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

  (4) Öğrenci konseyi genel kurulunda yönetim ve denetleme kurulu üyeleri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Bu seçimler gizli oylama ve açık sayım ile yapılır. Bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

  (5) Öğrenci konseyi genel kurulu, öğrenci konseyi yönetim kurulunun kararı veya genel kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda genel kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci konseyinin olağanüstü yapılan genel kurul toplantılarını ve gündemini öğrenci konseyi yönetim kurulu belirler ve yürütür.

  Öğrenci konseyi yönetim kurulu

  MADDE 101– (1) Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur.

  (2) Öğrenci konseyi yönetim kurulu; başkanın yokluğunda başkan yardımcısının yönetiminde üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

  Öğrenci konseyi denetleme kurulu

  MADDE 12 – (1) Öğrenci konseyi denetleme kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin yönetim kuruluna seçilenler hariç olmak üzere kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur.

  Görev ve sorumluluklar

  MADDE 13- (1) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinde; Öğrenci Konseyi Başkanı 12. maddesindeki, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu 16. maddesindeki ve Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu 17.maddesinde sıralanan görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Danışman Öğretim Üyeleri

  MADDE 14-Üniversite Öğrenci Konseyi Danışman Öğretim Üyesi, Üniversitede Rektör tarafından görevlendirilir. Danışman öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrenci konseyi Üniversitenin işleyiş esas ve usulleri hakkında bilgilendirmekle görevlidir.

  Kurulların Görevleri

  MADDE 15-

  a) Birim Seçim Kurulunun Görevleri

 • Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,
 • Öğrenci temsilcisi adaylarının adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak,
 • Oy pusulalarının bastırılmasını sağlamak,
 • Sandık kurullarının tespit ve görevlendirilmesini yapmak,
 • Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek yerleştirilmesini sağlamak,
 • Öğrenci temsilcisi seçimlerini Yönetmelik ve bu yönerge esaslarına göre düzenlenmek, sonuçları belirleyerek Birim amirine ve üniversite seçim kuruluna bildirmek,
 • Bölüm/Program ya da Birim düzeyinde öğrenci temsilciliği seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.
 • b) Üniversite Seçim Kurulunun Görevleri

 • Birim öğrenci kurullarının seçim takvimini belirlemek,
 • Seçimlerin düzenli ve güvenlik içinde yapılması için her türlü planlamaya yapmak,
 • Oy sandıklarını temin etmek,
 • Geçerli/geçersiz oy tanımlarını yapmak,
 • Üniversite Öğrenci konseyi yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçimlerine yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,
 • Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük Makamına sunmak.
 • c) Sandık Kurullarının Görevleri

  Sandık Kurulları, seçimlerin yürütülmesinden, seçimin bitiminde oyların hemen sayılmasından ve sonucun bir tutanakla belirlenerek, ilgili seçim kurullarına iletilmesinden sorumludur.

  Özel Hususlar

  MADDE 16- (1)Sandık Kurulu; sandığı, seçmen listelerini ve pusulalarını, seçimin yapılacağı yere seçim günü en geç saat 09.30’da getirir. Seçim sandığını açıp içinin boş olduğunu aday ve seçmenlere gösterir. Sonra seçmenler mühürlü oy pusulalarını kimlik göstererek seçim kurulundan alır ve gizli bir bölmede tercihlerini yazdıktan sonra, pusulalarını kapalı olarak sandığa atar ve seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk ederler. Oy verme işlemi aynı gün saat 16.00’da tamamlanır.

  (2) Seçmenler, sadece bir adayın ismini mühürlü olarak oy pusulalarına yazarak oy kullanırlar. Birden fazla isim yazılan oy pusulası geçersiz sayılır.

  MADDE 17- (1) Bölüm/Program/ABD/ASD’daki sayım işlemi, Sandık Kurulu tarafından kamuya açık olarak, seçim günü saat 16.00’da yapılır. En fazla oy alan bir aday Bölüm/Program/ABD/ASD Temsilcisi olarak kabul edilir. Seçim sonuçları ilgili sandık kurulu tarafından Birim Seçim Kuruluna bildirilir.

  (2) Birimdeki sayım işlemi, Birim Sandık kurulu tarafından kamuya açık olarak, seçim günü saat 16.00’da yapılır. En fazla oy alan bir aday Birim temsilcisi olarak kabul edilir. Seçim sonuçları ilgili sandık kurulu tarafından Üniversite Seçim Kuruluna bildirilir.

  MADDE 18- Seçimlerle ilgili, her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde ilgili seçim kurullarına yapılır. Bunlar gerekli incelemeleri yaparak itirazları bir hafta içinde karara bağlarlar.

  MADDE 19- İlgili Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar verirse seçimler karar tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yenilenir.

  MADDE 20- Tüm kurulların toplantılarında karar tutanakları kayda geçirilir. Tutanaklar üniversite kamuoyuna açıktır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi

  MADDE 21 – (1) Öğrenci konseyine, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Üniversite tarafından, kurum içinde uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.

  Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi

  MADDE 22 – (1) Mezuniyet veya başka bir nedenle Üniversiteden ilişiği kesilen ya da yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen temsilcilerinin, öğrenci temsilciliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.

  Hüküm bulunmayan haller

  MADDE 23 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği maddeleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan yönerge

  MADDE 24- Üniversite Senatosunun 18.10.2005 tarih ve 14 nolu toplantısında kabul edilen Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  MADDE 25 – (1) Bu Yönerge Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 26- Bu Yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

  GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  EUA Üyelik Logosu
  GAÜN Diploma Eki
  Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
  Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
  Faks +90 (342) 360 1013
  E-posta bilgi@gantep.edu.tr
  ALO GÜVENLİK | 317 1717
  Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu