Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

*Üniversite Senatosunun 18.10.2005 tarih ve 14 nolu toplantı tutanağının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1. Gaziantep Üniversitesindeki demokratik yönetim geleneğinin öğrencilerde kökleşmesi: öğrencilerin katılımcı yönetim sistemi içinde müzakere, sorumlu karar alma, dinleyerek iletişim kurma, hoşgörü içinde uzlaşma gibi yöntemleri uygulama fırsatı bularak edindikleri deneyimleri mezuniyet sonrasına taşımaları; öğrenci talep ve tepkilerinin yönetime hızlı ve doğru ulaşımının sağlanarak üniversite karar alma sürecinin duyarlı ve etkin hale getirilmesi amacıyla kurulan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Konseyi, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapar ve çalışmaları bu yönergeyle düzenlenir.

Kapsam ve Dayanak

Madde 2. a) Bu Yönerge, Gaziantep Üniversitesi’ndeki ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerini temsil etme yetkisiyle kurulacak olan Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

b) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 7. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde3. Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulu her eğitim dönemi başında Üniversite Öğrenci Temsilciliği seçim takvimini belirler.

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede;

a) Üniversite: Gaziantep Üniversitesi.

b) Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksekokulları ve Enstitülerdir.

c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı (ABD)/Anasanat Dalı (ASD) Öğrenci Temsilcisi: İlgili birimin kayıtlı öğrencileri arasından, dahil oldukları Bölüm/Program/ABD/ASD’nı temsil etmek üzere, öğrenciler tarafından seçilen bir öğrencidir.

d) Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Birimi oluşturan tüm Bölüm/ABD/ASD temsilcilerinden oluşan kuruldur.

e) Birim Öğrenci Temsilcisi: Her birimde Birim öğrencilerini temsil amacıyla, Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulunun, kendi oylarıyla aralarından seçecekleri bir öğrencidir.

f) Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Üniversiteye bağlı tüm birimlerin, Birim Öğrenci Temsilcilerinin oluşturduğu kuruldur.

g) Üniversite Öğrenci Konseyi Kurultayı: Üniversitedeki Birim Öğrenci Temsilcilerinin katılımı ile her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurul toplantısıdır.

h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Üniversite Öğrenci Konseyini Oluşturan Birim Öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından salt çoğunlukla, iki yıl (Üniversite Senatosunun 13.11.2012 tarih ve 22 nolu toplantısında değiştirilmiştir.) için seçtikleri bir başkan, en az bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere 9; yeterli üye bulunamaması durumunda, başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu ve sağlık, kültür ve spor sorumlusu olmak üzere 5 üyeden oluşan bir kuruldur.

i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurul üyeleri tarafından, mezuniyetlerine en az 1 yıl kalan öğrencilerden olmak üzere, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen bir başkan ve iki üyeden oluşan bir kuruldur.

j) Konsey Başkanı: Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğu ile ve iki yıl(Üniversite Senatosunun 13.11.2012 tarih ve 22 nolu toplantısında değiştirilmiştir.) için seçilen Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kurulu başkanıdır.

k) Danışman Öğretim Üyesi: Fakülte/ Yüksekokul/ Konservatuar/ Meslek Yüksek Okulu/ Enstitülerdeki Öğrenci Temsilcileri Kurulu ve Üniversitedeki Öğrenci Konseyine akademik ve/veya idari danışmanlık yapmak üzere atanan öğretim üyesidir.

l) Birim Seçim Kurulu: Birim Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan ve başkanlığını bir Dekan Yardımcısı veya Müdür Yardımcısının yaptığı ilgili birimdeki en az iki öğretim elemanın da görev aldığı kuruldur.

m) Üniversite Seçim Kurulu: Üniversite Yönetim kurulu kararı ile oluşturulan, başkanlığını bir Rektör Yardımcısının yaptığı ve üniversitedeki en az 2 öğretim üyesinin görev aldığı kuruldur.

n) Sandık Kurulu: Her bir seçim çevresi için, Birim Seçim Kurulu tarafından oluşturulan, ilgili birimde görev yapan bir öğretim elemanının başkanlığında aday olmayan iki öğrencinin yer aldığı kuruldur.

o) Yönetmelik: 20.09.2005 tarih ve 25942 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği”dir.

Bölüm/Program/ABD/ASD Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Madde 5-

a) Bölüm/Program/ABD/ASD Öğrenci Temsilcisi seçimi, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte yapılır. Seçim tarihi, Üniversite seçim kurulu tarafından en geç bir ay önceden öğrencilere duyurulur.

b) Birim Seçim Kurulları tarafından hazırlanan seçmen öğrenci listeleri seçim tarihinden en geç 15 gün önce ilan edilir. İtirazlar, ilanı izleyen ilk 3 gün içinde yapılır ve seçimden en geç 10 gün önce karara bağlanır.

c) Birim Seçim Kurulu adaylık başvurularını seçimden 5 gün önce kabul eder. Özellikle bu yönergenin 10. Maddesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucu adaylığı uygun bulunanlar, seçimden en geç üç gün önce ilan edilir ve itirazlar seçimden 24 saat önceye kadar sonuca bağlanır.

d) Seçimler, Birim Seçim Kurullarının belirlediği yerde (yerlerde) ve saatler arasında, Sandık Kurullarının denetiminde yapılır. Seçimde gizli oy, açık sayım kuralı uygulanır.

e) Her bir seçim çevresinde o çevre için adaylığı kesinleşenlerin isimleri, seçim yapılan yerde herkes tarafından görülecek bir şekilde ilan edilir.

f) Her bir seçim çevresinde, birinci tur seçime katılım oranı, varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil, kayıtlı öğrenci sayısının en az 60'ıdır. Bu oran sağlanamadığı taktirde, en geç 3 gün sonra seçim tekrarlanır. İkinci turdaki seçime katılım oranı 50’dir. İlk iki turda seçim yapılamaz ise, daha sonraki turda katılım oranını sağlama şartı aranmaz.

g) Oy kullanımı tamamlandıktan sonra, öngörülen katılım oranının sağlandığı belirlendiği takdirde, Sandık Kurulu oyların sayım-döküm işlemini yapar. Temsilci seçilebilmek için seçime katılan öğrenci sayısının salt çoğunluğunun oyunu almak gerekir. Bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, takip eden en geç 2 iş günü içerisinde ikinci bir seçim daha yapılır. İkinci seçime, birinci seçimde en çok oyu alan iki aday katılır. Salt çoğunluğu sağlayan aday, öğrenci temsilcisi seçilir.

h) Bölüm/program/ABD/ASD’da kayıtlı ikinci öğretim öğrencileri, birinci öğretim öğrencileri ile birlikte oylamaya katılır, bu öğrenciler için ayrıca temsilci seçimi yapılmaz.

i) Seçimi kazanan öğrenciler, Birim Seçim Kurulu tarafından belirlenir ve Dekan / Müdür tarafından ilan edilir.

j) Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği tarihe kadar, herhangi bir nedenle seçimin yapılamaması durumunda, ilgili Bölüm/ Program/ ABD/ ASD’da o akademik yıla ait temsilci seçilmemiş olur.

k) Temsilci olarak seçilen öğrenci, herhangi bir sebeple görevinden ayrılır veya seçilme şartlarını kaybederse, 1 ay içinde aynı usullerle yeni bir Temsilci seçilir. Bir temsilci üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir.

Birim Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Madde 6 –

a) Seçilen Bölüm/ Program/ ABD/ ASD Öğrenci Temsilcileri, ilgili Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulunu oluştururlar ve her yıl Bölüm/Program/ABD/ASD Öğrenci Temsilcileri seçimini takip eden 1 hafta içerisinde Dekan/Müdür veya Yardımcılarından birinin başkanlığında yapılacak ilk toplantılarında kendi aralarından Birim Öğrenci Temsilcisini, katılanların salt çoğunluğu ile ve iki yıl(Üniversite Senatosunun 13.11.2012 tarih ve 22 nolu toplantısında değiştirilmiştir.) için seçerler.

b) Sadece bir bölüm/program/ABD/ASD bulunan birimlerde, var olan bölüm/ program/ ABD/ ASD Öğrenci Temsilcisi söz konusu Birimin temsilcisi olarak görev yapar.

c) Bir Birim Temsilcisi, üst üste en çok iki dönem görev yapabilir.

d) Birim Öğrenci Temsilcisi, herhangi bir sebeple görevinden ayrılır veya seçilme şartlarını kaybederse, 1 ay içinde aynı usullerle yeni bir Birim Öğrenci Temsilcisi seçilir. Yeni Temsilci seçilinceye kadar Birim Öğrenci Temsilciliğine, Birimdeki Bölüm/Program/ABD/ASD Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye vekalet eder.

Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Öğrenci Konseyi Kurultayı

Madde 7-

a) Birim Öğrenci Temsilcilerinden oluşan Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Üniversite Öğrenci Konseyinin en yüksek karar organıdır.

b) Üniversite Öğrenci Konseyi genel Kurulu, ilki Kasım ayında olmak üzere, senede en az bir kere, Öğrenci Konseyi Kurultayı adıyla, olağan toplantısını yapar. Bu toplantılar Genel Kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile yapılır. Salt çoğunluk sağlanamaz ise toplantıya yeniden çağrı yapılır.

c) Öğrenci Konseyi Kurultayı çağrısı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından hazırlanır ve toplantı tarihinden en az 15 gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir.

d) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım yoluyla; diğer kararlar ise açık oylama ile alınır.

e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Konsey Yönetim Kurulu kararı veya Genel Kurul Üyelerinin ¼’ünün yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplantısını, en geç 15 gün içerisinde yapar. Bu durumda Konsey Yönetim Kurulu, Konsey Genel Kurul gündemini belir ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yürütür.

f) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, Kasım ayında olağan olarak toplanan Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin kendi aralarından, katılanların salt çoğunluğu ile seçtikleri bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olamazlar.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

Madde 8-

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, katılanların salt çoğunluğu ile seçilen ve Genel Kurula karşı sorumlu olan başkan, başkan yardımcısı ve bu Yönergenin 3(h) Maddesinde sıralanan diğer üyelerden oluşur.

b) Konsey Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere, Konsey Yönetim Kurulu Başkanının başkanlığında toplanır.

c) Toplantının yeri, tarihi ve gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, toplantı tarihinden en az 7 gün önce üyelere bildirilir.

d) Yönetimin Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması durumunda, Yönetim Kurulu Başkanı veya toplantıya başkanlık eden Başkan Yardımcısı veya Yönetim Kurulu Üyesinin oyu belirleyici olur.

e) Yönetim Kurulu Başkanının toplantılara katılamadığı durumlarda Başkan yardımcısı, Başkan Yardımcısının da bulunmadığı hallerde Başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu Üyesi toplantılara başkanlık eder ve oy kullanır.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

Madde 9- a) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyeleri tarafından katılanların salt çoğunluğu ile iki yıllığına(Üniversite Senatosunun 13.11.2012 tarih ve 22 nolu toplantısında değiştirilmiştir.) seçilen bir başkan ve iki üyeden oluşur. b) Denetleme Kurulu üyeleri, görev süresi bitecek olan eski Yönetim Kurulu üyeleri arasından ve öğrenciliği en az bir yıl devam edecek olan öğrencilerden, yeter sayıda öğrenci bulunmaması halinde genel kurul üyeleri arasından seçilir. Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yönetim ve Denetim Kurulları Seçimi

Madde 10-

a) Birim Öğrenci Temsilcilerinden oluşan Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, oluşumunu takip eden 1 hafta içerisinde, Rektörün veya Rektör Yardımcılarından birinin davetiyle Kasım ayı içinde, üyelerin salt çoğunluğu ile ilk olağan toplantısını (Üniversite Öğrenci Konseyi Kurultayı) yapar. Bu toplantıda Birim Öğrenci Temsilcileri arasından Konsey Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve diğer sorumlu üyeleri, katılanların salt çoğunluğu ile seçilir. Seçimler için salt çoğunluk koşulları sağlanamadığı durumda, aynı ya da takip eden ilk 3 gün içinde kararlaştırılacak bir başka tarihte seçimler tekrarlanır. Tekrarlanan seçimlerde en çok oy alan başkan, diğerleri sırasıyla başkan yardımcısı, genel sekreter ve diğer sorumlu üyeler seçilir.

b) Konsey Başkanı iki yıl(Üniversite Senatosunun 13.11.2012 tarih ve 22 nolu toplantısında değiştirilmiştir.) için ve üst üste en fazla iki dönem seçilebilir.

c) Konsey başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir üye, Yönetim Kurulu toplantılarına vekaleten başkanlık eder.

Öğrenci Temsilcisi Adaylarında Bulunması Gereken Nitelikler

Madde 11 -­

a) İlgili bölüm/program/ABD/ASD’nın kayıtlı öğrencisi olması,

b) Alt sınıf veya yarıyıllardan başarısız dersi olmaması,

c) İlgili yüksek öğretim kurumundaki öğrencilik süresinin, normal eğitim süresini aşmamış olması, (kayıt dondurma durumunda geçen süre öğrenim süresi dışında sayılır)

d) Hiçbir disiplin cezası almamış olması, adli sabıkasının olmaması ve siyasi veya ideolojik sebeplerle soruşturma geçirmemiş olması,

e) Seçim döneminde izin almış veya kayıt dondurmuş olmaması,

f) Genel not ortalaması en az 2,40/4,00 veya 70/100 olması,

g) Seçim döneminde birinci sınıftaki bölüm/ program/ ABD/ ASD öğrenci temsilci adaylarında genel not ortalaması aranmaz

h) Bu niteliklere sahip olmayan öğrencilerin adaylıkları kabul edilmez. Seçilen temsilcilerden, bu niteliklere sahip olmadığı sonradan anlaşılan, ya da seçildikten sonra kaybedenlerin temsilcilik sıfatı kendiliğinden sona erer. Birinci sınıf öğrencilerinde bu şart, birinci yarıyıl sonundan itibaren aranır.

Temsilcilerin Görevleri

Madde 12-

a) Bölüm/Program/ABD/ASD Öğrenci Temsilcileri, Yönetmeliğin 10. Maddesinde sıralanan görevleri;

b) Birim Öğrenci Temsilcileri, Yönetmeliğin 14. Maddesinde sıralanan görevleri;

c) Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı, Yönetmeliğin 24. Maddesinde sıralanan görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.

d) Bölüm/Program/ABD/ASD Öğrenci Temsilcileri bölüm/program/ABD/ASD başkanının daveti üzerine bölüm/program/ABD/ASD akademik kurullarına, Birim Öğrenci Temsilcileri, Dekan veya Müdürün daveti üzerine Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu Kurullarına ve Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı, Rektörün daveti üzerine, Üniversite Senato toplantılarına, öğrencileri ilgilendiren gündem maddelerini görüşmek üzere oy kullanmadan katılabilirler.

Danışman Öğretim Üyeleri

Madde 13-

Öğrenci Temsilcileri Kurulu Danışman Öğretim Üyesi, fakülte/yüksekokul/konservatuar/ meslek yüksek okulları/enstitülerde dekan/müdür tarafından, Üniversite Öğrenci Konseyi Danışman Öğretim Üyesi, Üniversitede Rektör tarafından görevlendirilir. Danışman öğretim üyesi, danışmanı olduğu kurulu/konseyi üniversitenin işleyiş esas ve usulleri hakkında bilgilendirmekle görevlidir.

Kurulların Görevleri

Madde 14-

a) Birim Seçim Kurulunun Görevleri

i- Seçmen listelerini hazırlayıp duyurmak,

ii- Öğrenci temsilcisi adaylarının adaylığa uygun olup olmadıklarını inceleyerek uygun adayları duyurmak,

iii- Oy pusulalarının bastırılmasını sağlamak,

iv- Sandık kurullarının tespit ve görevlendirilmesini yapmak,

v- Oy sandıklarının yerlerinin belirlenerek yerleştirilmesini sağlamak,

vi- Öğrenci temsilcisi seçimlerini Yönetmelik ve bu yönerge esaslarına göre düzenlenmek, sonuçları belirleyerek Birim amirine ve üniversite seçim kuruluna bildirmek,

vii- Bölüm/Program/ABD/ASD ya da Birim düzeyinde öğrenci temsilciliği seçimlerine yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.

b) Üniversite Seçim Kurulunun Görevleri (Eski Yön. Md. 10)

i- Birim öğrenci kurullarının seçim takvimini belirlemek,

ii- Seçimlerin düzenli ve güvenlik içinde yapılması için her türlü planlamaya yapmak,

iii- Oy sandıklarını temin etmek,

iv- Geçerli/geçersiz oy tanımlarını yapmak,

v- Üniversite Öğrenci Konsey, Üniversite Öğrenci Konseyi Başkanı ve Başkan Yardımcılığı seçimlerine yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak,

vi- Seçim sonuçlarını tutanaklar halinde Rektörlük Makamına sunmak.

c) Sandık Kurullarının Görevleri

Sandık Kurulları, seçimlerin yürütülmesinden, seçimin bitiminde oyların hemen sayılmasından ve sonucun bir tutanakla belirlenerek, ilgili seçim kurullarına iletilmesinden sorumludur.

d) Birim Öğrenci Temsilcileri Kurulu Yönetmeliğin 12. Maddesinde, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu Yönetmeliğin 16. Maddesinde, Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu Yönetmeliğin 18. Maddesinde, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Yönetmeliğin 20. Maddesinde, Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu Yönetmeliğin 22. Maddesinde sıralanan görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.

Özel Hususlar

Madde 15- Sandık Kurulu; sandığı, seçmen listelerini ve pusulalarını, seçimin yapılacağı yere seçim günü en geç saat 09.30’da getirir. Seçim sandığını açıp içinin boş olduğunu aday ve seçmenlere gösterir. Sonra seçmenler mühürlü oy pusulalarını kimlik göstererek seçim kurulundan alır ve gizli bir bölmede tercihlerini yazdıktan sonra, pusulalarını kapalı olarak sandığa atar ve seçmen listesini imzalayarak seçim yerini terk ederler. Oy verme işlei aynı gün saat 16.00’da tamamlanır.

Madde 16- Seçmenler, sadece bir adayın ismini mühürlü olarak oy pusulalarına yazarak oy kullanırlar. Birden fazla isim yazılan oy pusulası geçersiz sayılır.

Madde 17-

a) Bölüm/Program/ABD/ASD’daki sayım işlemi, Sandık Kurulu tarafından kamuya açık olarak, seçim günü saat 16.00’da yapılır.En fazla oy alan bir aday Bölüm/Program/ABD/ASD Temsilcisi olarak kabul edilir. Seçim sonuçları ilgili sandık kurulu tarafından Birim Seçim Kuruluna bildirilir.

b) Birimdeki sayım işlemi, Birim Sandık kurulu tarafından kamuya açık olarak, seçim günü saat 16.00’da yapılır. En fazla oy alan bir aday Birim temsilcisi olarak kabul edilir. Seçim sonuçları ilgili sandık kurulu tarafından Üniversite Seçim Kuruluna bildirilir.

c) Üniversite Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda yapılan Kurultay Divan Kurulu, Konsey Yönetim Kurulu, Konsey Denetleme Kurulu seçim sonuçları Üniversite Seçim Kurulu tarafından Rektörlüğe bildirilir.

Madde 18- Seçimlerle ilgili, her türlü itiraz, seçim sonuçlarının ilanını izleyen ilk iş günü içinde ilgili seçim kurullarına yapılır. Bunlar gerekli incelemeleri yaparak itirazları bir hafta içinde karara bağlarlar.

Madde 19- İlgili Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar alırsa seçimler karar tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde yenilenir.

Madde 20- Her düzeyde seçilen temsilciler en geç bir hafta içinde toplanarak bir üst organın oluşumu için temsilcileri seçerler ve sonucu ilgili seçim kuruluna bildirirler. Seçim kurulları kendilerine bildirilen sonuçları üst kurula iletir ve ilan ederler.

Madde 21- Tüm kurulların toplantılarında karar tutanakları kayda geçirilir. Tutanaklar üniversite kamuoyuna açıktır.

Madde 22- Bu Yönerge hükümleri Gaziantep Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

NOT: Üniversite Senatosunun 13.11.2012 tarih ve 22 nolu toplantısında alınan 2 nolu karar ile “Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi’nin 4. Maddesi h ve j, 6. Maddesi a, 9. Maddesi a ve 10. Maddesi b bentlerinde geçen 1(bir) yıl ibareleri 2 (iki) yıl olarak değiştirilmiştir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu