Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ

Üniversite Senatosunun 15.06.2010 tarihli ve 13 nolu toplantısının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimi ile ilgili ortak esaslar düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge Gaziantep Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimine öğrenci kabulüne, eğitim-öğretim, sınav ve değerlendirme esaslarına ve mezuniyete ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli konuyla ilgili kararına ve Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

 1. Üniversite: Gaziantep Üniversitesi’ni,
 2. Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü’nü,
 3. Senato: Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nu,
 4. Komisyon: Gaziantep Üniversitesi Pedagojik Formasyon Komisyonu
 5. Pedagojik Formasyon: Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğretmen atanabilecek lisans düzeyindeki yükseköğretim programlarında verilen öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,

İfade eder.

Pedagojik Formasyon Komisyonu

MADDE 5- Pedagojik Formasyon Komisyon; gerekli organizasyonu yapmak ve bu yönerge doğrultusunda verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Rektör Yardımcısı başkanlığında ilgili fakülte dekanları ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim, Kayıt Kabul

Pedagojik Formasyon Eğitimi

MADDE 6-

 1. Pedagojik formasyon eğitimi, ‘‘Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacaklarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Çizelgesi’’sinde yer alan, lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren yükseköğretim programlarında öğrenim gören öğrencilere ve mezunlara verilir.
 2. Pedagojik formasyon dersleri beşinci yarıyılın başından başlayarak lisans öğretimi sırasında iki yıla (dört yarıyıla) yayılacak şekilde bir bütün olarak uygulanır.
 3. Mezunlar için pedagojik formasyon eğitimi süresi iki yarıyıldır.
 4. Pedagojik formasyon eğitimi Eğitim Fakültesince yürütülür.

Pedagojik formasyon programı müfredatı

MADDE 7- Pedagojik formasyon programı müfredatı Yükseköğretim Kurulu’nun 12.03.2010 tarih ve 00913 sayılı yazısında belirtilen, Ek 1’de içerikleri ve kredileri verilmiş olan derslerden oluşmaktadır. Ek 1’deki dersler üniversite Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Koordinatörlüğünde alan uzmanları tarafından verilir. Özel Öğretim Yöntemleri ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinde ihtiyaç olması halinde ilgili fakültelerin alan uzmanlarından da yararlanılır.

Pedagojik Formasyon Programı Açılması

MAADE 8-

 1. Pedagojik formasyon programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı, nitelikli öğretim kadrosu ve fiziki imkanlar göz önünde bulundurularak Eğitim Fakültesi tarafından kararlaştırılır. Mezunlar ve devam eden öğrenciler için ayrı ayrı kontejyan tespit edilebilir. Devam eden öğrenciler için tespit edilen kontejyan dağılımları birimlerin o yılki öğrenci sayıları dikkate alınarak yapılır.
 2. Programın açılması Eğitim Fakültesi Kurulunun, kontejyanları ve programa kabul edilecek bölümleri belirterek yapacağı telif üzerine, Pedagojik Formasyon Komisyon’unun görüşü, Senato kararı ve yükseköğretim Kurulu’nun onayı ile açılır.

Başvuru ve kabul esasları

MADDE 9-

 1. Pedagojik formasyon eğitimi alabilecek öğrenciler, belirlenen koşulları sağlamaları halinde pedagojik formasyon eğitimine başvurabilirler.
 2. Öğrenci pedagojik formasyon programına, Üniversitede hazırlık öğrenimi hariç 4 yarıyıl kayıtlı öğrenci olarak devam ettikten sonra başvurabilir.
 3. Öğrencinin pedagojik formasyon programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal lisans programında yer alan alttan başarısız ders sayısının 2 den fazla olmaması kaydıyla bütün kredili ve kredisiz derslerini almış olması ve başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2.50 olması ve bu konulara ilişkin bilgilerin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından öğrenciye verilecek bir belgede belirtilmesi gerekir.
 4. Pedagojik formasyon programında devam eden öğrencilerin başvuruları, başvuru formu ve transkript ile mezun öğrencilerin başvuruları ise başvuru formu, transkript ve diploma fotokopisi ile Üniversite Senato’sunca belirlenen tarihte, Eğitim Fakültesi’ne yapılır.
 5. Mezuniyet sonrası pedagojik formasyon eğitimine başvuracakların diploma notu 4 üzerinden en az 2,50 olmalıdır.

Kayıtlar

MADDE 10-

 1. Başvuruların belirtilen kontejyandan fazla olması durumunda, Gaziantep Üniversitesi mezunlarına öncelik verilerek programa kabul edilecek öğrenciler, not ortalamaları dikkate alınarak eğitim fakültesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.
 2. Başvurusu kabul edilerek kayıt hakkı kazanan adaylar, Eğitim fakültesi Yönetim Kurulu’nun mezunlar ve devam eden öğrencilerinin ayrı ayrı olmak üzere belirlendiği ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun onayladığı miktar, Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletme müdürlünü2ne eğitime katkı payı adı altında öderler.
 3. Kesin kayıtlar için Eğitim Fakültesi’ne aşağıda yazılı belgeler ile başvurulur.

a)form dilekçe,

b)transkript,

c)Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından alınacak belge,

d) ilan edilmiş diğer belgeler.

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 11-

(1)Derslere devam, sınavlar, değerlendirme, notlar ve Mezuniyet ‘‘Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik’’ hükümlerine göre yapılır

(2) Lisans eğitimi ile pedagojik formasyon eğitiminin ayrılığı esastır. Pedagojik formasyon eğitimi nedeniyle, öğrencinin kendi lisans eğitim-öğretimindeki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilemez. Pedagojik formasyon dersleri ve notları ayrı bir transkriptte gösterilir.

(3) kendi lisans eğitim-öğretiminden mezuniyet hakkını elde eden ve pedagojik formasyon eğitimini en az 2,00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye pedagojik formasyon sertifikası verilir.

Başarısızlık

MADDE 12-

 1. Beşinci yarıyıl pedagojik formasyon eğitimine başlayan öğrenciler, kendi lisans eğitim-öğretim programlarını tamamladıklarında, pedagojik formasyon derslerini başarı ile tamamlayamazlarsa, kendilerine en fazla bir yıl (iki yarıyıl) ek süre verilir.
 2. Mezuniyet sonrasında pedagojik formasyona başlayan iki yılda pedagojik formasyon eğitimini tamamlamak zorundadır.
 3. Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen sürelerde pedagojik formasyon eğitimini tamamlayanların kayıtları silinerek bu programla ilişkileri kesilir.
 4. Öğrenci pedagojik formasyon programlarını kendi isteği ile bırakabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13-Bu yönergede bulunmayan hallerde, Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına ilişkin Yönetmeliği hükümleri, konuyla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14-Bu Yönerge,2010-2011 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- Bu Yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu