Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DERS DIŞI SERBEST ZAMAN ÖĞRENCİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE ÖĞRENCİ KULÜPLERİ HAKKINDA YÖNERGE

Üniversite Senatosunun 15.03.2021 tarih ve 06 nolu toplantı tutanağının 4. Maddesinin ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Ders Dışı Serbest Zaman Öğrenci Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve

Öğrenci Kulüpleri Hakkında Yönerge

I. BÖLÜM

Kapsam, Amaç ve Tanımlar

Kapsam ve Dayanak

Madde 1- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci Maddeleri ile “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” hükümlerine bağlı olarak“Gaziantep Üniversitesi Bilimsel, Sanatsal, Kültürel ve Sportif Etkinliklerin Düzenlenmesi ve Yürütülmesi Hakkında Yönerge”uyarınca Gaziantep Üniversitesi Ders Dışı Serbest Zaman Öğrenci Faaliyetlerinin Yürütülmesiile ilgili esasları kapsar.

Amaç

Madde 2- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanlarına yönelmeleri ile sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılmalarını sağlamak, ayrıca öğrencilerin sosyal ilişkilerini ve özgüvenlerini geliştirmek için faaliyetler yürütmek üzere oluşturulacak öğrenci kulüplerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

b) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

c) Üniversite Etkinlik Üst Kurulu: Kültür ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı kulüpler tarafından yapılması önerilen bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri inceleyerek uygun gördükleri etkinlikleri hazırladığı gerekçeli raporuyla birlikte Üniversite Üst Yöneticisinin onayına sunan kurulu,

d) Öğrenci Faaliyetleri Birimi (ÖFB): Sağlık, Kültür ve Spor Daire BaşkanlığıKültür ve Spor Müdürlüğünü

e) Öğrenci Kulüpleri: Öğrencilerin ders dışı serbest zamanlarını, ilgi duydukları sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetler ile spor ve beceri alanlarında, programlar sunmak, etkinlikler düzenlemek ve kurslar açmak suretiyle öğrencilerin; yapıcı, üretken, uyumlu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş faaliyetkulüpleri ve onu oluşturan alttoplulukları ifade eder.

II. BÖLÜM

Yönetim ve İşleyiş

Organlar

Madde 4- Gaziantep Üniversitesi ders dışı serbest zaman öğrenci faaliyetlerinin düzenlenmesinde yönetim organları aşağıdaki gibidir.

 1. Rektör
 2. Üniversite Üst Yöneticisi
 3. Üniversite Etkinlik Üst Kurulu
 4. Öğrenci Faaliyetleri Birimi
 5. Öğrenci Kulüpleri

Rektör

Madde 5- Gaziantep Üniversitesi Rektörüdür. Rektör, aynı zamanda öğrenci faaliyetleri biriminin ita amiridir. Rektör uygun gördüğü ölçüde bu yetkisiniRektör Yardımcısınaya da Rektör Danışmanına devredebilir.

Üniversite Üst Yöneticisi

Madde 6- Gaziantep Üniversitesi Rektörü adına yetkilendirilen Rektör Yardımcısı veya Rektör Danışmanıdır.

Öğrenci Faaliyetleri Birimi (ÖFB)

Madde 7- Öğrenci faaliyetleri biriminin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Üniversitede faaliyet gösterecek kulüplerin kurulması ile ilgili talepleri rektörlük makamına teklif etmek,

b) Faaliyet göstermeyen kulüplerin faaliyetlerine gerektiğinde ara verilmesini veya kulübün kapatılmasını rektörlük makamınateklif etmek,

c)Kulüplerin başkan atamalarını rektörlük makamına teklif etmek,

d)Öğrenci Kulüpleri tarafından hazırlanan faaliyet ve programları değerlendirerek Üniversite Etkinlik Üst Kurulunun onayına sunmak,

e)Öğrenci kulüplerinin bu yönerge ile belirlenen usul ve esaslar içerisinde faaliyet sürdürmelerini sağlamak,

f) Yönetim organları ile kulüpler arasındaki iletişim görevini yürütmek, koordinasyonu sağlamak,

g) Kulüplerin her türlü taleplerini ilgili yönetim organlarına bildirerek faaliyetlerin sağlıklı ve ivedi yürütülmesini sağlamak,

h) Kulüpler hakkında alınan genel kararların kulüplere bildirilmesini sağlamak,

i) Üniversite veya kulüpler tarafından yapılacak etkinliklerin hazırlıklarını yapmak, izin ve onaylarını almak,

j) Kulübü olmayan veya kurulmasına gerek görülmeyen, ancak öğrencinin ilgi duyduğu alanlarda yetişmelerini ve gelişmelerini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, ayrıca kurslar, seminerler vb. faaliyetler düzenlemek,

k) Kulüplerin ve öğrencilerin, Üniversite içinde veya dışında yapılacak bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere veya üniversitelerarası yarışmalara katılmalarını sağlamak.

l) Kulüplerin depo ve ayniyat kayıtlarını tutmak,

m) Öğrenciyi yetiştirmek amacıyla yapılan kurs, seminer vb. faaliyetlerde görev alan öğreticilerin görevlendirilmelerini yapmak, verilecek ders ve egzersiz ücretlerinin onaylarını hazırlamak,

n) Kulüplerimizle aynı konuda faaliyet gösteren etkinlik grupları ve yurt içi/yurt dışı olmak üzere diğer üniversitelerin öğrenci grupları arasında iletişim sağlamak, karşılıklı değişim programları hazırlamak ve uygulamak,

o) Kulüp faaliyetlerive öğrenci etkinlikleri konusunda genel denetim ve gözetim görevini yapmak.

Öğrenci Kulüpleri

Madde 8-

Gaziantep Üniversitesinde ders dışı faaliyetler yürütecek ve etkinlikler düzenleyecek öğrenci kulüpleri rektörlükçe bu yönergede belirtilen hükümlere göre kurulur, yönetilir, denetlenir, faaliyetine ara verilir veya kapatılır. Rektörlük bu yetki ve görevlerini yönetim organları ve Öğrenci Faaliyetleri Birimi vasıtasıyla kullanır ve yerine getirir.

Bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için, en az 15 öğrenci ve bir üniversite öğretim elemanı veya personelinin kurucu üye olması gereklidir. Kurucu öğrenci üyeler farklı fakülte ve bölümlerden olmak zorundadır. Kurucu üyeler kurmak istedikleri kulübün amaç ve faaliyetlerini belirten bir dilekçeyle birlikte Öğrenci Faaliyetleri Birimine başvururlar. Sadece bir birime ve bölüme yönelik aktivite yapmak üzere birim veya bölüm adı ile kulüp kurulamaz.

Kurulan kulüplere o konuda ilgisi ve bilgisi bulunan üniversite akademik ve idari personeli arasından seçilen bir aday, ÖFB’nin teklifi ve rektörün onayı ile kulüp başkanı olarak atanır.

Kulüp başkanının görev süresi iki yıl olup, görev süresi sona erenler aynı usulle tekrar görevlendirilebilirler. Rektör gerekli gördüğü durumlarda kulübün başkanını görevden alabilir.

Kulüp başkanı tarafından EK1 Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Uygulama Esasları doğrultusunda kulübü ile ilgili uygulama esasları hazırlanır, yapılacak çalışma ve etkinlikler yıllık plan ve programlar ile birlikte gerekli işlemleri yapılmak üzere Öğrenci Faaliyetleri Birimine verilir.

Kulüp başkanları yılda en az üç defa Öğrenci Faaliyetleri Biriminin çağrısı ile ilgili Rektör Yardımcısı ya da Rektör Danışmanı başkanlığında toplanarak çalışmalar hakkında görüşmelerde bulunur. Mazeretsiz üst üste 3 toplantıya katılmayan kulüp başkanının görevine son verilir. Kulüplere imkânlar ölçüsünde irtibat büroları ve kulüp odaları verilir.

Madde 9- ÖğrenciKulüplerinin çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kulüplerde, milletin birliğine, devletin ülkesi ile bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet ve İlkelerine, Atatürk İlke ve İnkılâplarına yönelik yıkıcı, bölücü, siyasi ve ideolojik faaliyetlerde bulunulamaz.

b) Öğrenci kulüplerinin her biri ayrı konularda faaliyet gösterirler, ayrıca faaliyet alanlarına giren konularda farklı özel çalışma ve etkinlik grupları oluşturabilirler.

c) Öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel alanlarda gelişmelerine katkıda bulunurlar.

d) Faaliyet gösterdikleri alanlarda konferans, panel, sempozyum, gösteri, yarışma seminer vb. gibi etkinlikler düzenleyebilirler. Gerekiyorsa kurs açılması konusunda öğrenci faaliyetleri birimine teklifte bulunabilirler.

e) Kulüpler üniversitenin akademik ortamına uygun düşmeyecek faaliyetlerde bulunamazlar, bulundukları takdirde faaliyetlerine son verilir.

f) Kulüpler kendi faaliyet alanının dışına çıkamaz ve diğer kulüplerin faaliyetlerini yapamazlar. Ancak kulüpler ortak faaliyetler düzenleyebilirler.

g) Kulüpler aynı alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla ve diğer üniversitelerin öğrenci toplulukları ile öğrenci faaliyetleri biriminin bilgisi ve yönetim organlarının onayı ile ortak faaliyetlerde bulunabilir, değişim programları uygulayabilirler.

h) Kulüpler kendi uygulama esaslarında belirlenen sürelerde genel kurullarını yaparak yönetim organlarını oluşturmak zorundadırlar. Aksi halde kulübün faaliyetine son verilir. (Kulüplerin yetkili ve çalışma kurullarının oluşturulmasını belirleyenEK1 Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Uygulama Esasları bu yönerge ekinde sunulmuştur.)

i) Kulüpler, başkanın bilgisi ve onayı olmadan etkinlik düzenleyemezler.

j)Kulüpler, üyelerinden aidat toplayamazlar. Ancak kurum imkanlarının yeterli olmadığı durumlarda yardım alabilirler.

k) Kulüpler, yıllık faaliyet programlarını ÖFB’yeonaylatmak zorundadırlar.

l) Kulüpler düzenleyecekleri etkinlikleri en az 20 gün öncesindenÖFB’nin onayına sunmak zorundadırlar.

m) Kulüplerde öğrencilerin genel ahlakının bozulmasına ve uyuşturucu, kumar vb. gibi zararlı alışkanlıklara neden olabilecek etkinlikler yapılamaz.

n) Kulüpler tarafından yıl içerisinde yapılan çalışmalarla ilgili raporlar yılsonunda öğrenci faaliyetleri birimine verilir.

Kurslar ve Sürekli Çalışmalar

Madde 10- Öğrenci faaliyet birimi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmelerini sağlamak amacıyla sosyal, kültürel, spor, sanat ve beceri alanlarında çeşitli kurslar açarak, sürekli çalışmalarda bulunabilir.

Bu faaliyetlerle ilgili çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir.

a) Sürekli çalışmalar ve kurslar ÖFB’nin teklifi ve rektörlük makamının onayı ile yapılır.

b) Sürekli çalışmalar ve kurslarda öncelikle konunun uzmanı üniversite öğretim elemanı veya personelinden biri ya da üniversite dışından bir eleman ÖFB’ninteklifi ve rektörün onayı ile öğretici olarak görevlendirilir.

c) Sürekli çalışmalar ve kurslarda görevli öğreticilerin görev süresi bir öğretim yılıdır. Görev süresi sona erenler aynı usulle yeniden görevlendirilebilirler.

d) Öğreticilere yürüttükleri görev karşılığı ÖFB’nin teklifi ve rektörlük makamının onayı ile Maliye Bakanlığınca her yıl çıkarılan bütçe kanununda belirlenen ve üniversitelerde öğretim elemanlarına ödenen ders ücreti miktarını geçmemek üzere saat karşılığı ücret ödenebilir.

e) Öğreticilere ücret karşılığı yaptırılan çalışma haftalık 20 (yirmi) saati geçemez.

f) Öğreticiler yapacakları çalışmalarla ilgili yıllık plan hazırlayarak öğrenci faaliyetleri birimine vermek ve onaylatmak zorundadırlar.

g) Kurs ve sürekli çalışmaların yapılabilmesi için en az 15 üniversite öğrencisinin kayıt olması, aktif olarak devam etmesi ve faaliyete katılması gerekmektedir. Ancak, üniversite spor takımlarının ve müzik gruplarının çalışmalarında bu sayı aranmaz.

h) Kurslar ve sürekli çalışmalar üniversitelerin akademik takvimine uygun olarak eğitim-öğretim zamanlarında başlatılır ve sona erdirilir. Ancak, üniversite spor takımlarının ve müzik gruplarının çalışmalarında bu zaman sınırlaması yoktur.

i) Açılan kurslar tamamen ücretsiz olup katılımcılardan herhangi bir ad altında (katılım payı, katılım ücreti vb.) hiçbir ücret alınamaz.

III. BÖLÜM

Mali Hükümler

Giderler

Madde 11- Ders dışı serbest zaman öğrenci faaliyetlerinin yürütülmesi ve etkinliklerin düzenlenmesi sırasında yapılan ve aşağıda belirtilen harcamalar öğrenci sosyal hizmetler bütçesinden karşılanır.

a) Her türlü demirbaş ve sarf malzemeleri araç-gereçlerin temini giderleri,

b) Görevlilerin beslenme, barınma, yolluk, harcırah, kamp, çalışma ve kursücretleri,

c) Araçların kiralama, bakım, onarım ve akaryakıt giderleri,

d) Bu yönerge ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili diğer giderler.

IV. BÖLÜM

Diğer Hükümler

Madde 12- Merkez yerleşke dışındaki üniversiteye bağlı birimlerde öğrenci kulüplerinin temsilcilikleri açılabilir. Temsilcilikler bu yönergeye ve ilgili kulüplerin uygulama esaslarına bağlı olarak çalışmak zorundadırlar.

Madde 13- Kulüp adına Gaziantep Üniversitesini temsil amaçlı, kampus içerisinde ve dışında faaliyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ÖFB’nin teklifi, rektörlük makamının onayı ile ders ve sınavlarından izinli sayılırlar.

Madde 14- Üniversiteye bağlı bulunan birimler bu yönerge hükümlerine tabi olmaksızın da öğrenci etkinlikleri düzenleyebilirler. Ancak, düzenledikleri etkinlikleri koordinasyon maksatlı olarak Öğrenci Faaliyetleri Birimine bildirebilirler.

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 15- Öğrenci kulüplerinde aşağıda belirtilen defter ve dosyalar tutulur.

a) Üye / kursiyer kayıt defteri,

b) Gelen - giden evrak defteri,

c) Genel kurul ve yönetim kurulu karar defteri,

d) Demirbaş kayıt defteri,

e) Yıllık faaliyet plan defteri,

f) Kurslarda tutulacak diğer evraklar öğrenci faaliyetleri birimi tarafından tespit edilir.

Geçici Madde 1- ÖFB’ye bağlı bulunan kulüpler ve topluluklar, bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibarenEK2 Gaziantep Üniversitesi Kültür ve Spor Müdürlüğü Öğrenci Kulüpleri ve Bağlı Topluluklar tablosuna göre yeniden yapılandırılırlar.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 16- Bu yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Gaziantep Üniversitesi Senatosu’nun 08.12.2009 tarih ve 21 nolu toplantısıyla yürürlüğe giren Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi yürürlükten kalkmış olur.

Yürürlük

Madde 16- Bu yönergeGaziantep ÜniversitesiSenatosunca kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17- Bu yönerge hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Kulüpleri Uygulama Esasları

 1. BÖLÜM

Kuruluş, Amaçlar, Faaliyetler, Üyelik

Kuruluş

Madde 1- Gaziantep Üniversitesi Kültür ve Spor Müdürlüğü …………………………………………………………………………………………….. Kulübü Gaziantep Üniversitesi Ders Dışı Serbest Zaman Öğrenci Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Öğrenci Kulüpleri Hakkında Yönerge hükümleri gereğince kurulmuş olup, faaliyetlerini adı geçen yönerge hükümlerine göreyürütür. Kulübe bağlı alt topluluklar aşağıda belirtilmiştir.

 1. (Topluluk adları maddeler halinde yazılacaktır.)

Amaçlar

Madde 2-

 1. Kulüp Genel Amaçları: Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı serbest zamanlarını değerlendirmek, birlikte çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, yeni ilgi alanlarına yönelmeleri ile kültür, sanat ve sportif aktivitelere katılmalarını sağlamak, öğrencilerin sosyal ilişkilerini geliştirmesine katkıda bulunmak. Ayrıca, gerçekleştirilecek sosyal ve kültürel etkinliklerle gelişim ve değişimi toplumumuzataşımak.
 2. Toplulukların Özel Amaçları: (Kulübe bağlı her topluluğun özel amaçları ayrı ayrı maddeler halinde yazılacaktır.)

Faaliyetler

Madde 3- (Kulübe bağlı her topluluğun faaliyetleri ayrı ayrı maddeler halinde yazılacaktır.)

Üyelik

Madde 4-

 1. Kulüp Üyeleri:

Doğal Üyeler: Üniversitemizin öğrencileri kulüplerin ve bağlı toplulukların doğal üyeleridir. Bu statüdeki üyelerin faaliyetlere katılma, bulunma ve görev alma hakları vardır. Ancak, genel kurula katılma, seçme ve seçilme hakları yoktur.

Etkin Üyeler: Son bir yıl içinde kulüp tarafından yapılan en az bir eğitim ve faaliyete katılmış bulunan üyelerle, kulüp ve bağlı toplulukların ÖFB tarafından belirlenmiş EK3 Öğrenci Kulüpleri ve Bağlı Topluluklar Yönetim ve İşleyiş Takvimine göre genel kurul öncesi üyeliklerini tamamlamış öğrenciler, kulüplere bağlı toplulukların etkin üyeleridir. Bu üyelerin genel kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakları vardır. Kulüp genel kurul seçimi ve diğer organlarının oluşumu bahsi geçen takvime göre her yıl yeniden yapılır.

Fahri Üyeler: Üniversitenin akademik ve idari personeli kulübün fahri üyeleridir. Ayrıca kulüp faaliyetlerine katkıda bulunabilecek üniversite dışından kimseler de yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun kararı ile fahri üye yapılabilirler. Bu üyelerin genel kurulda oy kullanma seçme ve seçilme hakları yoktur.

 1. Üyelik Şartları:
 1. Kulüp uygulama yönergesini kabuletmek,
 2. Üyelik için gerekli online formu doldurarak ÖFB’ ye başvurmak,
 3. Kulüp ve topluluk amaçlarına uygun davranmak ve faaliyetlerekatılmak.
 1. Üyeliğin SonaErmesi:

Akademik takvime göre her eğitim öğretim yılı sonunda kulüp ve bağlı topluluklara üye olan öğrencilerin üyelikleri sona erer.

 1. BÖLÜM

Yönetim ve İşleyiş

Kulübün Organları Genel Kurul Madde 5-

Genel kurul, etkin üyelerden oluşup kulübün en yetkili organıdır. Genel kurul, yönetim seçimi, organların oluşumu EK3Öğrenci Kulüpleri ve Bağlı Topluluklar Yönetim ve İşleyiş Takvimi’ne göre yapılır. Bunun dışında genel kurul etkin üyelerin en az 1/3’nün yazılı talebi ile olağanüstü toplanır.

Genel Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Etkin üyeler arasından; kurulumu gerçekleşmiş her topluluktan 3’ er kişi, topluluk sayısı beş ve altında olanlar için 4’er kişi topluluklarını temsilen Kulüp Genel Kuruluna gönderilir. Topluluklarını temsilen seçilecek öğrenciler EK3 Öğrenci Kulüpleri ve Bağlı Topluluklar Yönetim ve İşleyiş Takvimi’ne göre seçimlerini tamamlar ve temsilcilerini belirlerler. Topluluk temsilcileri yine takvime göre kendi aralarında genel kurulu gerçekleştirir ve 5 asil, 5 yedek olmak üzere yönetim kurulunu, 3 asıl 3 yedek olmak üzere denetleme kurulunuseçer.
 2. Yönetim kurulu EK3 Öğrenci Kulüpleri ve Bağlı Topluluklar Yönetim ve İşleyiş Takvimi’ne göre topluluk temsilcilerinden kendi faaliyet programlarını alır ve kulüp faaliyet döneminin planlarını yapar, çalışma ilkelerinibelirler.
 3. Yönetim kurulunun faaliyet raporunu görüşmek,onaylamak ve takvime uygun olarak ÖFB’ ye sunmak.
 4. Yönetim kurulunun üyelikleri dondurmaya ilişkin önerilerini inceleyip karara bağlar.

Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu

Madde 6-

 1. Başkan: Kulüp başkanı bu esasların birinci maddesinde belirtilen yönerge gereğince; konunun uzmanı olan üniversitenin akademik veya idari personeli arasından Rektör tarafından atanır. Yönetim kuruluna başkanlıkeder.
 2. Yönetim Kurulu: Kulüp başkanı tarafından etkin üyeler arasından önerilen ve genel kurul tarafından seçilen 5 kişilik bir kuruldur. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Yönetim kurulu toplantısı için en az 3 üyenin hazır bulunması zorunludur. Yönetim kurulu üyeleri seçilmelerini izleyen ilk toplantısında EK3 Öğrenci Kulüpleri ve Bağlı Topluluklar Yönetim ve İşleyiş Takvimi’ne göre üyeleri arasında aşağıda belirtilen görevlendirmeleriyapar.
 1. Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı / ikinci başkanseçilmesi.
 2. Eğitim faaliyetlerini programlayıp, katılacak üyeleri belirlemek ve bu konudaki çalışmaları değerlendirip yönetim kuruluna rapor vermek üzere bir eğitim sorumlususeçilmesi.
 3. Kulüp yazışmalarının yapılması, toplantı tutanaklarının ve üye kayıtlarının tutulması ile faaliyet raporlarının dosyalanması gibi görevler için bir sekreterseçilmesi.
 4. Kulübün demirbaş ve diğer malzemelerinin kayıtlarının tutulması ile üyelere verilip, geri alınmasından sorumlu olmak üzere bir mal sorumlususeçilmesi.

Yönetim kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oy eşitliği halinde başkanın oyu iki sayılır. Mazeretsiz üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. İstifa veya kendiliğinden sona erme sonucunda boşalan açık üyeliğin yerine sıradaki yedek üye geçer.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 7-

 1. Kulüp çalışmalarının, genelkurulkararları, yönetmelikve yönerge hükümleri doğrultusunda yürütülmesinisağlamak,
 2. Yıllık faaliyet planlarını yaparak, ÖFB’ yesunmak,
 3. Üyelerle ilgili kayıtları tutmak, faaliyetleriniizlemek,
 4. Faaliyetler ve eğitim programları ile ilgili kararlar alarak, uygulamayakoymak,
 5. Etkin üyelik statüsünün geri alınmasını gerektiren davranışta bulunan üyelerin durumunu inceleyerek kararabağlamak,
 6. Olağan ve olağanüstü genel kurul çağrısının tarih, yer ve gündemini belirleyerek üyelereduyurmak,
 7. ÖFB aracılığıyla kendi ve diğer üniversitelerin aynı alanda faaliyet gösteren kulüpleri veya toplulukları ile yazışmalar yapmak, ilişkiler kurmak, eğitim faaliyetleri için toplantı vb. gibi etkinliklerdüzenlemek,
 8. ÖFB aracılığıyla kulüp faaliyetlerine ilişkin bülten veya dergi çıkarmak,
 9. Üniversitede faaliyet göstermekte olan diğer kulüplerle iş birliği yapmak,
 10. Yönerge ve Uygulama Esasları ile Genel Kurul kararlarında yönetim kuruluna verilen diğer görevleriyapmak,
 11. Kulübün üye kayıt defteri, karar defteri, demirbaş defteri ile gerekli olan diğer defter ve dosyalarınıtutmak.

Denetleme Kurulu

Madde 8- Genel kurulca seçilen 3 etkin üyeden oluşur. Genel kurul toplantılarından önce toplanarak kulübün bütün çalışmalarını denetler. Genel kurula sunmak üzere denetleme raporu hazırlar. Denetleme kurulunun boşalan asıl üyeliği sıradaki yedek üye ile doldurulur.

 1. BÖLÜM

Diğer Hükümler

Fesih

Madde 9- Kulüpler aşağıdaki hallerde feshedilir.

 1. Genel Kurulun üye tam sayısının 2/3 çoğunluğunun kararıile,
 2. Bu esasların birinci maddesinde belirtilen Gaziantep Üniversitesi Ders Dışı Serbest zaman Öğrenci Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Öğrenci Kulüpleri Hakkındaki Yönergenin “Kulüplerin Feshine” ilişkin hükümleriuyarınca,
 3. Kulüp etkin üye sayısının yönetim ve denetim organlarını oluşturacak sayının altına düşmesi halinde.

Kulübün münfesih olması durumunda bütün malvarlığı Gaziantep Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür ve Spor Müdürlüğü’ne devredilir.

Madde 10- Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde Gaziantep Üniversitesi Ders Dışı Serbest Zaman Öğrenci Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Öğrenci Kulüpleri Hakkında Yönerge hükümlerine başvurulacaktır.

 1. BÖLÜM

Yürürlük

Madde11- Bu esaslar Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğü girer.

Yürütme

Madde12- Faaliyet Kulüpleri Uygulama Esaslarını Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE BAĞLI TOPLULUKLAR

Kültür

Spor

Sağlık

Akademik Çalışmalar

Kulübü

Bireysel Sporlar Kulübü

Yaşam ve Sağlık Kulübü

Bilimsel Araştırmalar Topluluğu

Atletizm

Çevre Topluluğu

Batı Dilleri Edebiyatı Topluluğu

Tenis

Engelsiz Yaşam Topluluğu

Edebiyat ve Kitap Topluluğu

Vücut Geliştirme

Genç Kızılay Topluluğu

Halk Bilimi Topluluğu

Badminton

Genç Yeşilay Topluluğu

Hukuk Topluluğu

Masatenisi

LösevTopluluğu

Mühendislik Topluluğu

Judo

Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu

Osmanlı Türkçesi Topluluğu

Güreş

Organ Nakli Gönüllüleri Topluluğu

Toplumsal Araştırmalar Top.

Takım Sporları Kulübü

Sağlıklı Yaşam ve Spor Topluluğu

Türk Dünyası Araştırmaları Top.

Türkçe Topluluğu

Basketbol Topluluğu

Uluslararası İlişkiler ve Strateji

Voleybol Topluluğu

Yazılım Topluluğu

Futbol Topluluğu

Yenilenebilir Enerji Topluluğu

Hokey Topluluğu

Yönetim ve Kariyer Topluluğu

Doğa ve Macera Sporları Kulübü

Girişimcilik Topluluğu

İnovasyon Topluluğu

Bisiklet

İletişim ve Medya Topluluğu

Dağcılık

Ekonomi Topluluğu

Gezgin Dağcılar

Endüstri ve Araştırma Topluluğu

Motor Sporları

Eklemeli İmalat ve 3D Model.

Geleneksel Türk Sporları Kulübü

Genç Mimar Sinan Mühendislik

Genç Hukuk ve Kamu Denetçi.

Okçuluk Topluluğu

GAÜN PDR Topluluğu

Aba Güreşi Topluluğu

Otomobil Robot ve Enerji Top.

Höl Topluluğu

Felsefe ve Düşünce

Kulübü

Su Sporları Kulübü

Uluslararası Öğrenciler Top.

Yüzme Topluluğu

Akademik Etik Topluluğu

Yelken Topluluğu

ADEM

Dalgıçlık Topluluğu

Aliya Düşünce Topluluğu

Kürek Topluluğu

Atatürkçü Düşünce Topluluğu

Havacılık ve Uzay Kulübü

Bir Dünya Gençlik Topluluğu

Bir Gençlik Topluluğu

Yamaç Paraşütü Topluluğu

Çizgi Ötesi Topluluğu

DroneTopluluğu

Düşünce ve Ütopya

İHA Topluluğu

Felsefe Topluluğu

Fikri Firar Topluluğu

Genç Vizyon Topluluğu

İnsan ve Medeniyet Topluluğu

Kültür ve Medeniyet Topluluğu

Milli İrade Topluluğu

Nesli Asım Topluluğu

Siyaset Bilimi Topluluğu

Üniversite Kardeşlik Topluluğu

Üniversite Aktif Gençler Top.

Yeniler Topluluğu

Anadolu Öğrenci Topluluğu

Atasagun Topluluğu

Şans ve Strateji Oyunları

Kulübü

Satranç Topluluğu

E-Spor Topluluğu

Mangala Topluluğu

Plastik Sanatlar Kulübü

Resim Topluluğu

Heykel Topluluğu

Karikatür Topluluğu

Görsel Sanatlar Kulübü

Fotoğrafçılık Topluluğu

Tasarım Topluluğu

Çini ve Hat Topluluğu

Gösteri Sanatları Kulübü

Tiyatro Topluluğu

Dans Topluluğu

Türk Halk Oyunları Topluluğu

Sinema Topluluğu

Sekizinci Sanat Topluluğu

Müzik Kulübü

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ VE BAĞLI TOPLULUKLAR

YÖNETİM VE İŞLEYİŞ TAKVİMİ

Tarih

İşlem

Açıklama

10-20 Ekim

Öğrencilerin Topluluklara Başvuruları

Öğrenciler Kültür ve Spor müdürlüğü resmi web sayfasından ve topluluk tanıtım stantlarından üyeliklerini yaparlar.

10-15 Ekim

Yeni Kulüp ve Topluluk Açma Başvuruları

Öğrenciler tarafından kurulması planlanan kulüp ve toplulukların ÖFB’ ye başvurularının alınması.

16-20 Ekim

Yeni Kulüp ve Topluluk Başvurularının Karara Bağlanması

Yeni kulüp ve topluluk başvurularının değerlendirilip Kültür ve Spor Müdürlüğü tarafından karara bağlanması ve ilanı.

20-25 Ekim

Toplulukların Temsilci Seçimi

Topluluklar ÖFB denetiminde ilk toplantılarını yaparlar ve Kulüplerin Genel Kurulu’nda yer almak üzere temsilcilerini seçerler.

27 Ekim

05 Kasım

Kulüpler Genel Kurulu

Topluluk temsilcileri ÖFB denetiminde Kulüp Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarını seçerler.

06-10 Kasım

Toplulukların Yıllık Faaliyet Programlarını Oluşturması

Topluluklar yıllık faaliyet programlarının belirler ve Kulüplerin Yönetim Kurullarına Sunar.

06-12 Kasım

Kulüp Organlarının Belirlenmesi

Kulüplerin Yönetim Kurulları toplanır ve diğer organlarını belirler, süresi içinde ÖFB’ ye sunar.

13-20 Kasım

Kulüp Yönetim Kurullarının Toplantısı

Yönetim Kurulları toplantıda kendilerine bağlı olan toplulukların faaliyet programlarını düzenler ve ÖFB’ ye sunar.

21-28 Kasım

Kulüp Faaliyet Programlarının Karara Bağlanması

ÖFB kulüp faaliyetlerini programlayarak Etkinlik Üst Kurulu onayına sunar.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu