Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ DERSİ UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

* Üniversite Senatosunun 03.11.2009 tarih ve 20 nolu toplantısının ekidir.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

TOPLUMSAL DUYARLILIK PROJELERİ DERSİ

UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı; Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı bütün fakülte ve yüksekokullarda verilecek olan Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP- ders kodu) dersinin uygulanması ile bu dersin yürütülmesinde görevli koordinatörlük ve kurulların çalışma esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - Bu yönerge, Gaziantep Üniversitesine bağlı fakülte ve yüksekokullarda zorunlu ders olarak okutulacak olan “Toplumsal Duyarlılık Projeleri” dersinin yürütülmesinde öğrencilerin, öğretim elemanlarının, öğrenci danışmanlarının, anabilim dalı başkanlıklarının, bölüm başkanlıklarının, yüksekokul müdürlerinin, fakülte dekanlıklarının ve dersin koordinasyonunda görevli kişi ve kurulların görev ve sorumluluklarını, toplumsal duyarlılık projeleri çalışmalarının ilke ve esasları ile uygulamalarını planlama, gerçekleştirme ve değerlendirme aşamalarına ilişkin düzenlemeleri kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 3 – Bu Esaslar 11/07/2005 tarihli ve 25872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaziantep Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 9.ve 10.maddeleri ile Üniversite Senatosu’nun 29.09.2009 tarihli toplantısının 3.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – Bu Esaslarda geçen;

a) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

b) Senato: Üniversite Senatosunu,

c) Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü,

ç) Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu: Üniversitenin herhangi bir Fakültesini, dört yıllık lisans öğretimi veren Yüksekokulu ile iki yıllık ön lisans öğretimi veren Meslek Yüksekokulunu,

d) Ders: Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TDP) dersini,

e) TDP Genel Koordinatörü: Dersin Üniversite Genel Koordinatörünü,

f) Koordinatörler Kurulu : TDP Genel Koordinatörü, Genel Koordinatör Yardımcıları ve Birim TDP Koordinatörlerinden oluşan kurulu,

g) Birim TDP Koordinatörü: Fakülte ve Yüksekokullardaki TDP Koordinatörlerini,

h) Bölüm TDP Koordinatörleri: Bölümlerdeki TDP uygulamalarından sorumlu öğretim elemanlarını,

ı) Danışman Öğretim elemanı : TDP dersi proje gruplarından sorumlu öğretim elemanını,

i) Proje Sözcüsü: Proje çalışma grubunda yer alan ve grup üyeleri arasında eşgüdümü sağlayan

öğrenciyi,

j) Proje Üyesi: Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersinden sorumlu olup; ilan edilen projelerden birine

kayıt yaptırmış olan öğrencileri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Dersi Uygulamasında Kişi ve Kurulların Görev ve Sorumlulukları

MADDE 5 – Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi uygulamaları kapsamındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesinde Koordinatörlerin ve Kurulların görevleri aşağıdaki gibidir:

5.1. TDP Genel Koordinatörü

TDP Genel Koordinatörü, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç (3) yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Genel Koordinatör tekrar görevlendirilebileceği gibi, süresi bitmeden de aynı usulle görevden alınabilir. Genel Koordinatörün çalışmalarına yardımcı olmak üzere koordinatörlük üyeleri arasından yeterli sayıda öğretim elemanı Genel Koordinatörün önerisi ve Rektör onayı ile atanır.

TDP Genel Koordinatörünün Görevleri

a) Koordinatörlüğün çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Dersin etkinlikleri ile ilgili olarak üyelerin görev dağılımını yapmak ve düzenli çalışılmasını sağlamak, gerektiğinde öğrencilerin danışmanı olan dersin sorumlusu öğretim elemanları ile toplantı yapmak,

c) Koordinatörlük tarafından yarıyıl sonunda derse ilişkin hazırlanan değerlendirme raporunu Rektörlüğe sunmak,

d) Genel koordinatör aynı zamanda TDP Merkezi yönetiminden de sorumludur. Bu merkez sponsor ve diğer fon kaynaklarının araştırılmasından sorumludur.

e) Bu konuda Rektörlüğün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

5.2. Üniversite TDP Kurulu

Üniversite genelinde TDP dersi uygulamaları ve TD projelerini belirleme ve yürütmekten sorumlu kuruldur. TDP Genel Koordinatörü başkanlığında toplanır. Üyeleri TDP Genel Koordinatör Yardımcıları ve Birim TDP Koordinatörleridir. Olağanüstü haller dışında Genel Koordinatörün çağrısı üzerine her akademik yılın 2 ay öncesinden başlayarak eğitim yılı boyunca her ay en az 1 defa toplanır. Gerekli hallerde kurul projelerle ilgili danışman ve/veya üniversite içi ve dışı uzman ve bilir kişileri toplantılara dahil edebilir.

5.3. Birim TDP Kurulu

Fakültelerde Dekan veya 1 Dekan Yrd., Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Yüksekokul Müdürü veya 1 yardımcısı başkanlığında toplanan bu kurulun üyeleri, Birim TDP Koordinatörü, TDP Bölüm Koordinatörleri ve 1 Öğrenci Temsilcisinden oluşur. Bu kurul, Fakülte veya Yüksekokul bünyesinde geliştirilen projelerin ön değerlendirmesini yaparak TDP Koordinatörü aracılığıyla TDP genel kuruluna sunar. Kurul kendi biriminde danışman öğretim elemanlarını belirler. Üniversite TDP genel kurulunca kendi birimleri için onaylanan projelerin yürütülmesi ve denetiminden sorumludur.

5.4. Birim TDP Koordinatörleri

Fakülte Dekanları veya Yüksekokul Müdürlerinin önerisi ile Genel Koordinatörün görüşü de alınarak Rektör tarafından atanır. Fakülte Dekanları veya Yüksekokul Müdürlerinin teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilen fakülte-yüksekokullardaki Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi çalışmalarını planlama, uygulama, eşgüdümünü sağlamakla ve gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacak öğretim üyesidir. Görev süresi 2 yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden atanabilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenisi atanır. Fakülte/Yüksekokul TDP koordinatörü esasen TDP Genel Koordinatörlüğü ve Fakülte/Yüksekokul yönetimi arasındaki irtibatı sağlar. Fakülte/Yüksekokul genelinde danışman hocaların koordinasyonu ve projelerin hayata geçmesiyle görevlidir. Üniversite TDP genel kuruluna Fakülte/Yüksekokul temsilcisi olarak katılır. Ayrıca belirtilmesi gereken görevleri ise şunlardır:

a) Ders kapsamında yürütülecek bilimsel ve mesleki etkinlikleri Fakülte/Yüksekokul yöneticileri ile işbirliği içinde belirlemek,

b) Dersi alan öğrencilerin derse devam durumları ile ölçme ve değerlendirmeye ilişkin durumlarını öğrenci danışmanı olan dersin sorumlusu öğretim elemanları ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile birlikte eşgüdümlü olarak takip etmek,

c) 1. yarıyıl sonunda derse ilişkin değerlendirme raporu hazırlamak. Yıl sonunda ise TDP projeleri ile ilgili Bölüm Koordinatörleri ve/veya danışmanlarca sunulan verileri bir rapor halinde TDP Genel Koordinatörlüğüne sunar.

d) Eğitim-öğretimi yılı sonunda derse ilişkin gelecek yılın etkinliklerinin planlanmasını yapmak,

e) Bu konuda TDP Genel Koordinatörlüğü ve/veya Dekanlıkça Yüksekokullarda Yüksekokul Müdürlüğünce) kendisine verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

5.5. TDP Bölüm Koordinatörü

TDP Bölüm Koordinatörü, Birim TDP Koordinatörünün önerisi ile Fakültelerde Dekan, Yüksekokullarda Yüksekokul Müdürü tarafından 2 yıllık süre ile görevlendirilir. Bölüm Koordinatörü, kendi bölümündeki Toplumsal Duyarlılık Projeleri çalışmalarının eşgüdümü ile görevli öğretim elemanınıdır.

5.6. Danışman Öğretim Üyesi

Öğretim elemanları arasından tercihen gönüllülük esaslı görevlendirme ile belirlenen proje danışmanları, danışmanı oldukları projelerle ilgili bütün hususlardan birinci derecede sorumlu olup; öğrencilerin yeterliliğini değerlendirmede de tek yetkilidir. Proje danışmanları, projenin amacına ve kapsamına uygun sayıda öğrenciye yapacakları etkinliklerle ilgili TDP dersi öğrencilerinin sevk ve idaresinden birinci derece yetkilidir. Proje danışmanları, dönem başında sorumlu olduğu öğrencilerle bir toplantı düzenler. Toplantıda, öğrencilere Toplumsal duyarlılık projeleri dersinin amacı, genel ilkeleri, yapılması beklenen çalışmalar, projelerin kapsamı ve dersin değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi verir. Yıl sonunda proje sözcüsünce kendisine sunulan” Proje Bitirme Raporu”na kendi değerlendirmelerini de ekleyerek varsa bölüm TD Koordinatörü yoksa doğrudan Birim TDP Koordinatörüne sunar. Öğrencilerin değerlendirme puanlarını sisteme girmek bu öğretim elemanının görevidir.

5.7. Proje Sözcüsü

Proje ekibindeki öğrenciler kendi aralarında oylama ile bir sözcü seçerler. Bu öğrenci ekip üyelerinin katılımları ve proje ile ilgili diğer hususlarda proje danışmanına karşı sorumlu olup; proje ön raporu ve bitirme raporunun sunumunu da yapar.

5.8. Proje Üyeleri

Her akademik yıl için ilan edilen TDP konuları arasından birisini seçerek ilgili danışman hocaya kaydını yaptıran öğrencilerden oluşur. Bir grupta en az 10 en fazla 30 öğrenci yer alabilir. Proje ekibindeki öğrenciler projeye ait takvimin oluşturulması ve görev dağılımını danışman öğretim üyesi ile beraber yaparlar. Proje uygulamaları sırasındaki katılımları danışman üye tarafından değerlendirilecek olan proje üyeleri okul saatleri dışında bile olsa bütün proje etkinlikleri sırasındaki davranışlarından sorumlu olup; uygunsuz davranışlar öğrenci disiplin yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 6 – Dersin Tanımı ve Uygulama Esasları

6.1. Dersin Tanımı

Ders, Gaziantep Üniversitesi’ne bağlı birinci sınıf öğrencilerine yönelik, Tıp Fakültesi öğrencilerine TDP 100 yıllık olarak (kredisiz), diğer Fakülte/ Yüksekokul öğrencilerine ise güz yarıyılında TDP 101, bahar yarıyılında da TDP 102 dönemlik olarak (kredili) verilir.

6.2. Dersin Amacı

6.2.1. Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi öğrencilerine, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, toplumsal projelerinin uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırmayı amaçlar. Ayrıca öğrencilerimize misafirperverlik, komşuluk ilişkileri, vefakarlık, diğer insanların dertlerine karşı duyarlılık, yardımseverlik, sevgi, saygı, hoşgörü, tahammüllü olmak … gibi sanayileşmenin ve şehirleşmenin doğurduğu ortamda unutulan kültürel değerleri yeniden hatırlatma, toplumun olumsuzluklara karşı direncini sağlayan bu çeşit yararlı geleneklerin devam etmesinin gerekliliğini anlatmak da amaçlar arasındadır.

6.2.2. Ders kapsamında yapılacak etkinlikler ile öğretmen adaylarında toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini destekleme, toplumsal sorumluluk bilinci ve özgüven oluşturma hedeflenmektedir.

6.3. Dersin Uygulama Aşamalarına İlişkin Esaslar

Her Fakülte ve Yüksekokulun kendine has yapısından doğan küçük uygulama farklılıkları söz konusu ise de, TDP dersi uygulamalarının genel bir bütünlük ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. Bu noktadan hareketle bütün Fakülte ve Yüksekokullar için uygulama şekli 1. yarıyılda proje hazırlığı, 2. yarıyılda ise saha uygulaması şeklinde olacaktır. Atölye ve dersler ilk dönem boyunca sürecek ve hedeflerin belirlenmesi, paydaş analizi, etkinlik planları ve bütçe hazırlanması ve kaynak geliştirme gibi proje döngü yönetimi aşamalarından geçilerek proje dosyası hazırlanacaktır. İkinci yarıyılın başından itibaren ise belirlenen hedefler doğrultusunda saha çalışmaları başlatılacak ve derste edinilen bilgilerin deneyime ve pratiğe aktarılması ve proje ekiplerinde çalışma becerisinin geliştirilmesine çalışılacaktır. Haftalık çalışmalar sözlü sunumlarla sınıfa aktarılacak ve böylece hem sınıf içinde, hem de proje gruplarında dinamik bir atmosfer yakalanması sağlanacaktır. Dersin uygulanmasındaki aşamalar ve uygulama esasları aşağıda belirtildiği gibi uygulanacaktır:

1. Akademik yılın başlamasından itibaren en çok 2 hafta içinde Birim TDP Koordinatörleri, TDP Bölüm Koordinatörleri, danışman öğretim elemanları ve öğrencilerden gelen önerileri de dikkate alarak belirledikleri TDP konuları ve projelerin ana hatlarını Birim TDP Kurulunun da onayını alarak TDP Genel Koordinatörlüğüne bildirirler.

2. TDP Genel Koordinatörlüğü Birim TDP Koordinatörlerince bildirilen TDP konularını Üniversite TDP Kurulunda değerlendirir ve uygunluğuna karar verilen projeler en geç 4 hafta içinde Fakülte ve Yüksekokullara bildirilir.

3. Birim TDP Koordinatörleri, TDP Genel Koordinatörlüğünden gelen proje konuları ve ilgili danışman öğretim elemanlarının isimlerini öğrenci işleri bürosu yoluyla öğrencilere ilan ederler.

4. Öğrenciler, ilgi duydukları projeler için Fakülte öğrenci işlerine bir dilekçe – form ile başvurarak, TDP dersine kayıt yaptırırlar. Bu işlem ilk yarıyılın 6. haftasında tamamlanmış olur.


5. Böylelikle projeler, proje danışmanları ve proje takımları belirlenmiş olur. Proje takımları 10 kişiden az, 30 kişiden çok olamaz.


6. Proje danışmanları, proje takımı ile ilk toplantısını yapar. Bu toplantıda, seçimle bir “proje sözcücü” belirlenir; “proje sözleşmesi” imzalanır. Proje danışmanı, proje ile ilgili bir “ön eğitim” verir.

7. Öğrenciler, proje danışmanları gözetiminde, projenin ayrıntıları üzerinde tartışır, çalışır ve projeye son şeklini verip; “proje formunu” doldururlar.


8. Proje danışmanları, proje formunun bir kopyasını varsa TDP Bölüm Koordinatörü aracılığıyla yoksa doğrudan Birim TDP Koordinatörüne iletir. Bu formlarda projeler için gerekli kurumsal yazışmalar, ilgili sivil toplum örgütleri, kurumsal yapılarla olan bağlantılar ve gerekiyorsa ulaşım ve diğer giderler ve ihtiyaçların belirtildiği proje bütçesi de yer alır.

9. Projelerle ilgili bütçe planlaması ve resmi yazışmalar TDP Genel Koordinatörlüğü ile eşgüdümlü olarak tamamlanır. Bu arada proje takımları, proje danışmanlarının gözetiminde ve proje sözcülerinin sorumluluğunda, projenin gerektirdiği hazırlıklar için işbölümü yapar, bir çalışma takvimi belirler. Bu süreçte projeyle ilgili STK ve kurum temsilcileri ile eğitim çalışmaları, simulasyon etkinlikleri ve konferanslar yolu ile proje takımı hedef toplum kesimi ile buluşacakları uygulamalara hazırlanır. Projelerle ilgili yazışmalar ve tüm hazırlıklar, yarı-yıl tatilinde tamamlanır.


10. İkinci yarıyılın ilk haftasında, proje danışmanları, proje takımlarına “son eğitimi” verip, projeyi uygulamaya koyar. Projeler, öğrencilerin ders saatleri dışında, boş zamanlarında, hafta sonlarında ve akşamları yürütülür.

11. Proje sözcüleri, proje danışmanlarına projenin işleyişi ile ilgili haftalık “yazılı rapor” verir.


12. İkinci yarıyılın 8. haftasında, proje takımları, proje danışmanına ayrıntılı bir “ara rapor” verir.


13. Proje danışmanları, ara raporu dikkate alarak, bazı önlemler alabilir; düzenlemeler yapabilir. Gerektiğinde “uygulama alanında” bulunabilir.

14. Proje takımları, “proje raporunu” yıl sonu sınavları döneminde, herkese açık bir toplantıda, yazılı ve sözlü olarak (tercihen ppt ) sunar.

15. Proje bitiminde öğrencilerce hazırlanan proje raporları bir dosya olarak proje danışmanı öğretim üyelerine teslim edilir. Bu dosyalarda öğrencilerin bir dönem boyunca ders kapsamında yaptığı etkinliklere dair çalışma planı, etkinlik raporları, yapılan hizmet uygulamalarıyla ilgili resim, afiş, broşür, davetiye, resmi yazı, teşekkür yazısı, hizmet edilen kesimden gelen mektuplar, basında çıkan haberler, televizyonda yayınlanan bir etkinlik yapıldıysa buna dair haberin tarihi, görüntü kayıtları v.s. gibi dokümanlar yer almalıdır. Proje danışmanları, süreçleri, raporları, izlenimlerini ve beklenen sonuç ve katkıları…vb. dikkate alarak, her öğrenci için değerlendirmelerini yapar. Sonuçları, proje raporlarıyla birlikte varsa bölüm TDP Koordinatörüne veya doğrudan Fakülte TDP Koordinatörüne (yazılı olarak) teslim eder.

16. Birim TDP Koordinatörü ise projelere ait bu verileri TDP merkezine iletir.

17. Başarısız öğrenciler, çalışmayı, izleyen yıl farklı bir proje ile tekrarlarlar.


18. “Başarılı” öğrencilere, böyle bir toplumsal duyarlılık ve katkı projesinde görev aldığını belirten bir “Başarı Belgesi” verilir.


19. Fakülte/Yüksekokul TDP Kurulu, projeler arasından “En iyi Proje” yi belirleyip, ödüllendirir.

20. Fakülte ve yüksekokulların en başarılı projeleri yılsonunda yapılacak proje şenliğinde tarafsız bir jüri önünde sunulur ve üniversitede “YILIN PROJESİ” seçilir.

6.4. Ders Takvimi

Ek’de üniversitemizdeki bütün Fakülte ve Yüksekokullarda TDP dersi uygulanmasına model teşkil edecek bir TDP dersi takvimi verilmiş olup; Fakülte ve Yüksekokul yönetimleri ve TDP Koordinatörlerinin çalışmalarını bu takvime uygun şekilde gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bu ders takviminde belirtilen bazı majör etkinlikler (çalıştaylar, konferanslar ve atölye çalışmalarının bir kısmı) üniversitemiz TDP Genel Koordinatörlüğü tarafından organize edilerek, farklı Fakülte ve Yüksekokuldan gelen öğrencilere birlikte verilecektir. Gaziantep Üniversitesi TDP Merkezi, Avrupa Konseyi ve diğer sivil toplum kuruluşlarından uzmanların katılacağı bu konferanslarda öğrenciler sosyal çalışma ve gençlik çalışmalarının ardında yatan değerler hakkında kendi perspektiflerini geliştirme olanağına sahip olacaklardır. Bu geniş tabanlı eğitsel etkinliklerle, TDP dersi alan bütün öğrencilerimizin Fakülte ve Yüksekokul ayrımı olmaksızın birbiri ile tanışmaları, toplumsal duyarlılık ekseninde dostluk kurma ve ortak çaba harcama deneyimi edinmeleri ve bu sayede üniversitede gerçek bir sosyal yaşam ve demokrasi ortamı yaratılması amaçlanmaktadır.

6.5. Saha Uygulamalarına Dair Esaslar

6.5.1. Dersle ilgili saha uygulamaları her Fakülte ve Yüksekokulda genel müfredatı etkilemeyecek şekilde öğrencilerin serbest zamanlarında, haftasonu ve okul sonrası saatlerde olacak şekilde planlanmalıdır.

6.5.2. Ulusal düzeyde (il dışında) planlanan saha uygulamalarında Yükseköğretim Kurulu ile ilgili bakanlıklarca yapılan işbirliği protokollerine, yerel düzeyde (il içinde) planlanan uygulamalarda ise Rektörlük ile Valilik arasında yapılan işbirliği protokollerine uyulur.

6.5.3. Saha uygulaması sırasında öğrenciler okul saatleri dışında bile olsa bütün proje etkinlikleri sırasındaki davranışlarından sorumlu olup; uygunsuz davranışlar öğrenci disiplin yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilir.

6.5.4. Etkinliklerin planlanması ve uygulanmasında, etkinliğin yapılacağı kuruluşun olağan işleyişinin kısaltılmamasına özen gösterilir.

6.6. Dersin Uygulamasına Dair Diğer Esaslar, Yöntem ve Stratejiler

6.6.1. Dersin içeriği öğrencilerin kendi çevrelerine yönelik olarak hazırlayıp yürütecekleri sosyal sorumluluk projeleridir; ders boyunca öğrenciler bu projeler için hazırlanacak, bu hazırlık ve projelerin yürütülmesi sırasında kendilerine birebir destek verilecektir.

6.6.2. Ders bütünüyle öğrencilerin katılımı, grup halinde yürütecekleri çalışmalar ve deneyimleri üzerine kurulacaktır. Dersin metodolojisini yaparak ve yapıyormuş gibi yaparak öğrenme, yani "deneyimsel öğrenme" olarak açıklayabiliriz ve bu yöntem klasik derslerdeki yöntem ve araçlardan yararlansa da temelde farklılık gösterir.

6.6.3 TDP dersi uygulaması bilgi, beceri, tutum ve değerlerde değişimi hedeflemektedir ve bunlara yönelik katılımcı öğrenme etkinlikleriyle yürütülecektir. Bilgi gelişimi için atölyeler ve ders sunumları, beceri gelişimi için saha ve grup çalışması, sözlü sunuşlar, tutum ve davranış değişikliği için simülasyon ve grup tartışmaları öngörülmüştür. Simülasyon çalışmaları ve grup tartışmaları çoğunlukla gerçek olay ve durumlar üzerine yapılacaktır. Öğrencilerin "gerçek yaşamdaki" durumlara karşı doğru tepkiyi vermeleri için eğitilmeleri bu etkinliklerdeki temel esastır.

6.6.4. Öğrencilerin gerçekleştirecekleri projeler için gerekecek ön hazırlıkları yapabilmeleri, etkinlik malzemelerini geliştirmeleri ve depolamaları amacıyla Fakülte ve Yüksekokullar bünyesinde etkinlik atölyeleri oluşturulur.

6.6.5. Topluma Hizmet Uygulamaları etkinliklerindeki giderlerin karşılanması ve hedef kitlenin bulunduğu kuruma yapılması düşünülen kimi yardımların sağlanması için üniversitede düzenlenen etkinliklerden elde edilen bağışlar kullanılabilir. Ayrıca Avrupa birliği fonları, uluslararası destekleme programları ve sponsorluklardan elde edilecek fonlar kullanılabilir. Proje bütçesi ve maddi giderler proje hazırlık dosyasında ayrıntılı olarak belirtilir. Projelerin fon ihtiyaçları TDP Genel Koordinatörlüğü ve üniversitemizdeki bu konularda sorumlu ofis ve merkezlerin eşgüdümünde çözümlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MADDE 7 - Ölçme ve Değerlendirme

7.1. Değerlendirme Yetkilisi

TDP dersi alan öğrencilerin başarısını ölçme ve değerlendirme yetkisi proje danışmanı öğretim elemanlarına aittir.

7.2. Değerlendirme Yöntemi

7.2.1 Toplumsal Duyarlılık Projelerinin değerlendirilmesinde yazılı ya da sözlü sınav yapılmaz. Dersin sorumlusu olan danışman öğretim üyesi öğrencinin derse ve proje etkinliklerine katılım ve katkısını gözleyerek, proje dosyası ve raporlarının değerlendirilmesi ile kanaatini belirler.

7.2.2. Dersin başarı değerlendirmesi; Tıp Fakültesi öğrencileri için 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Geçme notu en az 50’dir. Diğer Fakülte/Yüksekokullar için Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ile Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 15.maddesindeki esaslara göre bir harf notu takdir edilir.

7.2.3. Yarıyıl değerlendirme notu her yarıyıl için yapılan bireysel ve grup değerlendirme puanlarının toplamı şeklinde hesaplanır. Her yarıyıl sonunda, o yarıyıl için değerlendirme yapılarak bir harf notu takdir edilir. Bu değerlendirme Tıp Fakültesi için yıl sonunda yapılır.

7.2.4. Öğrencilerin bireysel değerlendirmesi, gösterdikleri takım çalışması ve eğitsel etkinliklere devamlılık; hazırladıkları yazılı raporlama ve bireysel ödev/rapor ile sözlü sunumların birleşiminden oluşmaktadır. Bu değerlendirme öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmelerini de içerecektir. Bireysel ödev/rapor her öğrencinin konusunu derinlemesine araştırma yapmasına ve bulguları sınıfın geri kalanı ile paylaşmasına imkân sağlayacaktır. Ders taslağında yer almayan bu ödevlerin duyurusu yeterli bir süre önce yapılacaktır.

7.2.5. Grupların değerlendirmesi proje gelişimi, yaratıcılık, haftalık durum raporlaması, son teslim tarihlerine uyum ve projenin genel başarısının birleşiminden oluşmaktadır. Bu değerlendirme grupların kendi kendilerini değerlendirme raporunu da içerecektir.

7.2.6. Her proje grubu tamamladıkları proje uygulamalarını özetleyen bir rapor hazırlar ve değerlendirme için sorumlu danışman öğretim elemanına sunarlar. Dersin değerlendirilmesi aşağıdaki gibidir;

Bireysel Değerlendirme + Grup Değerlendirmesi 30

Rapor 60

Sözlü Sunum 10’dur.

7.2.7. Toplumsal duyarlılık projeleri dersi devam zorunluluğu olan bir derstir ve danışman öğretim elemanı tarafından haftalık olarak imzalanan “Devam Çizelgesi öğrenci dosyasında yer almalıdır. “Devam Çizelgesi” bulunmayan dosyalar değerlendirmeye alınmaz ve öğrenci “DEVAMSIZ” olarak sayılır. Tıp Fakültesi hariç, diğer Fakülte/ Yüksekokullarda öğrenciye NA (devamsız) notu verilir.

7.2.8. Öğrenci her hafta dersle ilgili etkinliklere dair katılım ve düşüncelerini belirteceği bir “Haftalık Etkinlik Raporu ” doldurur ve danışman öğretim elemanına imzalatır. Haftalık Etkinlik Raporları gerçekleştirildikleri tarihler dikkate alınarak sıralanmalı ve dosyaya yerleştirilmelidir. Haftalık Etkinlik Raporları öğrenci ve rehber öğretmen tarafından imzalanmamışsa, o rapor değerlendirmeye alınmaz.

7.2.9. Proje bitirme raporlarında her öğrencinin kendi kişisel gözlem ve düşüncelerinin belirtildiği bölümler de yer almaktadır. Dolayısıyla içeriğinde benzerlik taşıyan dosyalar değerlendirmeye alınmaz.


7.2.10. Proje Raporunun Sözlü Sunumu Tıp Fakültesinde yıl sonunda, diğer Fakülte/Yüksekokullarda yarıyıl sonunda her proje grubu danışman hoca nezaretinde tamamladıkları toplumsal duyarlılık projesine ait raporu önce kendi grupları içinde ve daha sonra sınıfta diğer proje gruplarının üyeleri önünde sunarlar. Bu sunum danışman öğretim üyesi tarafından değerlendirilir. Sözlü Sunum değerlendirme notu başarı puanın 10’ nu oluşturur.

7.2.11. Öğrencinin dersten almış olduğu not, ders takip çizelgesinde ilgili döneme eklenir ve bu derse ait almış olduğu not dönem not ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır.

7.2.12. Başarısız olan öğrenci, dersi, izleyen yıl farklı bir proje ile tekrar alır.

7. 3. Muafiyet

Bu Dersten;

a) Üniversiteye yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler,

b) Bu dersi önceden Üniversitemizde alıp başarılı olmuş ve tekrar kayıt hakkı kazanan öğrenciler

muaftırlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 18 – Bu Esaslar Senato tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – Bu Esasların hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

EK

ÖZETLENMİŞ TDP DERSİ UYGULAMA TAKVİMİ

1. YARIYIL TDP TAKVİMİ

1-2 Hafta: Fakülte/Yüksekokul TDP Koordinatörleri proje konuları ile ilgili önerilerini ve ilgili danışman hocaları kendi birimlerindeki TDP kurulunda değerlendirdikten sonra TDP Genel Koordinatörlüğüne sunarlar.

2-4 Hafta: Proje konuları Üniversite TDP Genel Koordinatörlüğünce değerlendirilip oluşturulan TDP programı rektörlük onayına sunulur. Onaylanan Projeler ve Danışmanları en geç akademik yılın ilk 8 haftası içinde öğrencilere duyurulur.

4-6 Hafta: Öğrenciler 2 hafta içinde (10. Haftaya kadar) ilgi duydukları projenin danışmanına öğrenci işleri vasıtasıyla başvururlar. Proje Grupları 10-30 kişiden oluşur.

7. Hafta : Danışmanlar Proje ekiplerini 7. Hafta başında TDP Fakülte Koordinatörlüğüne bildirirler. TDP Fakülte Koordinatörlüğü bu bilgileri TDP Genel Koordinatörlüğüne sunar ve onay aldıktan sonra proje çalışmaları koordineli bir şekilde başlatılır.

8. Hafta: Proje Danışmanları gurupların duyurusunu takiben en geç 8. haftanın sonuna kadar ilk toplantılarını yaparlar. İlk toplantıda görev dağılımı yapılır:

Proje Sözcüsü- Her hafta danışmana grubun faaliyeti ile ilgili rapor verir.

Proje Fotoğrafçısı- Tüm çalışmaların fotoğrafla belgelenmesinden ve arşivlenmesinden sorumludur.

Proje Sekreteri- Kayıtların tutulmasından, yazışmalardan sorumludur.

Proje Üyeleri – Projenin gerçekleştirilmesi

 • Proje Ekibinin tüm üyeleri “proje sözleşmesi” imzalar.
 • Proje ile ilgili bütün yazışmalara ve izinler ve grup üyelerinin eğitimi sömestr tatiline kadar tamamlanır ve PROJE TAKVİMİ ilan edilir.
 • 8-haftadan sömestr tatiline kadar olan zamanda her proje için gerekli yasal izinlerin alınması, eğitim kursları ve ilgili STKlar ile olan bağlantı ve işbirliği alt yapıları tamamlanır. Bu süreç, öğrenci grupları, Danışmanlar, Fakülte/Yüksekokul Koordinatörleri ve Üniversite TDP Genel Koordinatörlüğün eşgüdümlü çalışması ile projelere dair her ayrıntının belirlendiği bir hazırlık dönemidir.

  2. YARIYIL TDP TAKVİMİ

  Projenin Uygulanması – 3 ay

  Proje raporunun hazırlanması, sunum ve değerlendirme – 1 ay

 • Proje raporunun hazırlanması
 • Proje raporunun gruba sunulması
 • Proje raporunun Birim TDP gruplarına sunulması
 • Proje raporunun Bahar şenliğinde sunulması
 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

  EUA Üyelik Logosu
  GAÜN Diploma Eki
  Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
  Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
  Faks +90 (342) 360 1013
  E-posta bilgi@gantep.edu.tr
  ALO GÜVENLİK | 317 1717
  Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu