Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 13.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28971

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAKİ TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLARI ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gaziantep Üniversitesi Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesi Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gaziantep Üniversitesi Yurtdışındaki Türkler ve Akraba Toplulukları Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini (YTATAUAM),

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sürdürülen eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamaları desteklemek.

b) Türk Dünyası ve akraba topluluklarını ilgilendiren her konuda projeler üretmek.

c) Üniversite ile diğer Türk Devletleri ve akraba topluluklardaki üniversiteler arasındaki ilişkileri geliştirmek.

ç) Türk Dünyası ve akraba topluluklar ile ilgili dünyada yapılmış çalışmaları toplamak, incelemek ve gerektiğinde bu çalışmalara destek vermek.

d) Türk Dünyası ve akraba topluluklar ile ilgili tam teşekküllü arşiv ve kütüphaneler kurmak.

e) Türk Dünyası ve akraba topluluklarla ilgili bilimsel bir dergi çıkararak bu yöndeki çalışmaları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Türk Dünyası ve akraba topluluklarını ilgilendiren konularda üretilen projelere yurt içi ve yurt dışı kurumlardan destek sağlamak, projelere işlerlik kazandırmak için gereken faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetleri kongre, konferans, seminer, sempozyum ve panellerle kamuoyuna duyurmak, elde edilen sonuçları yayınlamak.

b) Türkiye’nin diğer Türk devletleriyle ve akraba topluluklarla, yakın komşu devletlerle ve diğer ülkelerle olan ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla var olan problemler üzerinde çalışmalar yapmak ve bunların çözüm yollarını araştırmak; bu konularda araştırma ve inceleme yapan yurt dışındaki benzer kuruluşlarla ve yurt içindeki öğretim kurumları dahil, kamu tüzel kişileri ve bilim adamları ile işbirliğinde bulunmak ve onların yapacağı çalışmaları takip ve teşvik etmek.

c) Üniversite ile diğer Türk Devletleri ve akraba topluluklardaki üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ile bilgi paylaşımı faaliyetlerini yürütmek; ortaklaşa sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetler düzenlemek ve bu tür faaliyetlere katılmak.

ç) Türk Dünyası ve akraba topluluklar ile ilgili dünyada yapılmış çalışmaları toplamak, incelemek ve gerektiğinde bu çalışmalara destek vermek.

d) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili yayınları takip etmek, veri tabanı oluşturmak.

e) Üniversitede öğrenim gören öğrencileri Merkezin çalışma alanı ile ilgili araştırma yapmaya yöneltmek ve araştırmalarına destek olmak; arşiv, müze ve kütüphanelerde incelemelerde bulunmak.

f) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet edecek şekilde görsel, işitsel yayınlar hazırlamak; yaptırılacak araştırma sonuçlarını kitap, dergi, broşür, internet sayfası ve benzeri yayım araçları vasıtasıyla yayınlamak.

g) Üniversitede konuyla ilgili ödev, bitirme tezi, proje, araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmasını sağlamak.

ğ) İhtiyaç hasıl olduğunda dışarıdan hizmet kiralanması yoluyla Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik, teknik, idari ve diğer personelin istihdamını sağlamak.

h) Merkezin ilgi alanına giren konularda, yazılı ve görüntülü medyaya açıklama yapmak ve bilgi desteğinde bulunmak.

ı) Merkezin amacı ile ilgili diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür görevi başında bulunmadığında, müdür yardımcılarından veya Yönetim Kurulu üyelerinden birine vekâlet bırakabilir. Vekâlet, altı aydan fazla olmaz. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durumlarda görevi sona erer.

(3) Müdür, Merkezi temsil eder ve Rektöre karşı Merkezin tüm faaliyetlerinden sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini yapmak ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve Kurula başkanlık yapmak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Yurt içinde ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliğini sağlamak.

f) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre bildirir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevleri sona erer. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcıları Müdürün kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, iki müdür yardımcısı ve dört üye ile birlikte yedi kişiden oluşur.

(2) Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki dört üye Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma plan ve programını hazırlamak.

b) Merkez bünyesinde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek kişileri tespit etmek.

c) Araştırma ve uygulama projelerini görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Bütçe taslağını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Rektörlüğe sunulmak üzere hazırlanacak faaliyet raporlarını görüşmek.

e) Merkezde gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirip ileriye yönelik öneriler hazırlamak.

f) Merkezle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmede bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan kuruldur. Bir yıl önceki işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında yılda en az iki defa toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kuruluna üye seçimi ve Kurulun çalışma usulü

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan seçilecek üyelerden oluşur:

a) Gaziantep Üniversitesi öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilecek altı üye.

b) Diğer üniversitelerden Türk dünyası ve akraba toplulukları ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca seçilerek davet edilecek en çok beş üye.

c) Üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlardan Yönetim Kurulunca seçilerek davet edilecek en çok beş üye,

ç) Üniversitenin idarî personeli arasından Yönetim Kurulunca seçilecek üç üye.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılacak üyenin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yenisi seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır. Toplantı Müdürün başkanlığında yapılır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ve kaynak ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından yapılan görevlendirmeler ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
Tasarım ~GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu