Gaziantep Üniversitesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

English
GAÜN MEVZUAT

Yönetmelikler / Yönergeler
ANA SAYFA
   GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 08.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27666

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gaziantep Üniversitesine bağlı olarak kurulan Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (TÖMER): Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Rektör: Gaziantep Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gaziantep Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; çeşitli kurs ve seminer düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkçe olmak üzere dil öğretmektir.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;

a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçe öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak,

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçe’nin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

c) Merkezin amacı doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek,

ç) Türkçe’yi daha iyi şekilde öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışı gezileri düzenlemek,

d) Türkçe’nin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

e) Türkçe’yi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak,

f) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili, Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

g) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak,

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak,

h) Dil sınavları düzenlemek,

ı) Öğretim elemanlarına ve öğretmenlere ödüller vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkez aşağıdaki yönetim organlarından oluşur:

a) Yönetim Kurulu,

b) Müdür,

c) (Değişik:RG-10/10/2012-28437) Müdür yardımcıları.

Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-10/10/2012-28437) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversiteden beş öğretim üyesi olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Öğretim üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Müdürün değişmesi halinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevi sona erer. Süresi dolan ya da Müdürün değişmesi sonucu görevi sona eren üye yeniden üç yıllığına görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek,

b) Merkezle ilgili düzenleyici işlemleri hazırlamak,

c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

ç) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek,

d) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek,

e) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim koordinatörlükleri oluşturmak,

f) Merkezin öğretim programlarından alınacak ücretleri belirlemek,

g) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda önerilerde bulunmak.

Müdür ve görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim dallarında görevli Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin kurullarına başkanlık etmek, bu kurullarda alınan kararları uygulamak ve birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

c) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,

ç) Merkezin birimleri ve her düzeyde personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

(3) Müdür, Merkezin öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde kullanılmasından, geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-10/10/2012-28437)

(1) Müdür yardımcıları; Müdürün önereceği Üniversitenin beş öğretim (Değişik ibare:RG-3/10/2014-29138) elemanı arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdürün görevden ayrılmasıyla Müdür yardımcılarının görevi sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler

MADDE 11 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere öğrenci sayısına göre birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziantep Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/8/2010

27666

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

10/10/2012

28437

2.

3/10/2014

29138

3.

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

EUA Üyelik Logosu
GAÜN Diploma Eki
Adres Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep, TÜRKİYE
Tel +90 (342) 360 1200   &  +90 (342) 317 1000
Faks +90 (342) 360 1013
E-posta bilgi@gantep.edu.tr
ALO GÜVENLİK | 317 1717
Tasarım ~ GAÜN Bilgi İşlem WebGrubu